602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt

a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénytől (a továbbiakban: Hjt.),

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvénytől,

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénytől, valamint

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénytől

eltérően - figyelemmel arra, hogy a koronavírus-világjárvány elleni védekezés mindenkitől aktív szerepvállalást követel - az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyra a (2)-(7) bekezdést kell alkalmazni.

(2) Önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt létesíthet - a polgármester és az alpolgármester, valamint a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke kivételével - a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának nem képviselő tagja.

(3) Önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt létesíthet a nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése bizottságának nem képviselő tagja.

(4) Az állományilletékes honvédelmi szervezet a (2) és (3) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona) kiképzésre vagy tényleges szolgálatteljesítésre történő behívásának időpontját és várható időtartamát - figyelemmel a közjogi tisztségéből adódó feladatainak ellátására - a behívás kezdeményezését megelőzően legalább 30 nappal korábban, az önkéntes tartalékos katonával történt előzetes egyeztetés eredménye szerint határozza meg, és erről tájékoztatja az önkéntes tartalékos katona munkáltatóját. Az önkéntes tartalékos katona a behívóparancs kézhezvételétől számított 5 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet, közgyűlést.

(5) Az önkéntes tartalékos katona a kiképzésre és a tényleges szolgálatteljesítés idejére a párttagságából fakadó jogait és kötelezettségeit nem gyakorolhatja, párttagságának felfüggesztésére nem köteles.

(6) Az önkéntes tartalékos katona a rendelkezésre állás időszakában is köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának az országgyűlési képviselői, az európai parlamenti képviselői, a főpolgármesteri, főpolgármester-helyettesi, megyei közgyűlés elnöki, alelnöki, a polgármesteri, alpolgármesteri, társadalmi megbízatású polgármesteri, alpolgármesteri választáson jelöltként történt nyilvántartásba vételét, a jelöltségtől való visszalépését, a tisztségbe történt megválasztását, és annak elmaradását.

(7) A (6) bekezdés szerinti jelöltként történt nyilvántartással egyidejűleg az önkéntes tartalékos katona önkéntes tartalékos szolgálati viszonya felfüggesztésre kerül a jelöltségtől való visszalépésig, a tisztségbe történt megválasztásig, vagy annak elmaradásáig.

2. § Ha a Hjt. 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó harctéri életmentő katona egészségügyi szakkiképzés elvégzéséről szóló igazolásának érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az igazolás érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 38. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 39. pontja alapján a 4. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 39. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 39. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.