247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú, valamint a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése céljából történő utazásra vonatkozó rendelkezések"

2. § Az R1. a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/C. § (1) Magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha

a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyag a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 3. § (2a) bekezdése szerinti országban történő beadásának tényét Magyarországra történő belépésekor igazolja,

b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerint a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és

c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő második munkanapon a kormányablakban benyújtja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti magyar állampolgár felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy Magyarország területére az (1) és (4) bekezdés szerinti célból belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

(3) Ha a magyar állampolgár az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az (1) bekezdés c) pontja szerinti határidőben a kormányablakban nem nyújtja be, a 2. alcím rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a 2. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi vizsgálatot nem kell elvégezni,

b) a karantén helyszínét az illetékes járványügyi hatóság jelöli ki.

(4) Magyar állampolgár Magyarország területére - az (1) bekezdés szerint - korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja."

2. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (2a)-(2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására

a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

d) az Oroszországi Föderációban,

e) a Kínai Népköztársaságban,

f) az Egyesült Arab Emírségekben,

g) a Bahreini Királyságban,

h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy

i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban

került sor, a védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül - a 2. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen - bármely kormányablakban személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtott kérelemre állítja ki.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.

(2c) A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja

a) a természetes személyazonosító adatait,

b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,

c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és

d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

(2d) Az érintett a kérelemben kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolvány kiküldése hivatalos iratként történjen meg.

(2e) A (2a) bekezdés szerinti kérelem esetében a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az érintett nevét, a (2c) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat, az oltóanyag típusát, az oltás idejét, a (2d) bekezdés szerinti kérelem esetén annak tényét, valamint ha rendelkezik az érintett TAJ számmal, akkor a TAJ számot - a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében - az EESZT-ben rögzíti.

(2f) Ha az érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az EESZT működtetője az érintett részére technikai azonosítót képez, amelyhez a (2c)-(2e) bekezdés szerinti adatait rögzíti.

(2g) A (2a) bekezdés szerinti kérelmek tekintetében a 2. § (10a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

(2) Az R2. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő - hivatalos iratként feladott - védettségi igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken - a küldemény esetleges visszakézbesítése során - mellőzhető a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, ha azokat a feladást igazoló elektronikus okirat tartalmazza."

4. § Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 3. § (2a) bekezdése szerinti kérelem esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt."

5. § Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat - a 3. § (2a) bekezdésében fel nem sorolt - országokat, amely országokban beoltott magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)-(2g) bekezdését."

6. § Az R2. 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "Magyarország területén történt" szövegrész helyébe az "- a 3. § (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt" szöveg lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére