401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 5., 7. és 35. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 8. és 27. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. vhr.) "A távhőtermelői létesítési és működési, valamint a távhőszolgáltatói működési engedély [a Tszt. 12-17. §-aihoz]" alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A létesítésre, a működésre, valamint a megszüntetésre vonatkozó engedély

[a Tszt. 12-17. §-aihoz]"

2. § A Tszt. vhr. a következő 6/A. §-sal egészül ki, valamint a 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) A távhőtermelő létesítmény, a távhőtermelői tevékenység vagy a távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelemnek - az Ákr.-ben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

c) a megszüntetés okát és tervezett időpontját és

d) annak bemutatását, hogy a megszüntetés során az önkormányzat távhőellátási kötelezettsége és a felhasználói érdekek hogyan teljesülnek.

(2) A távhőtermelő létesítmény, a távhőtermelői tevékenység vagy a távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedélyben meghatározott határidőben az engedélyes köteles a távhőtermelői működési vagy a távhőszolgáltatói működési engedély visszavonását kérelmezni a Hivatalnál. 7. § (1) A távhőtermelői létesítési, a távhőtermelői működési és a távhőszolgáltatói működési engedély módosítása vagy visszavonása iránti kérelemnek - az Ákr.-ben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét és

c) a módosítás okát és tárgyát, vagy a tevékenység megszüntetésének okát.

(2) A távhőtermelői működési engedély visszavonására irányuló kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell:

a) a helyi önkormányzat értesítéséről szóló igazolást,

b) a távhőellátást érintő szerződések felmondásáról szóló dokumentációt,

c) a távhőellátáshoz szükséges eszközök felsorolását,

d) a távhőellátáshoz szükséges eszközöknek, valamint a távhőszolgáltatót érintő szerződéseknek a tevékenység megszüntetése utáni rendezéséről szóló dokumentációt,

e) a tevékenység átadásáról és a folyamatos és biztonságos ellátás biztosításáról szóló megállapodást.

(3) A távhőszolgáltatói működési engedély visszavonására irányuló kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell:

a) a helyi önkormányzat értesítéséről szóló igazolást,

b) a helyi önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló dokumentációt,

c) a távhőellátást érintő szerződések - ide nem értve a felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződések -felmondásáról szóló dokumentációt,

d) a távhőellátáshoz szükséges eszközök felsorolását,

e) a távhőellátáshoz szükséges eszközöknek, valamint a távhőtermelőt érintő szerződéseknek a tevékenység megszüntetése utáni rendezéséről szóló dokumentációt,

f) a felhasználókkal történő elszámolás ütemezésének bemutatását a várható összegek feltüntetésével,

g) a távhővel ellátott területek felsorolását felhasználói típusonként a felhasználói darabszám megadásával,

h) a tevékenység átadásáról és a folyamatos és biztonságos ellátás biztosításáról szóló megállapodást."

3. § A Tszt. vhr.

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kérelemnek tartalmaznia kell" szövegrész helyébe a "kérelemnek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti tartalmi elemeken túl - tartalmaznia kell" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kérelemnek tartalmaznia kell" szövegrész helyébe a "kérelemnek - az Ákr.-ben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdés c) pontjában az "energia korlátozás" szövegrész helyébe a "földgázellátás korlátozása" szöveg,

d) 1. melléklet 3.3. pontjában a "szerződéstervezet" szövegrész helyébe a "szerződés" szöveg,

e) 3. melléklet 9.18. pontjában az "országos tüzelőanyag-hiány" szövegrész helyébe az "a földgázellátás korlátozása" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Tszt. vhr. 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "a kérelmező nevét," szövegrész.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 22-24. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. elérhető legjobb technológiák: okosméréssel történő mérés adatvédelemére és adatbiztonságára vonatkozó leghatékonyabb, legelőrehaladottabb, gyakorlatban alkalmazható technikák;

23. interoperabilitás: az okosmérővel történő mérés tekintetében két vagy több energia- vagy kommunikációs hálózat, rendszer, eszköz, alkalmazás vagy alkotóelem együttműködése, információcseréje és -felhasználása;

24. közel valós idő: a kiegyenlítő energia elszámolási időszakkal megegyező vagy annál kisebb időtartam."

6. § A Vet. vhr. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás okosmérő esetén is irányadó."

7. § A Vet. vhr. a következő 14/B. és 14/C. §-sal egészül ki:

"14/B. § (1) Az elosztó okosmérőt szerel fel a kisfeszültségen 3 x 80 A alatti csatlakozással rendelkező felhasználó részére, ha

a) a felhasználási hely teljesítménye - új felhasználási hely új csatlakozása vagy a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén - eléri vagy meghaladja a 3 x 32 A-t,

b) a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül a villamosenergia-hálózatra csatlakoztatásra és a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva, vagy

c) a háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejár, és a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva.

(2) Az elosztó egy éven belül köteles a kisfeszültségű hálózatról ellátott, 3 x 80 A alatti csatlakozással rendelkező felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezést okosmérőre cserélni, ha

a) a felhasználási helynek a Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló rendelete szerint kisfeszültségű profilos elosztási díjjal elszámolt villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és

b) a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva.

(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó igénybejelentő vagy felhasználó jogosult a Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló rendeletében meghatározott díj megfizetése mellett az elosztótól okosmérő felszerelését igényelni.

(4) Az okosmérőnek és az okosméréshez kapcsolódó rendszernek biztosítania kell az adatkommunikációs és az adatfeldolgozó rendszer biztonsági és kiberbiztonságának elérhető legjobb technológiák melletti védelmét az arányosság figyelembevételével, az interoperabilitást, valamint, hogy a felhasználó a felhasználói energiagazdálkodás elősegítése érdekében közel valós idejű hozzáférést kapjon a nem hiteles fogyasztási adataihoz.

(5) Az okosmérő és az okosméréshez kapcsolódó rendszer minimális működési és műszaki követelményeit az elosztói szabályzat tartalmazza. A minimális működési és műszaki követelmények meghatározása során figyelembe kell venni az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló, 2012. március 9-i 2012/148/EU bizottsági ajánlásban foglaltakat, a vonatkozó európai szabványokat vagy azt teljesítő egyenértékű műszaki megoldásokat, a legjobb gyakorlatokat, valamint az okosmérővel való mérés és a villamosenergia-rendszer fejlesztési lehetőségeit.

14/C. § (1) Az elosztó és a villamosenergia-kereskedő a honlapján, valamint - ha ügyfélszolgálatot működtet - ügyfélszolgálatán tájékoztatja a felhasználót az okosmérő és a hozzá kapcsolódó rendszer működéséről, különösen az okosmérő teljes körű funkcióiról, a felhasználó és az elosztó általi leolvasás menetéről, az energiafogyasztás figyelemmel kíséréséről, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről.

(2) Az elosztó az elosztói szabályzatban és a villamosenergia-kereskedő a kereskedelmi szabályzatban külön fejezetben határozzák meg

a) az okosmérő által kezelt adatokat,

b) az adatkezelés célját és módját, valamint

c) azokat az előírásokat, amelyek biztosítják a felhasználó adatainak védelmét és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

(3) Az elosztó a felhasználó kérésére ingyenesen, korlátozástól mentesen és biztonságosan elérhetővé és megtekinthetővé teszi a felhasználó és a meghatalmazása alapján eljáró harmadik fél számára

a) az okosmérőből kinyert hitelesített fogyasztási adatokat, így a betáplált és a vételezett villamos energia mennyiségére és idejére vonatkozó adatokat,

b) energiahatékonysági programok, keresletoldali válaszintézkedés és további szolgáltatások igénybevételének elősegítése érdekében az okosmérőből kinyert nem hitelesített közel valós idejű fogyasztási adatokat.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatok biztosítása megkülönböztetés-mentesen, átlátható módon, kommunikációs interfész alkalmazásával vagy távolról történő hozzáférés biztosításával történik. Az elosztónak az adatokat olvasható, az összehasonlítást és az értelmezést lehetővé tevő formátumban kell biztosítani. A szolgáltatott adatok tájékoztató jellegűek."

8. § A Vet. vhr. 16. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Nem kötelezhető terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülék felszerelésére az elosztó azon, a kisfeszültségű hálózatról ellátott felhasználók tekintetében, akik (amelyek)]

"c) okosmérővel rendelkeznek."

9. § A Vet. vhr. 21/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Okosmérő alkalmazása esetén a felhasználó jogosult a villamos energiának a kiegyenlítő energia elszámolási mérési időintervallumának megfelelő gyakorisággal történő mérésére és az ezen alapuló elszámolására.

(2b) A Hivatal a villamosenergia-kereskedő VET 45. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítését ellenőrzi."

10. § A Vet. vhr. 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az engedélyes az üzletszabályzatát - a (7a) bekezdésben foglalt kivétellel - a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva legalább évente felülvizsgálja.

(7a) Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatát a Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számítva legalább félévente felülvizsgálja.

(7b) Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses jogviszonyokra. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kíván üzletszabályzat tervezetét a (2) bekezdés szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Ha a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásbeli bejelentést tesz a Hivatalhoz."

11. § A Vet. vhr. 99/B. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megfelelési ellenőr)

"h) az átviteli rendszerirányító ügyvezető testülete, legfőbb szerve és felügyelőbizottsága valamennyi ülésén jogosult részt venni; részvétele pedig kötelező

ha) az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételeit tárgyaló ülésen,

hb) az átviteli hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével összefüggő projektekkel kapcsolatos ülésen, ideértve a csatlakozással összefüggő beruházásokkal kapcsolatos ülést is és

hc) a VET 20. § (2) bekezdésében meghatározottak beszerzésével kapcsolatos ülésen;"

12. § A Vet. vhr. a következő 124. §-sal egészül ki:

"124. § A 14/B. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét az elosztó a 2023. január 1-jét megelőző elszámolások alapján

a) az egy fogyasztásmérő-berendezéssel rendelkező felhasználási hely tekintetében 2023. december 31-ig,

b) a több fogyasztásmérő-berendezéssel rendelkező felhasználási hely tekintetében 2024. december 31-ig köteles végrehajtani."

13. § A Vet. vhr. 130. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"a) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

14. § (1) A Vet. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vet. vhr. 23/a. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vet. vhr. 23/b. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Vet. vhr. 24. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. § A Vet. vhr.

a) 1. § (1) bekezdés 12. pontjában a "távlehívható fogyasztásmérő készülékkel" szövegrész helyébe a "távlehívható fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "távlehívható fogyasztásmérő készülékkel" szövegrész helyébe a "távlehívható fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében a "készülékkel" szövegrész helyébe a "készülékkel vagy okosmérővel" szöveg,

d) 21/A. § (2) bekezdésében a "Távlehívható fogyasztásmérővel" szövegrész helyébe a "Távlehívható fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel" szöveg,

e) 2. számú melléklet 10.2. pontjában a "munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról" szövegrész helyébe a "munkavégzésről, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, tervezett kezdő időpontjáról" szöveg,

f) 2. számú melléklet 10.4. pontjában az "az elosztóval" szövegrész helyébe az "a hálózati engedélyessel" szöveg, az "az elosztó" szövegrész helyébe az "a hálózati engedélyes" szöveg,

g) 4. számú melléklet 4. pontjában és a 9. számú melléklet 4. pontjában az "által" szövegrész helyébe az "által, a 18. számú melléklet szerint" szöveg,

h) 17a. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontjában a "szerződéstervezet" szövegrész helyébe a "szerződés" szöveg,

i) 21. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások" alcím 5. pontjában a "két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Vet. vhr.

a) 30. § (1) bekezdés g) pontjában a "nevelésbe vett" szövegrész,

b) 104. § (4) bekezdése,

c) 130. § (1) bekezdés b) pontja.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 1. és 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. Adatcsere Bizottság: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) szerinti adatcserét érintő kérdések operatív koordinálását és kidolgozását végző testület,

1a. Adatcsere-ellenőrzési Testület: az Adatcsere Bizottság feladatainak és irányelveinek meghatározását végző döntéshozó testület,"

18. § A Get. vhr. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/B. § A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak rögzítését. A szállítási rendszerüzemeltető a gáznapra vonatkozó kiegyensúlyozó földgáz elszámolásához szükséges adatokat a gáznapi allokációt követően az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint megküldi az elszámolóház részére."

19. § A Get. vhr. a 12. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"(A GET 19/B. §-ához)

Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése

12/A. § (1) Az Adatcsere Bizottságban a földgázelosztói és földgáz-kereskedelmi, valamint az egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezők vesznek részt delegált képviselők útján.

(2) Az Adatcsere Bizottság feladatait az ÜKSZ tartalmazza.

(3) Az Adatcsere Bizottság az Adatcsere-ellenőrzési Testület bevonásával a földgázelosztó és a rendszerhasználó közötti adatszolgáltatások folyamatát rögzítő adatcsere szabályzatot fogad el, amely az ÜKSZ részét képezi.

(4) Az Adatcsere Bizottság ügyrendet fogad el, amely az ÜKSZ része. Az Adatcsere Bizottság ügyrend szerinti tevékenységének felügyeletéért az Adatcsere-ellenőrzési Testület felelős.

(5) Az Adatcsere Bizottság legalább havonta egy alkalommal ülésezik, ülését az elnök hívja össze.

12/B. § (1) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületben az azonos típusú engedéllyel rendelkező (2) bekezdésben meghatározott engedélyesek szavazati joggal, a 16. számú melléklet szerinti arányban, delegált képviselőik útján vesznek részt. A Hivatal az Adatcsere-ellenőrzési Testületben tanácskozási joggal vesz részt.

(2) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületben választott képviselőjük útján a következő engedélyesek vesznek részt:

a) földgázelosztó,

b) földgázkereskedő és

c) egyetemes szolgáltató.

(3) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület feladatait az ÜKSZ tartalmazza. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrendet dolgoz ki, amely az ÜKSZ része.

(4) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai közül elnököt választ. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrend szerinti tevékenységéért az elnök felelős.

(5) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületet legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik, ülését az elnök vagy a Hivatal hívja össze.

(6) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület kidolgozza a saját tevékenységére, szabályaira, valamint azok módosításaira vonatkozó javaslatait és azokat a szállítási rendszerirányító részére az ÜKSZ kidolgozása és felülvizsgálata során átadja.

(7) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületet a Hivatal bevonja az adatcserét érintő javaslatok előkészítésébe, a Hivatal elnöke rendeleteinek egyeztetési folyamataiba."

20. § A Get. vhr. 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"21. §(1)A földgázkereskedő a működési engedélye alapján jogosult a földgáz Magyarország államhatárán keresztül történő be- és kiszállítására.

(2) A kereskedelmi tevékenység végzésének együttes feltétele a rendszerhasználati szerződés megkötése, és a szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó esetében az elszámolóházzal az egyensúlyozási elszámolás tárgyában megkötött szerződés.

22. § Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott kapacitáslekötési időszakra a felhasználó ellátását biztosító rendszerhasználati szerződést, továbbá szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó esetében az egyensúlyozási elszámolásra vonatkozó szerződést nem kötötte meg és ebből a felhasználónak kára keletkezik, e károk és többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles."

21. § A Get. vhr. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A megelőző százhúsz hónap (2) bekezdés szerinti legmagasabb téli fogyasztásait, valamint az egyetemes szolgáltató által a (2) bekezdés szerint kötelezően betárolandó földgázkészlet mértékét a Hivatal minden év március 1-jéig a honlapján közzéteszi."

22. § A Get. vhr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szervezett földgázpiacon forgalmazott termék, ügylettípus vagy kereskedési módszer bevezetésére, megváltoztatására, kivezetésére a szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései irányadók. Abban az esetben, ha a forgalmazott termékek között megtalálhatóak a 312/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikke szerinti rövid távú szabványtermékek, a Hivatal a szervezett földgázpiaci szabályzatot kereskedési platform szabályzatként is jóváhagyja."

23. § A Get. vhr. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre karbantartási, leállási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető az általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási, leállási tervének elkészítésekor a (2) bekezdés szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi."

24. § A Get. vhr. 96. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendszerhasználó - azon rendszerüzemeltetők részére, amelyek rendszerére az általa ellátott felhasználók csatlakoznak - tájékoztató jelleggel minden évben legkésőbb augusztus 31-ig megadja a felhasználók várható 10 éves kapacitásigényét az első 5 évre éves, azt követően 5 éves megosztásban.

(2) A rendszerüzemeltető évente az igénybejelentések és a múltbeli fogyasztási adatok alapján köteles elvégezni a rendszer technikai rendelkezésre állásának számításos ellenőrzését. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy a védett felhasználók ellátása legalább a statisztikai valószínűség szerint 20 évenként egyszer előforduló legalacsonyabb hőmérsékletig fenntartható legyen. A hőmérséklet értéket az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a védett felhasználókra meghatározott gázellátási előírásoknak megfelelően a Hivatal határozza meg."

25. § A Get. vhr. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"108. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető az egyensúlyozó eszközöket a 312/2014/EU bizottsági rendeletben leírtak szerint számolja el a rendszerhasználók felé. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A kereskedési platform működtetője köteles a rendszerhasználó részére biztosítani a kereskedési platformra történő csatlakozás lehetőségét a kereskedési platform szabályzata szerint. A kereskedési platform működtetője és az elszámolóház a tagsági jogviszonyra tekintettel a rendszerhasználók felé díjat számíthat fel."

26. § A Get. vhr. 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"111. § (1) A rendszerhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi szállítási feladatot a nominálás és az újranominálás során az ÜKSZ szerint megadni.

(2) A rendszerhasználó jogosult a szállítási rendszerüzemeltető számára az ÜKSZ-ben és a kereskedési platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges eszközöket - a 312/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő rövid távú szabványterméket - felajánlani a kereskedési platformon.

(3) A rendszerhasználó gáznapi egyensúlytalanságát teljes mértékben köteles elszámolni a szállítási rendszerüzemeltetővel az elszámolóház közreműködésével. Az elszámolás során ráallokált kiegyensúlyozó földgáz vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét a rendszerhasználó az elszámolóházzal köteles pénzügyileg rendezni a vele kötött szerződés alapján. Az elszámolás során a kiegyensúlyozó földgáz adott gáznapra érvényes kiegyensúlyozási díjait kell alkalmazni a rendszerhasználó egyensúlytalansági pozíciójának megfelelően. A napi kiegyensúlyozási díjak meghatározásának módszerét a 312/2014/EU bizottsági rendelet V. fejezetének megfelelően kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában.

(4) A rendszerhasználó az egyensúlyozási elszámolás tárgyában megkötött szerződése szerinti biztosítékot köteles adni az elszámolóháznak annak üzletszabályzata szerint."

27. § A Get. vhr. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"121. § (1) Az engedélyes az üzletszabályzatát - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva legalább évente felülvizsgálja.

(2) Az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatát a Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számítva legalább félévente felülvizsgálja.

(3) Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses jogviszonyokra. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetét a 123. § szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Ha a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásbeli bejelentést tesz a Hivatalhoz."

28. § (1) A Get. vhr. 9. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. vhr. 10. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) A Get. vhr. 15. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(4) A Get. vhr. a 8. melléklet szerinti 16. számú melléklettel egészül ki.

29. § A Get. vhr.

1. 1. § (1) bekezdés 11. pontjában az "Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak" szövegrész helyébe az "ÜKSZ-nek" szöveg,

2. 7. § (1) bekezdés k) pontjában az "Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ)" szövegrész helyébe az "ÜKSZ" szöveg,

3. 9. § (1) bekezdés e) pontjában az "elszámolási feladatainak végrehajtásához" szövegrész helyébe az "az elszámoláshoz" szöveg,

4. 30. § (2) bekezdésében a "fogyasztása legalább 60%-ának megfelelő" szövegrész helyébe a "fogyasztásának figyelembevételével a Hivatal által meghatározott mértékű" szöveg,

5. 83. § (4) bekezdésében és 96. § (4a) bekezdésében a "tervben" szövegrész helyébe a "javaslatban" szöveg,

6. 94. § (4) bekezdésében a "karbantartásokat" szövegrész helyébe a "munkákat" szöveg,

7. 94. § (7) bekezdésében a "karbantartás" szövegrész helyébe a "munkák" szöveg,

8. 96. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "augusztus" szövegrész helyébe a "december" szöveg,

9. 96. § (3) bekezdés b) pontjában a "fejlesztési" szövegrész helyébe a "10 éves fejlesztési" szöveg,

10. 96. § (4) bekezdésben a "fejlesztési javaslatnak" szövegrész helyébe a "10 éves fejlesztési javaslatnak" szöveg,

11. 96. § (4b) bekezdésében a "tervnek" szövegrész helyébe a "javaslatnak" szöveg,

12. 96. § (5) bekezdésében a "tervet" szövegrész helyébe a "javaslatot" szöveg, valamint a "december" szövegrész helyébe a "május" szöveg,

13. 96. § (6) bekezdésében a "fejlesztési terv" szövegrész helyébe a "10 éves fejlesztési javaslat" szöveg,

14. 96. § (7) bekezdésében a "hálózatfejlesztési" szövegrész helyébe a "fejlesztési" szöveg,

15. 98/C. § (6) bekezdésében a "hálózatfejlesztési" szövegrészek helyébe a "fejlesztési" szöveg,

16. 110. § (1) bekezdésében a "termékeket" szövegrész helyébe az "- a 312/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő - rövid távú szabványtermékeket" szöveg,

17. 126. § (3) bekezdésében a "minőségbiztosítási" szövegrészek helyébe a "műszaki-biztonsági irányítási" szöveg,

18. 168. § (1) bekezdésében a "2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU" szövegrész helyébe a "994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938" szöveg,

19. 1. számú melléklet 6.7. pontjában az "a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet" szövegrész helyébe az "a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet" szöveg,

20. 1. számú melléklet 10.1. pontjában a "munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról" szövegrész helyébe a "munkavégzésről, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, tervezett kezdő időpontjáról" szöveg,

21. 4. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" alcím 5. pontjában a "két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani" szöveg,

22. 5. számú melléklet II. Fejezet A) pont 11. és 13. alpontjában, III. Fejezet 11. pontjában, V. Fejezet 11. pontjában és X. Fejezet 9. pontjában a "minőségbiztosítási" szövegrész helyébe a "műszaki-biztonsági irányítási" szöveg,

23. 8a. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontjában a "szerződéstervezet" szövegrész helyébe a "szerződés" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a Get. vhr.

a) 1. § (1) bekezdés 10. pontja,

b) 43. § (4) bekezdése,

c) 56. § (1) bekezdés g) pontjában a "nevelésbe vett" szövegrész,

d) 159. § (1) és (2) bekezdése, valamint (4)-(8) bekezdése.

4. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. § A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § Ez a rendelet a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

32. § Hatályát veszti az R.

a) 22. § (1) bekezdése,

b) 26. § b) pontja.

5. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 15. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

34. § (1) Ez a rendelet

a) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.8. pontja a következő s) alponttal egészül ki:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

"s) okosmérő esetén az okosmérő teljes körű funkciói és interoperabilitás jellemzőit, az okosmérővel elérhető szolgáltatásokat, az okosmérővel való mérés várható előnyeit, közérthető módon megfogalmazva."

2. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 23/a. számú melléklet "B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI" rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

2. A Vet. vhr. 23/a. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38- 39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

3. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Vet. vhr. 23/b. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

4. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDEF
1.[24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez]
2.Az Európai Unió felé teljesítendő adatszolgáltatás rendje
3.EU jogszabály címeJogszabályi helyAdatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségHatáridőA jelentéstételért
felelős
államigazgatási
szerv)
4.I.Az Európai
Parlament
és a Tanács
2019/943/EU
rendelete
(2019. június 5.)
a villamos energia
belső piacáról
63. cikk
(7) bekezdés
Minden egyes, a 63. cikk (1), (2) és
(3) bekezdése szerinti mentességhez
kapcsolódó mentességi kérelem
egy példányát haladéktalanul el kell
juttatni az ACER-nek és a Bizottságnak;
a 63. cikk (1), (2) és (3) bekezdése
szerinti mentességről szóló határozatot
a helyzettől függően az érintett
szabályozó hatóság vagy az ACER
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak
a határozat szempontjából minden
egyéb lényeges információval együtt.
amikor kérelem
érkezik azonnal;
amikor ilyen
döntés születik
azonnal
Hivatal

2. A Vet. vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDEF
1.[24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez]
2.Az Európai Unió felé teljesítendő adatszolgáltatás rendje
3.EU jogszabály
címe
Jogszabályi helyAdatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségHatáridőA jelentéstételért
felelős
államigazgatási
szerv)
9.37. cikk
(1) bekezdés
e) pont
Jelentést kell készíteni az ACER-nek és
a Bizottságnak a szabályozó hatóság
saját tevékenységéről és feladatainak
végrehajtásáról. Az ilyen jelentéseknek
a 37. cikkben felsorolt minden egyes feladat
tekintetében be kell számolniuk a megtett
lépésekről és az elért eredményekről.
éventeHivatal

5. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

1. A Get. vhr. 9. számú melléklet "B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI" rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

2. A Get. vhr. 9. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

6. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 10. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül."

7. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok

Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések időrendi táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni:

ABC DE
1Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)*
2a) felhasználási hely (POD)
mint elosztói kiadási ponti
kapacitásra vonatkozó
lekötések időpontja (elosztói
informatikai rendszer)
b) gázátadó állomás
kiadási, termelői
betáplálási ponti
kapacitásra vonatkozó
lekötések időpontja
(szállítói kapacitáslekötési
platformon)
c) tárolói
kapacitásokra
vonatkozó
lekötések
időpontja (tárolói
informatikai
platformon)**
3Gázévre (tárolói
évre) vonatkozó
kapacitáslekötési
időszakok
évesoktóber első napját megelőző
21. nap
szeptember első hétfőjemárcius első
hétfője
4negyedévesoktóber első napját megelőző
21. nap
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője
szeptember második
hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője
-
5havitárgyhónap első napját
megelőző ötödik munkanap
minden naptári hónap
harmadik hétfője
-
6gáznapielőző gáznapelőző gáznap-
7gáznapon
belüli
a gázórát megelőző második
óra első fél órájában
a gázórát megelőző
negyedik óra első fél
órájában
-

Megjegyzés:

* Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esnek, akkor a kapacitáslekötési igény leadásának legkésőbbi időpontja az azt követő munkanap.

** A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza."

8. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

"16. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az Adatcsere-ellenőrzési Testület összetétele

AB
1.Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjaiDelegált képviselők száma (fő)
2.Földgázelosztó3
3.Földgázkereskedő2
4.Egyetemes szolgáltató1

"

Tartalomjegyzék