264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § 1. pontja és 29. §-a tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § 2. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § 3. pontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet "A Kincstár eljárása, a hatáskör és az illetékesség szabályai" alcíme a következő 6/C. §-sal egészül ki:

"6/C. § (1) Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott Likviditási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjait a miniszter határozatlan időtartamra bízza meg.

(2) A Bizottság hét tagból áll, amelyből

a) a miniszter öt tagot,

b) a Kincstár elnöke két tagot

jelöl.

(3) A Bizottság elnökét a tagok közül a miniszter bízza meg.

(4) A Bizottság tagjait a miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

(5) A bizottsági tagok feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek, amelyet a miniszter vezetése alá tartozó minisztérium biztosít a költségvetéséből.

(6) A Bizottság önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a titkársági feladatait a Kincstár látja el."

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerint a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges."

3. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről - a Gst. 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a Gst. 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek (a továbbiakban: adósságmegújító ügylet) kivételével - az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben szereplő adatlapon - e rendszeren keresztül - adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság)."

4. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékleteinek 6. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét követően megvizsgálja, hogy

a) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,

b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e, és

c) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az megfelel-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-ában foglalt szabályozásnak."

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) A kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó kérelmet a Kormány akkor utasítja el, ha a 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti feltételek bármelyike nem teljesül. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel alkalmazása során az önkormányzati kezesség-, és garanciavállalás esetében az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség és garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni."

6. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Adósságmegújító ügylet és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni a 3. és 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)-c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § (1) bekezdés e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját, a 7. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 9. § (1) bekezdés b) pontját.

(2) A Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén nem kell alkalmazni a 3. és 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) és df) alpontját, g) és i) pontját, a 6. § (1) bekezdés e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) és c) pontját, valamint a 7. § (1) bekezdés c) pontját."

7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezése"

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 3. § (2) bekezdés g) pontjában a "szervezettől" szövegrész helyébe a "szervezettől az önkormányzat által" szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés h) pontjában a "kötelezettséget" szövegrész helyébe a "kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet összege" szöveg,

3. 5. § (2a) bekezdés b) pontjában a "meghatározását," szövegrész helyébe a "meghatározását, működési célú ügylet esetén annak célját," szöveg,

4. 5. § (2a) bekezdés g) pontjában a "teljesített," szövegrész helyébe a "teljesített, de annak teljesítésére a Gst. 10/C. § (1) bekezdése alapján kötelezett volt," szöveg,

5. 7. § (3) bekezdésében a "kérelem 6. § (2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a" szövegrész helyébe a "kérelem véleményezésének lezárultát vagy a (2) bekezdés szerinti" szöveg,

6. 9. § (1) bekezdés b) pontjában az "a fejlesztés" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

7. 11/A. § (1) bekezdésében a "gazdasági társaság adósság" szövegrész helyébe a "kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont de) alpontja.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelő szervei elkészítik az általuk kezelt elkülönített állami pénzalap, illetve társadalombiztosítás pénzügyi alapja elemi költségvetését, és arról adatot szolgáltatnak a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

(5) A központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését a fejezetet irányító szerv, ha a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter, a Kincstár készíti el. A Kincstár által készített elemi költségvetéshez az államháztartási számviteli kormányrendeletben meghatározott szervezetek adatot szolgáltatnak. Az elemi költségvetésről - ha annak elkészítésére nem a Kincstár köteles - a fejezetet irányító szerv adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő adatszolgáltatás határideje a költségvetési évet megelőző év november 30-a, illetve - év közben alapított költségvetési szerv vagy új előirányzat év közben történő létrehozása esetén - az alapítást, létrehozást követő harminc nap. Ha a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, az előzetes elemi költségvetést az Országgyűlés számára benyújtott központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vagy - annak benyújtása esetén - az összegző módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege alapján kell elkészíteni. Ilyen esetben az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül - ha az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesítéséhez szükséges - módosítani, véglegesíteni kell."

11. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós fejlesztéspolitikai céljai teljesítésével összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő olyan költségvetési szerv, amely

a) központi koordinatív, irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti feladatokat lát el,

b) az a) pont szerinti szervek irányítása vagy felügyelete alatt áll és projekt-végrehajtási feladatokat lát el,

c) európai uniós költségvetési tagállami kapcsolatokkal összefüggő államháztartási vonatkozású feladatokat lát el,

d) ellenőrző hatósági, igazoló hatósági feladatokat lát el,

e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű uniós támogatásból finanszírozott környezetvédelmi projektet valósít meg, vagy

f) a fenti feladatok végrehajtásának hátterét biztosító pénzügyi, jogi vagy humánerőforrás-gazdálkodási feladatokat végez,

az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is vállalhat."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós fejlesztéspolitikai céljai teljesítésével összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő azon kormányhivatal, amely a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben kijelölt szervként a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció területén szakpolitikai felelősi feladatokat lát el, illetve az irányító hatóság eljárásában a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény alapján közreműködik, az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is vállalhat."

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha jogszabály - a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén jogszabály vagy a Kormány határozata - a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról

a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén támogatói okiratot kell kibocsátani,

b) más esetben hatósági szerződésnek nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel."

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)

"f) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó forrás terhére megvalósuló projektek esetében végrehajtó szervként eljáró, a Polgári Törvénykönyv szerint többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság esetében, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

fa) a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába, vasúti pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,

fb) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a támogatást az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, nemzetiségi önkormányzatok társulása vagy - központi költségvetési szerv kivételével - költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja,

fc) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a támogatást az fb) alpontban meghatározott szervezetek valamelyikének többségi befolyása alatt álló jogi személy olyan vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő"

(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)

14. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti a részbeszámolóban, beszámolóban.

(3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a részbeszámoló, beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, típusát (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását."

15. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ellenőrzés során a támogatónak - az irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével - ellenőriznie kell a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A támogató a támogatási szerződésben a bizonylatok száma tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat."

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet "[Az Áht. 58. §-ához]" alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:

"108/A. § (1) Az Áht. 58. § (2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék mértéke

a) ha az önellenőrzéssel a helyi önkormányzat visszafizetési kötelezettsége csökken, a csökkenés 10%-a, de legalább tízezer forint,

b) ha az önellenőrzéssel a helyi önkormányzat többlettámogatásra lesz jogosult, a többlettámogatás 10%-a, de legalább tízezer forint,

c) más esetben ötezer forint.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eset együttes fennállása esetén az a) és b) pontban megállapított önellenőrzési pótlékot külön-külön kell megállapítani és megfizetni.

(3) Az önellenőrzésre kérelmet az a helyi önkormányzat nyújthat be, amely az éves költségvetési beszámolóját a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerbe feltöltötte, és azt a Kincstár felülvizsgálta és elfogadta.

(4) A helyi önkormányzat az önellenőrzést a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben benyújtott kérelem feladásával kezdeményezi, továbbá ezzel egyidejűleg megfizeti az önellenőrzési pótlékot a Kincstár által megjelölt fizetési számlára.

(5) Ha az önellenőrzési pótlék megfizetésére a kérelem feladását követő öt munkanapon belül nem kerül sor, a Kincstár a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ellenkező esetben azt megvizsgálja. Ha a kérelem megfelel az éves költségvetési beszámolónak a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának elszámolását ismertető részére előírt alaki és tartalmi követelményeknek, a Kincstár a kérelmet nyolc napon belül jóváhagyja, ellenkező esetben azt elutasítja.

(6) A Kincstár az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálatának adatait a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, a feltöltött éves költségvetési beszámoló másolati példányán keresztül publikálja."

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 111. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő összegének megállapítása és teljesítése során)

"h) a szociális ágazati összevont pótlék összegének egyenlegét"

(kell figyelembe venni.)

18. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az ellenőrzési jelentés alapján az ellenőrzött szerv vezetője a végrehajtásért felelős személyeket kijelölő és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készít, és azt az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a Kincstár részére."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha az intézkedési tervben foglalt intézkedések hiányosak vagy más okból nem elfogadhatóak, a Kincstár az intézkedési tervet indokolással és tizenöt munkanap póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra, kiegészítésre az ellenőrzött szerv vezetőjének.

(10) Az ellenőrzött szerv vezetője az intézkedési terv szerinti intézkedéseket köteles az abban meghatározott határidőre végrehajtani és arról a Kincstárt írásban tájékoztatni.

(11) Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását a Kincstár utóellenőrzés keretében ellenőrizheti."

19. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 128. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, és az előzetes, valamint a végleges elemi költségvetés között eltérés mutatkozik, az előzetesen megállapított január havi keret miatti korrekciót a Kincstár a március havi keret megállapításakor végzi el."

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási tervet a fejezetet irányító szervnek a költségvetési év január 10-éig, majd ezt követően havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig kell benyújtania a Kincstárhoz."

21. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 133. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az előirányzat-felhasználási tervet az elkülönített állami pénzalap kezelő szerve készíti el és azt - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig megküldi a Kincstár részére.

(2a) Az elkülönített állami pénzalap központi támogatásokat tartalmazó, a tárgyévre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az elkülönített állami pénzalap kezelő szerve a tárgyévet megelőző hónap 25-éig készíti el és megküldi a Kincstár részére. A központi támogatásokat tartalmazó előirányzat-felhasználási terv indokolt esetben az elfogadását követően módosítható."

22. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 136. § (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kincstár az előirányzat-felhasználási terv alaki és tartalmi ellenőrzése után

az Egészségbiztosítási Alap előirányzat-felhasználási tervét, ha)

"ba) a zárt előirányzatok tárgyhónap végéig tervezett összegei az időarányos előirányzatot nem haladják meg, a tárgyhónapot megelőző utolsó kincstári napon gondoskodik az előirányzat-felhasználási keretek megnyitásáról és jóváhagyó aláírásával ellátva ezt visszaigazolja,

bb) bármely zárt előirányzat tárgyhónap végéig tervezett összege meghaladja az éves előirányzat időarányos mértékét, az államháztartásért felelős miniszter számára jóváhagyásra megküldi."

23. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 93. § (2) és (3) bekezdését valamint 100. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni."

24. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 4. melléklete az 1. melléklet,

2. 5. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

25. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. § 3. pontjában a "személy," szövegrész helyébe a "személy - ide értve az ahhoz megállapodás alapján csatlakozó szervet is -," szöveg,

2. 13. § (2) bekezdés a) pontjában az "ellenőrzési" szövegrész helyébe az "ellenőrzési," szöveg,

3. 30. §-ában a "szerinti" szövegrész helyébe a "szerinti miniszteri" szöveg,

4. 36. § (1) bekezdésében a "szerinti költségvetési bevételi előirányzatok - az Áht. 30. § (3) bekezdése, a 34/A. § és a 34/B. § rendelkezései megtartása mellett történő -" szövegrész helyébe a "szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok" szöveg,

5. 36. § (2) bekezdés d) pontjában a "bevételből" szövegrész helyébe a "forrásból" szöveg,

6. 45. § (1) bekezdésében a "(6) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével" szövegrész helyébe a "(5) és (6) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás, valamint a Kbt. 104. §-a alapján megindított olyan közbeszerzési eljárás, amelyben a keretmegállapodás önmagában fizetési kötelezettséget nem keletkeztet kivételével" szöveg,

7. 49. § a) pontjában a "kivételével" szövegrész helyébe a " , valamint a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat kivételével" szöveg,

8. 50. § (1a) bekezdésében a "Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi" szövegrész helyébe a "Jogi" szöveg,

9. 61/A. § (3) bekezdésében a "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás felhasználásával összefüggő intézkedéseket, különösen az azzal összefüggésben megkötött szerződéseket és a szerződő fél kiválasztására irányuló eljárást" szövegrész helyébe a "társaságnak nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával összefüggő intézkedéseket" szöveg,

10. 61/A. § (4) bekezdésében a "kezelésében lévő, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás" szövegrész helyébe a "számára nyújtott költségvetési támogatások" szöveg,

11. 75. § (7) bekezdésében az "értelmezendő." szövegrész helyébe az "értelmezendő. A külföldi kedvezményezett személyes joga alkalmazandó továbbá abban az esetben is, ha jogszabály a támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő." szöveg,

12. 105. §-ában az "adatszolgáltatást és annak 104. § (2) bekezdése szerinti módosítását" szövegrész helyébe az "adatszolgáltatást, annak évközi módosítását és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatást" szöveg,

13. 111. § h) pontjában az "összegét" szövegrész helyébe az "összegét és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása összegének egyenlegét" szöveg,

14. 112. § (1) bekezdés c) pontjában a "való elszámolás során keletkezik" szövegrész helyébe az "elszámolás vagy az önellenőrzés során keletkezik" szöveg,

15. 112. § (4) bekezdés b) pontjában a "felülvizsgálat során" szövegrész helyébe a "felülvizsgálat, az önellenőrzés során" szöveg,

16. 112. § (5) bekezdésében a "meg" szövegrész helyébe a "meg, amelyet a Kincstár ellenőriz" szöveg, a "kötelezi" szövegrész helyébe a "kötelezi a" szöveg, a "megfizetésére" szövegrész helyébe a "megfizetésére, illetve intézkedik a többlet visszautalása érdekében" szöveg,

17. 122/A. § (2) bekezdés f) pontjában a "4%-át, amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség" szövegrész helyébe a "4%-át kitevő, és a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettséggel, forgótőke-visszapótlással, valamint jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettséggel csökkentett összegét" szöveg,

18. 128. § (2) bekezdés a) pontjában az "esetén a" szövegrész helyébe az "esetén a központi támogatás felhalmozási kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből a" szöveg,

19. 128. § (2) bekezdés b) pontjában az "esetén az" szövegrész helyébe az "esetén a központi támogatás működési kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből" szöveg, valamint a "hónapra" szövegrész helyébe a "hónapra időarányosan" szöveg,

20. 128. § (3) bekezdésében a "keret megállapításakor a (2) bekezdés b) pontja szerinti összeget az előzetes kincstári költségvetés alapján állapítja meg, amelyet" szövegrész helyébe a "keretet" szöveg, a "csökkent" szövegrész helyébe a "csökkenti" szöveg,

21. 130. § (4) bekezdésében a "munkanapon" szövegrész helyébe a "munkanapon belül" szöveg,

22. 135. § (2) bekezdésében az "időarányos szintet, a Kincstár az előirányzat-felhasználási tervet véleményével együtt" szövegrész helyébe az "időarányos előirányzati szintet, a Kincstár az előirányzat-felhasználási tervet a pénzügyi folyamatokat bemutató és értékelő levél kíséretében" szöveg,

23. 161. § (2) bekezdésében a "kincstári költségvetés előirányzatainak" szövegrész helyébe a "kiemelt előirányzatok" szöveg,

24. 167/A. § (4) bekezdés 8. pontjában a "körzet)" szövegrész helyébe a "körzet) és a társult feladatellátás egységét meghatározó kódot (a továbbiakban: társulási körzet)" szöveg,

25. 167/A. § (4) bekezdés 13. pontjában a "felsorolását," szövegrész helyébe a "felsorolását, a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzatot," szöveg,

26. 167/J. § (2) bekezdés 3. pont b) alpontjában a "neve," szövegrész helyébe a "neve, társulási körzet száma," szöveg,

27. 167/J. § (2) bekezdés 8. pontjában a "száma" szövegrész helyébe a "száma, társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat neve, székhelye, PIR száma" szöveg,

28. 169. § (1) bekezdésében a "tanács" szövegrész helyébe a "tanács a költségvetési számvitel nyilvántartási számláin a tárgyidőszakban könyvelt adatokból" szöveg,

29. 169. § (2) bekezdésében a "kötelezettségek" szövegrész helyébe a "kötelezettségek tárgyidőszakban könyvelt" szöveg, az "általi" szövegrész helyébe az "által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben történő" szöveg,

30. 170. § (1) bekezdésében a "források alakulására vonatkozóan" szövegrész helyébe a "források tárgyidőszakban könyvelt változásairól" szöveg,

31. 170. § (4) bekezdésében az "A (3) bekezdéstől eltérően az" szövegrész helyébe az "Az" szöveg

lép.

26. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. "[Az Áht. 28/A. § (1) bekezdéséhez]" alcíme,

2. 32. § (3) bekezdése,

3. 61/C. § (3) bekezdése,

4. 72. § (1) bekezdése,

5. 170. § (3) bekezdése,

6. 1. melléklet I. pont 30a. és 34. alpontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 32. § (1) bekezdésében az "a költségvetési év február 28-áig - év közben alapított költségvetési szerv esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül -" szöveg,

2. 32. § (2) bekezdésében az "a költségvetési év február 28-áig - új fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő létrehozása esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül -" szöveg,

3. 61/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "kincstári és" szöveg,

4. 83. § (3) bekezdés a) pontjában és a 103. § (2) bekezdésében a "vagy a társulási megállapodásban meghatározott" szöveg,

5. 126. § (2) bekezdésében az " , az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásig kiemelt előirányzati szinten" szöveg,

6. 132. § (1) bekezdésében az "A január hónapra vonatkozó finanszírozási tervet a költségvetési évet megelőző év december 22-éig kell a Kincstár részére megküldeni." szöveg.

4. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

27. § Hatályát veszti

1. a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet,

2. a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és

3. a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet.

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, a 6. §, a 8. § 3. és 6. pontja, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 23. §, a 26. § (1) bekezdés 6. pontja, a 27. § és a 29. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

29. § A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet (e § alkalmazásában a továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezését megelőzően megállapított és írásban közölt közműfejlesztési hozzájárulások után járó közműfejlesztési támogatás igénybevételénél a Rendelet közlés időpontjában hatályos előírásait kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABC
1IdőpontAz utalandó összegA nettósítás tartalma (levonások)]
megoszlása
2Január hónap elsőA tárgyévi előirányzat 4,0%-aA 122/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti
munkanapjamegelőlegezés visszapótlása az előző év
december 20-án fennálló lemondás miatti
visszafizetési kötelezettség, forgótőke-
visszapótlás, jogszabály alapján érvényesített
egyéb levonási kötelezettség

2. melléklet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
10fejezetet irányítóa költségvetési évben aKincstárhavonta,
szerv, elkülönített- a fejezetbe tartozó költségvetésia hónap 25-éig
állami pénzalapszervek, fejezeti kezelésű
kezelő szerve,előirányzatok, központi
társadalombiztosításkezelésű előirányzatok - a kezelt
pénzügyi alapjaielkülönített állami pénzalap,
kezelő szervetársadalombiztosítás pénzügyi
alapja előirányzatai terhére
devizában történő várható
kifizetésekről összesítve,
az 500 millió forint feletti
kifizetéseket egyedileg megjelölve
11államháztartása fizetési számlák terhéreKincstár1000-
központia Kincstár által vezetett fizetési4000 millió
alrendszerébe tartozószámlákon kívüli fizetési számlákraforint közötti
költségvetési szerv,irányuló tervezett nagyösszegűösszegnél
fejezeti kezelésű(1000 millió forintot elérő)a terhelés
előirányzat kezelőátutalásokidőpontját
szerve, elkülönítettmegelőző
állami pénzalaphárom
kezelő szerve,munkanap,
társadalombiztosításe felett öt
pénzügyi alapjaimunkanap
kezelő szerve,
kincstári körön kívüli
számlatulajdonos

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
13európai uniós
forrásokból
finanszírozott
költségvetési
támogatások
irányító hatóságai
kedvezményezetti
kifizetések,
kedvezményezettek
általi visszafizetések,
számla alapú
kifizetések,
előleg-kifizetések
állománya,
előleg-elszámolások
aktuális állása
államháztartásért
felelős miniszter
negyedévente,
a tárgynegyedévet
követő hónap
utolsó napjáig
1432. § (1)-(5)adatszolgáltatásKincstár32. § (6) bekezdése
bekezdéseaz elemiés 33. § (1) és
és 33. § (1) ésköltségvetésről(2) bekezdése
(2) bekezdéseszerint
szerinti szervezet

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
14ba kötelezettségetaz Áht. 36. §Kincstára kötelezettségvállalás
vállaló szerv(2) bekezdése szerintilétrejöttét,
kötelezettségvállalásmódosítását,
létrejöttére, összegére,megszűnését követő
fizetési ütemezésére,öt napon belül
valamint adatainak
módosítására,
a kötelezettségvállalás
megszűnésére
vonatkozó információk

Tartalomjegyzék