706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,

az 5. és 6. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. vhr.) 1. §-a a következő (1)-(3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az előkutatás bejelentés tartalmazza:

a) az előkutatást végző elnevezését és székhelyét,

b) a tevékenységgel megismerni kívánt ásványi nyersanyag megnevezését, a kutatási terület alap- és fedőlapját,

c) a tevékenységgel érintett terület közigazgatási helyét és helyrajzi számát, sarokpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV) megadott koordinátáit, és

d) az előkutatás tervezett módszerét.

(2) A bejelentéshez a bejelentő mellékeli az előkutatással érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, használójával) kötött megállapodást, valamint az EOV koordinátákkal és helyrajzi számokkal lehatárolt terület helyszínrajzát.

(3) Az építőipari nyers- és alapanyag előkutatása esetén a talaj felszínének megbontását eredményező előkutatási tevékenység is végezhető."

2. § A Bt. vhr. 3. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az építőipari nyers- és alapanyagra vonatkozó hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházás iránti kérelem esetében a bányafelügyelet a bányászati jog átruházásáról szóló szerződést - amelynek tartalmaznia kell a bányászati jog átruházásának ellenértékét és esedékességét, valamint adásvételen kívüli átruházás esetén a jogcímnek megfelelő üzleti tartalmat és a szerződő felek valamennyi egyéb lényeges nyilatkozatát is -, valamint a bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról szóló tájékoztatót és azt megalapozó, rendelkezésére álló hatósági határozatokat, bányatelek esetében a kitermelhető ásványvagyon mennyiségére, minőségére vonatkozó adatokat megküldi a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervnek azzal, hogy a megkeresés közlésétől számított 20 napon belül szünetelés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy a megküldött szerződés alapján a bányászati jog átruházásában a bányászati jog jogosítottjával megegyezett. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére a bányászati jog a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában, valamint (2a) bekezdés a), b) és d) pontjában előírtak teljesülése esetén átruházható. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozata alapján a bányafelügyelet - szükség szerint - a bányászati jog átruházás hozzájárulási kérelmet elutasítja. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozatának megtételéig, de legfeljebb 30 napig az eljárás szünetel.

(2c) Amennyiben az átadó és a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv annak ellenére nem tudnak 20 napon belül megállapodni abban, hogy a Magyar Állam lép az átvevő szerződéses pozíciójába, hogy a Magyar Állam jognyilatkozatot tesz az átvevőt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek átvállalásáról, a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv jogosult a határidő leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni azzal, hogy az átruházás hozzájárulási kérelem elbírálása szempontjából a per előkérdésnek minősül."

3. § A Bt.vhr. 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

(A bányajáradék számításának alapjául

az ásványi nyersanyagnak)

"af) a közcélú vizekkel és vízkárelhárítási vízilétesítményekkel kapcsolatos közcélú fenntartási munkák során a nemzeti vagyonba tartozó vizek medréből nem vízgazdálkodási célból kitermelt,"

(értékét kell figyelembe venni.)

4. § A Bt. vhr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kutatási jogot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell a kutatási területet, azok sarokpontjainak koordinátáival, a kutatási terület alap- és fedőlapját, és azt, hogy mely ásványi nyersanyag kutatására biztosít jogot. Az előkutatás elfogadásáról szóló igazolásnak tartalmaznia kell a kutatási területet a sarokpontok koordinátáival, a kutatási terület alap- és fedőlapját.

(5) Előkutatás bejelentése során az építőipari nyers- és alapanyagok esetén a bányafelügyelet megkeresi a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 20 napon belül szünetelés iránti kérelemmel egyidejűleg igényt jelenthet be az előkutatásra. A szünetelés időtartama az 1. § (1) bekezdése szerinti előkutatási bejelentés megtételéig, de legfeljebb 30 napig tart. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén, valamint a (3) bekezdés szerinti esetekben a bányafelügyelet a bejelentő számára megtiltja az előkutatási tevékenység folytatását.

(6) A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentésével érintett kutatási területre vonatkozó újabb bejelentéseket a bányafelügyelet függőben tartja az igénybejelentés elbírálásáig."

5. § (1) A Bt. vhr. 8. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kutatási zárójelentésnek tartalmaznia kell:)

"f) a kutatással megismert ásványi nyersanyagok meghatározását és minőségi jellemzését, az ásványvagyon minőségi kategóriánkénti mennyiségi meghatározását és ennek megbízhatóságát, valamint az ismeretességi kategóriákat az 5. számú melléklet figyelembevételével azzal, hogy az ásványvagyon minősítését ásványi nyersanyagonként - a kutatási műszaki üzemi tervben előírt vizsgálatok eredményei alapján - a legmagasabb fajlagos értékűtől a kevésbé értékes nyersanyag felé haladva kell elvégezni;"

(2) A Bt. vhr. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Bt. 26/A. § (2) bekezdés szerinti előkutatás, archív adattári adatok, új elméleti földtani értelmezés eredményei alapján elkészített készletszámítási jelentés szakmai tartalmának meg kell felelnie a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szakmai és mellékleti követelményeknek. A készletszámítási jelentést földtani szakértőnek kell ellenjegyeznie."

6. § A Bt. vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bányavállalkozó, valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenti. A bejelentést az MBFSZ honlapján megjelentetett elektronikus űrlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell elektronikus úton ellenjegyeztetni."

7. § (1) A Bt. vhr. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő lép:

(A bányatelek megállapításáról szóló határozatnak - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell:)

"b) a bányatelekben található ásványi nyersanyagok mennyiségét földtani ásványvagyonra és kitermelhető ásványvagyonra, valamint az 5. számú melléklete szerinti ismeretességi kategóriákra bontva, ezek haszonanyagként vagy meddőanyagként történő besorolását,"

(2) A Bt. vhr. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az építőipari nyers- és alapanyag esetén, ha a bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányafelügyelet törli a bányatelket, az eljárás során a bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról szóló tájékoztató és azt megalapozó, rendelkezésére álló hatósági határozatok megküldésével egyidejűleg megkeresi a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés közlésétől számított 20 napon belül szünetelés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy igényt tart-e a bányászati jogra. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozata alapján a bányafelügyelet - szükség szerint - a bányatelek törlési kérelmet elutasítja, a bányavállalkozó bányászati jogát törli, a hivatalból indított eljárását megszünteti és a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet új bányászati jogosítottnak kijelöli. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozatának megtételéig, de legfeljebb 30 napig az eljárás szünetel."

8. § (1) A Bt. vhr. 12/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az üzemszerű kitermelés (4) bekezdés szerinti megkezdésének időpontjáig fizetendő térítés éves mértéke

a) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t nem haladja meg, az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 0,5%o-e, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetén a megállapítást követő első félévben az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 1%-e, amely mérték a megállapítást követő második félévtől félévenként további 1%-kel növekszik,

b) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t meghaladja, az egymillió m3 ásványvagyon érték 0,5%-ének és az egymillió m3 feletti rész 0,1%-ének az összege, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetén a megállapítást követő első félévben az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 1%-e, amely mérték a megállapítást követő második félévtől félévenként további 1%-kel növekszik."

(2) A Bt. vhr. 12/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A bányavállalkozó a kitermelés megkezdését követően az üzemszerű kitermelés megkezdéséig az (5) bekezdésben meghatározott térítést és bányajáradékot, az üzemszerű kitermelés megkezdését követően pedig a Bt. 20. §-a szerinti bányajáradékot fizeti."

9. § A Bt. vhr. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Nem kell a műszaki üzemi terv módosítását kérni, ha a haszonanyag kitermelt mennyisége, vagy az értékesített meddő mennyisége a tárgyévre engedélyezett mennyiséget 50%-kal nem haladja meg, és a kitermelés tekintetében az igénybevételre engedélyezett ingatlanon kívül más ingatlan igénybevételére nem kerül sor."

10. § A Bt. vhr. 26. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az építőipari nyers- és alapanyag kitermelésének befejezésekor a bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi terv elbírálása során a bányafelügyelet a bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról - beleértve a visszamaradt ásványi nyersanyag mennyiségét is - szóló tájékoztató és azt megalapozó, rendelkezésére álló hatósági határozatok megküldésével egyidejűleg megkeresi a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy igénybejelentés esetén a megkeresés közlésétől számított 20 napon belül a bányászati jog jogosítottjával az átruházásról szóló megállapodást az eljárás szünetelésére vonatkozó kérelmével küldje meg. A megállapodás megküldése esetén a bányafelügyelet a bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi terv elbírálására vonatkozó eljárást megszünteti.

(10) Amennyiben az átadó és a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv az átruházás feltételeiben nem tudnak 20 napon belül megállapodni, úgy a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv jogosult a határidő leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni azzal, hogy a bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi terv elbírálása szempontjából a per előkérdésnek minősül."

11. § A Bt. vhr. az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

12. § A Bt. vhr.

a) 1/D. §-ában az "Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV)" szövegrész helyébe az "EOV" szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a "készletre" szövegrész helyébe a "vagyonra" szöveg

lép.

2. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A közcélú fenntartás során a mederből kitermelt ásványi anyag nem vízgazdálkodási célú hasznosítása, vagy értékesítése esetén a bányajáradékot a hasznosító vagy a vevő fizeti meg."

3. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. § A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására, a nagyvízi mederből a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét nem érintő mederanyagnak nem minősülő, ásványi nyersanyag kitermelésére, valamint építménynek a nagyvízi mederben történő elhelyezésére vonatkozó hozzájárulás megadása előtt a folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell a kérelemben foglaltaknak az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításához, a művelési ág megváltoztatásához, tereptárgy elhelyezéséhez, létesítéséhez a mederkezelő nem járulhat hozzá, ha az az árvíz és jég levonulását akadályozza vagy kedvezőtlenül befolyásolja."

5. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

16. § A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

17. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az ásványi nyersanyagvagyon ismeretességi kategorizálása során alkalmazandó követelmények

Fogalommeghatározások

I) Általános az ENSZ Vagyon Osztályozási Keretrendszere (UNFC 2020) szerint:

1. UNFC 221 osztály: E2: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból életképes lesz a közeljövőben; F2: A technikai megvalósíthatósága a fejlesztési projektnek további értékelés tárgyát képezi; G1: A projekthez tartozó termék (ásványi nyersanyag) magas szintű bizonyossággal becsülhető.

2. UNFC 222 osztály: E2: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból életképes lesz a közeljövőben; F2: A technikai megvalósíthatósága a fejlesztési projektnek további értékelés tárgyát képez; G2: A projekthez tartozó termék (ásványi nyersanyag) közepes szintű bizonyossággal becsülhető.

3. UNFC 112 osztály: E1: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból igazoltan életképes; F1: A technikai megvalósíthatósága a fejlesztési projektnek igazolt; G2: A projekthez tartozó termék (ásványi nyersanyag) közepes szintű bizonyossággal becsülhető.

4. UNFC 111 osztály: E1: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból igazoltan életképes; F1: A technikai megvalósíthatósága a fejlesztési projektnek igazolt; G1: A projekthez tartozó termék (ásványi nyersanyag) magas szintű bizonyossággal becsülhető.

II) Szénhidrogének vonatkozásában alkalmazott kategóriák az SPE PRMS (2018) szabvánnyal és UNFC (2020) ENSZ osztályozási keretrendszerrel összefüggésben:

1. A becsült vagyon mennyiségi meghatározásának bizonytalanságát fejezik ki.

1.1. 1P: Bizonyított készlet: alacsony bizonytalanságú, konzervatív becslés a vagyon mennyiségére. Valószínűségi becslés esetén legalább 90% a valószínűsége, hogy a meghatározott vagyon mennyisége a megadott érték, vagy több. Feltételes vagyon esetén jelölése 1C. Megfelel a UNFC osztályozás szerinti G1 kategóriának.

1.2. 2P: Bizonyított + valószínű készlet: legjobb becslés a vagyon mennyiségére. Valószínűségi becslés esetén legalább 50% a valószínűsége, hogy a meghatározott vagyon mennyisége a megadott érték, vagy több. Feltételes vagyon esetében jelölése 2C. Megfelel a UNFC osztályozás szerinti G1+G2 kategóriának.

1.3. 3P: Bizonyított + valószínű + lehetséges készlet: magas bizonytalanságú, optimista becslés a vagyon mennyiségére. Valószínűségi becslés esetén legalább 10% a valószínűsége, hogy a meghatározott vagyon mennyisége a megadott érték, vagy több. Feltételes vagyon esetében jelölése 3C. Megfelel a UNFC osztályozás szerinti G1+G2+G3 kategóriának.

III) Szilárd ásványi nyersanyagok ismeretességi kategóriái (CRIRSCO 2019) szerint:

1. Szilárd földtani ásványi nyersanyagvagyon (Mineral Resource): A földtani ásványvagyon a földkéregben vagy annak felszínén található, gazdasági értéket hordozó olyan szilárd anyagkoncentráció vagy előfordulás, melynek ismeretessége (formája, mennyisége és minősége) reális kilátást nyújt a jövőbeli gazdaságos kitermelésre. A földtani ásványi nyersanyagvagyon helyzete, mennyisége, minősége, térbeli folyamatossága és egyéb geológiai jellemzői konkrét földtani tények és ismeretek (pl. mintázás) alapján ismertek, becsültek, vagy következtetettek. A növekvő bizonyosság szerint a szilárd földtani ásványi nyersanyagvagyon következtetett, felderített és megkutatott kategóriákba sorolható. A szilárd földtani ásványi nyersanyagvagyon megfelel a Bt. 49. § 30. pontjában foglalt földtani ásványvagyon definíciónak.

2. Módosító tényezők (Modifying Factors): Azok a szempontok, amelyek a földtani ásványi nyersanyagvagyon ipari vagyonná (Bt. 49. § 14. pontja szerinti ipari vagyon) minősítését meghatározzák. Ezek: bányászati, feldolgozási, kohászati, infrastrukturális, gazdasági, marketing-, jogi, környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati tényezők.

3. Megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon (Measured Mineral Resource): A megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon a földtani ásványi nyersanyagvagyon azon része, melynek mennyisége, minősége, sűrűsége, geometriája és fizikai tulajdonságai kielégítő biztonsággal becsülhetőek a részletes bányászati tervezéshez és a telep gazdaságosságának végleges értékeléséhez a módosító tényezők alkalmazásával. A földtani bizonyosság megfelelően részletes és megbízható kutatásból, mintázásból és vizsgálatból származik, és elegendő a földtani és minőségi homogenitás észlelési pontok közötti becsléséhez. A megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon magasabb bizonyossági szintű, mint a felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon vagy a következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon. Bizonyított ipari vagyonná (bizonyított készletté) vagy valószínűsített ipari vagyonná (valószínűsített készletté) minősíthető át.

4. Felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon (Indicated Mineral Resource): A felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon a földtani ásványi nyersanyagvagyon azon része, melynek mennyisége, minősége, sűrűsége, geometriája és fizikai tulajdonságai kielégítő biztonsággal becsülhetőek ahhoz, hogy a módosító tényezők használatával a bányatervezés és a nyersanyagtelep gazdasági életképessége értékelhetővé váljon a módosító tényezők alkalmazásával, ezáltal a készletté minősítés biztosított legyen. A földtani bizonyosság megfelelően részletes és megbízható kutatásból, mintázásból és vizsgálatból származik, és elegendő a földtani és minőségi homogenitás észlelési pontok közötti becsléséhez. A felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon alacsonyabb bizonyossági szintű, mint a megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon, és csak valószínűsített ipari vagyonná (valószínűsített készletté) minősíthető át. A továbbkutatás során, az ismeretesség növelésével a felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyonná sorolható át.

5. Következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon (Inferred Mineral Resource): A következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon az ásványi nyersanyagvagyon azon része, melynek mennyisége és minősége csak korlátozott földtani adat és minta alapján becsülhető. A földtani tényadatok valószínűsítik, de nem bizonyítják a földtani és minőségi folytonosságot. Minősítése megfelelő technikákkal például kibúvásokból, kutatóárkokból, kutatóaknákból, mesterséges feltárásokból, stb., gyűjtött kutatási, mintázási és vizsgálati adatokon alapul. A következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon alacsonyabb ismeretességi szintű, mint a felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon, és nem minősíthető át ipari ásványvagyonná (ásványi nyersanyagkészletté). A kutatás folytatásával a következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon nagy része felderített földtani ásványi nyersanyagvagyonná válhat.

6. Szilárd ásványi nyersanyagkészlet (Mineral Reserve): Ez a kategória megfelel a Bt. 49. § 14. pontja szerinti ipari vagyonnak. A megkutatott illetve felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon gazdaságosan kitermelhető része. Meghatározása során figyelembe vételre kerül a termelési hígulás és a termelési veszteség is. A szükséges becslések és tanulmányok elkészültek, ezekben módosító tényezőként reális bányászati, kohászati, gazdasági, marketing-, jogi, környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati tényezőket vettek figyelembe. A jelentés készítésének időpontjában a számítások alátámasztják, hogy a gazdaságos kitermelés megalapozott. Az ásványi nyersanyagkészleteket (ipari vagyonokat) a növekvő ismeretességi szint szerint valószínű (valószínű ipari vagyon) és bizonyított ásványi nyersanyag készlet (bizonyított ipari vagyon) kategóriákba kell sorolni. A szilárd ásványi nyersanyag készleteket (ipari vagyonokat) előmegvalósíthatósági vagy megvalósíthatósági tanulmányban határozzák meg módosító tényezők alkalmazásával. Az ásványi nyersanyagkészleteket a növekvő ismeretességi szint szerint valószínűsített és bizonyított ásványi nyersanyagkészlet kategóriákba kell sorolni.

7. Valószínűsített szilárd ásványi nyersanyagkészlet (valószínűsített ipari vagyon) (Probable Mineral Reserve): A valószínűsített ásványi nyersanyagkészlet a felderített vagy bizonyos esetekben a megkutatott ásványvagyon gazdaságosan kitermelhető része. A valószínűsített nyersanyagkészlet esetén használt módosító tényezők bizonyossági szintje kisebb, mint a bizonyított nyersanyagkészletnél használté. Bizonyított szilárd ásványi nyersanyagkészlet (bizonyított ipari vagyon) (Proved Mineral Reserve): A bizonyított ásványi nyersanyagkészlet a megkutatott ásványvagyon gazdaságosan kitermelhető része. A bizonyított nyersanyagkészlet a módosító tényezők magas ismeretességi szintjét jelenti.

IV) Szilárd ásványi nyersanyagok vonatkozásában alkalmazott kategóriák harmonizációja a CRIRSCO (2019) nemzetközi jelentéstételi szabvány és ENSZ (UNFC 2020) osztályozási keretrendszerrel:

1. "A" kategória: Az ásványi nyersanyagtestek geometriája (hely, forma, méret, települési viszonyok), belső változékonysága, meddő betelepülések, töréses elmozdulások geometriája részletesen ismert és kontúrozott. Az ásványi nyersanyag természeti és technológiai típusai és minőségi fajtái, hasznos és káros komponensei részletesen - a komplex feldolgozási törzsfa megtervezéséhez elegendő részletességgel -ismertek és a számbavételi kondíciók szerint jellemzésre kerültek. A hidrogeológiai, mérnök-geológiai (geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek olyan részletességgel ismertek, amely biztosítja a lelőhely leművelésének tervezéséhez szükséges alapadatokat. Az ásványi nyersanyag földtani, illetve ipari vagyon (készlet) kontúrozását fúrások és bányászati (beleértve a fejtéselőkészítő-) létesítmények mentén a számbavételi kondíciós követelmények alapján - extrapoláció nélkül - végezték el.

2. "B" kategória: Az ásványi nyersanyagtestek és a jelentős töréses elmozdulások helyzete és geometriája ismert és kontúrozott, a belső változékonyság, meddő betelepülések jellege és a tektonizált részek helye ismert. Az ásványi nyersanyag természeti típusai ismertek és kontúrozottak, a technológiai típusok és minőségi fajták térbeli eloszlási törvényszerűségei és mennyiségi arányai ismertek, hasznos és káros komponensek ásványi kötődése - a nyersanyag ésszerű és komplex feldolgozás elvi törzsfájának kiválasztásához elegendő részletességgel - ismertek és a kondíciók szerint jellemzésre kerültek. A hidrogeológiai, mérnök-geológiai (geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek olyan részletességgel ismertek, amely lehetővé teszi paramétereik mennyiségi és minőségi jellemzését és kihatásuk megítélését a lelőhely feltárására és kitermelésére. Az ásványi nyersanyag földtani illetve ipari vagyon (készlet) kontúrozását fúrások és bányászati létesítmények mentén alapvetően a számbavételi kondíciós követelmények alapján végezték el, állandóvastagságú és minőségű nyersanyagtestek esetében földtani kritériumok szerint, geofizikai illetve geokémiai adatok alapján korlátozott méretű extrapolációs zónával kiegészítve.

3. "C1" kategória: Ismertek a nyersanyagtestek méretei és jellegzetes formái, települési viszonyaik és belső felépítésük alapvető jellemzői; értékelésre kerültek a nyersanyagtestek változékonysága és folyamatosságok lehetséges megszakadása, a rétegszerű kifejlődésű ásványi nyersanyag előfordulások és az építő- és burkolókövek előfordulásai esetében a kis amplitúdójú intenzíven tektonizált területek. Az ásványi nyersanyag természeti és technológiai típusai meghatározásra kerültek, térbeli eloszlásuk általános törvényszerűségei ismertek, a technológiai típusok és minőségi fajták térbeli eloszlási törvényszerűségei és mennyiségi arányai ismertek, hasznos és káros komponensek ásványi kötődése - a megkutatott vagyon/készlet ipari értékének megalapozásához elegendő mértékben - ismertek és a kondíciók szerint jellemzésre kerültek. A hidrogeológiai, mérnök-geológiai (geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek vizsgálatának részletessége lehetővé teszi alapvető paramétereik előzetes jellemzését. Az ásványi nyersanyag földtani illetve ipari vagyon (készlet) kontúrozását fúrások és bányászati létesítmények mentén a számbavételi kondíciós követelmények alapján végezték el, a geofizikai kutatások adatai és földtanilag megalapozott extrapoláció figyelembevételével.

Az "A" és "B", illetve az alacsonyabb komplexitású (1-3) "C1" ismeretességi kategóriák a nemzetközi jelentéstételi szabvány szerinti megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyonba (Measured Mineral Resource) sorolhatók.

A nemzetközi jelentéstételi szabvány szerint ezek alapján és a módosító tényezők figyelembe vételével lehet gazdasági értékelést végezni (bizonyított illetve valószínűsített ipari vagyont azaz készletet meghatározni).

A megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon a UNFC 221 kategóriának felel meg. A bizonyított ipari vagyon (bizonyított készlet) a UNFC 111, a valószínűsített ipari vagyon (valószínűsített készlet) a UNFC 112 kategóriának felel meg.

4. "C2" kategória: A nyersanyagtestek mérete, formája, belső felépítése, települési viszonyai földtani és geofizikai adatok alapján értékelésre kerültek, amelyeket a nyersanyag fúrásokkal vagy bányászati létesítményekkel történő harántolásai erősítenek meg. A nyersanyag minősége és technológiai tulajdonságai kisszámú laboratóriumi vizsgálatok adatai alapján meghatározásra kerültek, vagy az azonos vagy hasonló lelőhely részletesen ismert részeinek analógiája szerint kerültek értékelésre. A hidrogeológiai, mérnök-geológiai (geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek értékelése a kutatólétesítményekben megfigyelhető adatok, az adott lelőhely más részein meglévő adatok, valamint az adott körzetben ismert lelőhelyek analógiája alapján történt. Az ásványi nyersanyag földtani illetve ipari vagyon (készlet) kontúrozását a számbavételi kondíciós követelmények alapján végezték el egyedi fúrások, bánya-térségek, természetes feltárások vagy azok összessége alapján, geofizikai és geokémiai vizsgálatok és földtani szerkesztések figyelembevételével, valamint a magasabb ismeretességű földtani ásványvagyon illetve ipari vagyon (készlet) kategóriák vagyonbecslése során alkalmazott földtanilag megalapozott paraméterextrapolációjával történt.

A magasabb komplexitású "C1" és a "C2" ismeretességi kategóriák a nemzetközi jelentéstételi szabvány szerinti felderített földtani ásványi nyersanyagvagyonba (Indicated Mineral Resource) sorolhatók. A nemzetközi jelentéstételi szabvány szerint ezek alapján és a módosító tényezők figyelembe vételével lehet gazdasági értékelést végezni, de csak valószínűsített ipari vagyont, azaz valószínűsített készletet meghatározni. A valószínűsített készlet a UNFC 112 kategóriának felel meg.

Komplexitás: A lelőhelyek inhomogenitásának meghatározó mutatója. A lelőhely változékonysága, amely a produktív rétegösszlet 1 km2-re eső, önmagukban homogénnek tekinthető, de egymáshoz képest akár minőség, akár az előfordulási adottságok tekintetében eltérő, vagy tektonikailag elkülönült azon ásványvagyon számbavételi alapegységek (tömbök) számával jellemezhető, amelyekkel a művelés során - a földtani adottságokból eredően -külön fejtési egységekként, mezőként kell számolni. Ez alapján a lelőhely lehet:

- nyugodt, homogén: <30 db/km2,

- kissé zavart, kissé inhomogén: 30-69 db/km2,

- zavart, inhomogén: 70-159 db/km2,

- nagyon zavart, különösen inhomogén: ≥160 db/km2."

2. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 109. és 110. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 111. és 112. sorral egészül ki:

(ABCDEFGHI)
109.14. Egyéb
nyersanyagok
1. Vegyes,
kevert
nyersanyagok
Azon ásványi (nyers)
anyagok, melyek vegyes,
kevert összetételük
révén az 1-101. sorszám
egyikébe sem sorolhatók
be.
1. Kevert
ásványi
nyersanyag I.
Azon ásványi nyersanyag, amely
földtani szakértő szakvéleménye
alapján a melléklet 34., 36., 41-45. és
63. sorában szereplő nyersanyagot
60%-nál nagyobb mennyiségben
tartalmazza.
2311Az adott
nyersanyagnál
megjelölt fajlagos
érték
Ft/m3
11Ο.2. Kevert
ásványi
nyersanyag II.
Azon ásványi nyersanyag, amely
földtani szakértő szakvéleménye
alapján a melléklet 34., 36., 41-45. és
63. sorában szereplő nyersanyagot
60%-nál kisebb mennyiségben
tartalmazza.
2312660Ft/m30000
Vegyes, kevert és
meddő-hányóból
nyert nyersanyagok
111.3. Kevert
ásványi
nyersanyag III.
Azon ásványi nyersanyag, amely
földtani szakértő szakvéleménye
alapján a melléklet 3-33., 35.,
37-40., 46-62., 64-76. és 92-97.
sorában szereplő nyersanyagot
60%-nál nagyobb mennyiségben
tartalmazza.
2313.Az adott
nyersanyagnál
megjelölt fajlagos
érték
Ft/m3
112.4. Kevert
ásványi
nyersanyag IV.
Azon ásványi nyersanyag, amely
földtani szakértő szakvéleménye
alapján a melléklet 3-33., 35.,
37-40., 46-62., 64-76. és 92-97.
sorában szereplő nyersanyagot
60%-nál kisebb mennyiségben
tartalmazza.
2314.660Ft/m30000
Vegyes, kevert és
meddő-hányóból
nyert nyersanyagok

3. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárásokban a kormányhivatal által vizsgált szakkérdések

1.ABCDEFGH
Szakkérdés vizsgálatának feltételeSzakkérdésKutatásra vonatkozó
műszaki üzemterv
jóváhagyása (kivett
hely esetében
a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó
állásfoglalása is)
Bányatelek
megállapítása
Feltárásra és
kitermelésre
készített műszaki
üzemterv
jóváhagyása,
módosítása,
szüneteltetési
műszaki üzemi
terv jóváhagyása
Védőpillér
kijelölése,
módosítása,
meggyengítése és
lefejtése
Bányabezárási
műszaki üzemi
terv jóváhagyása
(módosítása);
bányabezárás,
tájrendezés
végrehajtása
elfogadása
Föld alatti
bányatérségek és
egyéb bányászati
létesítmények más
célú hasznosításának
jóváhagyása
2.Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és
a bányászati tevékenység
termőföldet érint.
A termőföld mennyiségi védelme.IGENIGENNEMNEMIGENNEM
3.Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és
a bányászati tevékenység
termőföldön valósul meg.
A termőföld minőségi védelme
követelménye.
NEMNEMIGENNEMIGENNEM
4.Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és az eljárás
erdőt érint.
Az erdőre gyakorolt hatások, továbbá
ezen felül a bányatelek megállapítása
iránti eljárásban az erdő igénybevételének
engedélyezhetősége is.
NEMIGENNEMIGENIGENNEM
5.Ha a bányászati
tevékenység az országos
vagy helyi közutat vagy
annak biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező az
útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételt sérelmesnek tartja.
A közút területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - történő engedélyezhetősége.
IGENIGENNEMIGENIGENIGEN
6.Ha az eljárással
érintett tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek-
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le,
vagy a bányászati
tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti
és európai uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak,
d) a keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő
létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti
kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást
nem vagy feltételekkel lehet megadni.
IGENIGENIGENIGENIGENIGEN
7.Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék
telket érint, és az eljárással
érintett tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek-
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
A régészeti örökség és a műemléki érték
védelme jogszabályban meghatározott
követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek melletti
megfelelősége.
IGENIGENNEMIGENNEMIGEN
8.Ha az eljárás gyorsforgalmi
utat, valamint közúti
határátkelőhely közlekedési
építményeit vagy azok
biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Annak elbírálása, hogy a közút területének
nem közlekedési célú igénybevétele vagy a
tevékenység a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
IGENIGENNEMIGENIGENIGEN
9.Az eljárás egyéb vízi
közlekedési létesítményt
érint.
Az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben a vízi
közlekedési létesítmények működését.
IGENIGENNEMIGENIGENNEM

"

4. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a létesítmény
a kérelemben foglaltak szerinti vagy
további feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár
rendje biztosított-e, a határrendsértések
és határesemények megelőzhetők-e.
Az államhatártól számított 100 méteren
belül épülő létesítmény esetében.
Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
3.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e
a felszíni és felszín alatti vizek védelme
jogszabályban foglalt követelményei.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet,
felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve
kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve
a belterületi földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó geotermikus
energiát kinyerő, hasznosító
létesítményt.
Területi vízvédelmi
hatóság
--
4.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy biztosítható-e
a vízbázis-védelemre, valamint a vizek
lefolyására és az árvíz levonulására
vonatkozó követelmények teljesülése.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet,
vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve
a belterületi földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó geotermikus
energiát kinyerő, hasznosító
létesítményt.
Területi vízügyi hatóság--
5.A bányafelügyelet polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására, gyártására
vonatkozó engedélyezési eljárása.
A robbanóanyagok tárolására szolgáló
építmények védelmének, őrzésének
technikai eszközei, az őrzés-védelem
személyi feltételei biztosítottak-e,
a robbanóanyagok tárolási
körülményei és az ezekről vezetett
nyilvántartások megfelelőek-e.
Minden esetben.Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
6.A bányafelügyelet polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására, gyártására
vonatkozó engedélyezési eljárása.
A robbanóanyagok tárolására szolgáló
építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi
előírásoknak.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
7.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának) és
használatbavételének engedélyezési
eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások érvényre juttatása.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
8.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának) és
használatbavételének engedélyezési
eljárása honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások érvényre juttatása.
Minden esetben.Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
9.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányuló eljárás
honvédelmi létesítmény területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásokat teljesítették-e.
Ha a kérelem a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó
berendezések létesítésének
(felállításának) és használatba-
vételének engedélyezésére irányul.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
10.Bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
A katasztrófavédelmi előírásoknak való
megfelelőség vizsgálata.
Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv
jóváhagyásával engedélyezik.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
11."A" osztályú bányászati
hulladékkezelő létesítmény építési
és használatbavételi engedélyezési
eljárása.
Belső vészhelyzeti terv
megfelelőségének kérdése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
12.Geotermikus védőidom
megállapítására irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom kijelölése
felszín alatti vizek minőségi és
mennyiségi védelmére gyakorolt
hatásának vizsgálata.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.
Területi vízvédelmi
hatóság
--
13.Geotermikus védőidom
megállapítására irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom kijelölése
ivóvízbázisra gyakorolt hatásának
vizsgálata.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély, vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem szükséges.
Területi vízügyi hatóság--
14.Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárások.
Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e
a felszíni és felszín alatti vizek
mennyiségi és minőségi védelmének
jogszabályban foglalt követelményei.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges és a tevékenység felszín
alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet,
illetve kijelölés alatt álló kijelölt
vízbázist érint.
Területi vízvédelmi
hatóság
--
15.Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárások.
Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás
vizsgálata.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges és a tevékenység
felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve
kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.
Területi vízügyi hatóság--
16.A polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazására,
tárolására, gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárás.
A robbanóanyagok tárolására szolgáló
építmények védelmének, őrzésének
technikai eszközei, az őrzés-védelem
személyi feltételei biztosítottak-e,
a robbanóanyagok tárolási körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántartások
megfelelőek-e.
Ha a kérelem polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazására,
tárolására, gyártására irányul.
Tevékenység
végzése szerint
területileg illetékes
megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
17.A geotermikus védőidom
megállapítására irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom kijelölésének
a felszín alatti vizek minőségi
védelmére, a vízkészlet gazdálkodásra,
az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi
állapotára gyakorolt hatásának
vizsgálata
Ha a kérelem tartalma szerint a
geotermikus védőidom megállapítására
irányuló bányászati eljárásban
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.
Védőidom
elhelyezkedése szerint
illetékes területi vízügyi
hatóság
--
18.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy
annak biztonsági övezetét érinti és
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési
hatáskörben eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal.
--
19.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya
területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
- a tervezett igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására gyakorolt
hatása alapján - engedélyezhető-e.
Ha vasúti pálya szélső vágányának
tengelyétől számított 100 méteren
belüli bányászati építmény építését,
elhelyezését, megszüntetését
tervező személy a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának a
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja
Közlekedésért felelős
miniszter
--
20.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen és
közvetett hatásának vizsgálata
a légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és a
légiközlekedés biztonságára.
Ha a létesítmény helye magyarországi
repülőtértől, fel- és leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól számított
4 kilométeren belüli kijelölésű,
60 méternél magasabb létesítmény
létesítése, 20 méternél magasabb
létesítmény magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 10 kilométeren belüli
létesítésű.
Légiközlekedési hatóság--
21.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás - a bányák föld alatti
létesítményei kivételével - honvédelmi
vagy katonai célú létesítmény
működési vagy védőterületén tervezett
létesítmény megvalósítására irányul.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
22.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e
a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei megőrzésének
jogszabályban foglalt követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély vagy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet
vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve
a belterületi földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó geotermikus
energiát kinyerő, hasznosító
létesítményt.
Területi vízvédelmi
hatóság
--
23.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e
a vízbázis-védelem jogszabályban
foglalt követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély vagy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet
vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve
a belterületi földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó geotermikus
energiát kinyerő, hasznosító
létesítményt.
Területi vízügyi hatóság--
24.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény
vagy tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a kérelemben megjelölt létesítmény
helyi jelentőségű védett természeti
területet érint vagy arra közvetlen
hatást gyakorol, és a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély vagy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges.
Települési
önkormányzat jegyzője,
a fővárosban a főjegyző
-21 nap
25.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi
építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény
a kérelemben foglaltak szerinti vagy
további feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosított-e, továbbá, hogy
a határrendsértések és határesemények
megelőzhetők-e.
Ha kérelem tárgyát képező bányászati
létesítmény az államhatártól számított
100 méteren belül épül.
Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
26.1. A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos
engedélyezési eljárásai
2. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyására irányuló
(kivett hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Bányatelek megállapítására
irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére és
lefejtésére irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya
területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
a vasút állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek végrehajtására
kedvezőtlen hatást gyakorol-e.
Ha a bányahatósági eljárás vasúti
pályát vagy annak szélső vágánya
tengelyétől számított 100 méteren
belüli területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat működtetője
hozzájárulásának a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
27.1. A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos
engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyására irányuló
(kivett hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására,
módosítására, szüneteltetési műszaki
üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen és
közvetett hatásainak vizsgálata
a légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és
a légiközlekedés biztonságára.
Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy
40 m-nél magasabb építmény.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
28.1. A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos
engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett hely
esetében a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is) iránti
eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására,
módosítására, szüneteltetési műszaki
üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
5. Föld alatti bánya-térségek és egyéb
bányászati létesítmények más célú
hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás.
6. Bányatelek megállapítása iránti
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás honvédelmi és katonai
célú létesítmény működési vagy
védőterületét érinti.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
29.1. A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos
engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett hely
esetében a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is) iránti
eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására,
módosítására, szüneteltetési műszaki
üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére és
lefejtésére irányuló eljárás.
6. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása),
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb
bányászati létesítmények más célú
hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e
a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei megőrzésének
jogszabályban foglalt követelményei.
Ha bányászati tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély vagy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához környezetvédelmi
működési engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni
vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve
kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Területi vízvédelmi
hatóság
-21 nap
30.1. A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos
engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett hely
esetében a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is) iránti
eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására,
módosítására, szüneteltetési műszaki
üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére és
lefejtésére irányuló eljárás.
6. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb
bányászati létesítmények más célú
hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e
a vízbázis-védelem jogszabályban
foglalt követelményei.
Ha bányászati tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély vagy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához környezetvédelmi
működési engedély nem szükséges és
a tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés
alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Területi vízügyi hatóság--
31.1. A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos
engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett hely
esetében a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is) iránti
eljárás.
3. Bányatelek megállapítására
irányuló eljárás.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására,
módosítására, szüneteltetési műszaki
üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb
bányászati létesítmények más célú
hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény
vagy tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben és a helyi építési
szabályzatban meghatározott
természetvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás helyi
jelentőségű védett természeti
területet érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezet-használati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem szükséges,
vagy a tevékenység
továbbfolytatásához környezetvédelmi
működési engedély nem szükséges.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Települési
önkormányzat jegyzője,
a fővárosban a főjegyző
--
32.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
A termőföld mennyiségi védelmének
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
33.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
4. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
--
34.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy
annak biztonsági övezetét érinti és a
kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Országos közútnál -
gyorsforgalmi út,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési
építményei esetében:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
35.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy
annak biztonsági övezetét érinti és a
kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Országos közútnál -
egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal
--
36.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat
vagy annak biztonsági övezetét érinti és
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál -
a főváros kivételével
a települési
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
37.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat
vagy annak biztonsági övezetét érinti és
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál -
a fővárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak esetében:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
38.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat
vagy annak biztonsági övezetét érinti és
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál -
a Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak esetében:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
39.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya
területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
- a tervezett igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására gyakorolt
hatása alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás vasúti
pályát vagy annak szélső vágányának
tengelyétől számított 100 méteren
belüli területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat működtetője
hozzájárulásának a megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
40.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló
eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben a vízi
közlekedési létesítmények működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi
közlekedési létesítményt érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
41.1. A szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen és
közvetett hatásainak vizsgálata
a légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és
a légiközlekedés biztonságára.
Ha a bányahatósági eljárás tárgya
meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb
építmény.
Közlekedésért felelős
miniszter
-21 nap
42.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.
Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi
és katonai célú létesítmény működési
vagy védőterületét érinti.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
43.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység
a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek, a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett bányászati
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
-21 nap
44.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység
a földtani közeg védelme
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett bányászati
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
-21 nap
45.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett bányászati
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
-21 nap
46.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység
a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett bányászati
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
--
47.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a keletkező
hulladék elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek mellett
a hozzájárulást nem vagy
csak feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett bányászati
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
-21 nap
48.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e
a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei megőrzése
jogszabályban foglalt követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély vagy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához környezetvédelmi
működési engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni
vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve
kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
49.1. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint a
szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására
irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény
vagy tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben és a helyi építési
szabályzatban meghatározott
természetvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás helyi
jelentőségű védett természeti
területet érint, és az eljárással
érintett tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges vagy a
tevékenység továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési engedély
nem szükséges.
Települési
önkormányzat jegyzője,
a fővárosban a főjegyző
--
50.1. A szén-dioxid geológiai tárolásával
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására
irányuló földtani kutatás
engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának
engedélyezése.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki érték
védelme jogszabályban meghatározott
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
a kulturális örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti védőövezet
területét, műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki érték vagy
műemlék telket érint, és az eljárással
érintett tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
51.A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
14. alcímében meghatározott
használatbavételi engedélyezési
eljárás.
A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.)
Korm. rendelet 13. alcímében
meghatározott építési engedélyezési
eljárás keretében vizsgált szakkérdés.
Ha az építési engedélyezési eljárás
lefolytatásához a szakhatóság
kikötéssel vagy feltételekkel járult
hozzá, vagy ha az építési tevékenység
folyamán az engedélyezett tervektől
eltértek és az eltérés a szakhatóság
állásfoglalásának tartalmát érinti.
Építési engedélyezési
eljárásban érintett
szakhatóság
--
52.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal eljárása
a létfontosságú rendszer és
létesítmény kijelölése és a kijelölés
visszavonása tárgyában
Annak elbírálása, hogy a bányafelügyelet
építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó
a) létesítmény vagy a létesítmény
valamely elemének,
b) egyes nyomástartó berendezések,
c) polgári felhasználású
robbanóanyagok tárolására szolgáló
építmények vagy az építmények
valamely elemének,
d) bányászati hulladékkezelő
létesítmények vagy a létesítmények
valamely elemének,
e) geotermikus védőidom vagy annak
valamely elemének,
f) felszín alatti szénhidrogén tároló
létesítmények vagy a létesítmény
valamely elemének,
g) szénhidrogén szállító-, elosztó-,
célvezeték vagy a vezeték valamely
elemének,
h) létesítmény vagy annak valamely
elemének a földtani veszélyforrás
szempontjából a kormányrendeletben
meghatározott létfontosságú
rendszerelemek ágazati kritériumai
alapján műszaki biztonsági szempontból
létfontosságú rendszerelemnek vagy
létesítménynek
minősül.
Minden esetben.Bánya-felügyeleti
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
-21 nap

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére