373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi GM. törvény 20. § a)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 26/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyámhivatal az e § szerinti jognyilatkozatok jóváhagyása iránt a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító) kérelmére is eljár, ha a jognyilatkozatot a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott adásvételi szerződés megkötése, illetve az ingatlan részletvétellel történő megvásárlása során teszik."

2. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyámhivatal a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnoka, valamint a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy és gondnoka kérelmére jóváhagyja a Ptk. 2:23. § (1) bekezdésében meghatározott jognyilatkozatokat. A gyámhivatal az e bekezdés szerinti jognyilatkozatok jóváhagyása iránt a Lebonyolító kérelmére is eljár, ha a jognyilatkozatot a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott adásvételi szerződés megkötése, illetve az ingatlan részletvétellel történő megvásárlása során teszik."

3. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jóváhagyás iránti kérelemhez nem kell mellékelni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iratot, ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása az arra jogosult részére a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott módon történt."

4. § Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 154. § (2) bekezdés b) pontja és

b) 154. § (2) bekezdés c) pontjában az "a 2011. évi CLXX. törvényben és" szövegrész.

2. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet] 21. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Ha a támogatott személy a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant visszavásárolja, ennek tényéről a Lebonyolító az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül értesíti a kormányhivatalt. A kormányhivatal hatósági határozatával intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a 21. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti időtartamból még fennmaradó időszakra vonatkozóan a támogatott személy által visszavásárolt lakásra történő bejegyezéséről. A támogatott személyt a 21. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség az eredeti határidő lejártáig terheli."

6. § Hatályát veszti a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában a "- kivéve, ha az elidegenítés a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint az állam nevében eljáró Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történik -" szövegrész.

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

"h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll,"

4. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Nem kell tanúsítványt készíteni)

"d) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlan arra jogosultak általi visszavásárlása"

(esetén.)

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:)

"h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll,"

6. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 6/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"6/A. A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárláshoz igénybe vehető kamattámogatás

9/A. § (1) A 2018. évi CIII törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan vonatkozásában a visszavásárlási jog jogosultja otthonteremtési kamattámogatást igényelhet.

(2) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a 6 millió forintot.

(3) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem legfeljebb az (1) bekezdés szerinti visszavásárlási jog gyakorlására biztosított határidő lejártát követő 30 napon belül, írásban nyújtható be a hitelintézethez."

11. § A 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában a "Zrt." szövegrész helyébe a "Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító)" szöveg lép.

7. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/B. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

"h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény alapján bérleti jogviszonyban áll,"

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy)

"h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot."

9. A Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 212/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

14. § Hatályát veszti a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 212/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet.

10. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"4a. EAR: az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47/A. § (3) bekezdése szerinti elektronikus aukciós rendszer,

4b. EAR működtetője: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)."

16. § (1) A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett ingatlan építése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt és a kedvezménnyel érintett ingatlan vásárlása, bővítése, korszerűsítése érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint a Magyar Állam által nyújtott családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

(3) Az e rendeletben szabályozott, állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az állam nevében a Törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító) jogosult."

17. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jelzálogjog ranghelye tekintetében az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően kell alkalmazni."

18. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A Törvény 2. § (5) bekezdése és 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetén a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke 2021. január 1-jétől a 2020. március 1-jén hatályos lakásbérleti szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.

(2) A Törvény 13. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetén a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti átalakulás napját követő harmadik hónap első napjától, de legkorábban 2021. január 1-jétől az átalakulás napján hatályos lakásbérleti szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa."

19. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"VII. FEJEZET

A MEGÜRESEDETT LAKÓINGATLANOKKAL ÉS TARTALÉK INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

13. A megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan Lebonyolító általi értékesítésére vonatkozó eljárásrend részletszabályai

24. § (1) A megüresedett lakóingatlanok és tartalék ingatlanok (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: megüresedett ingatlan) Lebonyolító általi értékesítésére elektronikus árverés keretében, az EAR igénybevételével kerül sor.

(2) A megüresedett ingatlan e rendelet szerinti értékesítése során az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az első árverés során a kikiáltási ár megegyezik a megüresedett ingatlannak a tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló, a Lebonyolító könyveiben szereplő számviteli nyilvántartási értékével, erre tekintettel forgalmi értékbecslést (vagyonértékelést) nem kell végezni,

b) eredménytelen árverés esetén egy alkalommal kell megismételt árverést tartani,

c) a második árverés során a kikiáltási ár az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeg, ha a megüresedett ingatlan Budapest vagy megyei jogú város területén fekszik, minden más esetben az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-ának megfelelő összeg.

(3) A Lebonyolító gondoskodik az árverési vevővel történő adásvételi szerződés megkötésekor eljáró ügyvédről és az árverési vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

14. A sikertelen értékesítési kísérlet esetére vonatkozó eljárásrend szabályai

25. § (1) A második árverés eredménytelenségének az EAR működtetője általi megállapításáról a Lebonyolító a végleges eredményhirdetést követő 15 napon belül előzetesen tájékoztatja azokat a helyi önkormányzatokat, amelyeknek a megüresedett ingatlanon a Törvény 16. § (1) bekezdése szerint ingyenesen tulajdonjoga keletkezik. A Törvény 16. § (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzéshez kapcsolódóan tulajdonátruházó szerződés megkötésére nem kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a megüresedett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait, számviteli nyilvántartási értékét és a helyi önkormányzat tulajdonszerzésének napját.

(3) A megüresedett ingatlan helyi önkormányzat részére történő természetbeni birtokba adására az ingatlanban található azon ingóságokkal együtt kerül sor, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott.

(4) A tulajdonszerző helyi önkormányzat a megüresedett ingatlan vonatkozásában sem az állammal, sem a Lebonyolítóval szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani."

20. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: NET Zrt.) a Törvény 22/A. §-a szerinti megszüntetése esetén a tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és záró adóbevallásait a Lebonyolító a NET Zrt. megszűnésétől számított 90 napon belül köteles elkészíteni, és a legfőbb szerv által jóváhagyott beszámolónak a NET Zrt. állandó könyvvizsgálója által kiadott független könyvvizsgálói jelentéssel együtt történő letétbe helyezése és közzététele érdekében intézkedni.

(5) A NET Zrt. zárómérlegében lévő eszközök - kivéve az állami tulajdonú vagyonkezelt eszközök, illetve azok elszámolásához kapcsolódó eszközök - Lebonyolító általi átvétele során, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés f) pontja alapján, a NET Zrt. könyveiben szereplő nyilvántartási értéken, a tőketartalék javára kerülnek elszámolásra."

21. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § Az e rendelet 7. és 8. alcíme szerinti határozott idejű lakásbérleti szerződést a Lebonyolító nem köthet. A 7. és 8. alcím szerinti, 2019. szeptember 30-ig létrejött szerződéses jogviszonyokra a lakásbérleti szerződés megszűnéséig a 7., a 8. alcím és a 2. melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni."

22. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § 3. pontjában a "Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Eszközkezelő által a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) alapján" szövegrész helyébe a "Lebonyolító által" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében és 4. melléklet 2. pontjában a "Nemzeti Eszközkezelővel" szövegrész helyébe a "Lebonyolítóval" szöveg,

d) 3. §-ában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. §-ában, 11. alcím címében, VIII. fejezet címében, 26. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. §-ában, 15/A. alcím címében, 29/A. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 1-3., 5-7. és 9. pontjában, valamint 4. melléklet 1. és 2. pontjában a "Nemzeti Eszközkezelő" szövegrész helyébe a "Lebonyolító" szöveg,

e) 6. § (1) és (2) bekezdésében a "Nemzeti Eszközkezelő által a NET tv. alapján" szövegrész helyébe a "Lebonyolító által" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében, 29/A. § (1) és (3) bekezdésében, 3. melléklet 4. pontjában és 4. melléklet 4. és 7. pontjában a "Nemzeti Eszközkezelő" szövegrészek helyébe a "Lebonyolító" szöveg,

g) 22. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében és 4. melléklet 6. pontjában a "Nemzeti Eszközkezelőnek" szövegrész helyébe a "Lebonyolítónak" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 17. §-ában az "a NET tv.-ben és" szövegrész,

b) 21. §-ában az "a NET tv. 23. § f) pontja vagy" szövegrész,

c) 12. alcím címében és 23. § (1) bekezdésében a "NET tv.-ből és a" szövegrész,

d) 32. § (1) és (3) bekezdése,

e) IV. fejezet címében a "NET tv. hatálya alá tartozó" szövegrész és

f) 4. melléklet 4. pontjában az "a NET tv. 21. § (3) bekezdése alapján" szövegrész.

11. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. augusztus 13. napján lép hatályba.

(2) A 20. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik hónap utolsó napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék