489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, valamint a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pedagógus-továbbképzés az alapítási engedély módosítása nélkül is megszervezhető személyes jelenlétet nem igénylő (online) formában, ha a képzés jellege alapján így is teljesíthetőek az előírt követelmények.

2. § (1) Az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi a minősítő vizsgák és minősítési eljárások online lebonyolításának központi szabályait, valamint a megvalósítás időtartamát.

(2) A Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás esetében a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályaitól eltérően a minősítő vizsga és a minősítési eljárás a következő részekből áll:

a) a portfólió feltöltése,

b) a portfólió előzetes vizsgálata,

c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása - ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását -, a tantermen kívüli, digitális munkarend keretei vagy hagyományos keretek közt megvalósított két foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy tanórareflexió, a kapcsolódó csoportprofilok elektronikus úton történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság elnöke számára,

d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,

e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás útján (a továbbiakban: online kapcsolatban),

f) a portfólióvédés online kapcsolatban, amely során a pedagógus bemutatja pedagógiai munkásságát, önértékelését, reflektál a minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire, szakmai beszélgetést folytat, valamint

g) a végleges értékelés elkészítése.

(3) A Mesterpedagógus minősítési eljárás esetében a Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése online kapcsolatban történik.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 22. napon lép hatályba.

4. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 7. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 7. pontja alapján a 4. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 7. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 7. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.