Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32006L0100[1]

A Tanács 2006/100/EK irányelve ( 2006. november 20. ) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/100/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazítását illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 92/51/EGK (2), 77/249/EGK (3), 98/5/EK (4), 93/16/EGK (5), 77/452/EGK (6), 78/686/EGK (7), 78/687/EGK (8), 78/1026/EGK (9), 80/154/EGK (10), 85/433/EGK (11), 85/384/EGK (12) és 2005/36/EK (13) irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/51/EGK, 77/249/EGK, 98/5/EK, 93/16/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 80/154/EGK, 85/433/EGK, 85/384/EGK és 2005/36/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2) HL L 209., 1992.7.24., 25. o.

(3) HL L 78., 1977.3.26., 17. o.

(4) HL L 77., 1998.3.14., 36. o.

(5) HL L 165., 1993.7.7., 1. o.

(6) HL L 176., 1977.7.15., 1. o.

(7) HL L 233., 1978.8.24., 1. o.

(8) HL L 233., 1978.8.24., 10. o.

(9) HL L 362., 1978.12.23., 1. o.

(10) HL L 33., 1980.2.11., 1. o.

(11) HL L 253., 1985.9.24., 37. o.

(12) HL L 223., 1985.8.21., 15. o.

(13) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

MELLÉKLET

A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

A SZAKKÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

I. ÁLTALÁNOS RENDSZER

31992 L 0051: 31992 L 0051: A Tanács 1992. június 18-i 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről (HL L 209., 1992.7.24., 25. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31994 L 0038: A Bizottság 1994.7.26-i 94/38/EK irányelve (HL L 217., 1994.8.23., 8. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 L 0043: A Bizottság 1995.7.20-i 95/43/EK irányelve (HL L 184., 1995.8.3., 21. o.),

- 31997 L 0038: A Bizottság 1997.6.20-i 97/38/EK irányelve (HL L 184., 1997.7.12., 31. o.),

- 32000 L 0005: A Bizottság 2000.2.25-i 2000/5/EK irányelve (HL L 54., 2000.2.26., 42. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.),

- 32004 D 0108: A Bizottság 2004.1.28-i 2004/108/EK határozata (HL L 32., 2004.2.5., 15. o.),

A C. melléklet "AZ 1. CIKK a) PONTJA ELSŐ ALBEKEZDÉSE MÁSODIK FRANCIA BEKEZDÉSÉNEK ii. PONTJÁBAN EMLÍTETT KÜLÖNLEGES SZERVEZETI FELÉPÍTÉSŰ KÉPZÉSEK FELSOROLÁSA" szövegrésze a következőkkel egészül ki:

a) A "3. Tengerhajózási ágazat" főcím a) "Tengeri fuvarozás" alcíme a Hollandiára vonatkozó szövegrész után a következőkkel egészül ki: "Romániában: képzés:

- tengeri kormányos II/ 4 ST CW (»timonier maritim«)";

b) A 3. "Tengerhajózási ágazat" főcím a) "Tengeri fuvarozás" alcíme az "amelyekhez a következő képzés szükséges" mondatrészt követően, illetve a Hollandiára vonatkozó szövegrész után a következőkkel egészül ki: "Romániában:

- tengeri kormányos II/ 4 ST CW (»timonier maritim«):

1. 18. életévét betöltött személy;

2.

a) megfelelő tengerész képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik (tengerészeti középiskolai tanulmányok); tengerészként 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerjáró hajó fedélzetén, amelyből legalább 12 hónapot az elmúlt öt évben teljesített; felsővezetői szintre történő előléptetés céljából elismert tanfolyamot végzett el (7 nap);

b) vagy megfelelő tengerész képesítési bizonyítvánnyal (tengerészeti középiskolai tanulmányok), illetve a tengeri mobil szolgáltatásban rádiókezelői, műszaki üzemeltetői képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik, a tengeri mobil szolgáltatásban tengerészként és rádiókezelőként, műszaki üzemeltetőként vagy GMDSS-GOC kezelőként 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített, végrehajtói szintre való előléptetés céljából elismert tanfolyamot végzett el (7 nap)";

II. JOGI SZAKMÁK

1. 31977 L 0249: A Tanács 1977. március 22-i 77/249/EGK irányelve az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17. o.), az alábbi módosításokkal: Az 1. cikk (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária Aдвокат

Románia Avocat"

2. 31998 L 0005: 31998 L 0005: Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelve az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 1998.3.14., 36. o.), az alábbi módosítással: A 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária Aдвокат",

"Románia Avocat".

III. ORVOSI ÉS PARAMEDICINÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

1. Orvosok

31993 L 0016: 31993 L 0016: A Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről (HL L 165., 1993.7.7., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0050: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.10.6-i 97/50/EK irányelve (HL L 291., 1997.10.24., 35. o.),

- 31998 L 0021: A Bizottság 1998.4.8-i 98/21/EK irányelve (HL L 119., 1998.4.22., 15. o.),

- 31998 L 0063: A Bizottság 1998.9.3-i 98/63/EK irányelve (HL L 253., 1998.9.15., 24. o.),

- 31999 L 0046: A Bizottság 1999.5.21-i 1999/46/EK irányelve (HL L 139., 1999.6.2., 25. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 52002 XC 0316(02): A Bizottság 2002.3.16-i közleménye (HL C 67., 2002.3.16., 26. o.),

- 52002 XC 1128(01): 2002.11.28-i értesítés a szakorvosi oklevelek megnevezéséről (HL C 293., 2002.11.28., 2. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 52003 XC 0924(04): Közlemény - 2003.9.24-i értesítés a háziorvosok szakmai címéről a 93/16/EGK irányelv 41. cikkével összhangban (HL C 228., 2003.9.24., 9. o.),

- 52003 XC 0924(05): 2003.9.24-i értesítés a szakorvosi oklevelek megnevezéséről (HL C 228., 2003.9.24., 9. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.),

- 52005 XC 0127(03): Közlemény - 2005.1.27-i értesítés a szakorvosi oklevelek megnevezéseinek tekintetében (HL C 22., 2005.1.27., 11. o.),

- 52003 XC 1121(02): 2003.11.21-i értesítés a szakorvosi oklevelek megnevezéséről (HL C 280., 2003.11.21., 10. o.),

- 52005 XC 0127(03): 2005.1.21-i bejelentés a szakorvosi képesítések a képesítéseket kísérő bizonyítványok megnevezéseiről (HL C 123., 2005.5.21.),

- 52005 XC 0521(03): 2005.5.21-i bejelentés az általános gyakorló orvosokra vonatkozó oklevelek megnevezéseinek a 93/16/EGK irányelv 41. cikke (HL C 123., 2005.5.21, 5. o.).

a) A 9. cikk (1) bekezdése az ötödik francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- Bulgária és Románia csatlakozásának időpontja,";

b) A 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdése az ötödik francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- Bulgária és Románia csatlakozásának időpontja,";

c) A szöveg a 9a. cikket követően a következő cikkel egészül ki:

"9b. cikk

(1) Ettől az irányelvtől eltérve, Bulgária azok számára, akik 1999. december 31. előtt »фелдшер« (felcser) képesítést szereztek, és ezt a szakmát 2000. január 1-jén a bolgár nemzeti szociális biztonsági rendszer keretén belül gyakorolják, engedélyezheti az említett szakma további gyakorlását, még akkor is, ha tevékenységük egyes részei ennek az irányelvnek a hatálya alá tartoznak.

(2) Az (1) bekezdésben említett »фелдшер« (felcser) bolgár képesítéssel rendelkezők ezen irányelv alapján nem szerezhetnek szakmai elismerést más tagállamban."

d) A 41. cikknek megfelelően megjelentetett közleményt a következő, háziorvosi oklevelek, bizonyítványok, illetve a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezésével kapcsolatos megjelölésekkel kell kiegészíteni:

i. oklevelek, bizonyítványok, illetve a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezése:

A szöveg a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"Bulgária: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"Románia: Certificat de medic specialist medicină de familie"

ii. a szakmai címek megnevezése:

A szöveg a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"Bulgária: Лекар-специалист по Обща медицина"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"Románia: Medic specialist medicină de familie"

e) az A. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)»
«RomâniaDiplomă de licenţă de doctor medicUniversităţi»

f) a B. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияСвидетелство за призната специалностМедицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицин-ска академия»
«RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici»

g) A C. melléklet helyébe a következő lép: "C. MELLÉKLET Szakorvosi képzések címei Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ANESZTEZIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie България Анестезиология и интензивно лечение Česká republika Anesteziologie a resuscitace Danmark Anæstesiologi Deutschland Anästhesiologie Eesti Anestesioloogia Ελλάς Αναισθησιολογία España Anestesiología y Reanimación France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Ireland Anaesthesia Italia Anestesia e rianimazione Κύπρος Αναισθησιολογία Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Lietuva Anesteziologija reanimatologija Luxembourg Anesthésie-réanimation Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Malta Anesteżija u Kura Intensiva Nederland Anesthesiologie Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Polska Anestezjologia i intensywna terapia Portugal Anestesiologia România Anestezie şi terapie intensivă Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård Sverige Anestesi och intensivvård United Kingdom Anaesthetics Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv SEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Chirurgie/Heelkunde България Хирургия Česká republika Chirurgie Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme Deutschland (Allgemeine) Chirurgie Eesti Üldkirurgia Ελλάς Χειρoυργική España Cirugía general y del aparato digestivo France Chirurgie générale Ireland General surgery Italia Chirurgia generale Κύπρος Γενική Χειρουργική Latvija Ķirurģija Lietuva Chirurgija Luxembourg Chirurgie générale Magyarország Sebészet Malta Kirurġija Ġenerali Nederland Heelkunde Österreich Chirurgie Polska Chirurgia ogólna Portugal Cirurgia geral România Chirurgie generală Slovenija Splošna kirurgija Slovensko Chirurgia Suomi/Finland Yleiskirurgia/Allmän kirurgi Sverige Kirurgi United Kingdom General surgery Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv IDEGSEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Neurochirurgie България Неврохирургия Česká republika Neurochirurgie Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Deutschland Neurochirurgie Eesti Neurokirurgia Ελλάς Νευρoχειρoυργική España Neurocirugía France Neurochirurgie Ireland Neurosurgery Italia Neurochirurgia Κύπρος Νευροχειρουργική Latvija Neiroķirurģija Lietuva Neurochirurgija Luxembourg Neurochirurgie Magyarország Idegsebészet Malta Newrokirurġija Nederland Neurochirurgie Österreich Neurochirurgie Polska Neurochirurgia Portugal Neurocirurgia România Neurochirurgie Slovenija Nevrokirurgija Slovensko Neurochirurgia Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Sverige Neurokirurgi United Kingdom Neurosurgery Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie en verloskunde България Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Česká republika Gynekologie a porodnictví Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία España Obstetricia y ginecología France Gynécologie - obstétrique Ireland Obstetrics and gynaecology Italia Ginecologia e ostetricia Κύπρος Μαιευτική - Γυναικολογία Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība Lietuva Akušerija ginekologija Luxembourg Gynécologie - obstétrique Magyarország Szülészet-nőgyógyászat Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija Nederland Verloskunde en gynaecologie Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe Polska Położnictwo i ginekologia Portugal Ginecologia e obstetricia România Obstetrică-ginecologie Slovenija Ginekologija in porodništvo Slovensko Gynekológia a pôrodníctvo Suomi/Finland Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar Sverige Obstetrik och gynekologi United Kingdom Obstetrics and gynaecology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv BELGYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde България Вътрешни болести Česká republika Vnitřní lékařství Danmark Intern medicin Deutschland Innere Medizin Eesti Sisehaigused Ελλάς Παθoλoγία España Medicina interna France Médecine interne Ireland General medicine Italia Medicina interna Κύπρος Παθoλoγία Latvija Internā medicīna Lietuva Vidaus ligos Luxembourg Médecine interne Magyarország Belgyógyászat Malta Mediċina Interna Nederland Interne geneeskunde Österreich Innere Medizin Polska Choroby wewnętrzne Portugal Medicina interna România Medicină internă Slovenija Interna medicina Slovensko Vnútorné lekárstvo Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Sverige Internmedicin United Kingdom General (internal) medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv SZEMÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien Ophtalmologie/Oftalmologie България Очни болести Česká republika Oftalmologie Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme Deutschland Augenheilkunde Eesti Oftalmoloogia Ελλάς Οφθαλμoλoγία España Oftalmología France Ophtalmologie Ireland Opthalmic surgery Italia Oftalmologia Κύπρος Οφθαλμολογία Latvija Oftalmoloģija Lietuva Oftalmologija Luxembourg Ophtalmologie Magyarország Szemészet Malta Oftalmoloġija Nederland Oogheelkunde Österreich Augenheilkunde und Optometrie Polska Okulistyka Portugal Oftalmologia România Oftalmologie Slovenija Oftalmologija Slovensko Oftalmológia Suomi/Finland Silmätaudit/Ögonsjukdomar Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi) United Kingdom Ophthalmology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie България Ушно-носно-гърлени болести Česká republika Otorinolaryngologie Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Eesti Otorinolarüngoloogia Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία España Otorrinolaringología France Oto-rhino-laryngologie Ireland Otolaryngology Italia Otorinolaringoiatria Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Latvija Otolaringoloģija Lietuva Otorinolaringologija Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Malta Otorinolaringoloġija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Polska Otorynolaryngologia Portugal Otorrinolaringologia România Otorinolaringologie Slovenija Otorinolaringologija Slovensko Otorinolaryngológia Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) United Kingdom Otolaryngology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv CSECSEMŐ-ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Pédiatrie/Pediatrie България Детски болести Česká republika Dětské lékařství Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn Deutschland Kinder und Jugendmedizin Eesti Pediaatria Ελλάς Παιδιατρική España Pediatría y sus áreas específicas France Pédiatrie Ireland Paediatrics Italia Pédiatria Κύπρος Παιδιατρική Latvija Pediatrija Lietuva Vaikų ligos Luxembourg Pédiatrie Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat Malta Pedjatrija Nederland Kindergeneeskunde Österreich Kinder - und Jugendheilkunde Polska Pediatria Portugal Pediatria România Pediatrie Slovenija Pediatrija Slovensko Pediatria Suomi/Finland Lastentaudit/Barnsjukdomar Sverige Barn- och ungdomsmedicin United Kingdom Paediatrics Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv TÜDŐGYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Pneumologie България Пневмология и фтизиатрия Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Danmark Medicinske lungesygdomme Deutschland Pneumologie Eesti Pulmonoloogia Ελλάς Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία España Neumología France Pneumologie Ireland Respiratory medicine Italia Malattie dell'apparato respiratorio Κύπρος Πνευμονολογία - Φυματιολογία Latvija Ftiziopneimonoloģija Lietuva Pulmonologija Luxembourg Pneumologie Magyarország Tüdőgyógyászat Malta Mediċina Respiratorja Nederland Longziekten en tuberculose Österreich Lungenkrankheiten Polska Choroby płuc Portugal Pneumologia România Pneumologie Slovenija Pnevmologija Slovensko Pneumológia a ftizeológia Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) United Kingdom Respiratory medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv UROLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Urologie България Урология Česká republika Urologie Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Urologie Eesti Uroloogia Ελλάς Ουρoλoγία España Urología France Urologie Ireland Urology Italia Urologia Κύπρος Ουρολογία Latvija Uroloģija Lietuva Urologija Luxembourg Urologie Magyarország Urológia Malta Uroloġija Nederland Urologie Österreich Urologie Polska Urologia Portugal Urologia România Urologie Slovenija Urologija Slovensko Urológia Suomi/Finland Urologia/Urologi Sverige Urologi United Kingdom Urology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ORTOPÉDIA A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde България Ортопедия и травматология Česká republika Ortopedie Danmark Ortopædisk kirurgi Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Eesti Ortopeedia Ελλάς Ορθoπεδική España Cirugía ortopédica y traumatología France Chirurgie orthopédique et traumatologie Ireland Trauma and orthopaedic surgery Italia Ortopedia e traumatologia Κύπρος Ορθοπεδική Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Lietuva Ortopedija traumatologija Luxembourg Orthopédie Magyarország Ortopédia Malta Kirurġija Ortopedika Nederland Orthopedie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Portugal Ortopedia România Ortopedie şi traumatologie Slovenija Ortopedska kirurgija Slovensko Ortopédia Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Sverige Ortopedi United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv PATOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Anatomie pathologique/Pathologische anatomie България Обща и клинична патология Česká republika Patologická anatomie Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser Deutschland Pathologie Eesti Patoloogia Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική España Anatomía patológica France Anatomie et cytologie pathologiques Ireland Histopathology Italia Anatomia patologica Κύπρος Παθολογοανατομία - Ιστολογία Latvija Patoloģija Lietuva Patologija Luxembourg Anatomie pathologique Magyarország Patológia Malta Istopatoloġija Nederland Pathologie Österreich Pathologie Polska Patomorfologia Portugal Anatomia patologica România Anatomie patologică Slovenija Anatomska patologija in citopatologija Slovensko Patologická anatómia Suomi/Finland Patologia/Patologi Sverige Klinisk patologi United Kingdom Histopathology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv NEUROLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Neurologie България Нервни болести Česká republika Neurologie Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Deutschland Neurologie Eesti Neuroloogia Ελλάς Νευρoλoγία España Neurología France Neurologie Ireland Neurology Italia Neurologia Κύπρος Νευρολογία Latvija Neiroloģija Lietuva Neurologija Luxembourg Neurologie Magyarország Neurológia Malta Newroloġija Nederland Neurologie Österreich Neurologie Polska Neurologia Portugal Neurologia România Neurologie Slovenija Nevrologija Slovensko Neurológia Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Sverige Neurologi United Kingdom Neurology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv PSZICHIÁTRIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Psychiatrie България Психиатрия Česká republika Psychiatrie Danmark Psykiatri Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie Eesti Psühhiaatria Ελλάς Ψυχιατρική España Psiquiatría France Psychiatrie Ireland Psychiatry Italia Psichiatria Κύπρος Ψυχιατρική Latvija Psihiatrija Lietuva Psichiatrija Luxembourg Psychiatrie Magyarország Pszichiátria Malta Psikjatrija Nederland Psychiatrie Österreich Psychiatrie Polska Psychiatria Portugal Psiquiatria România Psihiatrie Slovenija Psihiatrija Slovensko Psychiatria Suomi/Finland Psykiatria/Psykiatri Sverige Psykiatri United Kingdom General psychiatry Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv DIAGNOSZTIKAI RADIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose България Образна диагностика Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse Deutschland (Diagnostische) Radiologie Eesti Radioloogia Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική España Radiodiagnóstico France Radiodiagnostic et imagerie médicale Ireland Diagnostic radiology Italia Radiodiagnostica Κύπρος Ακτινολογία Latvija Diagnostiskā radioloģija Lietuva Radiologija Luxembourg Radiodiagnostic Magyarország Radiológia Malta Radjoloġija Nederland Radiologie Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Portugal Radiodiagnóstico România Radiologie-imagistică medicală Slovenija Radiologija Slovensko Rádiológia Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Sverige Medicinsk radiologi United Kingdom Clinical radiology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv SUGÁRTERÁPIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie България Лъчелечение Česká republika Radiační onkologie Danmark Onkologi Deutschland Strahlentherapie Eesti Onkoloogia Ελλάς Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία España Oncología radioterápica France Oncologie radiothérapique Ireland Radiation oncology Italia Radioterapia Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Latvija Terapeitiskā radioloģija Lietuva Onkologija radioterapija Luxembourg Radiothérapie Magyarország Sugárterápia Malta Onkoloġija u Radjoterapija Nederland Radiotherapie Österreich Strahlentherapie - Radioonkologie Polska Radioterapia onkologiczna Portugal Radioterapia România Radioterapie Slovenija Radioterapija in onkologija Slovensko Radiačná onkológia Suomi/Finland Syöpätaudit/Cancersjukdomar Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi) United Kingdom Clinical oncology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv KLINIKAI BIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Biologie clinique/Klinische biologie България Клинична лаборатория Česká republika Danmark Deutschland Eesti Laborimeditsiin Ελλάς España Análisis clínicos France Biologie médicale Ireland Italia Patologia clinica Κύπρος Latvija Lietuva Laboratorinė medicina Luxembourg Biologie clinique Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika Malta Nederland Österreich Medizinische Biologie Polska Diagnostyka laboratoryjna Portugal Patologia clínica România Medicină de laborator Slovenija Slovensko Laboratórna medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv BIOLÓGIAI HAEMATOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Клинична хематология Česká republika Danmark Klinisk blodtypeserologi Deutschland Eesti Ελλάς España France Hématologie Ireland Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Hématologie biologique Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Hematologia clínica România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv MIKROBIOLÓGIA ÉS BAKTERIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Микробиология Česká republika Lékařská mikrobiologie Danmark Klinisk mikrobiologi Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Eesti Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 2. Μικρoβιoλoγία España Microbiología y parasitología France Ireland Microbiology Italia Microbiologia e virologia Κύπρος Μικροβιολογία Latvija Mikrobioloģija Lietuva Luxembourg Microbiologie Magyarország Orvosi mikrobiológia Malta Mikrobijoloġija Nederland Medische microbiologie Österreich Hygiene und Mikrobiologie Polska Mikrobiologia lekarska Portugal România Slovenija Klinična mikrobiologija Slovensko Klinická mikrobiológia Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Sverige Klinisk bakteriologi United Kingdom Medical microbiology and virology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv BIOKÉMIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Биохимия Česká republika Klinická biochemie Danmark Klinisk biokemi Deutschland Laboratoriumsmedizin Eesti Ελλάς España Bioquímica clínica France Ireland Chemical pathology Italia Biochimica clinica Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Chimie biologique Magyarország Malta Patoloġija Kimika Nederland Klinische chemie Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik Polska Portugal România Slovenija Medicinska biokemija Slovensko Klinická biochémia Suomi/Finland Kliininen kemia/Klinisk kemi Sverige Klinisk kemi United Kingdom Chemical pathology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv IMMUNOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Клинична имунология Имунология Česká republika Alergologie a klinická imunologie Danmark Klinisk immunologi Deutschland Eesti Ελλάς España Inmunología France Ireland Immunology (clinical and laboratory) Italia Κύπρος Ανοσολογία Latvija Imunoloģija Lietuva Luxembourg Immunologie Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Malta Immunoloġija Nederland Österreich Immunologie Polska Immunologia kliniczna Portugal România Slovenija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Suomi/Finland Sverige Klinisk immunologi United Kingdom Immunology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv PLASZTIKAI SEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde България Пластично-възстановителна хирургия Česká republika Plastická chirurgie Danmark Plastikkirurgi Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική España Cirugía plástica, estética y reparadora France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Κύπρος Πλαστική Χειρουργική Latvija Plastiskā ķirurģija Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Luxembourg Chirurgie plastique Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Malta Kirurġija Plastika Nederland Plastische chirurgie Österreich Plastische Chirurgie Polska Chirurgia plastyczna Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva România Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Slovensko Plastická chirurgia Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi Sverige Plastikkirurgi United Kingdom Plastic surgery Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv MELLKASSEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax България Гръдна хирургия Кардиохирургия Česká republika Kardiochirurgie Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Deutschland Thoraxchirurgie Eesti Torakaalkirurgia Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς España Cirugía torácica France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Ireland Thoracic surgery Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia Κύπρος Χειρουργική Θώρακος Latvija Torakālā ķirurģija Lietuva Krūtinės chirurgija Luxembourg Chirurgie thoracique Magyarország Mellkassebészet Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika Nederland Cardio-thoracale chirurgie Österreich Polska Chirurgia klatki piersiowej Portugal Cirurgia cardiotorácica România Chirurgie toracică Slovenija Torakalna kirurgija Slovensko Hrudníková chirurgia Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi Sverige Thoraxkirurgi United Kingdom Cardo-thoracic surgery Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv GYERMEKSEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien България Детска хирургия Česká republika Dětská chirurgie Danmark Deutschland Kinderchirurgie Eesti Lastekirurgia Ελλάς Χειρoυργική Παίδων España Cirugía pediátrica France Chirurgie infantile Ireland Paediatric surgery Italia Chirurgia pediatrica Κύπρος Χειρουργική Παίδων Latvija Bērnu ķirurģija Lietuva Vaikų chirurgija Luxembourg Chirurgie pédiatrique Magyarország Gyermeksebészet Malta Kirurgija Pedjatrika Nederland Österreich Kinderchirurgie Polska Chirurgia dziecięca Portugal Cirurgia pediátrica România Chirurgie pediatrică Slovenija Slovensko Detská chirurgia Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Sverige Barn- och ungdomskirurgi United Kingdom Paediatric surgery Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ÉRSEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde България Съдова хирургия Česká republika Cévní chirurgie Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Deutschland Gefäβchirurgie Eesti Kardiovaskulaarkirurgia Ελλάς Αγγειoχειρoυργική España Angiología y cirugía vascular France Chirurgie vasculaire Ireland Italia Chirurgia vascolare Κύπρος Χειρουργική Αγγείων Latvija Asinsvadu ķirurģija Lietuva Kraujagyslių chirurgija Luxembourg Chirurgie vasculaire Magyarország Érsebészet Malta Kirurġija Vaskolari Nederland Österreich Polska Chirurgia naczyniowa Portugal Cirurgia vascular România Chirurgie vasculară Slovenija Kardiovaskularna kirurgija Slovensko Cievna chirurgia Suomi/Finland Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv KARDIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Cardiologie България Кардиология Česká republika Kardiologie Danmark Kardiologi Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Eesti Kardioloogia Ελλάς Καρδιoλoγία España Cardiología France Pathologie cardio-vasculaire Ireland Cardiology Italia Cardiologia Κύπρος Καρδιολογία Latvija Kardioloģija Lietuva Kardiologija Luxembourg Cardiologie et angiologie Magyarország Kardiológia Malta Kardjoloġija Nederland Cardiologie Österreich Polska Kardiologia Portugal Cardiologia România Cardiologie Slovenija Slovensko Kardiológia Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Sverige Kardiologi United Kingdom Cardiology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv GASZTROENTEROLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Gastro-entérologie/gastroenterologie България Гастроентерология Česká republika Gastroenterologie Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterolog

ie Eesti Gastroenteroloogia Ελλάς Γαστρεντερoλoγία España Aparato digestivo France Gastro-entérologie et hépatologie Ireland Gastro-enterology Italia Gastroenterologia Κύπρος Γαστρεντερολογία Latvija Gastroenteroloģija Lietuva Gastroenterologija Luxembourg Gastro-entérologie Magyarország Gasztroenterológia Malta Gastroenteroloġija Nederland Leer van maag-darm-leverziekten Österreich Polska Gastroenterologia Portugal Gastrenterologia România Gastroenterologie Slovenija Gastroenterologija Slovensko Gastroenterológia Suomi/Finland Gastroenterologia/Gastroenterologi Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi United Kingdom Gastro-enterology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv REUMATOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie България Ревматология Česká republika Revmatologie Danmark Reumatologi Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Eesti Reumatoloogia Ελλάς Ρευματoλoγία España Reumatología France Rhumathologie Ireland Rheumatology Italia Reumatologia Κύπρος Ρευματολογία Latvija Reimatoloģija Lietuva Reumatologija Luxembourg Rhumathologie Magyarország Reumatológia Malta Rewmatoloġija Nederland Reumatologie Österreich Polska Reumatologia Portugal Reumatologia România Reumatologie Slovenija Slovensko Reumatológia Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Sverige Reumatologi United Kingdom Rheumatology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ÁLTALÁNOS HAEMATOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien България Трансфузионна хематология Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Eesti Hematoloogia Ελλάς Αιματoλoγία España Hematología y hemoterapia France Ireland Haematology (clinical and laboratory) Italia Ematologia Κύπρος Αιματολογία Latvija Hematoloģija Lietuva Hematologija Luxembourg Hématologie Magyarország Haematológia Malta Ematoloġija Nederland Österreich Polska Hematologia Portugal Imuno-hemoterapia România Hematologie Slovenija Slovensko Hematológia a transfúziológia Suomi/Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi Sverige Hematologi United Kingdom Haematology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ENDOKRINOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien България Ендокринология и болести на обмяната Česká republika Endokrinologie Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Eesti Endokrinoloogia Ελλάς Ενδoκρινoλoγία España Endocrinología y nutrición France Endocrinologie, maladies métaboliques Ireland Endocrinology and diabetes mellitus Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Κύπρος Ενδοκρινολογία Latvija Endokrinoloģija Lietuva Endokrinologija Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Magyarország Endokrinológia Malta Endokrinoloġija u Dijabete Nederland Österreich Polska Endokrynologia Portugal Endocrinologia România Endocrinologie Slovenija Slovensko Endokrinológia Suomi/Finland Endokrinologia/endokrinologi Sverige Endokrina sjukdomar United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv FIZIOTERÁPIA A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie България Физикална и рехабилитационна медицина Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína Danmark Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin Eesti Taastusravi ja füsiaatria Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση España Medicina física y rehabilitación France Rééducation et réadaptation fonctionnelles Ireland Italia Medicina fisica e riabilitazione Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση Latvija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles Magyarország Fizioterápia Malta Nederland Revalidatiegeneeskunde Österreich Physikalische Medizin Polska Rehabilitacja medyczna Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação România Recuperare, medicină fizică şi balneologie Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina Slovensko Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Suomi/Finland Fysiatria/fysiatri Sverige Rehabiliteringsmedicin United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv SZTOMATOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Estomatología France Stomatologie Ireland Italia Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Stomatologie Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Estomatologia România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv NEURO-PSZICHIÁTRIA A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie България Česká republika Danmark Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Eesti Ελλάς Νευρoλoγία - Ψυχιατρική España France Neuropsychiatrie Ireland Italia Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999) Κύπρος Νευρολογία - Ψυχιατρική Latvija Lietuva Luxembourg Neuropsychiatrie Magyarország Malta Nederland Zenuw - en zielsziekten Österreich Neurologie und Psychiatrie Polska Portugal România Slovenija Slovensko Neuropsychiatria Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv BŐR- ÉS NEMIBETEG-GYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie България Кожни и венерически болести Česká republika Dermatovenerologie Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Deutschland Haut - und Geschlechtskrankheiten Eesti Dermatoveneroloogia Ελλάς Δερματoλoγία - Αφρoδισιoλoγία España Dermatología médico-quirúrgica y venereología France Dermatologie et vénéréologie Ireland Italia Dermatologia e venerologia Κύπρος Δερματολογία - Αφροδισιολογία Latvija Dermatoloģija un veneroloģija Lietuva Dermatovenerologija Luxembourg Dermato-vénéréologie Magyarország Bőrgyógyászat Malta Dermato-venerejoloġija Nederland Dermatologie en venerologie Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten Polska Dermatologia i wenerologia Portugal Dermatovenereologia România Dermatovenerologie Slovenija Dermatovenerologija Slovensko Dermatovenerológia Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi Sverige Hud- och könssjukdomar United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv BŐRGYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Dermatology Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Dermatoloġija Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Dermatology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv NEMIBETEG-GYÓGYÁSZAT A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Genito-urinary-medicine Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Mediċina Uro-ġenetali Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Genito-urinary medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv RADIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Радиобиология Česká republika Danmark Deutschland Radiologie Eesti Ελλάς Ακτινoλoγία - Ραδιoλoγία España Electrorradiología France Electro-radiologie Ireland Radiology Italia Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Électroradiologie Magyarország Radiológia Malta Nederland Radiologie Österreich Radiologie Polska Portugal Radiologia România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv TRÓPUSI BETEGSÉGEK A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Tropical medicine Italia Medicina tropicale Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Trópusi betegségek Malta Nederland Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene Polska Medycyna transportu Portugal Medicina tropical România Slovenija Slovensko Tropická medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Tropical medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv GYERMEKPSZICHIÁTRIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie България Детска психиатрия Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie Danmark Børne- og ungdomspsykiatri Deutschland Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie Eesti Ελλάς Παιδoψυχιατρική España France Pédo-psychiatrie Ireland Child and adolescent psychiatry Italia Neuropsichiatria infantile Κύπρος Παιδοψυχιατρική Latvija Bērnu psihiatrija Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija Luxembourg Psychiatrie infantile Magyarország Gyermek- és ifjúságpszichiátria Malta Nederland Österreich Polska Psychiatria dzieci i młodzieży Portugal Pedopsiquiatria România Psihiatrie pediatrică Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija Slovensko Detská psychiatria Suomi/Finland Lastenpsykiatria/barnpsykiatri Sverige Barn- och ungdomspsykiatri United Kingdom Child and adolescent psychiatry Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv GERIÁTRIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Гериатрична медицина Česká republika Geriatrie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Deutschland Eesti Ελλάς España Geriatría France Ireland Geriatric medicine Italia Geriatria Κύπρος Γηριατρική Latvija Lietuva Geriatrija Luxembourg Gériatrie Magyarország Geriátria Malta Ġerjatrija Nederland Klinische geriatrie Österreich Polska Geriatria Portugal România Geriatrie şi gerontologie Slovenija Slovensko Geriatria Suomi/Finland Geriatria/geriatri Sverige Geriatrik United Kingdom Geriatrics Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv NEFROLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Нефрология Česká republika Nefrologie Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Eesti Nefroloogia Ελλάς Νεφρoλoγία España Nefrología France Néphrologie Ireland Nephrology Italia Nefrologia Κύπρος Νεφρολογία Latvija Nefroloģija Lietuva Nefrologija Luxembourg Néphrologie Magyarország Nefrológia Malta Nefroloġija Nederland Österreich Polska Nefrologia Portugal Nefrologia România Nefrologie Slovenija Nefrologija Slovensko Nefrológia Suomi/Finland Nefrologia/nefrologi Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi) United Kingdom Renal medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv INFEKTOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Инфекциозни болести Česká republika Infekční lékařství Danmark Infektionsmedicin Deutschland Eesti Infektsioonhaigused Ελλάς España France Ireland Infectious diseases Italia Malattie infettive Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα Latvija Infektoloģija Lietuva Infektologija Luxembourg Maladies contagieuses Magyarország Infektológia Malta Mard Infettiv Nederland Österreich Polska Choroby zakaźne Portugal Infecciologia România Boli infecţioase Slovenija Infektologija Slovensko Infektológia Suomi/Finland Infektiosairaudet/infektionssjukdomar Sverige Infektionssjukdomar United Kingdom Infectious diseases Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv TÁRSADALOMORVOSTAN ÉS SZOCIÁLIS ORVOSTAN A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Социална медицина и здравен мениджмънт Комунална хигиена Česká republika Hygiena a epidemiologie Danmark Samfundsmedicin Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen Eesti Ελλάς Κοινωνική Ιατρική España Medicina preventiva y salud pública France Santé publique et médecine sociale Ireland Public health medicine Italia Igiene e medicina preventiva Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική Latvija Lietuva Luxembourg Santé publique Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan Malta Saħħa Pubblika Nederland Maatschappij en gezondheid Österreich Sozialmedizin Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia Portugal Saúde pública România Sănătate publică şi management Slovenija Javno zdravje Slovensko Verejné zdravotníctvo Suomi/Finland Terveydenhuolto/hälsovård Sverige Socialmedicin United Kingdom Public health medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv FARMAKOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Клинична фармакология и терапия Фармакология Česká republika Klinická farmakologie Danmark Klinisk farmakologi Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Eesti Ελλάς España Farmacología clínica France Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Italia Farmacologia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Klinikai farmakológia Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Nederland Österreich Pharmakologie und Toxikologie Polska Farmakologia kliniczna Portugal România Farmacologie clinică Slovenija Slovensko Klinická farmakológia Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Sverige Klinisk farmakologi United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde България Трудова медицина Česká republika Pracovní lékařství Danmark Arbejdsmedicin Deutschland Arbeitsmedizin Eesti Ελλάς Iατρική της Εργασίας España Medicina del trabajo France Médecine du travail Ireland Occupational medicine Italia Medicina del lavoro Κύπρος Ιατρική της Εργασίας Latvija Arodslimības Lietuva Darbo medicina Luxembourg Médecine du travail Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Malta Mediċina Okkupazzjonali Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin Polska Medycyna pracy Portugal Medicina do trabalho România Medicina muncii Slovenija Medicina dela, prometa in športa Slovensko Pracovné lekárstvo Suomi/Finland Työterveyshuolto/företagshälsovård Sverige Yrkes- och miljömedicin United Kingdom Occupational medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ALLERGOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 3 év Belgique/België/Belgien България Клинична алергология Česká republika Alergologie a klinická imunologie Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Deutschland Eesti Ελλάς Αλλεργιoλoγία España Alergología France Ireland Italia Allergologia ed immunologia clinica Κύπρος Αλλεργιολογία Latvija Alergoloģija Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija Luxembourg Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Malta Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Österreich Polska Alergologia Portugal Imuno-alergologia România Alergologie şi imunologie clinică Slovenija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Suomi/Finland Sverige Allergisjukdomar United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv GASZTROENTEROLÓGIAI SEBÉSZET A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen България Česká republika Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme Deutschland Visceralchirurgie Eesti Ελλάς España Cirugía del aparato digestivo France Chirurgie viscérale et digestive Ireland Italia Chirurgia dell'aparato digestivo Κύπρος Latvija Lietuva Abdominalinė chirurgija Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Abdominalna kirurgija Slovensko Gastroenterologická chirurgia Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv NUKLEÁRIS MEDICINA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde България Нуклеарна медицина Česká republika Nukleární medicína Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Deutschland Nuklearmedizin Eesti Ελλάς Πυρηνική Iατρική España Medicina nuclear France Médecine nucléaire Ireland Italia Medicina nucleare Κύπρος Πυρηνική Ιατρική Latvija Lietuva Luxembourg Médecine nucléaire Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) Malta Mediċina Nukleari Nederland Nucleaire geneeskunde Österreich Nuklearmedizin Polska Medycyna nuklearna Portugal Medicina nuclear România Medicină nucleară Slovenija Nuklearna medicina Slovensko Nukleárna medicína Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sverige Nukleärmedicin United Kingdom Nuclear medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv BALESETI ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien България Спешна медицина Česká republika Traumatologie Urgentní medicína Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Emergency medicine Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Traumatológia Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza Nederland Österreich Polska Medycyna ratunkowa Portugal România Medicină de urgenţă Slovenija Slovensko Úrazová chirurgia/urgentná medicina Suomi/Finland Sverige United Kingdom Accident and emergency medicine Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Klinisk neurofysiologi Deutschland Eesti Ελλάς España Neurofisiología clínica France Ireland Clinical neurophysiology Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Newrofiżjoloġija Klinika Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi Sverige Klinisk neurofysiologi United Kingdom Clinical neurophysiology Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ARC- ÉS ÁLLKAPOCS-SEBÉSZET (ORVOSI ALAPKÉPZÉS) A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgique/België/Belgien България Лицево-челюстна хирургия Česká republika Maxilofaciální chirurgie Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Cirugía oral y maxilofacial France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Ireland Italia Chirurgia maxillo-facciale Κύπρος Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Magyarország Szájsebészet Malta Nederland Österreich Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa Portugal Cirurgia maxilo-facial România Slovenija Maksilofacialna kirurgija Slovensko Maxilofaciálna chirurgia Suomi/Finland Sverige United Kingdom Ország Az oklevél megnevezése Kibocsátó szerv ARC-, ÉS ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET (ORVOSI ÉS FOGORVOSI ALAPKÉPZÉS) A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie България Česká republika Danmark Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Eesti Ελλάς España France Ireland Oral and maxillo-facial surgery Italia Κύπρος Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική Latvija Lietuva Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi Sverige United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery"

2. Ápolók

31977 L 0452: A Tanács 1977. június 27-i 77/452/EGK irányelve az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 176., 1977.7.15., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31981 L 1057: A Tanács 1981.12.14-i 81/1057/EGK irányelve (HL L 385., 1981.12.31., 25. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31989 L 0594: A Tanács 1989.10.30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 31989 L 0595: A Tanács 1989.10.10-i 89/595/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 30. o.),

- 31990 L 0658: A Tanács 1990.12.4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 52005 XC 0127(05): Közlemény - 2005.1.27-i értesítés az általános gondozást végző ápolói és szülésznői képesítést nyújtó intézmények tekintetében (HL C 22., 2005.1.27., 18. o.),

- 52005 XC 0521(04): 2005.5.21-i bejelentés az általános gondozást végző ápolói képesítést nyújtó szakmai címekről (HL C 123., 2005.5.21., 6. o.).

a) A 1. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bulgáriában:

»Медицинска сестра«;

Romániában:

»asistent medical generalist«";

b) A 4c. cikket követően a szöveg a következő cikkekkel egészül ki: "4d. cikk (1) Ettől az irányelvtől eltérve, Bulgária azok számára, akik 1999. december 31. előtt »фелдшер« (felcser) képesítést szereztek, és ezt a szakmát 2000. január 1-jén a bolgár nemzeti szociális biztonsági rendszer keretén belül gyakorolják, engedélyezheti az említett szakma további gyakorlását, még akkor is, ha tevékenységük egyes részei ennek az irányelvnek a hatálya alá tartoznak. (2) Az (1) bekezdésben említett »фелдшер« (felcser) bolgár képesítéssel rendelkezők ezen irányelv alapján nem szerezhetnek szakmai elismerést más tagállamban. 4e. cikk Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítés tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát a csatlakozás időpontját megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amelyek nem felelnek meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, a tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben az ezen okiratokhoz mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgárok ténylegesen és jogszerűen folytattak általános ápolói tevékenységet Románia területén a következőkben meghatározott időtartam során: Az említett tevékenységek magukban foglalták az ápolási tevékenységgel összefüggő tervezési, szervezési és a beteg ellátásáért való teljes felelősséget.";

- şcoală postliceală-ban folytatott kiegészítő tanulmányok során szerzett ápolói oklevél (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) - az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

c) a melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Медицинска сестра”Университет»
SZÖVEG HIÁNYZIK

3. Fogorvosok

a) 31978 L 0686: A Tanács 1978. július 25-i 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 233., 1978.8.24., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31981 L 1057: A Tanács 1981.12.14-i 81/1057/EGK irányelve (HL L 385., 1981.12.31., 25. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31989 L 0594: A Tanács 1989.10.30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 31990 L 0658: A Tanács 1990.12.4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 52005 XC 0127(04): Közlemény - 2005.1.27-i bejelentés a speciális fogászati szakképesítések megnevezéseiről (HL C 22., 2005.1.27., 17. o.),

- 52005 XC 0521(02): 2005.5.21-i bejelentés a fogorvosi és fogszakorvosi képesítési tanúsítványok megnevezéseiről (HL C 123., 2005.5.21., 4. o.).

i. Az 1. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Bulgáriában:

Лекар по дентална медицина,

- Romániában:

medic dentist".

ii. A 8. cikk (1) bekezdésében a "2., 4., 7., 19., 19a., 19b., 19.c. és 19d. cikk" szavak helyébe a "2., 4., 7., 19., 19a., 19b., 19c., 19d. és 19e. cikk" szavak lépnek.

iii. A 17. cikkben a "2. cikkben, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 19., 19a., 19b., 19c., és 19d. cikkben megállapított" szövegrész helyébe a "2. cikkben, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 19., 19a., 19b., 19c., 19d. és 19e. cikkben megállapított" szövegrész lép.

iv. A 19d. cikket követően a szöveg a következő cikkel egészül ki:

"19e. cikk

(1) Románia csatlakozásának időpontjától kezdődően, az ezen irányelv 1. cikkében említett tevékenységek gyakorlása céljából, a tagállamok elismerik a Romániában olyan személyeknek odaítélt orvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, akik egyetemi tanulmányaikat 2003. október 1-je előtt kezdték meg, amennyiben a hatáskörrel rendelkező román hatóságok által kiállított igazolás tanúsítja, hogy ezen személyek ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen Románia területén az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évben folytatták a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott tevékenységeket, és ezek a személyek ugyanolyan feltételek mellett jogosultak az említett tevékenységek folytasára, mint az ezen irányelv A. mellékletében említett oklevéllel rendelkezők.

(2) Az (1) bekezdésben említett hároméves gyakorlat követelményétől azon személyek esetében el kell tekinteni, akik sikeresen folytattak legalább hároméves időtartamú olyan tanulmányokat, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok igazolása alapján a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek lehet tekintetni."

v. Az A. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”Факултет по дентална медицина към Медицински университет»
«RomâniaDiplomă de licenţă de medic dentistUniversităţi»

vi. A B. melléklet 1. pontja (Fogszabályozástan) a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияСвидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”Факултет по дентална медицина към Медицински университет»
«România»

vii. A B. melléklet 2. pontja (Szájsebészet) a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияСвидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”Факултет по дентална медицина към Медицински университет»
«România»

b) 31978 L 0687: A Tanács 1978. július 25-i 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (HL L 233., 1978.8.24., 10. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 6. cikkben a "19., 19a., 19b., 19.c. és 19d. cikk" szavak helyébe a "19., 19a., 19b., 19c., 19d. és 19e. cikk" szavak lépnek.

4. Állatorvos-tudomány

31978 L 1026: A Tanács 1978. december 18-i 78/1026/EGK irányelve az állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 362., 1978.12.23., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31981 L 1057: A Tanács 1981.12.14-i 81/1057/EGK irányelve (HL L 385., 1981.12.31., 25. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31989 L 0594: A Tanács 1989.10.30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 31990 L 0658: A Tanács 1990.12.4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

SZÖVEG HIÁNYZIK

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«RomâniaDiplomă de licenţă de doctor medic veterinarUniversităţi»

5. Szülésznők

31980 L 0154: A Tanács 1980. január 21-i 80/154/EGK irányelve a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 33., 1980.2.11., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31980 L 1273: A Tanács 1980.12.22-i 80/1273/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 74. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31989 L 0594: A Tanács 1989.10.30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 31990 L 0658: A Tanács 1990.12.4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 52005 XC 0127(05): Közlemény - 2005.1.27-i értesítés az általános gondozást végző ápolói és szülésznői képesítést nyújtó intézmények tekintetében (HL C 22 2005.1.27., 18. o.).

a) Az 1. cikk a következő szövegrésszel egészül ki: "Bulgáriában: Romániában:

- »Акушерка«,

- »Moaşă«."

b) Az 5c. cikket követően a szöveg a következő cikkel egészül ki:

"5d. cikk

A román szülésznői képesítés tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:

Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică-ginecologie) oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát a csatlakozás időpontját megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amelyek nem felelnek meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, a tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el a szülésznői tevékenység végzésének céljára az említett okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben az ezen okiratokhoz mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytattak szülésznői tevékenységet Románia területén."

c) A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Акушерка”Университет»
«RomâniaDiplomă de licenţă de moaşăUniversităţi»

6. Gyógyszerészet

31985 L 0433: A Tanács 1985. szeptember 16-i 85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 253., 1985.9.24., 37. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31985 L 0584: A Tanács 1985.12.20-i 85/584/EGK irányelve (HL L 372., 1985.12.31., 42. o.),

- 31990 L 0658: A Tanács 1980.12.4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

«БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”Фармацевтичен факултет към Медицински университет»

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

«RomâniaDiplomă de licenţă de farmacistUniversităţi»

IV. ÉPÍTÉSZET

31985 L 0384: A Tanács 1985. június 10-i 85/384/EGK irányelve az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 223., 1985.8.21., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31985 L 0614: A Tanács 1985.12.20-i 85/614/EGK irányelve (HL L 376., 1985.12.31., 1. o.),

- 31986 L 0017: A Tanács 1986.1.27-i 86/17/EGK irányelve (HL L 27., 1986.2.1., 71. o.),

- 31990 L 0658: A Tanács 1990.12.4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az 11. cikk a következő szövegrésszel egészül ki: "y) Bulgáriában: Akkreditált felsőoktatási intézmények által kibocsátott oklevelek: »архитект« (építész), »cтроителен инженер« (építőmérnök) vagy »инженер« (mérnök) képesítéssel, az alábbiak szerint: Университет за архитектура, строителство и геодезия - София: специалности »Урбанизъм« и »Архитектура« (Építészeti, Építőmérnöki és Geodéziai Egyetem - Szófia: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia: »Urbanisztikai« és »Építészmérnöki« szakok) és az alábbi területek valamennyi mérnöki szakja: »конструкции на сгради и съоръжения« (épületkivitelezés és épületszerkezetek), »пътища« (útépítés), »транспорт« (közlekedés), »хидротехника и водно строителство« (hidrotechnika és vízépítés), »мелиорации и др.« (öntözés, stb.); műszaki egyetemek és felsőoktatási intézmények által odaítélt építőipari oklevelek az alábbi szakterületeken: »електро- и топлотехниката« (elektronikai- és termotechnológia), »съобщителна и комуникационна техника« (távközlési technika és technológia), »строителни технологии« (építőipari technológia), »приложна геодезия« (alkalmazott godézia) és »ландшафт и др.« (tájépítészet, stb.) az építőipar területén). Az építészeti és építőipari szakterületen belül tervezői tevékenység végzése céljából az oklevet az alábbi igazolásokkal kell kiegészíteni: »придружени от удостоверение за проектантска правоспособност« (Tervezői jogképesség igazolása), amelyet az »Камарата на архитектите« (Építészkamara)és a »Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране« (Beruházási tervező mérnökök kamarája), amely beruházási tervezői tevékenység végzésére jogosít; z) Romániában: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism »Ion Mincu« Bucureşti (»Ion Mincu« Építészeti és Urbanisztikai Egyetem, Bukarest): Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem): Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi (»Gh. Asachi« Műszaki Egyetem Iaşi): Universitatea Politehnica din Timişoara (»Politechnikai« Egyetem, Timişoara): Universitatea din Oradea (Oradea-i Egyetem): Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret Egyetem, Bukarest):

- 1953-1966. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti (»Ion Mincu« Építészmérnöki Intézet, Bukarest), Arhitect (Építészet),

- 1967-1974. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti (»Ion Mincu« Építészmérnöki Intézet, Bukarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki szak),

- 1975-1977. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (»Ion Mincu« Építészmérnöki Intézet Bukarest, Építészmérnöki kar), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészetmérnöki szak),

- 1978-1991. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (»Ion Mincu« Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Rendszerezési Kar), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki és rendszerező szak),

- 1992-1993. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (»Ion Mincu«Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki és urbanisztikai szak),

- 1994-1997. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (»Ion Mincu« Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 1998-1999. Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (»Ion Mincu« Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă, oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 2000. óta Universitatea de Arhitectură şi Urbanism »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (»Ion Mincu« Építészmérnöki és Urbanisztikai Egyetem - Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);

- 1990-1992. Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca-i Politechnikai Intézet, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 1993-1994. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 1994-1997. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 1998-1999. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 2000. óta Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);

- 1993. Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (»Gh. Asachi« Műszaki Egyetem Iaşi, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 1994-1999. Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (»Gh.Asachi« Műszaki Egyetem Iaşi, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 2000-2003. Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (»Gh.Asachi« Műszaki Egyetem Iaşi, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 2004. óta Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Arhitectură »Gh. Asachi« (Műszaki Egyetem Iaşi, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);

- 1993-1995. Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Műszaki EgyetemTimişoara, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Építészmérnöki oklevél, építészeti és urbanisztikai tanulmányok, általános építészmérnöki szak),

- 1995-1998. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (»Politechnikai« Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 1998-1999. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (»Politechnikai« Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 2000. óta Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (»Politechnikai« Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);

- 2002. Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Oradeai Egyetem, Környezetvédelmi Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),

- 2003. óta Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Építészmérnöki és Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);

- 2002. óta Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Spiru Haret Egyetem, Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak)."

V. SZABÁLYOZOTT SZAKMÁK ÁLTALÁBAN

32005 L 0036: Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

a) Az irányelv a következő cikkel egészül ki a 23. cikket követően:

"23a. cikk

Sajátos körülmények

1. Az ezen irányelvtől eltérve Bulgária engedélyezheti a Bulgáriában 1999. december 31. előtt szerzett »фелдшер« (felcser) oklevéllel rendelkezők számára, és e tevékenységet 2000. január 1-jén a bolgár állami szociális biztonsági rendszer keretében gyakorlók számára az említett tevékenység gyakorlását, annak ellenére, hogy tevékenységük egy része az ezen irányelv orvosokra illetve általános ápolókra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá esik.

2. Az (1) bekezdésben említett »фелдшер« (felcser) bolgár képesítéssel rendelkezők ezen irányelv alapján nem szerezhetnek szakmai elismerést más tagállamban.".

b) Az irányelv a következő cikkel egészül ki a 33. cikket követően:

"33a. cikk

Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítés tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:

Azon tagállami állampolgárok esetében, akik előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okiratukat Romániában a csatlakozás előtt szerezték, illetve akiknek a képzése Romániában a csatlakozás előtt kezdődött meg, és akik nem felelnek meg a 31. cikkben megállapított képzési minimumkövetelményeknek, a tagállamok egy şcoală postliceală-ban folytatott felsőoktatási tanulmányok után az előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okiratot (Certificat de competenţe profesionale de asistnt medical generalist) elegendő bizonyítékként ismerik el, ha azokhoz olyan igazolást csatoltak, amely szerint az érintett tagállami állampolgárok az általános ápolói tevékenységet Romániában az igazolás kibocsátását megelőző hét év folyamán legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

Az említett tevékenységek magukban foglalták az ápolási tevékenységgel összefüggő tervezési, szervezési és a beteg ellátásáért való teljes felelősséget."

c) A 37. cikk (1) bekezdésében az "Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában kibocsátott" szövegrész helyére az "Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Romániában kibocsátott" szövegrész kerül.

d) Az irányelv a következő cikkel egészül ki a 43. cikket követően:

"43a. cikk

A román szülésznői képesítés tekintetében csak a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatók:

Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică-ginecologie/szülészeti-nőgyógyászati ápoló) oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát a csatlakozás időpontját megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amelyek nem felelnek meg a 40. cikkben megállapított minimális képzési követelményeknek, a tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el a szülésznői tevékenység végzésének céljára az említett okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben az ezen okiratokhoz mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytattak szülésznői tevékenységet Romániában."

e) A II. mellékletben "A 11. cikk c) pontja ii. alpontjában említett speciális rendszerű képzések jegyzéke" a következőkkel egészül ki:

a) A "3. Tengerhajózási ágazat" főcím "a) Tengeri fuvarozás" alcíme a Hollandiára vonatkozó szövegrész után a következőkkel egészül ki: "Romániában:

- tengeri kormányos II/ 4 ST CW (»timonier maritim«)";

b) A "3. Tengerhajózási ágazat" főcím "a) Tengeri fuvarozás" alcíme az "amelyekhez a következő képzés szükségesek" és a Hollandiára vonatkozó szövegrész után a következőkkel egészül ki: "Romániában: tengeri kormányos II/ 4 ST CW (»timonier maritim«) esetében:

1. 18. életévét betöltött személy;

2.

a) megfelelő tengerész képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik (tengerészeti középiskolai tanulmányok); tengerészként 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerjáró hajó fedélzetén, amelyből legalább 12 hónapot az elmúlt öt évben teljesített; végrehajtói szintre történő előléptetés céljából elismert tanfolyamot végzett el (7 nap);

b) vagy megfelelő tengerész képesítési bizonyítvánnyal (tengerészeti középiskolai tanulmányok), illetve a tengeri mobil szolgáltatásban rádiókezelői, műszaki üzemeltetői képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik, a tengeri mobil szolgáltatásban tengerészként és rádiókezelőként, műszaki üzemeltetőként vagy GMDSS-GOC kezelőként 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített, felsővezetői szintre való előléptetés céljából elismert tanfolyamot végzett el (7 nap)."

f) Az "Elismerés a minimálisan kötelező képzési feltételek összehangolása alapján" főcímű V. melléklet 1., orvosokra vonatkozó címének "5.1.1. Orvosi oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен »магистър« по »Медицина« и професионална квалификация »Магистър-лекар«Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)2007. január 1.”
„RomâniaDiplomă de licenţă de doctor medicUniversităţi2007. január 1.”

g) Az V. melléklet 1. címének "5.1.2. Szakorvosi oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияСвидетелство за призната специалностМедицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицин-ска академия
2007. január 1.”
„RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici1 January 2007”

h) Az V. melléklet 1. címének "5.1.3. A szakorvosi képzések megnevezései" pontja a következőképpen módosul: "5.1.3. A szakorvosi képzések megnevezései

OrszágAneszteziológia
Minimális képzési idő: 3 év
Általános sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienAnesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatieChirurgie/Heelkunde
БългарияАнестезиология и интензивно лечениеХирургия
Česká republikaAnesteziologie a resuscitaceChirurgie
DanmarkAnæstesiologiKirurgi eller kirurgiske sygdomme
DeutschlandAnästhesiologie(Allgemeine) Chirurgie
EestiAnestesioloogiaÜldkirurgia
ΕλλάςΑvαισθησιoλoγίαΧειρoυργική
EspañaAnestesiología y ReanimaciónCirugía general y del aparato digestivo
FranceAnesthésiologie-Réanimation chirurgicaleChirurgie générale
IrelandAnaesthesiaCirugía general
ItaliaAnestesia e rianimazioneChirurgia generale
ΚύπροςΑναισθησιολογίαΓενική Χειρουργική
LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģijaĶirurģija
LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie générale
MagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészet
MaltaAnesteżija u Kura IntensivaKirurġija Ġenerali
NederlandAnesthesiologieHeelkunde
ÖsterreichAnästhesiologie und IntensivmedizinChirurgie
PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólna
PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
RomâniaAnestezie şi terapie intensivăChirurgie generală
SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgija
SlovenskoAnestéziológia a intenzívna medicínaChirurgia
Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvårdYleiskirurgia/Allmän kirurgi
SverigeAnestesi och intensivvårdKirurgi
United KingdomAnaestheticsGeneral surgery
OrszágIdegsebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Szülészet-nőgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienNeurochirurgieGynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
БългарияНеврохирургияАкушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Česká republikaNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
DanmarkNeurokirurgi eller kirurgiske nervesygdommeGynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
EestiNeurokirurgiaSünnitusabi ja günekoloogia
ΕλλάςΝευρoχειρoυργικήΜαιευτική-Γυvαικoλoγία
EspañaNeurocirugíaObstetricia y ginecología
FranceNeurochirurgieGynécologie — obstétrique
IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ItaliaNeurochirurgiaGinecologia e ostetricia
ΚύπροςΝευροχειρουργικήΜαιευτική — Γυναικολογία
LatvijaNeiroķirurģijaGinekoloģija un dzemdniecība
LietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologija
LuxembourgNeurochirurgieGynécologie — obstétrique
MagyarországIdegsebészetSzülészet-nőgyógyászat
MaltaNewrokirurġijaOstetriċja u Ġinekoloġija
NederlandNeurochirurgieVerloskunde en gynaecologie
ÖsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
PolskaNeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
PortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetricia
RomâniaNeurochirurgieObstetrică-ginecologie
SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvo
SlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pôrodníctvo
Suomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
United KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
OrszágBelgyógyászat
Minimális képzési idő: 5 év
Szemészet
Minimális képzési idő: 3 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienMédecine interne/Inwendige geneeskundeOphtalmologie/Oftalmologie
БългарияВътрешни болестиОчни болести
Česká republikaVnitřní lékařstvíOftalmologie
DanmarkIntern medicinOftalmologi eller øjensygdomme
DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
EestiSisehaigusedOftalmoloogia
ΕλλάςΠαθoλoγίαΟφθαλμoλoγία
EspañaMedicina internaOftalmología
FranceMédecine interneOphtalmologie
IrelandGeneral medicineOphthalmic surgery
ItaliaMedicina internaOftalmologia
ΚύπροςΠαθoλoγίαΟφθαλμολογία
LatvijaInternā medicīnaOftalmoloģija
LietuvaVidaus ligosOftalmologija
LuxembourgMédecine interneOphtalmologie
MagyarországBelgyógyászatSzemészet
MaltaMediċina InternaOftalmoloġija
NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
ÖsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
PolskaChoroby wewnętrzneOkulistyka
PortugalMedicina internaOftalmologia
RomâniaMedicină internăOftalmologie
SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
SlovenskoVnútorné lekárstvoOftalmológia
Suomi/FinlandSisätaudit/Inre medicinSilmätaudit/Ögonsjukdomar
SverigeInternmedicineÖgonsjukdomar (oftalmologi)
United KingdomGeneral (internal) medicineOphthalmology
OrszágFül-orr-gégegyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienOto-rhino-laryngologie/OtorhinolaryngologiePédiatrie/Pediatrie
БългарияУшно-носно-гърлени болестиДетски болести
Česká republikaOtorinolaryngologieDětské lékařství
DanmarkOto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdommePædiatri eller sygdomme hos børn
DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder — und Jugendheilkunde
EestiOtorinolarüngoloogiaPediaatria
ΕλλάςΩτoριvoλαρυγγoλoγίαΠαιδιατρική
EspañaOtorrinolaringologíaPediatrÍa y sus áreas especÍfIcas
FranceOto-rhino-laryngologiePédiatrie
IrelandOtolaryngologyPaediatrics
ItaliaOtorinolaringoiatriaPédiatria
ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογίαΠαιδιατρική
LatvijaOtolaringoloģijaPediatrija
LietuvaOtorinolaringologijaVaikų ligos
LuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrie
MagyarországFül-orr-gégegyógyászatCsecsemő- és gyermekgyógyászat
MaltaOtorinolaringoloġijaPedjatrija
NederlandKeel-, neus- en oorheelkundeKindergeneeskunde
ÖsterreichHals-, Nasen-und OhrenkrankheitenKinder — und Jugendheilkunde
PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
PortugalOtorrinolaringologiaPediatria
RomâniaOtorinolaringologiePediatrie
SlovenijaOtorinolaringológijaPediatrija
SlovenskoOtorinolaryngológiaPediatria
Suomi/FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomarLastentaudit/Barnsjukdomar
SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
United KingdomOtolaryngologyPaediatrics
OrszágTüdőgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év
Urológia
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienPneumologieUrologie
БългарияПневмология и фтизиатрияУрология
Česká republikaTuberkulóza a respirační nemociUrologie
DanmarkMedicinske lungesygdommeUrologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
DeutschlandPneumologieUrologie
EestiPulmonoloogiaUroloogia
ΕλλάςΦυματιoλoγία- ΠvευμovoλoγίαΟυρoλoγία
EspañaNeumologíaUrología
FrancePneumologieUrologie
IrelandRespiratory medicineUrology
ItaliaMalattie dell'apparato respiratorioUrologia
ΚύπροςΠνευμονολογία — ΦυματιολογίαΟυρολογία
LatvijaFtiziopneimonoloģijaUroloģija
LietuvaPulmonologijaUrologija
LuxembourgPneumologieUrologie
MagyarországTüdőgyógyászatUrológia
MaltaMediċina RespiratorjaUroloġija
NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
ÖsterreichLungenkrankheitenUrologie
PolskaChoroby płucUrologia
PortugalPneumologiaUrologia
RomâniaPneumologieUrologie
SlovenijaPnevmologijaUrologija
SlovenskoPneumológia a ftizeológiaUrológia
Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologiUrologia/Urologi
SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
United KingdomRespiratory medicineUrology
OrszágOrtopédia
Minimális képzési idő: 5 év
Patológia
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienChirurgie orthopédique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/Pathologische anatomie
БългарияОртопедия и травматологияОбща и клинична патология
Česká republikaOrtopediePatologická anatomie
DanmarkOrtopædisk kirurgiPatologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)Pathologie
EestiOrtopeediaPatoloogia
ΕλλάςΟρθoπεδικήΠαθoλoγική Αvατoμική
EspañaCirugía ortopédica y traumatologíaAnatomía patológica
FranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
IrelandTrauma and orthopaedic surgeryMorbid anatomy and histopathology
ItaliaOrtopedia e traumatologiaAnatomia patologica
ΚύπροςΟρθοπεδικήΠαθολογοανατομία — Ιστολογία
LatvijaTraumatoloģija un ortopēdijaPatoloģija
LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
LuxembourgOrthopédieAnatomie pathologique
MagyarországOrtopédiaPatológia
MaltaKirurġija OrtopedikaIstopatoloġija
NederlandOrthopediePathologie
ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische ChirurgiePathologie
PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchuPatomorfologia
PortugalOrtopediaAnatomia patologica
RomâniaOrtopedie şi traumatologieAnatomie patologică
SlovenijaOrtopedska kirurgijaAnatomska patologija in citopatologija
SlovenskoOrtopédiaPatologická anatómia
Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologiPatologia/Patologi
SverigeOrtopediKlinisk patologi
United KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
OrszágNeurológia
Minimális képzési idő: 4 év
Pszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienNeurologiePsychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
БългарияНервни болестиПсихиатрия
Česká republikaNeurologiePsychiatrie
DanmarkNeurologi eller medicinske nervesygdommePsykiatri
DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
EestiNeuroloogiaPsühhiaatria
ΕλλάςΝευρoλoγίαΨυχιατρική
EspañaNeurologíaPsiquiatría
FranceNeurologiePsychiatrie
IrelandNeurologyPsychiatry
ItaliaNeurologiaPsichiatria
ΚύπροςΝευρολογίαΨυχιατρική
LatvijaNeiroloģijaPsihiatrija
LietuvaNeurologijaPsichiatrija
LuxembourgNeurologiePsychiatrie
MagyarországNeurológiaPszichiátria
MaltaNewroloġijaPsikjatrija
NederlandNeurologiePsychiatrie
ÖsterreichNeurologiePsychiatrie
PolskaNeurologiaPsychiatria
PortugalNeurologiaPsiquiatria
RomâniaNeurologiePsihiatrie
SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
SlovenskoNeurológiaPsychiatria
Suomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/Psykiatri
SverigeNeurologiPsykiatri
United KingdomNeurologyGeneral psychiatry
OrszágRadiológia
Minimális képzési idő: 4 év
Sugárterápia
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienRadiodiagnostic/RöntgendiagnoseRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
БългарияОбразна диагностикаЛъчелечение
Česká republikaRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
DanmarkDiagnostik radiologi eller røntgenundersøgelseOnkologi
Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
EestiRadioloogiaOnkoloogia
ΕλλάςΑκτιvoδιαγvωστικήΑκτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
EspañaRadiodiagnósticoOncología radioterápica
FranceRadiodiagnostic et imagerie médicaleOncologie radiothérapique
IrelandDiagnostic radiologyRadiation oncology
ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
ΚύπροςΑκτινολογίαΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaDiagnostiskā radioloģijaTerapeitiskā radioloģija
LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
LuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapie
MagyarországRadiológiaSugárterápia
MaltaRadjoloġijaOnkoloġija u Radjoterapija
NederlandRadiologieRadiotherapie
ÖsterreichMedizinische Radiologie-DiagnostikStrahlentherapie — Radioonkologie
PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
PortugalRadiodiagnósticoRadioterapia
RomâniaRadiologie-imagistică medicalăRadioterapie
SlovenijaRadiologijaRadioterapija in onkologija
SlovenskoRádiológiaRadiačná onkológia
Suomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyöpätaudit/Cancersjukdomar
SverigeMedicinsk radiologiTumörsjukdomar (allmän onkologi)
United KingdomClinical radiologyClinical oncology
OrszágPlasztikai sebészet
Minimum képzési idő: 5 év
Klinikai biológia
Minimum képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique/Klinische biologie
БългарияПластично-възстановителна хирургияКлинична лаборатория
Česká republikaPlastická chirurgie
DanmarkPlastikkirurgi
DeutschlandPlastische (und Ästhetische) Chirurgie
EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
ΕλλάςΠλαστική ΧειρoυργικήΧειρουργική Θώρακος
EspañaCirugía plástica, estética y reparadoraAnálisis clínicos
FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétiqueBiologie médicale
IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
ItaliaChirurgia plastica e ricostruttivaPatologia clinica
ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
LatvijaPlastiskā ķirurģija
LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgijaLaboratorinė medicina
LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
MagyarországPlasztikai (égési) sebészetOrvosi laboratóriumi diagnosztika
MaltaKirurġija Plastika
NederlandPlastische chirurgie
ÖsterreichPlastische ChirurgieMedizinische Biologie
PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
PortugalCirurgia plástica e reconstrutivaPatologia clínica
RomâniaChirurgie plastică — microchirurgie reconstructivăMedicină de laborator
SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna medicína
Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
SverigePlastikkirurgi
United KingdomCirugía plástica
SZÖVEG HIÁNYZIK
OrszágImmunológia
Minimális képzési idő: 4 év
Mellkassebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)
БългарияКлинична имунология ИмунологияГръдна хирургия Кардиохирургия
Česká republikaAlergologie a klinická imunologieKardiochirurgie
DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
DeutschlandThoraxchirurgie
EestiTorakaalkirurgia
ΕλλάςΧειρουργική Θώρακος
EspañaInmunologíaCirugía torácica
FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
IrelandImmunology (clinical and laboratory)Thoracic surgery
ItaliaChirurgia toracica; Cardiochirurgia
ΚύπροςΑνοσολογίαΧειρουργική Θώρακος
LatvijaImunoloģijaTorakālā ķirurģija
LietuvaKrūtinės chirurgija
LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészet
MaltaImmunoloġijaKirurġija Kardjo-Toraċika
NederlandCardio-thoracale chirurgie
ÖsterreichImmunologie
PolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowej
PortugalCirurgia cardiotorácica
RomâniaChirurgie toracică
SlovenijaTorakalna kirurgija
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgia
Suomi/FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
SverigeKlinisk immunologiThoraxkirurgi
United KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery
OrszágGyermeksebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Érsebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2)
БългарияДетска хирургияСъдова хирургия
Česká republikaDětská chirurgieCévní chirurgie
DanmarkKarkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
DeutschlandKinderchirurgieGefäßchirurgie
EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
ΕλλάςΧειρoυργική ΠαίδωvΑγγειoχειρoυργική
EspañaCirugía pediátricaAngiología y cirugía vascular
FranceChirurgie infantileChirurgie vasculaire
IrelandPaediatric surgery
ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
ΚύπροςΧειρουργική ΠαίδωνΧειρουργική Αγγείων
LatvijaBērnu ķirurģijaAsinsvadu ķirurģija
LietuvaVaikų chirurgijaKraujagyslių chirurgija
LuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
MagyarországGyermeksebészetÉrsebészet
MaltaKirurgija PedjatrikaKirurġija Vaskolari
Nederland
ÖsterreichKinderchirurgie
PolskaChirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
PortugalCirurgia pediátricaCirurgia vascular
RomâniaChirurgie pediatricăChirurgie vasculară
SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
SlovenskoDetská chirurgiaCievna chirurgia
Suomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
SverigeBarn- och ungdomskirurgi
United KingdomPaediatric surgery
OrszágKardiológia
Minimális képzési idő: 4 év
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienCardiologieGastro-entérologie/Gastroenterologie
БългарияКардиологияГастроентерология
Česká republikaKardiologieGastroenterologie
DanmarkKardiologiMedicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt KardiologieInnere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
ΕλλάςΚαρδιoλoγίαΓαστρεvτερoλoγία
EspañaCardiologíaAparato digestivo
FrancePathologie cardio-vasculaireGastro-entérologie et hépatologie
IrelandCardiologyGastro-enterology
ItaliaCardiologiaGastroenterologia
ΚύπροςΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
LatvijaKardioloģijaGastroenteroloģija
LietuvaKardiologijaGastroenterologija
LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
MagyarországKardiológiaGasztroenterológia
MaltaKardjoloġijaGastroenteroloġija
NederlandCardiologieLeer van maag-darm-leverziekten
Österreich
PolskaKardiologiaGastrenterologia
PortugalCardiologiaGastrenterologia
RomâniaCardiologieGastroenterologie
SlovenijaGastroenterologija
SlovenskoKardiológiaGastroenterológia
Suomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/Gastroenterologi
SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
United KingdomCardiologyGastro-enterology
OrszágReumatológia
Minimális képzési idő: 4 év
Általános haematológia
Minimális képzési idő: 3 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienRhumathologie/reumatologie
БългарияРевматологияТрансфузионна хематология
Česká republikaRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
DanmarkReumatologiHæmatologi eller blodsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt RheumatologieInnere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
EestiReumatoloogiaHematoloogia
ΕλλάςΡευματoλoγίαΑιματoλoγία
EspañaReumatologíaHematología y hemoterapia
FranceRhumatologie
IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
ItaliaReumatologiaEmatologia
ΚύπροςΡευματολογίαΑιματολογία
LatvijaReimatoloģijaHematoloģija
LietuvaReumatologijaHematologija
LuxembourgRhumatologieHématologie
MagyarországReumatológiaHaematológia
MaltaRewmatoloġijaEmatoloġija
NederlandReumatologie
Österreich
PolskaReumatologiaHematologia
PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
RomâniaReumatologieHematologie
Slovenija
SlovenskoReumatológiaHematológia a transfúziológia
Suomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologi
SverigeReumatologiHematologi
United KingdomRheumatologyHaematology
OrszágEndokrinológia
Minimális képzési idő: 3 év
Fizioterápia
Minimális képzési idő: 3 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
БългарияЕндокринология и болести на обмянатаФизикална и рехабилитационна медицина
Česká republikaEndokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
DanmarkMedicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische und Rehabilitative Medizin
EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja füsiaatria
ΕλλάςΕvδoκριvoλoγίαΦυσική Iατρική και Απoκατάσταση
EspañaEndocrinología y nutriciónMedicina física y rehabilitación
FranceEndocrinologie, maladies métaboliquesRééducation et réadaptation fonctionnelles
IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambioMedicina fisica e riabilitazione
ΚύπροςΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
LatvijaEndokrinoloģijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
LietuvaEndokrinologijaFizinė medicina ir reabilitacija
LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et réadaptation fonctionnelles
MagyarországEndokrinológiaFizioterápia
MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
NederlandRevalidatiegeneeskunde
ÖsterreichPhysikalische Medizin
PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
PortugalEndocrinologiaFisiatria ou Medicina física e de reabilitação
RomâniaEndocrinologieRecuperare, medicină fizică şi balneologie
SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
SlovenskoEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/Fysiatri
SverigeEndokrina sjukdomarRehabiliteringsmedicin
United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
OrszágNeuropszichiátria
Minimális képzési idő: 5 év
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienNeuropsychiatrie (3)Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie
БългарияКожни и венерически болести
Česká republikaDermatovenerologie
DanmarkDermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut — und Geschlechtskrankheiten
EestiDermatoveneroloogia
ΕλλάςΝευρoλoγία — ΨυχιατρικήΔερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
FranceNeuropsychiatrie (4)Dermatologie et vénéréologie
Ireland
ItaliaNeuropsichiatria (5)Dermatologia e venerologia
ΚύπροςΝευρολογία — ΨυχιατρικήΔερματολογία — Αφροδισιολογία
LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
LietuvaDermatovenerologija
LuxembourgNeuropsychiatrie (6)Dermato-vénéréologie
MagyarországBőrgyógyászat
MaltaDermato-venerejoloġija
NederlandZenuw — en zielsziekten (7)Dermatologie en venerologie
ÖsterreichNeurologie und PsychiatrieHaut- und Geschlechtskrankheiten
PolskaDermatologia i wenerologia
PortugalDermatovenereologia
RomâniaDermatovenerologie
SlovenijaDermatovenerologija
SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológia
Suomi/FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
SverigeHud- och könssjukdomar
United Kingdom
OrszágRadiológia
Minimális képzési idő: 4 év
Gyermekpszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienPsychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie
БългарияРадиобиологияДетска психиатрия
Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
DeutschlandRadiologieKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti
ΕλλάςΑκτιvoλoγία — ΡαδιoλoγίαΠαιδoψυχιατρική
EspañaElectroradiología
FranceElectro-radiologie (8)Pédo-psychiatrie
IrelandRadiologyChild and adolescent psychiatry
ItaliaRadiologia (9)Neuropsichiatria infantile
ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
LatvijaBērnu psihiatrija
LietuvaVaikų ir paauglių psichiatrija
LuxembourgÉlectroradiologie (10)Psychiatrie infantile
MagyarországRadiológiaGyermek-és ifjúságpszichiátria
Malta
NederlandRadiologie (11)
ÖsterreichRadiologie
PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
PortugalRadiologiaPedopsiquiatria
RomâniaPsihiatrie pediatrică
SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
SlovenskoDetská psychiatria
Suomi/FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
United KingdomChild and adolescent psychiatry
OrszágGeriátria
Minimális képzési idő: 4 év
Nefrológia
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/Belgien
БългарияГериатрична медицинаНефрология
Česká republikaGeriatrieNefrologie
DanmarkGeriatri eller alderdommens sygdommeNefrologi eller medicinske nyresygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
EestiNefroloogia
ΕλλάςΝεφρoλoγία
EspañaGeriatríaNefrología
FranceNéphrologie
IrelandGeriatric medicineNephrology
ItaliaGeriatriaNefrologia
ΚύπροςΓηριατρικήΝεφρολογία
LatvijaNefroloģija
LietuvaGeriatrijaNefrologija
LuxembourgGériatrieNéphrologie
MagyarországGeriátriaNefrológia
MaltaĠerjatrijaNefroloġija
NederlandKlinische geriatrie
Österreich
PolskaGeriatriaNefrologia
PortugalNefrologia
RomâniaGeriatrie şi gerontologieNefrologie
SlovenijaNefrologija
SlovenskoGeriatriaNefrológia
Suomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/Nefrologi
SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
United KingdomGeriatricsRenal medicine
OrszágInfektológia
Minimális képzési idő: 4 év
Társadalomorvostan és szociális orvostan
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/Belgien
БългарияИнфекциозни болестиСоциална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
Česká republikaInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
DanmarkInfektionsmedicinSamfundsmedicin
DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
EestiInfektsioonhaigused
ΕλλάςΚοινωνική Ιατρική
EspañaMedicina preventiva y salud pública
FranceSanté publique et médecine sociale
IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
ItaliaMalattie infettiveIgiene e medicina preventiva
ΚύπροςΛοιμώδη ΝοσήματαΥγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
LatvijaInfektoloģija
LietuvaInfektologija
LuxembourgMaladies contagieusesSanté publique
MagyarországInfektológiaMegelőző orvostan és népegészségtan
MaltaMard InfettivSaħħa Pubblika
NederlandMaatschappij en gezondheid
ÖsterreichSozialmedizin
PolskaChoroby zakaźneZdrowie publiczne, epidemiologia
PortugalInfecciologiaSaúde pública
RomâniaBoli infecţioaseSănătate publică şi management
SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
SlovenskoInfektológiaVerejné zdravotníctvo
Suomi/FinlandInfektiosairaudet/InfektionssjukdomarTerveydenhuolto/Hälsovård
SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
United KingdomInfectious diseasesPublic health medicine
OrszágFarmakológia
Minimális képzési idő: 4 év
Foglalkozás-orvostan
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienMédecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
БългарияКлинична фармакология и терапия
Фармакология
Трудова медицина
Česká republikaKlinická farmakologiePracovní lékařství
DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
Eesti
ΕλλάςIατρική thς Εργασίας
EspañaFarmacología clínicaMedicina del trabajo
FranceMédecine du travail
IrelandClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
ItaliaFarmacologiaMedicina del lavoro
ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
LatvijaArodslimības
LietuvaDarbo medicina
LuxembourgMédecine du travail
MagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
MaltaFarmakoloġija Klinika u t-TerapewtikaMediċina Okkupazzjonali
NederlandArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
ÖsterreichPharmakologie und ToxikologieArbeits- und Betriebsmedizin
PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracy
PortugalMedicina do trabalho
RomâniaFarmacologie clinicăMedicina muncii
SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
SlovenskoKlinická farmakológiaPracovné lekárstvo
Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandlingTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
SverigeKlinisk farmakologiYrkes- och miljömedicin
United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
OrszágAllergológia
Minimális képzési idő: 3 év
Nukleáris medicina
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienMédecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
БългарияКлинична алергологияНуклеарна медицина
Česká republikaAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdommeKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
DeutschlandNuklearmedizin
Eesti
ΕλλάςΑλλεργιoλoγίαΠυρηvική Iατρική
EspañaAlergologíaMedicina nuclear
FranceMédecine nucléaire
Ireland
ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
ΚύπροςΑλλεργιολογίαΠυρηνική Ιατρική
LatvijaAlergoloģija
LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija
LuxembourgMédecine nucléaire
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaNukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
MaltaMediċina Nukleari
NederlandAllergologie en inwendige geneeskundeNucleaire geneeskunde
ÖsterreichNuklearmedizin
PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
RomâniaAlergologie şi imunologie clinicăMedicină nucleară
SlovenijaNuklearna medicina
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaNukleárna medicína
Suomi/FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
SverigeAllergisjukdomarNukleärmedicin
United KingdomNuclear medicine
OrszágArc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai cím
Belgique/België/Belgien
БългарияЛицево-челюстна хирургия
Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
EspañaCirugía oral y maxilofacial
FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
ItaliaChirurgia maxillo-facciale
Κύπρος
LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
LietuvaVeido ir žandikaulių chirurgija
LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
MagyarországSzájsebészet
Malta
Nederland
ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
PolskaChirurgia szczekowo-twarzowa
PortugalCirurgia maxilo-facial
România
SlovenijaMaxilofacialna kirurgija
SlovenskoMaxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
OrszágHaematológia
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai cím
Belgique/België/Belgien
БългарияКлинична хематология
Česká republika
DanmarkKlinisk blodtypeserologi (12)
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
FranceHématologie
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
LuxembourgHématologie biologique
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
PortugalHematologia clinica
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
OrszágSztomatológia
Minimális képzési idő: 3 év
Bőrgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
EspañaEstomatología
FranceStomatologie
IrelandDermatology
ItaliaOdontostomatologia (13)
Κύπρος
Latvija
Lietuva
LuxembourgStomatologie
Magyarország
MaltaDermatoloġija
Nederland
Österreich
Polska
PortugalEstomatologia
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomDermatology
OrszágVenerológia
Minimális képzési idő: 4 év
Trópusi betegségek
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
IrelandGenito-urinary medicineTropical medicine
ItaliaMedicina tropicale
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
MagyarországTrópusi betegségek
MaltaMediċina Uro-ġenetali
Nederland
ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
PolskaMedycyna transportu
PortugalMedicina tropical
România
Slovenija
SlovenskoTropická medicína
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomGenito-urinary medicineTropical medicine
OrszágGasztroenterológia sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Traumatológia
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienChirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14)
БългарияСпешна медицина
Česká republikaTraumatologie
Urgentní medicína
DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
DeutschlandVisceralchirurgie
Eesti
Ελλάς
EspañaCirugía del aparato digestivo
FranceChirurgie viscérale et digestive
IrelandEmergency medicine
ItaliaChirurgia dell'apparato digerente
Κύπρος
Latvija
LietuvaAbdominalinė chirurgija
LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
MagyarországTraumatológia
MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Nederland
Österreich
PolskaMedycyna ratunkowa
Portugal
RomâniaMedicină de urgenţă
SlovenijaAbdominalna kirurgija
SlovenskoGastroenterologická chirurgiaÚrazová chirurgia
Urgentná medicína
Suomi/FinlandGastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
Sverige
United KingdomAccident and emergency medicine
OrszágKlinikai neurofiziológia
Minimális képzési idő: 4 év
Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés) (15)
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai címSzakmai cím
Belgique/België/BelgienStomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
България
Česká republika
DanmarkKlinisk neurofysiologi
DeutschlandMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti
Ελλάς
EspañaNeurofisiologia clínica
France
IrelandClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery
Italia
ΚύπροςΣτοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija
Lietuva
LuxembourgChirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
MagyarországArc-állcsont-szájsebészet
MaltaNewrofiżjoloġija KlinikaKirurġija tal-għadam tal-wiċċ
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/FinlandKliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologiSuu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
SverigeKlinisk neurofysiologi
United KingdomClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery

i) Az V. melléklet 1. címének "5.1.4. Háziorvosi oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияСвидетелство за призната специалност по Обща медицинаЛекар-специалист по Обща медицина2007. január 1.”
„RomâniaCertificat de medic specialist medicină de familieMedic specialist medicină de familie2007. január 1.”

j) Az V. melléklet 2. címének "5.2.2. Az általános ápolói oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен »Бакалавър« с професионална квалификация »Медицинска сестра«УниверситетМедицинска сестра2007. január 1.”
SZÖVEG HIÁNYZIK

k) Az V. melléklet 3. címének "5.3.2. Fogorvosi oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен »Магистър« по »Дентална медицина« с професионална квалификация »Магистър-лекар по дентална медицина«Факултет по дентална медицина към Медицински университетЛекар по дентална медицина2007. január 1.”
„RomâniaDiplomă de licenţă de medic dentistUniversităţimedic dentist2003. október 1.”

l) Az V. melléklet 3. címének "5.3.3. Szakfogorvosi oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a "Fogszabályozástan" után, a Belgiumra és a Dániára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияСвидетелство за призната специалност по »Ортодонтия«Факултет по дентална медицина към Медицински университет2007. január 1.”

m) Az V. melléklet 3. címének "5.3.3. Szakfogorvosi oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a "Szájsebészet" után, a Dániára vonatkozó szövegrész előtt:

„БългарияСвидетелство за призната специалност по »Орална хирургия«Факултет по дентална медицина към Медицински университет2007. január 1.”

n) Az V. melléklet 4. címének "5.4.2. Állatorvosok formális képzésének bizonyítékai" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

SZÖVEG HIÁNYZIK
„RomâniaDiplomă de licenţă de doctor medic veterinarUniversităţi2007. január 1.”

o) Az V. melléklet 5. címének "5.5.2. Szülésznői oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен »Бакалавър« с професионална квалификация »Акушерка«УниверситетАкушеркa2007. január 1.”
„RomâniaDiplomă de licenţă de moaşăUniversităţiMoaşă2007. január 1.”

p) Az V. melléklet 6. címének "5.6.2. Gyógyszerész oklevelek megnevezései" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен »Магистър« по »Фармация« с професионална квалификация »Магистър-фармацевт«Фармацевтичен факултет към Медицински университет2007. január 1.”
„RomâniaDiplomă de licenţă de farmacistUniversităţi2007. január 1.”

q) Az VI. mellékletnek a "6. Építészmérnökökök előírt képesítésének megszerzését tanúsító okirat, melyekre a 49. cikk (1) bekezdése értelmében szerzett jogok hatályosak" pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint, a Portugáliára és a Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

SZÖVEG HIÁNYZIK
SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) 1 January 1983

(2) 1983. január 1.

(3) 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében, akik képzésüket ezen időpontot megelőzően kezdték meg.

(4) 1971. december 31.

(5) 1999. október 31.

(6) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.

(7) 1984. július 9.

(8) 1971. december 3.

(9) 1993. október 31.

(10) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.

(11) 1984. július 8.

(12) 1983. január 1., kivéve azokat, akik tanulmányaikat ezen időpont előtt kezdték meg és 1988 vége előtt fejezték be.

(13) 1994. december 31.

(14) 1983. január 1.

(15) Az arc-állcsont-szájsebészet szakorvosi képzés (általános orvosi és fogorvosi képzés) feltételezi az általános orvosi tanulmányok befejezését és érvényességét (24. cikk), valamint az alapvető fogorvosi tanulmányok befejezését és érvényességét is (34. cikk)."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0100&locale=hu

Tartalomjegyzék