5/2020. (III. 20.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása

1. § A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 6. §-ában

a) a "gázkoncentráció" szövegrész helyébe a "gázkoncentráció, légáramlás" szöveg,

b) az "állatra ne legyenek káros hatással" szövegrész helyébe az "állatra nézve nem káros határértékek között legyenek tartva" szöveg

lép.

2. A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

3. § A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában az "a kérelemben" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti kérelem esetén a kérelemben" szöveg lép.

3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

4. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 36. § (1) bekezdésében a "20" szövegrész helyébe a "25" szöveg,

b) 12. számú melléklet I. pont "Felsőfokú végzettség:" felsorolás 7. pontjában és II. pont "Felsőfokú végzettség:" felsorolás 7. pontjában a "mérnök" szövegrész helyébe a "mérnök vagy szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó" szöveg

lép.

4. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosítása

5. § A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 3/2014. (I. 16.) VM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában:

1. kislétszámú állomány: legfeljebb száz sertésből álló állomány;

2. mentes terület: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (a továbbiakban: PRRS) mentesnek minősített egy vagy több járás vagy megye területe;

3. nagylétszámú állomány: több mint száz sertésből álló állomány;

4. Nemzeti Mentesítési Terv: a sertésállományok fertőzöttségének megállapítására, mentességének és minősítésének feltételeire, a fertőzöttség megszűntté nyilvánítására, valamint a vakcinázással kapcsolatos feltételekre vonatkozó, a NÉBIH honlapján közzétett dokumentum;

5. önálló árutermelő hízóállomány: olyan sertésállomány, amelyben a sertéseket nem saját fogyasztásra történő hízlalási céllal tartják, és ahol szaporítás nem folyik;

6. önálló árutermelő növendék előállító állomány: olyan sertésállomány, amelyben az anyaállattól történő elválasztástól legfeljebb 90 életnapos korig nevelik a sertéseket, amelyeket véghízlalásra egy másik sertéstelepre szállítanak;

7. sertés-tenyészállomány: az a sertésállomány, amelyben szaporítás céljából tenyészkant, tenyészkocasüldőt vagy tenyészkocát tartanak;

8. tenyészkan: hat hónaposnál idősebb, az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott és egyedi jelöléssel ellátott hímivarú sertés;

9. tenyészkoca: az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott és egyedi jelöléssel ellátott, már egyszer fialt nőivarú sertés;

10. tenyészkocasüldő: hat hónaposnál idősebb, az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott és egyedi jelöléssel ellátott, még egyszer sem fialt nőivarú sertés;

11. vakcinázott tenyészsertés: a jóváhagyott Nemzeti Mentesítési Terv szerint bármely engedélyezett vakcinával immunizált tenyészállat."

6. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) PRRS-re nézve fertőzött az a sertés,

a) amelyből származó mintában - a vakcina törzseket kivéve - PRRS vírust mutattak ki,

b) amely járványtanilag kapcsolatba hozható PRRS vírus fertőzött sertéssel, és amelyből származó mintában PRRS vírus specifikus antigén vagy RNS lett kimutatva, amely nem vakcinázás következménye, vagy

c) amely járványtanilag kapcsolatba hozható megerősített PRRS vírus fertőzött sertéssel, és amelyből származó mintában PRRS vírus vakcina törzset, az antigénjét, az RNS-ét vagy PRRS vírus elleni specifikus ellenanyagokat mutattak ki, amely nem a vakcinázás következménye."

7. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) PRRS-től mentes a sertés, ha

a) az állatból a betegség vírusa vagy annak genomja nem mutatható ki,

b) az állat szerológiai vizsgálata negatív eredményű, és

c) az állatot nem fertőzött állományban tartják.

(2) PRRS-től mentes vakcinázott a sertés, ha

a) az állományban alkalmazott élő, modifikált PRRS vakcina vírustól eltérő PRRS vírus vagy ennek genomja nem mutatható ki, és

b) a kanok esetében negyedévente elvégzett PRRS vírus kimutatására irányuló ondó vizsgálat negatív eredményre vezet.

(3) PRRS-től mentes az állomány (a továbbiakban: mentes állomány), ha

a) az állomány tekintetében az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendelet által megkövetelt járványvédelem személyi és tárgyi feltételei biztosítottak,

b) az állományban a minősítő, illetve a mentességet ellenőrző éves vizsgálatok e rendelet előírásai, valamint a Nemzeti Mentesítési Tervben meghatározottak szerint elvégzésre kerültek, és ezek alapján az állományban fertőzött állat nem található,

c) tenyészállományok esetében a kocákat, tenyészkocasüldőket igazoltan mentes tenyészkannal fedeztették vagy ilyen kanok ondójával termékenyítették, és

d) az állomány tekintetében előírt laboratóriumi vizsgálati eredmények a 6. §-ban előírt követelményeknek megfelelnek.

(4) PRRS-től mentes vakcinázott az állomány, ha

a) a mentesítési program eredményeként a tenyészállomány minden egyede megfelel a vakcinázott tenyészsertésre vonatkozó követelményeknek, és

b) az utódállomány valamennyi egyede minden életkorban az (1) bekezdésben foglaltak szerint a PRRS-től mentes sertés.

(5) PRRS szempontjából "A" minősítésű az a sertés-tenyészállomány,

a) amelyre vonatkozóan a minősítését megelőzően legalább 10 hónappal korábban a járási hivatal által elfogadott olyan, a Nemzeti Mentesítési Tervben meghatározott mentesítési program készült, amelyben meg van határozva a telep sertés-tenyészállománya PRRS-től mentessé válásának határideje,

b) amely tekintetében a minősítés előtt legalább 9 hónappal korábban járványvédelmi és immunizálási intézkedéseket vezettek be, és

c) amely tekintetében a minősítést megelőző legalább 6 hónapon keresztül az utódállományokban nem alkalmaztak élő, attenuált PRRS vakcinát.

(6) PRRS-től mentes a település, ha területén

a) valamennyi nagylétszámú sertés-tenyészállomány mentes vagy vakcinázott mentes,

b) valamennyi önálló árutermelő növendék előállító állomány és önálló árutermelő hízóállomány mentes, és

c) a kislétszámú állományok 99%-a mentes.

(7) A minősítést azon települések esetében kell elvégezni, amelyek közigazgatási területén sertésállomány található.

(8) PRRS-től mentes az a járás, amely megfelel a (6) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(9) PRRS-től mentes az a megye, amelynek területén valamennyi járás mentes.

(10) PRRS-től mentes az a régió, amelynek területén valamennyi megye mentes."

8. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Nagylétszámú állománynak rendelkeznie kell PRRS-re vonatkozó minősítéssel. A minősítést a járási hivatal az e rendeletben előírt vizsgálatok eredménye alapján adja meg.

(2) A PRRS-re vonatkozó mentességet a kedvező eredményű minősítő vizsgálatok alapján

a) egy adott település tekintetében a járási hivatal,

b) egy adott járás tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal),

c) egy adott megye, illetve régió tekintetében a NÉBIH

állapítja meg."

9. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az állományok mentességének ellenőrzését a Nemzeti Mentesítési Tervben meghatározottak szerint kell elvégezni."

10. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kártalanítás során az állomány megelőző 3 éves selejtezési átlagával kell csökkenteni a kártalanítási eljárásba bevont állatok számát.

(5) Amennyiben egy település kislétszámú állományaiban a minősítő vagy ellenőrző vizsgálatok során pozitív egyedet találnak, a járási hivatal a település sertésállományaira vonatkozóan mentesítési tervet készít, melyet a megyei kormányhivatal hagy jóvá. A mentesítés adott településen történő gyorsítása vagy befejezése érdekében tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatása csak az országos főállatorvos engedélyével rendelhető el.

(6) Állománycserével mentesítést végrehajtani csak az országos főállatorvos engedélyével lehet.

(7) A fertőzött kislétszámú állományokban a tenyészállatok termékenyítése tilos, valamint a gazdaságba sertés nem szállítható be, amíg az utolsó egyed eltávolítását követő, hatósági állatorvos felügyelete mellett végzett takarítás és fertőtlenítés meg nem történik.

(8) A fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús sertések elhullása során keletkezett összes mellékterméket a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendeletben előírt módon ártalmatlanítani kell."

11. § (1) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Mentes nagylétszámú állományba és mesterséges termékenyítő állomásra létszámtól függetlenül sertést beállítani csak előzetesen elvégzett, 60 napig tartó karanténozást követően lehetséges. A karanténozást a Nemzeti Mentesítési Tervben előírtak szerint kell elvégezni."

(2) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ország területén lévő piacra, vásárra, valamint mentes területre továbbtartási célra csak mentes településekről vagy mentes nagylétszámú állományból származó sertéseket szabad beszállítani. A mentességet az állatokat kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni."

12. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az "a szerológiai" szövegrész helyébe a "nem vakcinázott, valamint a szerológiai" szöveg,

b) 6. § (5b) bekezdésében a "PRRS mentes" szövegrész helyébe a "mentes" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében a "határozatot kell kiadni" szövegrész helyébe a "dönteni kell" szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében a "helyi zárlat" szövegrész helyébe a "megfigyelési zárlat" szöveg,

e) 10. §-ában

ea) a "fertőtleníteni" szövegrész helyébe a "végfertőtleníteni" szöveg,

eb) a "fertőtlenítést" szövegrész helyébe a "végfertőtlenítést" szöveg,

f) 17. § a) pontjában a "minősítését határozatban kiadni" szövegrész helyébe a "minősítését elvégezni" szöveg,

g) 20. § (1) bekezdés c) pontjában az "alkalmas eszközt" szövegrész helyébe az "alkalmas bármely anyagot, tárgyat és eszközt" szöveg,

h) 20. § (1) bekezdés d) pontjában az "engedélyével, megfelelő" szövegrész helyébe az "engedélyével, higiéniai kapun keresztül, megfelelő" szöveg,

i) 23. § (4) bekezdésében az "(1)-(3) bekezdésektől" szövegrész helyébe az "(1) bekezdéstől" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet

a) 6. § (3) bekezdése,

b) 9. § (3) bekezdésében az "A megyei kormányhivatal a mentesítési tervet határozattal hagyja jóvá." szövegrész,

c) 11. § (2) és (3) bekezdése,

d) 16. § a) pontja,

e) 17. § b) pont ba) alpontja,

f) 23. § (1) bekezdésében a " , valamint a mentesítés alá vont területeken" szövegrész,

g) 23. § (3) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

15. § E rendelet

a) 2. §-a a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvnek,

b) 1. §-a és 1. melléklete a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelvnek,

c) 3. §-a a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a géntechnológiával módosított szervezetek környezeti kockázatértékelése tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. március 8-i (EU) 2018/350 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 5/2020. (III. 20.) AM rendelethez

A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.16. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.16. A sertéseknek állandó jelleggel biztosítani kell a viselkedésbeli sajátosságaikhoz tartozó magatartásformához szükséges, elegendő mennyiségű, egészségükre nem ártalmas fürkészhető és manipulálható anyagot (például szalmát, szénát, fát, fűrészport, gombakomposztot, tőzeget vagy ezek keverékét)."

Tartalomjegyzék