222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 22. § (7) bekezdésétől eltérően belföldi

a) a Tbj. 22. § (3) bekezdése alkalmazásában az a Magyarországon élő magyar állampolgár is,

b) a Tbj. 43. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az a legalább egy éve Magyarországon élő magyar állampolgár is,

aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése szerinti - a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó - bejelentést nem teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint belföldinek minősülő magyar állampolgár esetében a Tbj. 22. § (3) bekezdése és a Tbj. 43. § (2) bekezdése szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult magyar állampolgár esetében az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdő időpontja e rendelet hatálybalépésének napja, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja e rendelet hatálybalépésének napját követő 31. nap.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

3. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A védettségi igazolvány - az (1b) és az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel - az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett személy magánútlevelének számát tartalmazza.

(1b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett hivatalos útlevelének számát tartalmazza a védettségi igazolvány, ha az érintett kizárólag hivatalos útlevéllel rendelkezik.

(1c) Ha az érintett magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, kérelmére - az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - a (6) bekezdés szerinti hatóság a hivatalos útlevél számával feltüntetett védettségi igazolványt is kiállít."

(2) Az R. 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,]

"a) az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja, ha az a b) pontban foglalt időpontnál hamarabb következett be,"

(3) Az R. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A hatóság a (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (7) bekezdés szerinti esetben nem állít ki újabb védettségi igazolványt, ha az érintett érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik."

(4) Az R. 2. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A (8) és a (10) bekezdés alapján benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a hatóság nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el."

(5) Az R. 2. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés b) és d) pontja, illetve a (7) bekezdés b) pontja szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre."

4. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Ha az érintett 2. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti, magyar hatóság által kiállított okmányának okmányazonosítója megváltozik, a védettségi igazolvánnyal rendelkező érintett részére - személyazonosító igazolvány esetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartást vezető szerv, útlevél esetében az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) jelzésére - a hatóság hivatalból, díjmentesen, az új okmányazonosító generálását követő 8 napon belül állít ki új védettségi igazolványt.

(2) A nyilvántartó szerv az (1) bekezdésben foglalt feladata ellátása érdekében jogosult megismerni, hogy az (1) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány kiállítását kérelmező személy rendelkezik-e védettségi igazolvánnyal."

5. § (1) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 2. § (8) bekezdése szerinti kérelem esetén a hatóság - a teszt megfelelősége esetén - a 2. § (9) bekezdésében szereplő leletből a vizsgálat értékelését, valamint az érintett TAJ számát - a védettségi igazolvány érvényességi idejének számítása, valamint a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében - az EESZT-ben rögzíti."

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hatóság

a) a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti,

b) a hivatalos útlevél érvényességi adatát és okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból veszi át."

6. § Az R. a 7. §-t követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. TAJ számmal nem rendelkezők védettségi igazolványa

7/A. § (1) E rendelet rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha a nem magyar állampolgár érintett útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintett tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a védettségi igazolvány a tartózkodási engedély felmutatásával érvényes.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben a 3. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben az érintett neve mellett a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.

(5) A TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy fertőzöttség miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében - ha az érintett azzal még nem rendelkezik - az EESZT működtetője az EESZT-ben technikai azonosítót képez, és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.

(6) A 2. § (7) bekezdése szerinti kérelemben a kérelmező a nevét,

a) az útlevelének okmányazonosítóját,

b) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját vagy

c) a (2) bekezdésben foglalt esetben a tartózkodási engedélyének számát,

valamint a levelezési címét adja meg.

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet a 2. § (8) bekezdésétől eltérően - bármely kormányablakban - csak személyesen lehet benyújtani.

(8) A 3. § (1a) bekezdésétől eltérően a hatóság a TAJ szám helyett a (6) bekezdés szerinti adatokat adja át az EESZT működtetőjének.

(9) A 3. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját, valamint - a (2) bekezdésben foglalt esetben - a tartózkodási engedélyének számát adja át a hatóságnak.

(10) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.

(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a külképviselet a (6) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli."

7. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "történt védőoltás" szövegrész helyébe a "Magyarország területén történt védőoltás" szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében az "a (3) bekezdés szerinti esetben" szövegrész helyébe az "a (7) bekezdésben foglalt kivétellel" szöveg,

c) 2. § (8) bekezdésében az "A (7)" szövegrész helyébe az "Az (1c) és a (7)" szöveg,

d) 2. § (11) bekezdés a) pontjában a "(6) bekezdés szerinti első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második" szövegrész helyébe az "a (7) bekezdésben foglalt kivétellel" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére