6/2020. (III. 6.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 1. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 3. §-a a következő (5a)-(5e) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 2. számú melléklet szerinti munkaköröket az (5b)-(5d) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell szakmacsoport szerint besorolni.

(5b) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó munkakörök:

a) család- és gyermekjóléti szolgálat magasabb vezető/vezető,

b) család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető/vezető,

c) bölcsődei igazgatóság magasabb vezető,

d) egyesített bölcsődék magasabb vezető,

e) önálló bölcsőde magasabb vezető,

f) bölcsőde vezető,

g) helyettes szülői hálózat magasabb vezető/vezető,

h) helyettes szülői hálózat szakmai vezető,

i) gyermekek átmeneti otthona magasabb vezető/vezető,

j) családok átmeneti otthona magasabb vezető/vezető,

k) nevelőszülői hálózat magasabb vezető/vezető,

l) nevelőszülői hálózat szakmai vezető,

m) gyermekotthon magasabb vezető/vezető,

n) különleges gyermekotthon magasabb vezető/vezető,

o) speciális gyermekotthon magasabb vezető/vezető,

p) területi gyermekvédelmi szakszolgálat magasabb vezető/vezető,

q) megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető,

r) intézményvezető,

s) szakmai vezető.

(5c) A gyermekjóléti alapellátás nem vezetői munkakörei közül

a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:

aa) gondozó,

ab) szakgondozó,

ac) gyermekfelügyelő,

ad) kisgyermeknevelő,

ae) bölcsődei dajka,

af) szolgáltatást nyújtó személy,

ag) nevelő,

ah) segédgondozó;

b) a Szociális és gyermekjóléti fejlesztő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ba) családsegítő,

bb) tanácsadó,

bc) családgondozó,

bd) orvos,

be) gyógypedagógus,

bf) gyógytornász,

bg) konduktor,

bh) gyógypedagógiai asszisztens,

bi) helyettes szülői tanácsadó,

bj) fejlesztő pedagógiai tanácsadó,

bk) pszichológiai tanácsadó,

bl) jogász;

c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ca) esetmenedzser,

cb) szociális diagnózist készítő esetmenedzser,

cc) óvodai és iskolai szociális segítő,

cd) szociális asszisztens,

ce) szaktanácsadó,

cf) koordinátor,

cg) nevelő,

ch) gyermekvédelmi asszisztens,

ci) gyermekvédelmi ügyintéző,

cj) növendékügyi előadó.

(5d) A gyermekvédelmi szakellátás nem vezető munkakörei közül

a) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés szakmacsoportba tartozó munkakörök:

aa) fejlesztőpedagógus,

ab) gyógypedagógus,

ac) nevelő,

ad) orvos,

ae) védőnő;

b) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ba) ápoló,

bb) gazdasági nővér,

bc) gyermekfelügyelő,

bd) gyermekgondozó,

be) gyermekvédelmi asszisztens,

bf) kisgyermeknevelő,

bg) tejkonyhavezető;

c) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ca) bizottsági családgondozó,

cb) elhelyezési ügyintéző,

cc) gyermekszakorvos,

cd) gyermekvédelmi gyám,

ce) jogász,

cf) közvetítő,

cg) nevelőszülői tanácsadó,

ch) növendékügyi előadó,

ci) örökbefogadási tanácsadó,

cj) pszichiáter,

ck) pszichológiai tanácsadó,

cl) pszichológus;

d) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakör: gyermekvédelmi ügyintéző.

(5e) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei pótlékot, valamint a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében a szociális ágazati összevont pótlékot be kell számítani."

2. § Az Nmr. 4/A. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell)

"i) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti

ia) alkalmassági felülvizsgálat módját és

ib) eljárásrendet a nevelőszülőt a gondozásában elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátására megillető juttatások elszámoltatásáról."

3. § Az Nmr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bölcsődei ellátás keretén belül a nevelés és a gondozás a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium és a bölcsődei módszertani szervezet honlapján közzétett Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján folyik. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja tartalmazza:

a) a bölcsődei nevelés céljának meghatározását,

b) a bölcsődei nevelés alapelveit,

c) a bölcsődei nevelés feladatait,

d) a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit,

e) a bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételeit,

f) a családok támogatásának módszereit és lehetőségeit,

g) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató más szolgáltatásokkal, intézményekkel való együttműködésére vonatkozó elveket,

h) a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai nyújtására vonatkozó elveket."

4. § Az Nmr. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gondozott gyermek zsebpénzéről nevelője, nevelőszülője zsebpénznyilvántartást vezet a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában. A zsebpénznyilvántartás tartalmazza:

a) a gyermek tartózkodási helyének megjelölését,

b) a csoportvezető nevelő vagy a nevelőszülő megnevezését,

c) a gyermek nevét, születési helyét és idejét,

d) a zsebpénz havi összegét, kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összegét,

e) a zsebpénz felhasználásának bemutatását, külön feltüntetve a bevételt, a kiadást, az egyenleget, a felhasználás időpontját és minden egyes felhasználásnál a gyermek aláírását."

5. § Az Nmr. 105. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A gondozott gyermek számára biztosítandó személyes élettér területe akkor lehet kisebb a (2) bekezdésben meghatározottnál, ha

a) legalább a 4 négyzetmétert eléri,

b) a nevelőszülőnek jelentkező személy, illetve a nevelőszülő a nevelőszülői feladatok ellátására alkalmas,

c) a gyermek elhelyezéséhez a lakásban minden más feltétel biztosított, és

d) a gondozott gyermek a személyes élettér szempontjából nem kerül kedvezőtlenebb helyzetbe, mint a nevelőszülő háztartásában élő más gyermek."

6. § Az Nmr.

a) 25. § (6) bekezdésében a "végzettséggel" szövegrész helyébe a "végzettséggel, illetve óvodai és iskolai szociális segítő szakképzettséggel" szöveg,

b) 87. § (4) bekezdésében az "előzetes letartóztatásban" szövegrész helyébe a "letartóztatásban" szöveg,

c) 87. § (5) bekezdésében és 153. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "8. számú melléklet szerinti kapcsolattartási naplót" szövegrész helyébe a "miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formai és tartalmi követelményeknek megfelelő kapcsolattartási naplót" szöveg,

d) 101. § (2) bekezdésében és 113. § (3) bekezdésében a "4. számú melléklet szerinti adatlapon" szövegrész helyébe a "miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon" szöveg,

e) 105. § (2) bekezdésében a "legalább 6 m2" szövegrész helyébe az "- a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel -legalább 6 négyzetméter" szöveg,

f) 106. § (2) bekezdésében és 120. § (2) bekezdésében az "az 5. számú melléklet szerinti adatlapon" szövegrész helyébe az "a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon" szöveg,

g) 135/A. § (1) bekezdés i) pontjában a "3. számú mellékletben foglalt" szövegrész helyébe a "82. § (4) bekezdésében foglalt" szöveg,

h) 148/E. § (1) bekezdésében a "9. számú melléklet szerinti adatlapot" szövegrész helyébe a "Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján közzétett adatlapot" szöveg,

i) 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.1. pontjában az "orvos havi 4 óra" szövegrész helyébe az "orvos a fenntartó döntése alapján havi 4 óra" szöveg,

j) 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.2. pontjában a "heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát bölcsődei dajka" szövegrész helyébe a "heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát" szöveg

lép.

7. § Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az Nmr. 3-5. és 8-10. számú melléklete.

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

9. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jr.) 8. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 2. melléklet szerinti munkaköröket a (2b) és (2c) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell szakmacsoport szerint besorolni.

(2b) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó munkakörök:

a) intézményvezető,

b) intézményvezető-helyettes,

c) gazdasági vezető,

d) szervezeti egység vezetője,

e) javítóintézeti otthonvezető.

(2c) A 2. melléklet szerinti nem vezetői munkakörök közül

a) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés szakmacsoportba tartozó munkakörök:

aa) fejlesztőpedagógus,

ab) gyógypedagógus,

ac) iskolai tanár, tanító,

ad) nevelő,

ae) orvos,

af) szakoktató, munkaoktató;

b) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ba) ápoló,

bb) gyermekfelügyelő,

bc) rendész;

c) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ca) növendékügyi előadó,

cb) pszichiáter,

cc) pszichológus,

cd) utógondozó."

10. § A Jr.

a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím 1/a. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"1/a. Család- és gyermekjóléti
központ
esetmenedzser/szociális diagnózist
készítő esetmenedzser
felsőfokú szociális szakképzettség,
okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség,
gyermekvédelmi pszichopatrónus,
viselkedéselemző, szociológus,
családterápiás konzultáns, családterapeuta,
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,
család- és gyermekvédelem szakos
pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező:
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
okleveles emberi erőforrás tanácsadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember
tanácsadófelsőfokú szociális szaképzettség, utcai
szociális munka, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, pedagógus
szakképzettség, egészségügyi szociális
munkás, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, okleveles emberi erőforrás
tanácsadó, szociálgerontológus,
közösségi szociális munkás, szociológus,
igazgatásszervező szociális szakigazgatás-
szervező szakirányú szakképzettséggel,
közigazgatás-szervező, jogász, teológus,
pasztorális tanácsadó, humánerőforrás
menedzser, humánszervező, mentálhigiénés
szakképzettség, mentálhigiénés
családtudományi és családterápiás
szakember, ápoló (alapképzés), reflektív
addiktológiai szociális segítés, addiktológiai
konzultáns, addiktológiai szakpszichológus,
jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó, népművelő, művelődésszervező,
művelődési menedzser, kulturális
közösségszervező, andragógus, okleveles
pszichológus, pszichiáter, gyermek- és
ifjúságpszichiátriai és addiktológiai
konzultáns, pszichopedagógus,
családterápiás konzultáns, családterapeuta,
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,
viselkedéselemző, társadalmi devianciák,
életmód tanácsadó és terapeuta,
életút-támogató tanácsadó, munkajogi
szakokleveles tanácsadó szupervizor,
mediátor, közösségi és családi mediáció,
általános és családügyi mediáció,
gyermekvédelmi pszicho-patrónus,
egészségtan tanár, játék- és szabadidő-
szervező tanár vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember, kulturális
antropológus
óvodai és iskolai szociális segítőfelsőfokú szociális szakképzettség,
mentálhigiénés szakképzettség, iskolai
szociális munkás, család- és gyermekvédő
tanár, család- és gyermekvédő pedagógus,
család- és gyermekvédelem szakos
pedagógus, ennek hiányában gyermek-
és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: nevelőtanár, pedagógus,
pedagógiai előadó, pszichopedagógus,
okleveles emberi erőforrás tanácsadó,
mentálhigiénés szakképzettség,
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus
szociális asszisztensszociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (OKJ),
szociális segítő (OKJ),
szociokulturális animátor (OKJ),
foglalkoztatás szervező (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
ifjúságsegítő (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
2. Bölcsődei ellátás
2.1. Bölcsődekisgyermeknevelőcsecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus
szakképzettségű személy, felsőfokú
szociális szakképzettségű személy vagy
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó
(OKJ)
képesítéssel rendelkező személy esetén]
bölcsődei dajkaa bölcsődei dajka képesítési előírásait
meghatározó miniszteri rendeletben előírt
tanfolyam
orvos
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
gyógypedagógiai asszisztens
szaktanácsadó
orvos
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő
asszisztens (FOKSZ)
vagy
3. a 2. pont a)-f) alpontja szerinti végzettség
valamelyikével rendelkező: intézetvezető,
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy vagy pedagógus
szakképzettségű személy vagy
4. csecsemő- és gyermekgondozói
végzettséggel rendelkező: intézetvezető,
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy vagy pedagógus
szakképzettségű személy
2.2. Mini bölcsődekisgyermeknevelőcsecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus
szakképzettségű személy, felsőfokú
szociális szakképzettségű személy vagy
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó
(OKJ)
képesítéssel rendelkező személy esetén]
bölcsődei dajkaa bölcsődei dajka képesítési előírásait
meghatározó miniszteri rendeletben előírt
tanfolyam
2.3. Munkahelyi bölcsődeszolgáltatást nyújtó személya bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek
képesítési előírásait meghatározó miniszteri
rendeletben előírt tanfolyam
kisgyermeknevelő (egyéb
szakképesítéssel rendelkező
személy, a fenntartó döntése
alapján létrehozható munkakör)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus
szakképzettségű személy, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy
2.4. Családi bölcsődeszolgáltatást nyújtó személya bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek
képesítési előírásait meghatározó miniszteri
rendeletben előírt tanfolyam
kisgyermeknevelő (egyéb
szakképesítéssel rendelkező
személy, a fenntartó döntése
alapján létrehozható munkakör)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus
szakképzettségű személy, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy
2.5. Családi bölcsőde hálózatkoordinátora bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek
képesítési előírásait meghatározó miniszteri
rendeletben előírt tanfolyam vagy
a tanfolyamon túl a fenntartó döntése
alapján egyéb szakképesítéssel rendelkező
személy: csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)"

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"6. Gyermekek átmeneti
otthona
nevelőfelsőfokú szociális szakképzettség,
pedagógus szakképzettség, pszichológus
vagy mentálhigiénés szakképzettség vagy
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: teológus,
hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember
családgondozófelsőfokú szociális szakképzettség,
pszichológus, pszichopedagógus
vagy mentálhigiénés szakképzettség,
szociológus, felekezeti szociális
munkás, viselkedéselemző, közösségi
szociális munkás, családterápiás
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és
viselkedésterápiás konzultáns, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, játék-
és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár,
nevelőtanár, pedagógia szakos előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőkisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
óvodai dajka (OKJ),
dajka (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens,
mentálhigiénés asszisztens,
ifjúságsegítő (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ)
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter,
pszichopedagógus, mentálhigiénés
szakképzettség"

2. melléklet a 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelethez

A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 1. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Pedagógusok
Nevelő2 fő/1 csoport
Pszichológus1 fő/40 fiatalkorú
Gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógushelyi döntés alapján, feladatoktól függően
Utógondozó1 fő/4 csoport
Iskolai tanár, tanító10 fő/intézmény
Szakoktató, munkaoktatóhelyi döntés alapján, feladatoktól függően"

3. melléklet a 6/2020. (III. 6.) EMMIrendelethez

1. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 3. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2. Fiúk részére:

1.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Aszódi Javítóintézete

2170 Aszód, Baross tér 2.

1.2.2. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Debreceni Javítóintézete

4300 Debrecen, Böszörményi út 173.

1.2.3. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nagykanizsai Javítóintézete

8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6."

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 3. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2. Fiúk részére:

2.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapesti Javítóintézete

1032 Budapest III., Szőlő u. 60.

2.2.2. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Debreceni Javítóintézete

4300 Debrecen, Böszörményi út 173.

2.2.3. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nagykanizsai Javítóintézete

8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6."

Tartalomjegyzék