Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 13., 14., 21. és 33. pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A villamosenergia-kereskedő a felhasználó kérésére olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra."

(2) A Vet. vhr. 5. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A villamosenergia-kereskedő a 2024. január 1. napját követően létesített háztartási méretű kiserőmű és villamosenergia-tároló esetén kizárólag olyan elszámolást alkalmazhat, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra."

2. § (1) A Vet. vhr. 21/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A számlán fel kell tüntetni a

a) villamos energia tényleges, aktuálisan alkalmazott értékesítési árát,

b) a fogyasztási időszakra vonatkozó elszámolt energiafogyasztást,

c) a fizetési határidőt, valamint

d) az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.

(3a) Elszámoló számla vagy végszámla esetén a villamos energia tényleges, aktuálisan alkalmazott - évközi árváltozás esetén az évközi időszakos - értékesítési árát, valamint a kezdő és a záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt az elszámolási időszakra vonatkozó tényleges energiafogyasztást kell feltüntetni.

(3b) A számlán vagy az ahhoz csatolt dokumentumban - internetes vagy egyéb elektronikus elérési útvonal megjelölésével - az alábbi információk jól látható módon történő feltüntetésével tájékoztatni kell a felhasználót

a) határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejártának időpontjáról,

b) a kereskedőváltás feltételeiről, előnyeiről,

c) a felhasználó bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól és elérhetőségeiről,

d) az egyablakos kapcsolattartó pont elérhetőségéről,

e) a Hivatal által üzemeltetett Összehasonlító eszköz elérhetőségéről, valamint

f) az engedélyes ügyfélszolgálatának telefonszámáról, e-mail-címéről, valamint a felhasználó azonosításához szükséges egyedi azonosítójáról."

(2) A Vet. vhr. 21/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A villamosenergia-kereskedőnek és - a fogyasztási adatok, valamint a c) pont tekintetében - az elosztónak az elszámoló számlán vagy a számlához csatoltan tájékoztatásul fel kell tüntetni]

"a) a felhasználó elszámolt energiafogyasztásának a megelőző elszámolási időszak azonos időszakában mért fogyasztással grafikus formában történő összehasonlítását, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,"

(3) A Vet. vhr. 21/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a villamosenergia-vásárlási szerződés rendelkezik a villamos energia árára, vagy a villamosenergia-fogyasztással összefüggő valamely kedvezmény villamosenergia-vásárlási szerződés hatálybalépését követő változásáról a változást, annak hatálybalépésével együtt a villamosenergia-kereskedő a szerződés alapján kiállított számlán feltünteti."

3. § A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:

"(A VET 45. §-ához)

A rugalmas árszabást tartalmazó szerződés

21/C. § (1) A villamosenergia-kereskedő a honlapján, valamint - ha ügyfélszolgálatot működtet - az ügyfélszolgálatán tájékoztatja a felhasználót a több zónaidős és rugalmas árszabást tartalmazó szerződés lehetőségéről, költségéről, kockázatáról, szükség esetén távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezés felszerelésének kötelezettségéről.

(2) A több zónaidős és rugalmas árszabást tartalmazó szerződésre történő áttérés csak a felhasználó hozzájárulásával történhet."

4. § A Vet. vhr. (A VET 46. §-ához) Villamosenergia-kereskedelem alcíme a következő 22/E. §-sal egészül ki:

"22/E. § A fizetési móddal vagy az előre fizetési rendszerrel kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbség objektív, megkülönböztetésmentes és arányos lehet és az nem lépheti túl a fizetési móddal összefüggésben a kereskedőnél felmerült és a felhasználó által viselt költséget."

5. § A Vet. vhr. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) Ha a villamosenergia-kereskedő a VET 47/B. § (6) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak, a villamosenergia-kereskedő részletes tájékoztatást ad a felhasználónak a nem teljesített szerződéses feltételekről - így különösen a lejárt tartozásról -, és azok teljesítésének módjáról.

(2) Ha a felhasználó a felmondáshoz szükséges szerződési feltételeket teljesítette, a villamosenergia-kereskedő a teljesítésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a VET 47/B. § (6) bekezdés a) pontja szerint, és ezzel egyidejűleg teljesíti a VET 47/B. § (9) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.

(3) A VET 47/B. § (9) bekezdése szerinti bejelentéseket írásban az elosztói szabályzat szerinti részletes adattartalommal és formátumban kell teljesíteni a hálózati engedélyes felé.

(4) Távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező végfelhasználó esetében a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének időpontjában a hálózati engedélyes köteles gondoskodni a záró mérőállás távleolvasással történő meghatározásáról. A korábbi villamosenergia-kereskedő, az új villamosenergia-kereskedő és - a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó kivételével - a felhasználó megegyezhetnek a záró mérőállásról. Megegyezés esetében a korábbi villamosenergia-kereskedő a hálózati engedélyest a megegyezés tényéről és a záró mérőállásról a kereskedőváltás hálózati engedélyesnél történő bejelentésével egyidejűleg értesíti. Ennek hiányában a hálózati engedélyes kereskedőváltással kapcsolatos feladatai körében a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig gondoskodik a mérőállás leolvasásáról. A hálózati engedélyes az elszámoláshoz szükséges adatokat a leolvasást követő 3 napon belül a korábbi és az új villamosenergia-kereskedővel is közli. A hálózati engedélyes a távlehívásra nem alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

(5) A korábbi villamosenergia-kereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállásnak az új villamosenergia-kereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásával azonosnak kell lennie.

(6) A VET 62. § (4c) bekezdésében meghatározott pénzügyi biztosíték összege a felhasználó előző évi fogyasztási adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerződés megkötésekor érvényes, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott áron számított ellenértéke. A fogyasztási adatokat a hálózati engedélyes a felhasználó felhatalmazása alapján köteles a villamosenergia-kereskedőnek átadni.

(7) Ha a felhasználó kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit - így különösen a VET 47/B. § (6) bekezdése b) pontja szerinti szerződési feltételeket - teljesítette, de valamely érintett villamosenergia-kereskedő vagy a hálózati engedélyes nem teljesíti a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit a VET 47/B. § (10) bekezdés szerinti határidő betartásával, a felhasználó korábbi villamosenergia-vásárlási szerződése,

a) ha az új szerződés hatálybalépésének időpontja és a tényleges szolgáltatásnyújtás kezdete azonos, az új villamosenergia-vásárlási szerződés hatálybalépésének időpontjában, vagy

b) ha az új szerződés hatálybalépésének időpontja és a tényleges szolgáltatásnyújtás kezdete nem azonos, a tényleges szolgáltatásnyújtás kezdetének időpontjában

megszűnik.

(8) A kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő villamosenergia-kereskedő vagy hálózati engedélyes a kereskedőváltás késedelme miatt köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni."

6. § A Vet. vhr. 27/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/B. § (1) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó köteles a felhasználó kérésére, a felhasználó által megjelölt, a felhasználó adataira vonatkozó rendelkezésre álló számlázási és fogyasztási adatokat a felhasználói tájékoztatás keretében, a felhasználó által megjelölt energiahatékonysági szolgáltató számára 15 napon belül megadni.

(2) Az elosztó a felhasználó múltbeli fogyasztásával kapcsolatos (3) bekezdésben megjelölt információkat - azok rendelkezésre állása esetén - a felhasználó számára internetes elérési úton, vagy más könnyen hozzáférhető formában elérhetővé teszi, valamint kérésére hozzáférhetővé teszi a felhasználó által kijelölt villamosenergia-kereskedő számára.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt múltbeli fogyasztásra vonatkozó információ tartalmazza

a) legalább az elmúlt három évre vagy - amennyiben ez az időtartam rövidebb - a villamosenergia-ellátási szerződés kezdete óta eltelt időtartamra vonatkozó összesített adatokat olyan időszakok szerinti bontásban, amelyekre vonatkozóan rendszeres számlázási információk keletkeztek és

b) legalább a megelőző 24 hónap vagy - amennyiben ez az időtartam rövidebb - a villamosenergia-ellátási szerződés kezdete óta eltelt időtartamon belül bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat."

7. § A Vet. vhr. A felhasználók tájékoztatása alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:

"27/D. § A villamosenergia-kereskedő a honlapján tájékoztatja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos jogairól, különösen a kereskedőváltás, a szerződésfelmondás és a kikapcsolás szabályairól, valamint a szolgáltatási egységárról és a fizetési feltételekről és módokról."

8. § A Vet. vhr. a 39. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"(A VET 66/B. és 66/F. §-ához)

Az aggregálási szerződés és az aggregátorváltás

39/A. § (1) Az aggregálási tevékenység folytatására irányuló szándékot a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal be kell jelenteni a Hivatalnak.

(2) A Hivatal a kérelmezőt aggregátorként a nyilvántartásba bejegyzi, ha a kérelmező megfelel a VET szerinti feltételeknek.

(3) A nyilvántartásba bejegyzett adatokban történt változás esetén az aggregátor a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül értesíti a Hivatalt.

(4) A Hivatal hivatalból törli az aggregátort a nyilvántartásból, ha megállapítja, hogy nem állnak fenn az aggregátor nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek.

(5) Ha egy piaci szereplő az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba történő bejegyzés nélkül végez aggregálási tevékenységet, a Hivatal a piaci szereplővel szemben a VET 97. és 98. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(6) A Hivatal a nyilvántartásba vett aggregátorok listáját a honlapján közzéteszi.

39/B. § (1) A jogi személy a Hivataltól kérelmezi az energiaközösségként történő nyilvántartásba vételét a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a kérelmező

a) alapító dokumentumát és

b) a végzett vagy végezni kívánt tevékenységek megnevezését.

(3) A Hivatal a kérelmezőt energiaközösségként nyilvántartásba veszi, amennyiben a kérelmező megfelel a VET szerinti feltételeknek.

(4) A nyilvántartásba bejegyzett adatokban történt változás esetén az energiaközösség a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül értesíti a Hivatalt.

(5) A Hivatal hivatalból törli az energiaközösséget a nyilvántartásból, ha megállapítja, hogy nem állnak fenn az energiaközösség nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek.

(6) A Hivatal a nyilvántartásba vett energiaközösségek listáját a honlapján közzéteszi."

9. § A Vet. vhr. 47. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az Elosztói Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)

"d) az elosztói rugalmassági szolgáltatások beszerzésének rendjére, igénybevételére és elszámolására, valamint

e) a teher-újraelosztás elosztó általi alkalmazására és elszámolására

vonatkozó szabályaira."

10. § A Vet. vhr. 130. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,"

(megfelelést szolgálja.)

11. § A Vet. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT-rendelet) 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, vagy elosztói rugalmassági szolgáltatások keretében az elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre, akkor a villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia külön jogszabályban szabályozott átvétele rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával vagy az elosztónak az elosztói rugalmassági szolgáltatás igénybevételével összefüggő költségei között kell elszámolni, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint."

13. § (1) A KÁT-rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (12) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A KÁT termelőnek nem kell átlépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre vagy az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre."

(2) A KÁT-rendelet 4. § (12) bekezdésében a "METÁR rendelet" szövegrész helyébe az "a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet)" szöveg lép.

(3) A KÁT-rendelet 6. § (2c) bekezdésében az "a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "METÁR rendelet" szöveg lép.

3. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metár-rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (3) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre vagy az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre."

15. § A Metár-rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre vagy az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre, akkor a villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával vagy az elosztó hálózati engedélyesnek az elosztói rugalmassági szolgáltatással összefüggő költségei között kell elszámolni a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint."

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba

(3) Az 1. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

17. § Ezen rendelet 1. alcíme a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.4. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendszerhasználói igénybejelentésnek csatlakozási pontonként legalább a következőket kell tartalmaznia:)

"f) a közcélú hálózatra kapcsolni kívánt erőmű és villamosenergia-tároló működésére jellemző, villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott adatokat,"

2. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki:

"6.4. A hálózati engedélyes az erőművi csatlakozás gazdasági hatékonyságát biztosító műszaki megoldás esetén jogosult a csatlakozási szerződésben a csatlakozási kapacitás korlátozhatóságát előírni 10 év átlagában a csatlakozó erőmű termelési volumenének 5%-áig terjedő mértékben, azzal, hogy az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat a csatlakozási igénybejelentés egyedi műszaki és gazdasági feltételeire tekintettel ennél magasabb, legfeljebb 100%-os mértékű korlátozhatóságot is megállapíthat."

3. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 7. pontja a következő 7.5. alponttal egészül ki:

"7.5. A hálózati engedélyes folyamatos szállításra vonatkozó kötelezettsége nem zárja ki a Vet. szerinti elosztói rugalmassági szolgáltatásra és a 2019/943 EU rendelet 13. cikk 3. bekezdésében meghatározott teher-újraelosztásra vonatkozó szabályainak alkalmazását."

4. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 8.1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

"g) csatlakozási pontonként a betáplálásra vagy felhasználásra rendelkezésre álló teljesítményt, továbbá felhasználás esetén a lekötött teljesítményt, a szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzőit, a nyújtott szolgáltatás minőségi jellemzőit, valamint a teher-újraelosztás elosztó általi alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználó által nyújtott elosztói rugalmassági szolgáltatások feltételeit;"

Tartalomjegyzék