277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) "Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése" alcíme a következő 12/D. §-sal egészül ki:

"12/D. § (1) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén, a rendelés igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, a NEAK nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag a NEAK által, az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti támogatással történő rendelésére jogosító szerződéshez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el.

(3) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa általi jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatban egyebekben a 12/B. § (3)-(14) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak."

2. § Az R. 28. § (5) bekezdésében az "ugyanolyan jogviszony" szövegrész helyébe az "ugyanolyan vagy jogszabály szerint átalakult jogviszony" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. 12/B. § (1) bekezdésében a "mentést, betegszállítást," szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (13)-(18) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 46. § (2) bekezdése szerinti személyek által igénybe vett ellátásoknak a miniszteri rendeletben meghatározott összeg feletti finanszírozási díját (a továbbiakban: ellátási díjkülönbözete) a finanszírozó a szolgáltató részére utalványozza.

(14) A (13) bekezdés szerinti személyek által igénybe vett ellátások elszámolása az R.-ben meghatározott díjtételek alapján, a mindenkori alapdíjon történik.

(15) Az ellátási díj különbözetének finanszírozási igényét az egészségügyi szolgáltatónak külön jeleznie nem kell, az ellátásra vonatkozó teljesítményjelentési szabályokra az e rendeletben foglaltak irányadóak.

(16) Az ellátási díjkülönbözete csak olyan finanszírozási eset térítéséül utalványozható, amelynek részbeni térítésére az ellátott személy is kötelezhető, és ha az ellátásra az Eütv. 3. § i) pontja miatt került sor. Az ellátási díj különbözetének megállapítására a jelen rendeletben foglalt szabályok irányadóak.

(17) A finanszírozó az ellátási díj különbözetet intézményenként utalványozza az ellátott által térítendő legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeggel csökkentett mértékben.

(18) Az ellátott által megfizetendő térítési díjra vonatkozóan "S" térítési kategóriában az ellátás nem jelenthető finanszírozásra."

5. § (1) Az R1. 4/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a mentést és betegszállítást végző szolgáltatók díjazásából levonást nem kell érvényesíteni."

(2) Az R1. 4/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A mentést és betegszállítást végző szolgáltatókat az elvégzett jogviszony ellenőrzésért külön díjazás nem illeti meg.

(7) A NEAK a (4) és (5) bekezdésben meghatározott ellenőrzési díjat a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza."

6. § Az R1. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - heti 40 órában foglalkoztatott - egészségügyi szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a 36. számú melléklet tartalmazza. A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás összegét a szakdolgozó bérének a szakdolgozó 2020. decemberi munkabérét, vagy legalább a mindenkori garantált bérminimumot meghaladó részének a kifizetésére, valamint az ezzel összefüggésben keletkező közteherre köteles fordítani.

(2) A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szakdolgozói bértámogatásra háziorvosi szolgálatonként a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma alapján a következők szerint jogosult:

a) 3000 pontig heti összesen 40 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

b) 3001-3500 pont között heti összesen 60 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

c) 3501-4000 pont között heti összesen 80 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

d) 4001-4500 pont között heti összesen 100 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

e) 4501 pont felett heti összesen 120 órában foglalkoztatott szakdolgozók után."

7. § Az R1. 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag a szakdolgozó által az egészségügyi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe."

8. § (1) Az R1. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A háziorvosi szolgáltató ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokban egy - heti 40 órában - foglalkoztatott háziorvos után, 2000 fő feletti bejelentett ellátott esetén legfeljebb heti 20 órában további foglalkoztatott háziorvos után havonta háziorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet a háziorvosi szolgáltató a háziorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani."

(2) Az R1. 16/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag az orvos által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe."

9. § Az R1. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó iskolaorvosi szolgálatot működtető szolgáltató szolgálatonként heti 40 órában foglalkoztatott iskolaorvos után havonta iskolaorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet az iskolaorvosi szolgáltató az iskolaorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani. A bértámogatás összegét a 38. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az iskola-egészségügyi szolgálat orvosának 38. számú melléklet szerinti gyakorlati idejét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (8) és (9) bekezdése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani.

(3) A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag az orvos által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe.

(4) Az iskolaorvosi bértámogatáshoz szükséges gyakorlati időt a NEAK felé igazolni kell. A NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. Az iskolaorvosi bértámogatás a gyakorlati idő szerint módosul, amelyet a NEAK a nyilvántartásában átvezet.

(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az (1) bekezdés szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban.

(6) Az iskolaorvosi bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás előirányzat szolgál."

10. § Az R1. 28. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye - ide nem értve a 27. § (11) bekezdése szerint elszámolt teljesítményt - meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, a finanszírozó legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj 25 százalékával számol el."

11. § Az R1. 28/E. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a fogvatartottak egészségügyi ellátását a 14. számú melléklet szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon az "F1" térítési kategóriában jelenti a finanszírozó számára. A Gróf Tisza István Kórház a fogvatartottak egészségügyi ellátását a 6/A. számú melléklet szerinti Ambuláns adatlapon és a 14. számú melléklet szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon az "F1" és "F6" térítési kategóriákban jelenti a finanszírozó számára. Ezen térítési kategóriákat csak e két intézmény jelentheti."

12. § (1) Az R1.40. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél - ide nem értve az 1903, a 2200, a 2201, a 2203, a 2205, a 2206, a 2207, a 2208, a 2209, a 4003 szakmakóddal rendelkező osztályra történő áthelyezést - a finanszírozási napi díj az aktív ellátás normatív ápolási idejének leteltétől számolható el."

(2) Az R1. 40. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A rövid ellátási (az alsó határnap letelte előtt befejezett) eset után az intézmény nem jogosult a teljes HBCs díjra. Az alsó határnap alatti egy napra eső díj a teljes HBCs díjnak az alsó határnap számával elosztott hányadosa."

(3) Az R1. 40. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra."

(4) Az R1. 40. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A megkezdett aktív fekvőbeteg-ellátás másik szolgáltató által felső határnapon belül történt folytatása esetén az áthelyező szolgáltató az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben a megkezdett ellátás nem minősül sürgős esetnek, vagy nem tartozik az áthelyező szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor az áthelyező szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg.

(9b) Fekvőbeteg gyógyintézetből történő elbocsátást követően felső határnapon belül másik gyógyintézetben végzett aktív fekvőbeteg-ellátás esetén - az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével - az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el."

13. § Az R1. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók által az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló miniszteri rendelet és az R. szerint egynaposként elszámolható teljesítménymennyiség is a tervezett éves keret részét képezi, melyre a tervezett éves keret megállapításának szabályai irányadók."

14. § Az R1. 76/Z. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2021. évre vonatkozóan a tervezett éves aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási, a járóbeteg-szakellátási és a molekuláris diagnosztikai (PCR) keretet a 2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni, amelynek mértéke nem lehet kevesebb az előző évben meghatározott keret mértékénél. E bekezdésben foglaltakat 2021. április 1. napjától kezdődően kell alkalmazni."

15. § Az R1. a következő 77/A. §-sal egészül ki:

"77/A. § E rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.12.) megállapított 20/A. §-a szerinti iskolaorvosi bértámogatásra az érintett egészségügyi szolgáltatók - a 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -először a 2021. január havi munkabérek kifizetéséhez igényelt, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig utalandó bértámogatásra jogosult azzal, hogy azt a NEAK 2021 júniusától utalványozza."

16. § (1) Az R1. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. 12. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R1. 22. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R1. 28. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az R1. 34. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az R1. a 9. melléklet szerinti 38. számú melléklettel egészül ki.

(10) Az R1. 38. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R1. 38. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

17. § Az R1.

a) 11. § (7) bekezdés a) és b) pontjában az "1100" szövegrész helyébe az "1500" szöveg,

b) 28/E. § (3) bekezdésében a "Gróf Tiszta István Kórház" szövegrész helyébe a "Gróf Tisza István Kórház" szöveg, valamint a "Fogvatatottak egészségügyi ellátása előirányzat" szövegrész helyébe a "fogvatartottak egészségügyi ellátása előirányzat" szöveg,

c) 33. § (3) bekezdésében a "LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás" szövegrész helyébe az "5. számú melléklet szerinti Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás" szöveg,

d) 33/A. § (2a) bekezdésében a "légimentési tevékenység finanszírozása havi 90,0 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére" szövegrész helyébe a "légimentési tevékenység finanszírozása havi 132,2 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére" szöveg,

e) 33/A. § (3) bekezdésében az "5. számú melléklet szerinti 15. Mentés előirányzat terhére" szövegrész helyébe az "5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére" szöveg,

f) 33/B. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "település" szöveg,

g) 39. § (2a) bekezdésében a "40. § (11a) bekezdése" szövegrész helyébe a "40. § (8) bekezdése" szöveg,

h) 41/A. § (2) bekezdésében a "jelentett és elszámolt teljesítményéneket a finanszírozó az alapdíj 100%-kal számolja el" szövegrész helyébe a "jelentett és elszámolt teljesítményeket a finanszírozó az alapdíj 100%-ával számolja el" szöveg,

i) 50/D. § (3) bekezdésében a "továbbá a Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás" szövegrész helyébe a "továbbá orvosi rendelvényű halottszállítás" szöveg,

j) 76/Z. § (7) bekezdésében a "2021. április 1. napján" szövegrész helyébe a "2021. május 1. napján" szöveg,

k) 76/Z. § (8) bekezdésében a "(6a) bekezdését" szövegrész helyébe a "(7) bekezdését" szöveg,

l) 36. számú mellékletében az "(amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)" szövegrész helyébe az "(amely összeg a közterheket is tartalmazza)" szöveg, valamint a " Szakdolgozói bértámogatás szociális hozzájárulási adóval növelt összege (Ft/hó)" szövegrész helyébe a "Szakdolgozói bértámogatás (Ft/hó)" szöveg,

m) 37. számú mellékletében az "(amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)" szövegrész helyébe az "(amely összeg a közterheket is tartalmazza)" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R1.

a) 26. § (7) bekezdése,

b) 28. § (1c)-(1e) bekezdése,

c) 28/D. §-a,

d) 42. § a) pontja.

3. A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

19. § A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, továbbá háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatókra, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti praxiskezelőre (a továbbiakban: praxiskezelő) terjed ki."

20. § (1) A Pkr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás közelében működő egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi (a továbbiakban: együtt háziorvos) szolgálat részvételével a magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében a következő szakmai együttműködési formák hozhatók létre és vehetők nyilvántartásba:

a) egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében valamennyi háziorvosi szolgálatot ugyanaz az egészségügyi szolgáltató működteti;

b) integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok vagy a háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók - önállóságukat megtartva - egy közösen alapított egészségügyi szolgáltatót hoztak létre alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében;

c) praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók - megőrizve önállóságukat - egymással konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében, és soraikból egy konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely képviseli az együttműködést."

(2) A Pkr. 2. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti praxisközösségben 5 háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatonként, illetve 5 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként további egy fogorvosi szolgálat is részt vehet, ezzel a praxisközösség legfeljebb 12 szolgálatból is állhat.

(5) Egy szolgálat egy (3) bekezdés szerinti praxisközösségben vehet részt.

(6) A (3) bekezdés szerinti praxisközösségi szolgáltató tagja kizárólag a praxisközösséghez csatlakozó valamely szolgálat által ellátott alapellátási körzet tekintetében területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

a) praxisjoggal rendelkező személy (illetve egyéni vállalkozó), vagy

b) az a) pont szerinti személy - közeli hozzátartozóival egybeszámított - közvetlen vagy közvetett minősített többségi befolyásával működő egészségügyi szolgáltató, vagy

c) állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató

lehet.

(7) A (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy - létrejöttét megelőzően - az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat. Az így kiadott felmentés időtartama alatt a (3) bekezdésben meghatározott praxisközösségi formák létrehozhatóak, nyilvántartásba vehetőek és működtethetőek. A határozott időre adott felmentés - indokolt esetben - meghosszabbítható.

(8) A praxiskezelő a 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti előírások keretében, a (3) bekezdés szerinti praxisközösség alapító dokumentumának tartalmára vonatkozóan az érvényes létrehozás és működés feltételeként kötelező előírásokat tehet közzé."

21. § A Pkr. 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A praxiskezelő, illetve a területi kollegiális szakmai vezető az (1) bekezdésben és a 2. §-ban foglaltak teljesítését ellenőrizheti, és hiányosság esetén határidő megjelölésével felhívja a praxisközösséget a nyilatkozatban vállaltak teljesítésére és annak igazolására.

(5) Ha a praxisközösség kéri, vagy a (4) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat a kijelölt határidővel nem teljesíti, a praxiskezelő a praxisközösséget törli a nyilvántartásból."

22. § A Pkr. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § E rendelet alkalmazásában a prevenciós rendelés tanácsadással is teljesíthető."

23. § A Pkr.

a) 2. § (2) bekezdésében az "a terület háziorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból álló" szövegrész helyébe az "a terület háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból (a továbbiakban együtt: szolgálat) álló" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "háziorvosi szolgáltató" szövegrész helyébe a "szolgálatot működtető" szöveg, valamint az "amelyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja" szövegrész helyébe az "amelyben nyilatkozatot tesz, hogy orvosával szolgálatonként vállalja" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a "háziorvosi szolgálatokkal" szövegrész helyébe a "szolgálatokkal" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés g) pontjában, a "háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal" szövegrész helyébe a "szolgálatokkal és ügyeleti szolgálatokkal" szöveg,

e) 3. § (2) bekezdésében a "háziorvosi szolgálatot" szövegrész helyébe a "szolgálatot" szöveg, valamint a "háziorvosi szolgáltatónak" szövegrész helyébe a "szolgáltatónak" szöveg,

f) 3. § (3) bekezdésében a "háziorvosi szolgálatot" szövegrész helyébe a "szolgáltatót" szöveg,

g) 3. § (4) bekezdésében a "Ha a háziorvosi szolgálat a (3) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat a kijelölt határidővel nem teljesíti" szövegrész helyébe a "Ha a szolgáltató kéri, vagy a (3) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat a kijelölt határidővel nem teljesíti" szöveg,

h) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a "4 óra, továbbá praxisonként 2000 fő bejelentkezett létszám felett minden további 500 fő után" szövegrész helyébe a "4 óra 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint biztosított prevenciós rendelésen felül praxisonként 2000 fő (bejelentkezett) létszám feletti, praxisközösségben egybeszámított minden további 500 fő után" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 16. § (10) bekezdése és a 10. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (11) bekezdése és a 11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2021. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás119 912,0
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás71 558,9
Indikátorrendszer finanszírozása7 300,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad-
vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása
6 400,0
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen218 926,4
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás145,5
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 173,7
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás42 494,1
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás26 163,0
3.Fogászati ellátás összesen68 657, 1
4.Otthoni szakápolás6 480,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 796,9
6.Művesekezelés27 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete365 441,1
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése15 029,1
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen389 857,4
8.Mentés45 479,1
9.Laboratóriumi ellátás24 266,1
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás193 382,8
Népegészségügy fejlesztése2 717,5
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás5 426,4
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás4 800,0
Fekvőbeteg-szakellátás641 052,2
aktív fekvőbeteg-szakellátás546 551,5
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 573,1
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás51 211,9
10.Összevont szakellátás összesen901 590,8
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék10 658,5
13.Finanszírozási rendszer átalakítása21 249,3
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás119 659,8
ÖSSZESEN1 871 567,0

"

2. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

Az R1. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 10. pontja a következő sorokkal egészül ki:

"F1 = fogvatartottak ellátása

F6 = fekvőbeteg fogvatartottak részére végzett ellátás"

3. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

"

4. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

Az R1. 12. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint

A beteg önellátó képességének fokaSzakápolási ellátásSzakirányú
(rehabilitációs)
tevékenység, alapdíj szorzók
elrendelhető vizitek száma és az alapdíj szorzók
1-14-igtovábbi
Teljes ápolást igénylő esetben1,01,01,0
Részleges ápolást igénylő esetben0,90,81,0
Önellátásra képes beteg esetében0,80,5-

"

5. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 14. számú mellékletében az "ADATLAP kórházi (osztályos)ápolásiesetről" című adatlap helyébe a következő rendelkezés lép:

"ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

"

2. Az R1. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 4. pontja a következő sorral egészül ki:

"F1 = fogvatartottak ellátása"

6. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 22. számú melléklet A) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NEAK honlapján közzéteszi:)

"1. Havi jelentések:

a) alapdíjak és országosan összesített teljesítményadatok havi bontásban,

b) NEAK tájékoztató a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásának havi kifizetéseiről idősorosan,

c) járóbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés,

d) fekvőbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés."

2. Az R1. 22. számú melléklet C) pontjában az "EüM" szövegrész helyébe az "EMMI" szöveg lép.

7. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2021. évre vonatkozó súlyszám és pontszám

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2020. november és 2021. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos pontszám mértéke: 83 311 827 312 pont. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2020. november és 2021. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 091 564 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2021. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapFekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2020. november1/121/12
2020. december1/121/12
2021. január1/121/12
2021. február1/121/12
2021. március1/121/12
2021. április1/121/12
2021. május1/121/12
2021. június1/121/12
2021. július1/121/12
2021. augusztus1/121/12
2021. szeptember1/121/12
2021. október1/121/12

"

8. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

Az R1. 34. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

[ABC
1.Szolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)]
10.S787Országos Kórházi Főigazgatóság1395,1

9. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

"38. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az iskola-egészségügyi szolgálatok iskolaorvosi bértámogatásának összege (amely összeg a közterheket is tartalmazza)

Gyakorlati idő
(év)
Iskolaorvosi bértámogatás
összege (Ft/hó)
0-218 300
3-564 000
6-10150100
11-15190 900
16-20213 300
21-25253 100
26-30286 800
31-35304 700
36-40342 800
41-428 800

"

10. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

"38. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az iskola-egészségügyi szolgálatok iskolaorvosi bértámogatásának összege 2022. január 1-jétől (amely összeg a közterheket is tartalmazza)

Gyakorlati idő
(év)
Iskolaorvosi bértámogatás
összege (Ft/hó)
0-266 000
3-5124 700
6-10235 500
11-15287 900
16-20316 700
21-25367 800
26-30411 200
31-35434 200
36-40483 200
41-593 700

"

11. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

"38. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az iskola-egészségügyi szolgálatok iskolaorvosi bértámogatásának összege 2023. január 1-jétől (amely összeg a közterheket is tartalmazza)

Gyakorlati idő (év)Iskolaorvosi bértámogatás
összege (Ft/hó)
0-289 800
3-5155 000
6-10278 100
11-15336 300
16-20368 400
21-25425 200
26-30473 400
31-35499 000
36-40553 400
41-676 200

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére