Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

611/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § b) pontjában,

az 1. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 55/2009. Korm. rendelet) 4. § (5a) bekezdésében az "A jegyző által vezetett," szövegrész helyébe az "Az" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az 55/2009. Korm. rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében az "A nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - közzéteszi.",

b) 4. § (6) bekezdésében, 4/A. § (3) bekezdésében és 4/B. § (4) bekezdésében a "jegyző által a",

c) 4/A. § (2a) bekezdésében és 4/B. § (3a) bekezdésében a "jegyző által vezetett,",

d) 4/B. § (3) bekezdésében az "A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - közzéteszi."

szövegrész.

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2009. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentést a 2. § a) és b) pontjában meghatározott hatóság (a továbbiakban: jegyző) a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adatok tekintetében - azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

(2) A 210/2009. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 2. melléklet B) pontjában meghatározott adatok tekintetében - azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít -közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

(3) A 210/2009. Korm. rendelet "Az országos nyilvántartás" alcím címe és 10/B. §-a helyébe a következő alcím cím és rendelkezés lép:

"Statisztikai adatok nyilvántartásból történő lekérdezésének rendje

10/B. § A kereskedelemért felelős miniszter, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából a 6. § (1) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokból közvetlenül kérdezhet le statisztikai adatokat."

3. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 499/2017. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl - üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő tevékenység esetén - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon is túlmenően - tartalmazza]

"b) - ha a szolgáltató bejelenti - az elektronikus, telefonos, postai, illetve egyéb elérhetőségét,

c) természetes személy szolgáltató esetén

ca) természetes személyazonosító adatait,

cb) a szakképesítés azonosító számát, a szakképesítését tanúsító bizonyítvány számát,

cc) a szolgáltató munkáltatójának nevét és az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételi számát,"

(2) A 499/2017. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl - üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység esetén - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon is túlmenően - tartalmazza]

"e) a szolgáltatási tevékenységnek a szolgáltatóra vonatkozó ágazati szabályozás szerinti szüneteltetése kezdeti, valamint befejező időpontját."

(3) A 499/2017. Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő gazdálkodó szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosa esetében az üzleti jó hírnév keretében igazolni kell

a) a büntetlen előéletet,

b) annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

c) annak tényét, hogy a 6. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontja alapján a bejelentést megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból

ca) természetes személyként nem törölték, továbbá

cb) olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa volt,

nem került törlésre."

(4) A 499/2017. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő f)-i) ponttal egészül ki:

(A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha)

"e) egyéb jogszabály alapján a tevékenységét nem végezheti,

f) személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik,

g) a szolgáltató kizárólag olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, amely már nem rendelkezik a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével, vagy - ide nem értve az egyéni vállalkozóként személyesen közreműködő természetes személy szolgáltatót - a szolgáltatási tevékenységét szünetelteti,

h) gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték,

i) az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltató esetében előírt üzleti jó hírnév feltételeit nem teljesíti."

(5) A 499/2017. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatóság - az a) és b) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, a c) pont esetén legfeljebb a Pmt.-ben meghatározott időszakra - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak,

a) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,

b) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget,

c) akivel szemben a Pmt. rendelkezéseinek megsértésére vagy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítésére tekintettel a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte az ingatlanközvetítői vagy az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató szolgáltatási tevékenységtől való eltiltását. "

(6) A 499/2017. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokból közvetlenül kérdezhet le statisztikai adatokat."

(7) A 499/2017. Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendelet 4. § (4) bekezdése, valamint 6. § (1) bekezdés i) pontja a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

5. § Hatályát veszti a 499/2017. Korm. rendelet

a) 3. § a) pont aa) alpontjában az "a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti",

b) 4. § (1) bekezdésében az "- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon is túlmenően -"

szövegrész.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) E rendelet 4. § (3)-(4) bekezdése a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék