16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

a) ha a hallgatóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény rektora egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő, és a hallgató az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján egészségügyi szempontból alkalmatlan a tanulmányok folytatására, szünetel a hallgató hallgatói jogviszonya abban a félévben, amelyben az egészségügyi alkalmatlanságot megállapították,

b) a felsőoktatási intézmény megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha az a) pont szerinti vizsgálat szerint a hallgató a tanulmányok további folytatására és befejezésére egészségügyi szempontból alkalmatlan.

(2) A felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörében eljárva az oktatásért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter által működtetett ösztöndíjprogram keretében támogatott hallgató ösztöndíjprogramban történő részvételéhez

a) az ösztöndíjprogram alapítója,

b) a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörében eljárva az oktatásért felelős miniszter és

c) - kizárólag az általa működtetett ösztöndíjprogram tekintetében - a külpolitikáért felelős miniszter

egészségügyi alkalmassági vizsgálatot írhat elő bármelyik képzési szinten.

(3) Az (1)-(2) bekezdés nem alkalmazható a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a bevándorolt vagy a letelepedett jogállású hallgató esetében.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §[2]

4. § Az 1. §-t

a) az e rendelet hatálybalépését követően létesített hallgatói jogviszonyokra kell alkalmazni,

b) az abban foglalt ösztöndíjprogramok 2021/2022-es pályázati időszakában jelentkezőkre kell alkalmazni, valamint

c) a fennálló hallgatói jogviszonyok esetében kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a hallgató az e rendelet hatálybalépését követően utazik be Magyarországra.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 65. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 66. pontja alapján a 3. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 66. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 66. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.