2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A Miskolci Egyetem képzési területeinek, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket az Universitas Miskolcinensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[2] Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)[3]

2. §[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[5] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)[6] Az (1) bekezdés alapján ingyenesen juttatott vagyonelem tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[7]

3/A. §[8] (1) Az Egyetem által használni kívánt, Miskolc belterület 40589/5 helyrajzi számú, nem állami tulajdonban lévő ingatlan tekintetében az Egyetem által ellátott közfeladat hatékony megvalósítása érdekében az államot - független ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján meghatározott forgalmi értéken - vételi jog illeti meg.

(2)[9] Ha az állam él a vételi joggal, az állam tulajdonába került (1) bekezdés szerinti ingatlant az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az indulótőke növelése érdekében - a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3/B. §[10] (1) A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(2)[11] A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések során az állam képviseletében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jár el.

(3)[12] A 3/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a miniszter köti meg az Alapítvánnyal.

3/C. §[13] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, Miskolc 01223 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

3/D. §[14] A 3/C. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal.

3/E. §[15] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása és közérdekű céljai megvalósítása érdekében - az ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű Társaság állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti társasági részesedését ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti társasági részesedés elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátására és közérdekű célok megvalósítására köteles fordítani.

(3) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti társasági részesedés tulajdonjoga az államra száll vissza.

3/F. §[16] A 3/E. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától a társasági részesedés felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1)[17] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben meghatározott egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan esetében nem kell alkalmazni az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2)[18] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. § és az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § A 3. § (1) és (2) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §[19]

9. §[20]

10. §[21] A 3/A. §, a 3/C. §, a 3/E. §, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABC
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2.Bükkszentkereszt073kivett oktatási központ
3.Mályi727kivett beépítetlen terület
4.Mályi728kivett üdülőépület, udvar
5.Miskolc1802kivett udvar és középiskola
6.Miskolc40591/1kivett út
7.Miskolc40591/3kivett út
8.Miskolc40591/4kivett egyetem
9.Miskolc40592/3kivett egyetem
10.Miskolc40592/4kivett egyetem
11.Miskolc40592/6kivett sporttelep
12.Miskolc40592/7kivett udvar, egyéb épület és út
13.Miskolc40592/8kivett beépítetlen terület
14.Miskolc40592/10kivett egyetem
15.Miskolc40592/11kivett egyetem
16.Miskolc40593/2kivett saját használatú út
17.Miskolc40593/4kivett árok
18.Miskolc40593/6kivett saját használatú út
19.Miskolc40593/7kivett irodaház, udvar
20.Miskolc40593/9kivett saját használatú út
21.Miskolc40593/10kivett árok
22.Miskolc40593/16kivett irodaház, udvar
23.Miskolc40593/17kivett közpark
24.Miskolc40593/19kivett üzem
25.Miskolc40597/3kivett beépítetlen terület
26.Miskolc40597/7kivett árok
27.Miskolc40597/12kivett beépítetlen terület
28.Miskolc40597/13kivett sporttelep
29.Miskolc40597/14kivett sporttelep
30.Miskolc40597/15kivett sporttelep
31.Miskolc40597/16kivett saját használatú út
32.Miskolc40597/19kivett sporttelep
33.Siófok7017kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar

2. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez[22]

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

AB
1Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű Társaság20%

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 65. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 70. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 70. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[5] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 69. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[6] Módosította a 2021. évi LIII. törvény 56. § a) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 70. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[8] Megállapította a 2021. évi LIII. törvény 49. §-a. Hatályos 2021.05.28.

[9] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 43. § a) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[10] Megállapította a 2021. évi LIII. törvény 50. §-a. Hatályos 2021.05.28.

[11] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 44. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[12] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 43. § b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[13] Beiktatta a 2021. évi LIII. törvény 51. §-a. Hatályos 2021.05.28.

[14] Beiktatta a 2021. évi LIII. törvény 52. §-a. Hatályos 2021.05.28.

[15] Beiktatta a 2021. évi LIII. törvény 53. §-a. Hatályos 2021.05.28.

[16] Beiktatta a 2021. évi LIII. törvény 54. §-a. Hatályos 2021.05.28.

[17] Módosította a 2021. évi LIII. törvény 56. § b) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[18] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 69. § b) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[19] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 71. §-a alapján.

[20] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 71. §-a alapján.

[21] Módosította a 2021. évi LIII. törvény 56. § c) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[22] Beiktatta a 2021. évi LIII. törvény 55. §-a (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2021.05.28.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére