445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 4. § és a 15. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 17. § 2-4. pontja, a 18. § (1) bekezdés 1-3. pontja és (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6-12. §, a 15. § (1) bekezdése, a 17. § 5. pontja és a 18. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja, valamint a 18. § (2) bekezdés 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. §, a 16. § 2. pontja, a 17. § 8. és 9. pontja és a 18. § (1) bekezdés 6. és 7. pontja, valamint a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § 7. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § és a 3. melléklet tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 21. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § és a 23. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § 2. és 3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a fejezetet irányító szerv az Áht. 6/B. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott feladatok részbeni vagy teljes körű ellátására kezelő szervet vagy kezelő szerveket jelöl ki, az e feladatok ellátására a kezelő szervvel a feladatellátás biztosítását szolgáló valamennyi feltételt tartalmazó megállapodást köt. Ha több kezelő szerv kerül kijelölésre, a megállapodásnak tartalmaznia kell a feladatok megosztásával és azok felelősségi rendjével kapcsolatos rendelkezéseket is."

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § (1) Ha a következő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetésre kerül, és annak hatálybalépése előtt, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig beolvadással vagy jogutód nélküli megszűnéssel a következő évre szóló központi költségvetési törvényben külön címként nevesített költségvetési szerv megszűnik, a megszűnt költségvetési szervhez a Kincstár átmeneti, technikai szervezetet rendel. A technikai szervezet a törzskönyvbe nem kerül bejegyzésre.

(2) A cím és a hozzá tartozó technikai szervezet kiadási és bevételi előirányzatairól a központi költségvetési törvénnyel összhangban, a költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint elemi költségvetés készül azzal az eltéréssel, hogy az elemi költségvetésről a fejezetet irányító szerv szolgáltat adatot a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti cím a hozzá tartozó technikai szervezet vonatkozásában a fejezetet irányító szerv fejezeti hatáskörben legkésőbb a következő évre szóló központi költségvetési törvény hatálybalépését követő tizedik munkanapig kezdeményezi a Kincstárnál

a) a központi, irányító szervi támogatás, valamint az azzal fedezett kiadási előirányzatok átcsoportosítását a jogutód vagy az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, vagy - ha a megszűnő költségvetési szerv közfeladatait a jövőben államháztartáson kívüli szervezet látja el - az államháztartáson kívüli szervezetet finanszírozó fejezeti kezelésű előirányzat javára,

b) a központi, irányító szervi támogatás kivételével a bevételi és az azokkal fedezett kiadási előirányzatok csökkentését és - ha a bevételt az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál kell a jövőben elszámolni - az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál azok növelését.

(4) Az (1) bekezdés szerinti címen és a hozzá tartozó technikai szervezeten kizárólag a következő évre szóló központi költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási és bevételi előirányzatok megnyitását, valamint azok (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti évközi módosítását lehet elszámolni. Kiadás és bevétel, maradvány, vagyon és létszám a címeken vagy alcímeken és a hozzá tartozó technikai szervezeten nem mutatható ki.

(5) A Kincstár a technikai szervezet adatait a (3) bekezdés szerinti intézkedések elszámolását követően lezárja. A fejezetet irányító szerv - az év közben megszűnő költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint - éves költségvetési beszámolót készít az elemi költségvetés szerinti adattartalommal."

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 50%-át és legalább az ötszáz millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel az (1) bekezdésben meghatározott módon."

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Áht. 33. § (3) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás a Kormány döntése nélkül a személyi juttatások eredeti költségvetési kiadási előirányzatainak 10%-áig történő növelésére irányulhat."

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)

"e) az országgyűlési képviselőcsoportok és az országgyűlési képviselők részére megállapított külön törvény szerinti működési keret terhére vállalt kötelezettség esetén az országgyűlési képviselőcsoportnál gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó, vagy az Országgyűlés Hivatalánál foglalkoztatott személy,"

(írásban jogosult.)

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A benyújtott pályázatnak - szükség szerint a pályázati kiírásban közölt formában elkészítve - tartalmaznia kell)

"e) - ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik, a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet,"

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig tájékoztatja a pályázót arról, hogy a pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját."

8. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a kedvezményezett papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a támogató részére. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatói okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatói okirat kiadásának, támogatási szerződéssel biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésének napja. Támogatási szerződés alkalmazása esetén nem szükséges a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtása, ha a kedvezményezett a nyilatkozatokat a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi meg."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)

"h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak,"

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez vagy - ha a pályázati kiírás lehetővé teszi - legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a támogató rendelkezésére bocsátja

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta hitelesített másolatát, valamint

b) nem természetes személy kedvezményezett esetén a létesítő okiratának, alapító okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, vagy az eredeti példány hitelesített másolatát."

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A (2)-(3a) bekezdésben meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok elektronikusan is benyújthatóak."

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)

"j) a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és az EGT államban bejegyzett vállalkozás magyarországi fióktelepe a nemzetközi piacra jutásának elősegítésével kapcsolatos közfeladat megvalósítása érdekében"

(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási szerződés Áht. 53/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti módosítása legfeljebb egy alkalommal abban az esetben lehetséges, ha a támogatás nyújtásának feltétele nem jogszabályon alapul és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga van."

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 95/B. §-sal egészül ki:

"95/B. § (1) A támogatási szerződés 95. § (1) bekezdése szerinti módosítását a támogató vagy a kedvezményezett egyoldalúan, a támogató és a kedvezményezett közösen is kezdeményezhetik.

(2) A támogató a támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt - ha az a kedvezményezett hátrányára történik - csak akkor módosíthatja, ha erről a felek a támogatási szerződésben megállapodtak, vagy a támogató általános szerződési feltételt alkalmaz, és az általános szerződési feltételben a támogató ezt kikötötte. A támogatói okiratban meghatározott támogatási cél támogató részéről történő módosítására az általános szerződési feltételekre történő kikötés szabálya irányadó.

(3) A támogatási szerződés eredeti célja a kedvezményezett kezdeményezésére - a 95. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - akkor is módosítható, ha a támogatott tevékenység eredeti célja meghiúsul, tartós akadályba ütközése a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan eléri, vagy meghaladja a három hónapos késedelmet, ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is. A kedvezményezett által kezdeményezett támogatási szerződésben meghatározott eredeti cél módosításáról a támogató a kezdeményezés beérkezésétől számított negyvenöt napon belül dönt.

(4) A támogató és a kedvezményezett a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően közösen is kezdeményezheti a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél módosítását azzal, hogy a módosítás során a feleket nem köti a (3) bekezdésben foglalt határidő és a támogatási szerződés módosítása a támogató Áht. 53/A. § (5) bekezdése szerinti előzetes engedélyének minősül. Ha a támogató a támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi jogállással nem bíró kezelő szervet, az előzetes engedélynek minősülő módosító szerződés érvényességéhez a fejezetet irányító szerv egyetértő záradéka is szükséges.

(5) A támogatási szerződés (2)-(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a támogató a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségekről a 92-94. §-ban meghatározottak alapján elszámol a támogató felé.

(6) A támogatási szerződés (2)-(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a fel nem használt költségvetési támogatás összege az Áht. 53/A. §-ában és a 96. §-ában foglaltaktól eltérően nem minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének, ha azt a kedvezményezett - a támogató döntése alapján - egy összegben vagy részletekben visszatéríti."

12. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdésben meghatározott, a Kormány egyedi határozatán alapuló költségvetési támogatásnak minősül minden olyan, a Kormány határozata alapján nyújtott támogatás, amelyben a Kormány a támogatási célt, a kedvezményezett személyét és a biztosítandó költségvetési támogatás összegszerű mértékét meghatározza."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási döntés meghozatalához nem szükséges)

"b) a támogatónak a 70. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást kibocsátania."

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A kedvezményezett a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül küldi meg a támogatónak. Ha a kedvezményezett a támogatónak a költségtervet egyáltalán nem, vagy hiányosan, vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtja be, és a hiányosságot felszólításra sem pótolja, akkor a támogató a támogatói okiratot jogosult azonnali hatállyal visszavonni."

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének eredeti célját egyedi határozatában utóbb módosítja, a támogatói okirat tartalmát a módosított kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően módosítani kell."

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Kincstár az adott hónapban beérkezett, lezárt ellenőrzési jelentéseket a kincstári ellenőrzés befejezését követő hónap harmadik munkanapjáig, összegyűjtve megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének. A Kincstár a lezárt ellenőrzési időszakról szóló jelentésekről összesítő kimutatást készít, amit az ellenőrzési időszak végét követő második hónap utolsó napjáig elektronikus úton megküld az államháztartásért felelős miniszternek és az Állami Számvevőszéknek."

14. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 108/A. §-ához]" alcíme a következő 172/B. §-sal egészül ki:

"172/B. § (1) A fejezetet irányító szerv a Kincstár által közölt befizetési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését (e § alkalmazásában: fizetési könnyítés) kezdeményezheti annak közlésétől számított húsz munkanapon belül az államháztartásért felelős miniszternél a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett, ha a befizetési kötelezettség teljesítése a közfeladatai ellátását aránytalanul megnehezítené, illetve veszélyeztetné.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a kérelem kézhezvételétől számított húsz munkanapon belül megvizsgálja a fejezetet irányító szerv (1) bekezdés szerinti kérelmét, és

a) ha a kezdeményezéssel egyetért, a fizetési könnyítésről előterjesztést készít, és azt haladéktalanul a Kormány elé terjeszti, vagy

b) egyet nem értéséről haladéktalanul értesíti a fejezetet irányító szervet és a Kincstárt.

(3) A fizetési könnyítés tárgyában a Kormány egyedi határozatban dönt, amelyről az államháztartásért felelős miniszter öt munkanapon belül értesíti a fejezetet irányító szervet és a Kincstárt.

(4) A fejezetet irányító szerv a befizetési kötelezettségét az államháztartásért felelős miniszter egyet nem értéséről szóló értesítést, illetve a Kormány fizetési könnyítés tárgyában hozott döntéséről szóló értesítést követő tíz munkanapon belül teljesíti.

(5) A fizetési könnyítésre irányuló kezdeményezés benyújtása és az államháztartásért felelős miniszter - az egyet nem értéséről vagy a Kormány döntéséről szóló - értesítése között a befizetési kötelezettség teljesítésére rendelkezése álló határidő nyugszik.

(6) A Kincstár a 172/A. § (6) bekezdése vagy a (4) bekezdés szerinti befizetési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megterheli a fejezetet irányító szerv fizetési számláját a Kincstár által közölt vagy a Kormány határozatában megállapított összeggel."

15. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 93. § (2) és (3) bekezdését valamint 100. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését megelőzően létrejött és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr9.) hatálybalépéséig le nem zárt támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (24) és (25) bekezdéssel egészül ki:

"(24) A Módr9.-cel megállapított 35. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(25) A Módr9.-cel megállapított 88. § (1) bekezdés c) pontját a 2020. május 15-től létrejött hitelügyletek tekintetében is alkalmazni kell."

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 1. melléklet és

2. 5. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 9. § (5b) bekezdésében a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.)" szövegrész helyébe a "Ktfr." szöveg,

2. 49. § a) pontjában a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap" szöveg,

3. 52. § (4) bekezdés a) pontjában a "biztost," szövegrész helyébe a "biztost és a miniszterelnöki megbízottat," szöveg,

4. 53/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "teljesülnek, valamint" szövegrész helyébe a "teljesülnek." szöveg,

5. 88. § (1) bekezdés c) pontjában a "kamattámogatás" szövegrész helyébe a "kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb költségtámogatás" szöveg,

6. 134. § nyitó szövegrészében az "a Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap" szöveg,

7. 167/C. § (1) bekezdés a)-d) pontjában az "irányító," szövegrész helyébe az "irányító" szöveg,

8. 172/A. § (6) bekezdés záró szövegrészében a "harminc napon" szövegrész helyébe a "húsz munkanapon" szöveg és

9. 172/A. § (6) bekezdés záró szövegrészében a "kilencven napon" szövegrész helyébe a "húsz munkanapon" szöveg

lép.

18. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja,

2. 39. § (2) bekezdése,

3. 53/A. § (2) bekezdés c) pontja,

4. 75. § (6a) bekezdése,

5. 101/A. § (3) bekezdés e) pontja,

6. 172/A. § (9) bekezdése és

7. 6. melléklet 14. sora.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 49. § a) pontjában az "és d)" szövegrész és a " , valamint a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat" szövegrész,

2. 101/A. § (1) bekezdésében az "- a Kormány eltérő rendelkezése hiányában -" szövegrész és

3. 1. melléklet I. pont 36. alpontjában az "az 5. cím tekintetében a Kincstár és annak vezetője" szövegrész.

2. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. § A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

20. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Kormány a Gyft. 83/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének finanszírozását támogató Tőkealap vonatkozásában tőkealap-kezelő szervezetként kizárólagos joggal a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki."

4. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 3. § (2) bekezdés g) pontja szerinti szakrendszer személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát az önkormányzati ASP rendszerhez a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint csatlakozott önkormányzat jegyzője közvetlen adatkapcsolat útján továbbíthatja a kereskedelmi nyilvántartásokat tartalmazó országos nyilvántartás részére."

5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A Kincstár az Áht.-ban és az Ávr.-ben meghatározott feladatai körében)

"n) működteti a törzsadat-nyilvántartást."

(2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés n) pontja szerinti feladat ellátása során a törzsadat-nyilvántartás működtetését adatkezelőként a Kincstár végzi, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint adatfeldolgozó közreműködésével."

23. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

1. 9. § (2) bekezdés m) pontjában a "feladatokat." szövegrész helyébe a "feladatokat;" szöveg,

2. 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Kincstárnak" szövegrész helyébe a "Kincstár felett" szöveg és

3. 14. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "hatásköröket" szövegrész helyébe a "hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv részére meghatározott feladatokat" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § és a 3. melléklet 2020. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. §, a 4. §, a 6-8. §, a 10. §, a 11. §, a 12. § (2)-(4) bekezdése, a 16. § 1. pontja, a 17. § 2. és 6. pontja, a 18. § (1) bekezdés 1-5. pontja és (2) bekezdés 1. pontja, a 21. § és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 37. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerében)

"37. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,

a) a 2. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja."

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerében)

"41. a központi költségvetés XLVII. fejezeténél - az a)-h) pontban meghatározott kivétellel - a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

a) az 1. cím 2. alcíme és a 2. cím 2. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. § (1) bekezdése szerinti tagja,

b) az 1. cím 3. alcíme és a 2. cím 7. alcíme tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 138. §-a szerinti tagja,

c) a 2. cím 1. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,

d) a 2. cím 3. alcíme és 4. alcím 2. jogcímcsoportja tekintetében az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 79. §-a szerinti tagja,

e) a 2. cím 6. és 10. alcíme, valamint a 4. cím tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,

f) a 2. cím 8. alcíme tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,

g) a 2. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 7. (1) bekezdése szerinti tagja,

h) a 3. cím tekintetében a Miniszterelnöki Kormányiroda és Kormánynak a Ktfr. 144. § szerinti tagja."

3. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 39., 40. és 42. alpontja.

2. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. és 3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
2helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás, térségi fejlesztési
tanács adatszolgáltatási
feladatait ellátó szerv
a helyi
önkormányzat,
helyi nemzetiségi
önkormányzat,
társulás, térségi
fejlesztési tanács
Gst. 8. §
(2) bekezdése
szerinti, a tárgyév
október és november
hó utolsó napján
fennálló adósságot
keletkeztető ügyletei
állománya
országos
nemzetiségi
önkormányzat
esetén a Kincstár,
más esetben az
Igazgatóság
a tárgyhónapot
követő hónap
- november vagy
december - 20-áig
3a Gst. szerinti
adósságállománnyal vagy
adósságot keletkeztető
ügylet megkötésére
vonatkozó engedéllyel
rendelkező kormányzati
szektorba sorolt egyéb
szervezet, ha a tulajdonosi
joggyakorlója útján
vagy közvetlenül kapott
kiértesítést a rendszeres
adatszolgáltatásról, illetve
- a kiértesítés alapján -
a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani
vizsgálat alá vett jogi
személy
a kormányzati
szektorba sorolt
egyéb szervezet
Gst. 8. §
(2) bekezdése
szerinti,
a tárgyidőszak
utolsó napján
fennálló adósságot
keletkeztető
ügyletei értékének
a költségvetési
évet megelőző
év december 31-i
tényleges, valamint
a költségvetési év
december 31-ei
állománya
államháztartásért
felelős miniszter
a költségvetési
évet megelőző
év december 31-i
tényleges
állományra
a költségvetési évre
vonatkozó első
adatszolgáltatás
alkalmával, az első
kilenc hónapban
negyedévente,
a tárgynegyedévet
követő hónap16-áig

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
1432. § (1)-(5) bekezdése,
32/A. § (2) bekezdése és
33. § (1) és (2) bekezdése
szerinti szervezet, a 9. §
(5b) bekezdése szerinti
szervezet
adatszolgáltatás az
elemi költségvetésről
Kincstár32. § (6) bekezdése
és 33. § (1) és
(2) bekezdése
szerint

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
24az Áht. 109. § (8)
bekezdése alapján
kiadott közleményben
megjelölt kormányzati
szektorba sorolt egyéb
szervezet, ha a tulajdonosi
joggyakorlója útján
vagy közvetlenül kapott
kiértesítést a rendszeres
adatszolgáltatásról, illetve
- kiértesítés alapján -
a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani
vizsgálat alá vett jogi
személy
a kormányzati
szektorba sorolt
egyéb szervezet
és a besorolás
szempontjából
statisztikai
módszertani vizsgálat
alá vett jogi személy
számviteli beszámoló
szerinti mérlege,
eredménykimutatása
és cash-flow
kimutatása
tételeinek, valamint
a kiemelt mutatói,
költségvetési
kapcsolatai
évközi tényadatai
és a várható
éves teljesítési
adatai, szöveges
indokolással
kiegészítve a
mérlegben,
eredmény-
kimutatásban
és cash-flow
kimutatásban
szereplő speciális
tételek elszámolására,
költségvetési
kapcsolatok és az
adósság alakulására
vonatkozóan
államháztartásért
felelős miniszter
negyedévente,
a tárgynegyedévet
követő hónap
utolsó napja,
havonta, ha
a legutolsó
adatközlésben
szereplő adatokhoz
képest a várható
éves teljesítési
adatokban
elmozdulás várható

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
28helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás, térségi fejlesztési
tanács
a helyi
önkormányzatnak,
helyi nemzetiségi
önkormányzatnak,
társulásnak, térségi
fejlesztési tanácsnak
a Gst. 8. §
(2) bekezdése
szerinti, naptári
éven túli futamidejű
adósságot
keletkeztető ügyletek
Igazgatósága negyedik
negyedévi és éves
mérlegjelentés
benyújtási
határidejével
megegyezően

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 30. és 31. sorral egészül ki:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
30különleges gazdasági
övezettel érintett megyei
önkormányzat
a realizált helyi adók
összege a megyei
önkormányzat
támogatásával
érintett települési
önkormányzatonként
Kincstár (teljes
adatkör) és az
érintett települési
önkormányzatok
(az ezeket
érintő adatok
tekintetében)
április 20.
31települési önkormányzataz iparűzési
adóerő-képességet
meghatározó
adóalap összege
Kincstártárgyév október 30.

6. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 23. sora.

3. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke

ABCDE
1.A támogatás
2.feltételealapjamértéke
3.Országos,
regionális
és elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység
kedvezményes50%-os jegya tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy ára
100%
4.90%-os jegy900%
5.90%-os bérleta tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet ára
900%
6.díjmentesautóbusz-közlekedés
esetén
a tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel
20%
7.vasúti közlekedés
esetén
30%
8.Helyi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység
kedvezményesBudapesta tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet száma
3580 Ft/
hó/db
9.megyei
jogú
városok
kizárólag
autóbuszra
2030 Ft/
hó/db
10.kizárólag
villamosra
1330 Ft/
hó/db
11.villamosra
vagy
trolibuszra
1330 Ft/
hó/db
12.villamosra
és
trolibuszra
1380 Ft/
hó/db
13.autóbuszra,
villamosra
és
trolibuszra
(kombinált)
2520 Ft/
hó/db
14.egyéb település1710 Ft/
hó/db
15.díjmentesBudapesta Központi Statisztikai Hivatal
által az adott településre
a támogatás igénylése
időpontjában közzétett
lakosságszám
368 Ft/fő/
település/
16.villamos- és autóbusz-
közlekedéssel
rendelkező megyei
jogú város
236 Ft/fő/
település/
17.kizárólag autóbusz
közlekedéssel
rendelkező megyei
jogú város
120 Ft/fő/
település/
18.egyéb település18 Ft/fő/
település/
19.Komp- és
révközlekedésben
nyújtott
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység
kedvezményesa tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy
darabszáma
100 Ft/
db/hó
20.a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet
darabszáma
1000 Ft/
db
21.díjmentesa tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel
5%

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére