38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 8. alcím 15. §-a tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 8. alcím 16. és 17. §-a tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében az "a vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg lép.

2. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bizottságba képviselőt jelöl)

"a) a miniszter a nagy méretarányú állami térképekkel és térképi adatbázisokkal összefüggő földrajzi nevekkel, valamint a földrajzi nevek nyilvántartásával,"

(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(A Bizottságba képviselőt jelöl)

"k) a természetvédelemért felelős miniszter a természetvédelemmel összefüggő földrajzi nevekkel,

l) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképekkel és térképi adatbázisokkal összefüggő földrajzi nevekkel"

(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

3. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. és 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § (1) A területrendezésért felelős miniszter a területrendezési terv készítése, módosítása előtt írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) és (27) bekezdése alapján, a 12. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.

(2) A területrendezésért felelős miniszter vagy az általa meghatalmazott Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a területrendezési terv készítése, módosítása előtt írásban megkeresi a Nemzeti Földügyi Központot a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. § (4) bekezdése alapján, a 12. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell

a) a területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és

b) a területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv és - amennyiben a feladatok kidolgozásában érintett -a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát arról, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelmező az adatbázisokat és az adatokat kizárólag területrendezési terv készítéséhez, módosításához használja fel.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti kérelmező részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy - amennyiben a műszaki feltételek nem adottak - digitális adathordozón adja át a 12. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sora szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.

(5) A Nemzeti Földügyi Központ a (2) bekezdés szerinti kérelmező részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy - amennyiben a műszaki feltételek nem adottak - digitális adathordozón adja át a 12. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sora szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.

(6) A területrendezési terv monitorozásához a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (4) bekezdés szerint szolgáltatott,

a) a 12. mellékletében foglalt táblázat 2-4. sorában szereplő adatbázisokat, adatokat negyedévente frissítve,

b) a 12. mellékletében foglalt táblázat 5-7. sorában szereplő adatbázisokat, adatokat évente frissítve, elektronikus szolgáltatás formájában vagy - amennyiben a műszaki feltételek nem adottak - digitális adathordozón adja át az (1) bekezdés szerinti megkereső részére.

(7) A területrendezési terv monitorozásához a Nemzeti Földügyi Központ az (5) bekezdés szerint szolgáltatott, a 12. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisokat, adatokat évente frissítve, elektronikus szolgáltatás formájában vagy - amennyiben a műszaki feltételek nem adottak - digitális adathordozón adja át a (2) bekezdés szerinti megkereső részére.

(8) A (4)-(7) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint a 12. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt, hogy azok az állami alapadatbázisok felhasználásával készültek.

(9) Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Nemzeti Földügyi Központ, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (4) és (5) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.

11/B. § (1) A megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása előtt írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) és (27) bekezdése alapján, a 13. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.

(2) A megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása előtt írásban megkeresi a Nemzeti Földügyi Központot a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. § (4) bekezdése alapján, a 13. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell

a) a megyei önkormányzat területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és

b) a megyei önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat és az adatokat kizárólag területrendezési terv készítéséhez, módosításához használja fel.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a megyei önkormányzat részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus adatszolgáltatás formájában vagy - amennyiben a műszaki feltételek nem adottak - digitális adathordozón adja át a 13. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.

(5) A Nemzeti Földügyi Központ a megyei önkormányzat részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus adatszolgáltatás formájában vagy - amennyiben a műszaki feltételek nem adottak - digitális adathordozón adja át a 13. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sora szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.

(6) A megyei önkormányzat a (4) és (5) bekezdés szerint rendelkezésére álló adatbázisokat és adatokat kizárólag a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződés tartalmazza a felhasználásra átadott adatbázisok, adatok megnevezését, átadásuk módját, felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, hogy az adatok, adatbázisok harmadik fél számára tovább nem adhatók.

(7) A (4) és (5) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint a 13. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt, hogy azok az állami alapadatbázisok felhasználásával készültek.

(8) Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Nemzeti Földügyi Központ, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (4) és (5) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét."

4. § Az R2.

a) 12. mellékletében foglalt táblázat E:2-E:4 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrészek helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

b) 13. mellékletében foglalt táblázat E:2-E:4 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrészek helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

4. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat

a) B:8 mezőjében az "ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) B:9 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 40. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A határozat rendelkező része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza:]

"e) az építési tevékenység rövid leírását, az építmény rendeltetését, valamint az önálló rendeltetési egységek számát, rendeltetésének megjelölését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési egységenként."

7. § Az R3. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ingatlanügyi hatóságot megkereső végzés tartalmazza az építési tevékenység rövid leírását, az építmény rendeltetését, valamint az önálló rendeltetési egységek számát, rendeltetésének megjelölését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési egységenként."

8. § Az R3. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból - építmény bontása, valamint a 2013. január 1. előtt épített, építési engedély nélkül építhető építmény meglétének igazolása céljából -kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével hatósági bizonyítványt állít ki. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez - kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet elbontották - mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot."

9. § Az R3. a következő 77/D. §-sal egészül ki:

"77/D. § E rendeletnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr6.)

a) megállapított 40. § (7) bekezdés e) pontját, 54. § (5) bekezdését, valamint

b) módosított 41. § (7) bekezdését, 47. § (4) bekezdését, 54. § (4) bekezdését, valamint 56. § (1) bekezdését

a Mód. Kr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve, ha az adott eljárási cselekmény már megvalósult."

10. § Az R3.

a) 41. § (7) bekezdésében a "papír alapon" szövegrész helyébe az "ÉTDR-en keresztül" szöveg,

b) 47. § (4) bekezdésében a "végzéssel" szövegrész helyébe az "az ÉTDR-en keresztül, végzéssel" szöveg,

c) 54. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "elektronikus úton" szövegrész helyébe az "ÉTDR-en keresztül" szöveg

lép.

6. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 6. § (6)-(10) bekezdése,

b) 2. melléklete.

7. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 26/C. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.

(3) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról."

13. § Az R4. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A polgármester a településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása előtt írásban kérelmezheti a Nemzeti Földügyi Központnál az Étv. 13/A. §-a alapján, a 13. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok szolgáltatását."

14. § Az R4.

a) 28/A. § (1) bekezdésében az "a 13. melléklet szerinti" szövegrész helyébe az "a 13. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő" szöveg,

b) 28/A. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdés" szövegrész helyébe az "az (1) és (1a) bekezdés" szöveg,

c) 28/A. § (3) bekezdésében a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Földügyi Központ" szöveg,

d) 28/A. § (5) bekezdésében a "valamint azt" szövegrész helyébe a "valamint a 13. mellékletben foglalt táblázat 2-7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt" szöveg,

e) 28/A. § (6) bekezdésében a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Földügyi Központ" szöveg

lép.

8. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 38. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:

(Ingatlanügyi hatóságként országos illetékességgel a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladata)

"21. a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló kormányrendeletben szabályozott biztonsági okmány beszerzése, az ingatlanügyi hatóságok részére történő elosztása, szállítása,

22. a papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek beszerzése, az ingatlanügyi hatóságok részére történő elosztása, szállítása."

16. § (1) Az R5. 79/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telekalakítási eljárásokban a (2)-(4) bekezdésben meghatározott közlekedésbiztonsági szakkérdéseket is vizsgálni kell, amennyiben a telekalakítás

a) eredményeként új útterület jön létre, és az olyan földrészlet kialakítására irányul, amelynek megnevezése kivett út,

b) meglévő út területét érinti,

c) a víziutak medrét és a kikötők, átkelők, vízpartok és vízterületek telkét érinti."

(2) Az R5. 79/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a szakkérdés vizsgálata arra irányul, hogy a tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, valamint hajózási létesítmények működését. Ha a szakkérdés elbírálására az ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára szakértőként Budapest Főváros Kormányhivatala rendelhető ki."

17. § Hatályát veszti az R5. 79/H. § (5) és (6) bekezdése.

9. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 23. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás vasútként nyilvántartott földrészletet érint, akkor a kérelemhez szükséges mellékelni a vasút - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti - pályahálózat-működtetőjének a hozzájárulását."

19. § Az R6. 6. § (1) bekezdésében az "A kijelölő rendelet 1. melléklete szerinti több" szövegrész helyébe a "Több" szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék