585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5] A rezidens honvédelmi alkalmazotti jogviszonya keretében, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés időtartama alatt a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) 3. § (2) bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalhat. A rezidens részére a Haj. tv.-től eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése során próbaidő nem köthető ki.

(5)[6]

(6)[7]

(7)[8]

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 36. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 37. pontja alapján a 3. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 37. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[5] Megállapította a 649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.12.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[9] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 37. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.