499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról[1]

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Honvédség a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés k) pontja alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kórházak zavartalan működésének, valamint az egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakban közreműködik különösen

a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok,

b) a betegirányítási, útbaigazítási feladatok,

c) a betegkísérési feladatok,

d) az adminisztrációs feladatok,

e) az egészségügyi intézmények közötti anyagszállítási feladatok,

f) a logisztikai feladatok - ideértve a gyógyszerek, védőeszközök, egyéb gyógyászati anyagok, valamint fekvőbetegek ételeinek szállítását és a kapcsolódó raktározási feladatokat -,

g) a csomagszállítási feladatok,

h) az anyagmozgatási feladatok,

i) a számítógépes adatrögzítés,

j) a SARS-CoV-2 koronavírussal kapcsolatos minta csomagolásához, címkézéséhez, dobozolásához, szállításra történő előkészítéshez kapcsolódó feladatok, valamint

k) a fertőtlenítések

ellátásában.

2. § (1) Az 1. § szerinti feladatokat a veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Honvédség

a) a Kormány koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős tagja döntése,

b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,

c) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a alapján létrehozott Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) felkérése vagy

d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése

alapján, az a) vagy b) pont szerinti döntésben, valamint a c)-d) pont szerinti felkérésben megjelölt kórház vonatkozásában látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés, valamint felkérés tartalmazza, hogy a Magyar Honvédség állományából mely kórház esetében mekkora létszám biztosítása indokolt.

(3) A kórházparancsnok a kórházfőparancsnok vagy a kórház vezetője az egészségügyért felelős miniszter útján megkeresheti az Operatív Törzset annak érdekében, hogy az érintett kórház esetében az (1) bekezdés c) pontja szerinti felkérést tegye meg.

3. § (1) A Magyar Honvédség részéről az 1. § szerinti feladatok ellátásába a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona vonható be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti katona a feladatait a Hjt. 49. § (1) bekezdése szerinti vezénylés alapján látja el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti katona nem végezhet egészségügyi szakképesítéshez vagy szakképzettséghez kötött feladatokat.

(4) Ha a kórházparancsnok vagy a kórházigazgató az 1. §-ban meghatározott feladatokon túl egyéb feladatokat határoz meg az (1) bekezdés szerinti katona számára, arról a feladat elrendelésével egyidejűleg tájékoztatja az országos kórházparancsnokot és a Magyar Honvédség parancsnokát.

4. § (1) Az 1. § szerinti feladatokban közreműködő katonák

a) elhelyezéséről, - ha szükséges - szállásáról,

b) étkezéséről,

c) egészségügyi védőfelszereléssel való ellátásáról és

d) ellátandó feladatokkal összefüggő egészségügyi biztonsági felkészítéséről, felvilágosításáról

a feladat ellátása szerinti kórház vezetője gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti felkészítést, felvilágosítást a katona számára az ellátandó feladat megkezdése előtt kell biztosítani, a feladat ellátása addig nem kezdhető meg.

5. §[2]

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 9. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 9. pontja alapján a 7. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 9. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 9. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére