532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi LVII. törvény) alkalmazásában a 2018. évi LVII. törvény 1. § 1. pontjában meghatározottakon túl külföldi befektető az Európai Unióhoz, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó más állam, valamint a Svájci Államszövetség állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet.

(2) A 2018. évi LVII. törvény 2. § (4) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet időtartama alatt a 2018. évi LVII. törvény 2. § (1)-(3) bekezdése szerinti bejelentéshez kötött tevékenységek a következők:

a) fegyver- és lőszergyártás, valamint az engedélyköteles haditechnikai eszközök előállítása,

b) kettős felhasználású termék előállítása,

c) a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott titkosszolgálati eszközök előállítása,

d) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtása és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül a fizetési rendszer működtetése, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) szerinti biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység, ideértve a Bit. 40. § (3) bekezdés a) és e) pontja szerinti biztosítással közvetlenül összefüggő tevékenységet is,

e) a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

f) a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

g) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

h) az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

i) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése

tevékenységi körökön belül az 1. mellékletben és a 2018. évi LVII. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott egyes tevékenységek.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[2]

4. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő gazdasági társaság alapításával vagy részesedésszerzés útján történő tulajdonrész-, illetve befolyásszerzésekre, továbbá fióktelep-létesítésekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

A MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖKÖN BELÜL BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. A fegyver- és lőszergyártás, valamint az engedélyköteles haditechnikai eszközök előállítása körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

1. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) meghatározott lőfegyvernek, lőfegyverdarabnak, a muzeális lőszer kivételével a lőszernek, valamint a flóberttölténynek az Ftv. 2. § 20. pontja szerinti gyártása.

2. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 1. mellékletében meghatározott - az 1. pont, valamint a 3. alcím 1. pontjának hatálya alá nem tartozó - eszköznek a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 1. § d) pontja szerinti gyártása, ide nem értve a Hkr. 1. melléklet XXV. Fejezet "1. Kényszerítő eszközök:" pontjában meghatározott eszközök gyártását.

2. A kettős felhasználású termék előállítása körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

1. A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott termék előállítása.

3. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott titkosszolgálati eszközök előállítása körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

1. A Hkr. 1. melléklet XXVI. FEJEZETÉBEN meghatározott eszköznek a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 1. § d) pontja szerinti gyártása.

4. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtása és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül a fizetési rendszer működtetése körében, továbbá a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) szerinti biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység, ideértve a Bit. 40. § (3) bekezdés a) és e) pontja szerinti biztosítással közvetlenül összefüggő tevékenységek körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelreferencia-szolgáltatások közül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 42. pont b) alpontja szerinti, a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés.

2. A Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti fizetési rendszer működtetése, ide nem értve a kizárólag készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében történő működtetést.

3. A Bit. szerinti biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység, valamint a Bit. 40. § (3) bekezdés a) és e) pontja szerinti biztosítással közvetlenül összefüggő tevékenységek.

5. A villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

Az ezen alcímben meghatározott tevékenység kizárólag abban az esetben tartozik bejelentés alá, ha a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 1. § f) pontja szerint olyan tevékenységet érint, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladat ellátásához - így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához -, vagy amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.

1. A villamos energiának a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 1. pontja szerinti átvitele.

2. A villamos energiának a VET 3. § 8. pontja szerinti elosztása.

3. A VET 3. § 51. pontja szerinti rendszerirányítás.

4. A villamos energiának a legalább 50 MW névleges teljesítőképességű erőműre vonatkozó működési engedéllyel rendelkező termelési engedélyes részéről történő, a VET 3. § 57. pontja szerinti termelése.

6. A földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

Az ezen alcímben meghatározott tevékenység kizárólag abban az esetben tartozik bejelentés alá, ha az Lrtv. 1. § f) pontja szerint olyan tevékenységet érint, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladat ellátásához - így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához -, vagy amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 24. pontja szerinti földgázelosztás.

2. A GET 3. § 31. pontja szerinti földgáztárolás.

3. A GET 3. § 34. pontja szerinti földgázszállítás.

4. A GET 3. § 52. pontja szerinti rendszerirányítás.

7. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

Az ezen alcímben meghatározott tevékenység kizárólag abban az esetben tartozik bejelentés alá, ha az Lrtv. 1. § f) pontja szerint olyan tevékenységet érint, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladat ellátásához - így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához -, vagy amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 13. pontja szerinti kiszervezés.

2. A Vksztv. 2. § 21. pontja szerinti víziközmű-fejlesztés.

8. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

1. Olyan - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 13. pontja szerinti - elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, amely szolgáltatás nyújtása érdekében üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatban az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet alapján kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem vagy európai létfontosságú rendszerelem található.

9. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése körében bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek

1. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 1. § (1) bekezdés 14b. pontjában meghatározott elektronikus információs rendszer létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, karbantartásában vagy javításában való, az Ibtv. 11. § (1) bekezdés k) pontja szerinti közreműködés.

2. Az Ibtv. 1. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott biztonsági esemény kivizsgálásában való, az Ibtv. 11. § (6) bekezdése szerinti részvétel.

3. Az Ibtv. 1. § (1) bekezdés 41. pontjában meghatározott sérülékenységvizsgálatnak az Ibtv. 18. § (3) bekezdése szerinti elvégzése.

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 24. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 24. pontja alapján a 3. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 24. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 24. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Tartalomjegyzék