323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházások (a továbbiakban: Beruházások) előkészítésével és megvalósításával függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3)[1] A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházásokat, amelyeknek helyszíne a 3. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.

(4)[2] A Beruházások esetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi eljárások, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti iparbiztonsági hatósági eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap, vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások esetén harminc nap, az iparbiztonsági hatósági eljárások estén negyvenkét nap.

(5)[3] A Beruházások esetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap, a vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások esetén tizenöt nap.

(6)[4] A Beruházások tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.

1/A. §[5] A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás helyszínéhez tartozó az ingatlan-nyilvántartás szerinti Vác, belterület 4552/9 helyrajzi számú ingatlanon szennyvíztisztító elhelyezhető.

1/B. §[6] A Kormány a Beruházások tekintetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

2. §[7] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a 2. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki.

3. §[8] Az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) - a 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sora szerinti beruházás kivételével - a Beruházások teljes körű előkészítése keretében ellátja a tervezési, mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat, továbbá lefolytatatja az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat, valamint a Beruházások megvalósítása keretében a megrendelő nevében és javára a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat lefolytatja, és ellátja az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat.

4. §[9] Az ÉKM a 3. § szerinti feladatai ellátása során jogosult az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján megkötött és szükség szerint módosított keretmegállapodások terhére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a verseny újranyitásával lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat.

5. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál a megrendelő - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[10] E rendeletnek az egyes állami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[11] E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[12] E rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 610/2021. (XI. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 8-10. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §[13] E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. §[14] E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjét a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

13. §[15] E rendeletnek a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. § (3)-(5) bekezdését, 1/A. §-át, 1/B. §-át és 3. mellékletét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. §[16] E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1. § (6) bekezdését a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. §[17] E rendeletnek az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 135/2023. (IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sorát a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. §[18] E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. §[19] E rendeletnek a gazdaságfejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. §[20] E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2024. (V. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) módosított 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. földvédelmi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,[21]

24. művelési ág megváltoztatására vonatkozó hatósági eljárások,[22]

25. kapcsolódó villamos energia, gáz és egyéb közművek engedélyeztetése,[23]

26. azok az 1-25. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,[24]

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.[25]

2. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

[26]
ABC
1A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósítása által érintett
település
Koordinációra kijelölt főispán
2Komárom közigazgatási területén
megvalósuló fejlesztéshez
szükséges víziközmű-beruházás
Komárom
Tata
Naszály
Almásfüzitő
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
3Göd közigazgatási területén
megvalósuló fejlesztéshez
szükséges víziközmű-beruházás
Göd, Sződliget, Vác, Dunakeszi, SződPest Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
4Szikszó közigazgatási területén
megvalósuló fejlesztéshez szükséges
víziközmű-beruházások
Arnót
Felsőzsolca
Onga
Szikszó
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
5.Iváncsa és térsége fejlesztéséhez
szükséges víziközmű-beruházások
Iváncsa
Ercsi
Adony
Pusztaszabolcs
Fejér Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
6.Tatabánya-Oroszlány-Tata és térsége
víziközmű-hálózatának komplex előkészítése,
fejlesztése, hatékonyságának növelése és
rekonstrukciója
Tatabánya
Tata
Szomód
Vértesszőlős
Környe
Kecskéd
Oroszlány
Vértessomló
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
7.A kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának
fejlesztéséhez szükséges beruházások
Balatonakarattya
Balatonvilágos
Balatonfüred
Balatonfőkajár
Somogy Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
8.Litér községben megvalósuló
kommunális vízközműfejlesztéssel
összefüggő feladatok elvégzése
LitérVeszprém Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
9.Jászfényszaru Ipari Park teljes
közműfejlesztése
JászfényszaruJász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
10.Debrecen Déli és Észak-Nyugati
Gazdasági Övezet fejlesztése I.
Balmazújváros
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
11.Debrecen Déli és Észak-Nyugati
Gazdasági Övezet fejlesztése II.
DebrecenHajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
12.Science Park Szeged Tudományos
és Innovációs Park fejlesztése
SzegedCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán
13.Makó és térsége fejlesztéséhez
szükséges, Makó közigazgatási
területén megvalósuló
víziközmű-beruházások
MakóCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatalt vezető főispán
14.Nyíregyháza Ipari Park fejlesztéseNyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán

3. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez[27]

A Beruházással érintett, 1. § (3) bekezdése szerinti ingatlanok

[28]
AB
1.TelepülésIngatlan helyrajzi száma
2.Göd011, 013/38, 013/62, 013/63, 013/64, 013/67, 038, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25,
039/59, 039/60, 039/75, 039/92, 039/93, 039/108, 039/126, 039/127, 039/147, 039/151,
039/178, 039/208, 039/209, 039/211, 039/213, 039/215, 039/217, 040, 041/2, 041/3, 041/4,
041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 042/1, 046, 048/10, 049/1, 049/3, 050/18,
054, 056, 0227, 0228, 0229, 0230, 0235, 0236, 0252, 0253, 0256, 0267, 0268, 0269, 0277,
0278, 0282, 0284, 0285, 0286, 0292, 0293, 0332, 0333, 0334, 8374, 8447, 8449, 8450, 8453,
8707, 8708, 8749, 9010, 9011/1, 9248, 9250
3.Sződliget02/5, 05/6, 05/8, 05/11, 05/12, 05/16, 06/5, 06/7, 06/8, 07/2, 07/23, 07/24, 08/8, 08/17,
08/27, 08/31, 08/37, 010/5, 035/9, 037/29, 037/32, 037/34, 037/35, 037/36, 037/39, 040/7,
041/6, 061/8, 1227/7, 066/1, 066/15, 069/1, 074, 0152/1, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218/5,
1220/10, 1222, 1224/1, 1224/3, 1226, 1227/1
4.Sződ0207/3, 0207/11, 0207/12, 0208/4, 0209/4, 0209/5, 0210/2, 0211/2, 0226/4, 0226/13,
0261/5, 0327/2, 0328, 0329/2, 0330, 2752/1, 3632
5.Vác0389/1, 0389/3, 0405/1, 0406/2, 0412/2, 0414, 0415/1, 0415/2, 0417/6, 0420/24, 0432, 0442,
1830/6, 4552/9, 4552/12, 5680/21, 5680/24, 5749, 5768, 5779/15, 22315, 22390, 22403
6.Makó050, 088/5, 089, 093/1, 0120/1, 0120/2, 2870/1, 2993, 3267, 3374,
3401, 3413, 3566, 3573/2, 3622, 3663, 3860, 4026/2, 4146/3, 4450, 4451, 4581,
4582, 10277/5, 10277/12, 10277/21, 10277/22, 10305/1, 10306/18,
10306/39, 10358/1, 10371/1, 10371/2, 10390/8, 10404/10, 10404/12,
10404/16, 10405/18, 10405/34, 10405/35, 10428/1, 12206, 23706

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[2] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[3] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[4] Beiktatta a 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.02.23.

[5] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[6] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 248. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[8] Módosította az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Beiktatta a 341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[11] Beiktatta a 467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.06.

[12] Beiktatta a 610/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.06.

[13] Beiktatta a 727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[14] Beiktatta a 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.06.

[15] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[16] Beiktatta a 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.02.23.

[17] Beiktatta a 135/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.04.19.

[18] Beiktatta a 297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.07.

[19] Beiktatta a 398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[20] Beiktatta a 100/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.05.08.

[21] Megállapította a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.13.

[22] Megállapította a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.13.

[23] Beiktatta a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.13.

[24] Beiktatta a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.13.

[25] Beiktatta a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.13.

[26] Módosította a 398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[27] Beiktatta a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 7. §-a (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2022.11.03.

[28] Módosította a 100/2024. (V. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.05.08.

Tartalomjegyzék