313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

A Kormány az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a továbbiakban: Öotv.) meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és fogorvosokra (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint a praxiskezelőre terjed ki.

2. Fogalommeghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)[1] háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján - jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;

b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,

ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy

bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;

c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

(3) E rendelet háziorvosi körzetre, illetve tartósan betöltetlen háziorvosi körzetre vonatkozó rendelkezéseit a fogorvosi körzetre is alkalmazni kell.

(4) Az Öotv. 2. § (4) bekezdés b) pontja alkalmazásában egyenesági leszármazó a praxisjog jogosultjának gyermeke, örökbefogadott és nevelt gyermeke, illetve unokája.

3. Praxisengedély

3. § (1) Az Öotv.-ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet.

(2)[2] A praxisengedély kiadása az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik.

(3)[3] Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja ki.

4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek.

(2) A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást,

b) az (1) bekezdésben foglalt jogszabályban meghatározott feltételek fennállásáról szóló igazolásokat, dokumentumokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiratokon túlmenően a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a praxisjog átruházásáról szóló szerződést,

b) a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést,

c) a praxisjog folytatása esetén a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát igazoló okiratokat, ideértve - több folytatásra jogosult személy esetén - az Öotv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott megállapodást is.

(4)[4] Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható, ebben az esetben a (3) bekezdés a) és c) pontját nem kell alkalmazni.

(5)[5] A feladat-ellátási szerződés egy példányát a települési önkormányzat megküldi az engedélyező szervnek.

(6)[6] Ha a feladat-ellátási szerződést határozott időre kötötték, annak időtartamát a felek - a háziorvos erre irányuló szándéka esetén - meghosszabbítják, ha nem állnak fenn az Öotv. 2/B. § (3) bekezdésében foglalt okok.

(7)[7] A feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány alapján kell megkötni.

5. § (1) Nem kaphat praxisengedélyt az a kérelmet benyújtó orvos,

a)[8] aki praxisjoggal már rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra,

b) akitől a praxisjogot az orvosi tevékenysége gyakorlásával összefüggő jogszabálysértő magatartása miatt visszavonták, a visszavonástól számított 5 évig.

(2)[9] Amennyiben a praxisjog jogosultja másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítéséről gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni.

6. §[10] A praxisengedélyre vonatkozó határozatot közölni kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha

a) a praxisjog jogosultja a jog elnyerése iránti eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt,

b) a praxisjog jogosultja a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel már nem rendelkezik,

c)[11] a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv három éven belül legalább két alkalommal jogszabálysértés miatt intézkedett, és a háziorvos a határozatban foglaltaknak nem tett eleget,

d)[12] a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv ismételt figyelmeztetése ellenére a háziorvos az ellátást nem, illetve - a helyettesítés kivételével - nem személyesen nyújtja,

e)[13] a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából rosszhiszeműnek minősül különösen az a személy, aki az eljárás során valamely, az engedély megadása szempontjából fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot meghamisít, vagy más módon a hatóságot megtéveszti.

(3) Ha a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok miatt vált véglegesen alkalmatlanná, a jogszabály szerinti alkalmassági vizsgálat időpontjától számított hetedik hónap első napján kell a praxisengedélyét visszavonni.

(4)[14] A működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak fennállását a praxisengedély kiadásától számított 5 évenként, a (3) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időszakonként ellenőrzi.

(5)[15] A praxisengedély visszavonását a 6. § szerinti szerv is kezdeményezheti.

(6) A praxisengedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell az önkormányzattal és azokkal a szervekkel, amelyekkel a praxisengedélyre vonatkozó határozatot közölték.

8. § Amennyiben a praxisjog jogosultja meghal, a praxisjog folytatására a 3-7. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A praxisjog folytatására jogosult személy a korábbi praxisjoggal rendelkező személy halálától számított 60 napon belül nyújthatja be a praxisjog iránti kérelmet, feltéve, hogy

a) megfelel az e rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, vagy

b) egy éven belül megfelel az a) pont szerinti feltételeknek, és erre az időszakra gondoskodik a helyettesítésről.

9. § (1) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, ha

a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy

b) a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen.

(2) A helyettesítést - miniszteri rendeletben foglaltakat is figyelembe véve - olyan orvos láthatja el, aki megfelel a praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.

10. § (1) A háziorvosi szolgáltatást nyújtó szervezetben önálló háziorvosi tevékenységet kizárólag praxisjoggal rendelkező tag, illetve alkalmazott láthat el.

(2) A praxisjog jogosultja - a helyettesítés kivételével - csak egy háziorvosi körzetben végezhet önálló orvosi tevékenységet.

11. §[16] A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint - az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően - a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a háziorvosi szolgáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról. A 7. § (1) bekezdése szerinti esetekben az egészségügyi dokumentációt az adott körzetre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató részére kell átadni.

4. Praxiskezelő, a praxisjog elidegenítése

12. § (1)[17] A Kormány praxiskezelőként az engedélyező szervet jelöli ki.

(2)[18] A praxiskezelő az Öotv. 2/C. § b) pontja szerinti feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját.

13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki - figyelembe véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

(2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek.

13/A. §[19] (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(2)[20] Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló háziorvos egészségügyi szolgálati jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(3)[21] A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

(4)[22] A praxisjog a praxisengedély visszavonását követő 6 hónap alatt abban az esetben is elidegeníthető, ha a praxisjog visszavonására nem a praxisjog jogosultjának halála vagy az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt került sor.

14. § (1) A praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvos - ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is - ezen szándékát bejelenti a praxiskezelőnek. A praxiskezelő a bejelentés alapján a honlapján - ingyenesen - közzéteszi:[23]

a) az eladó nevét,

b) a praxisjoggal érintett körzet megnevezését,

c) a praxisjog vételárát.

(2) A praxisjog értékének alapja - ha a felek másként nem rendelkeznek - a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. § (1) Az Öotv. 3. § (5) bekezdése szerinti orvosnak az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott működtetési engedély - e rendelet erejénél fogva - az e rendelet szerinti praxisengedélynek minősül.

(2) A 13. § (2) bekezdése szerinti kötelezettséget az e rendelet hatálybalépését követően megvalósuló adásvétel esetén kell teljesíteni.

17. §[24] Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

18. §[25] Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépesekor fennálló feladat-ellátási szerződés tekintetében a Mód.r.-rel megállapított 4. § (7) bekezdésében és 1. mellékletben foglaltakat első ízben a feladat-ellátási szerződésnek a Mód.r. hatálybalépését követő első módosításakor kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[26]

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):

2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:

4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):

5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:

6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:

7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések:

9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:

10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:

11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

13. Egyéb előírások:

14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította az 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[3] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[4] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[5] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[6] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[7] Beiktatta a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[8] Módosította a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 95. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[9] Megállapította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[10] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[11] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[12] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[13] Megállapította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 77. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[14] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § c) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[15] Megállapította az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[16] Módosította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 78. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[17] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[18] Megállapította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 46. § - a. Hatályos 2013.07.06.

[19] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 79. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[20] Módosította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § a)b) pontja. Hatályos 2021.03.01.

[21] Módosította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.03.01.

[22] Beiktatta a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 40. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[24] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 80. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[25] Beiktatta a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[26] Beiktatta a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-a (lásd 8. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére