Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

A Kormány az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a továbbiakban: Öotv.) meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és fogorvosokra (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint a praxiskezelőre terjed ki.

2. Fogalommeghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)[1] háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján - jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;

b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,

ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy

bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;

c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

(3) E rendelet háziorvosi körzetre, illetve tartósan betöltetlen háziorvosi körzetre vonatkozó rendelkezéseit a fogorvosi körzetre is alkalmazni kell.

(4) Az Öotv. 2. § (4) bekezdés b) pontja alkalmazásában egyenesági leszármazó a praxisjog jogosultjának gyermeke, örökbefogadott és nevelt gyermeke, illetve unokája.

3. Praxisengedély

3. § (1) Az Öotv.-ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet.

(2)[2] A praxisengedély kiadása az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik.

(3)[3] Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja ki.

4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek.

(2) A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást,

b) az (1) bekezdésben foglalt jogszabályban meghatározott feltételek fennállásáról szóló igazolásokat, dokumentumokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiratokon túlmenően a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a praxisjog átruházásáról szóló szerződést,

b) a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést,

c) a praxisjog folytatása esetén a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát igazoló okiratokat, ideértve - több folytatásra jogosult személy esetén - az Öotv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott megállapodást is.

(4)[4] Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható, ebben az esetben a (3) bekezdés a) és c) pontját nem kell alkalmazni.

(5)[5] A feladat-ellátási szerződés egy példányát a települési önkormányzat megküldi az engedélyező szervnek.

(6)[6] Ha a feladat-ellátási szerződést határozott időre kötötték, annak időtartamát a felek - a háziorvos erre irányuló szándéka esetén - meghosszabbítják, ha nem állnak fenn az Öotv. 2/B. § (3) bekezdésében foglalt okok.

(7)[7] A feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány alapján kell megkötni.

5. § (1) Nem kaphat praxisengedélyt az a kérelmet benyújtó orvos,

a)[8] aki praxisjoggal már rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra,

b) akitől a praxisjogot az orvosi tevékenysége gyakorlásával összefüggő jogszabálysértő magatartása miatt visszavonták, a visszavonástól számított 5 évig.

(2)[9] Amennyiben a praxisjog jogosultja másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítéséről gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni.

6. §[10] A praxisengedélyre vonatkozó határozatot közölni kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha

a) a praxisjog jogosultja a jog elnyerése iránti eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt,

b) a praxisjog jogosultja a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel már nem rendelkezik,

c)[11] a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv három éven belül legalább két alkalommal jogszabálysértés miatt intézkedett, és a háziorvos a határozatban foglaltaknak nem tett eleget,

d)[12] a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv ismételt figyelmeztetése ellenére a háziorvos az ellátást nem, illetve - a helyettesítés kivételével - nem személyesen nyújtja,

e)[13] a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából rosszhiszeműnek minősül különösen az a személy, aki az eljárás során valamely, az engedély megadása szempontjából fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot meghamisít, vagy más módon a hatóságot megtéveszti.

(3) Ha a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok miatt vált véglegesen alkalmatlanná, a jogszabály szerinti alkalmassági vizsgálat időpontjától számított hetedik hónap első napján kell a praxisengedélyét visszavonni.

(4)[14] A működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak fennállását a praxisengedély kiadásától számított 5 évenként, a (3) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időszakonként ellenőrzi.

(5)[15] A praxisengedély visszavonását a 6. § szerinti szerv is kezdeményezheti.

(6) A praxisengedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell az önkormányzattal és azokkal a szervekkel, amelyekkel a praxisengedélyre vonatkozó határozatot közölték.

8. § Amennyiben a praxisjog jogosultja meghal, a praxisjog folytatására a 3-7. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A praxisjog folytatására jogosult személy a korábbi praxisjoggal rendelkező személy halálától számított 60 napon belül nyújthatja be a praxisjog iránti kérelmet, feltéve, hogy

a) megfelel az e rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, vagy

b) egy éven belül megfelel az a) pont szerinti feltételeknek, és erre az időszakra gondoskodik a helyettesítésről.

9. § (1) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, ha

a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy

b) a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen.

(2) A helyettesítést - miniszteri rendeletben foglaltakat is figyelembe véve - olyan orvos láthatja el, aki megfelel a praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.

10. § (1) A háziorvosi szolgáltatást nyújtó szervezetben önálló háziorvosi tevékenységet kizárólag praxisjoggal rendelkező tag, illetve alkalmazott láthat el.

(2) A praxisjog jogosultja - a helyettesítés kivételével - csak egy háziorvosi körzetben végezhet önálló orvosi tevékenységet.

11. §[16] A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint - az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően - a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a háziorvosi szolgáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról. A 7. § (1) bekezdése szerinti esetekben az egészségügyi dokumentációt az adott körzetre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató részére kell átadni.

4. Praxiskezelő, a praxisjog elidegenítése

12. § (1)[17] A Kormány praxiskezelőként az engedélyező szervet jelöli ki.

(2)[18] A praxiskezelő az Öotv. 2/C. § b) pontja szerinti feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját.

13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki - figyelembe véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

(2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek.

13/A. §[19] (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(2)[20] Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló háziorvos egészségügyi szolgálati jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(3)[21] A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

(4)[22] A praxisjog a praxisengedély visszavonását követő 6 hónap alatt abban az esetben is elidegeníthető, ha a praxisjog visszavonására nem a praxisjog jogosultjának halála vagy az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt került sor.

14. § (1) A praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvos - ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is - ezen szándékát bejelenti a praxiskezelőnek. A praxiskezelő a bejelentés alapján a honlapján - ingyenesen - közzéteszi:[23]

a) az eladó nevét,

b) a praxisjoggal érintett körzet megnevezését,

c) a praxisjog vételárát.

(2) A praxisjog értékének alapja - ha a felek másként nem rendelkeznek - a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. § (1) Az Öotv. 3. § (5) bekezdése szerinti orvosnak az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott működtetési engedély - e rendelet erejénél fogva - az e rendelet szerinti praxisengedélynek minősül.

(2) A 13. § (2) bekezdése szerinti kötelezettséget az e rendelet hatálybalépését követően megvalósuló adásvétel esetén kell teljesíteni.

17. §[24] Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

18. §[25] Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépesekor fennálló feladat-ellátási szerződés tekintetében a Mód.r.-rel megállapított 4. § (7) bekezdésében és 1. mellékletben foglaltakat első ízben a feladat-ellátási szerződésnek a Mód.r. hatálybalépését követő első módosításakor kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[26]

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):

2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:

4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):

5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:

6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:

7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések:

9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:

10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:

11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

13. Egyéb előírások:

14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította az 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[3] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[4] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[5] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[6] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[7] Beiktatta a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[8] Módosította a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 95. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[9] Megállapította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[10] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[11] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[12] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[13] Megállapította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 77. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[14] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. § c) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[15] Megállapította az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[16] Módosította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 78. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[17] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[18] Megállapította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 46. § - a. Hatályos 2013.07.06.

[19] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 79. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[20] Módosította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § a)b) pontja. Hatályos 2021.03.01.

[21] Módosította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.03.01.

[22] Beiktatta a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 40. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[24] Beiktatta a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 80. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[25] Beiktatta a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[26] Beiktatta a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-a (lásd 8. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

Tartalomjegyzék