2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)" szöveg és az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

d) 4. § (3a) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében az "a Főigazgatóságnak. A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézetnek. Az Intézet" szöveg,

f) 4. § (6) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

g) 4. § (9) bekezdés a) pontjában az "a Főigazgatóságot" szövegrész helyébe az "az Intézetet" szöveg,

h) 4. § (9) bekezdés b) pontjában az "a Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az Intézetnek" szöveg,

i) 4. § (10) bekezdésében az "a Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az Intézetnek" szöveg,

j) 4. § (11) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

k) 126. § (12) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg és az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

l) 135/E. § (1) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

a) 14. § nyitó szövegrészében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)" szöveg,

b) 39/I. § (1) bekezdésében a "Hivatal vagy a Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagy az Intézet" szöveg,

c) 39/I. § (3) bekezdésében az "a Főigazgatósághoz" szövegrész helyébe az "az Intézethez" szöveg,

d) 110/B. § (2) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrészek helyébe az "az Intézet" szöveg,

e) 110/B. § (2a) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

f) 110/B. § (4) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg

lép.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 2. §-ában a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az 5. számú melléklet szerint" szövegrész,

b) 7. § (4) bekezdésében az "a 6. számú melléklet szerint" szövegrész,

c) 5. számú melléklete,

d) 6. számú melléklete.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) E rendelet hatálya - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem terjed ki a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett, személyes gondoskodást végző személyre.

(4) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett,

b) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,

c) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól mentesül."

6. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(Teljesíti a továbbképzési kötelezettségét az, aki az adott továbbképzési időszak alatt a munkaköréhez kapcsolódó területen)

"ad) vezetői munkakörben dolgozik, és a foglalkoztató intézmény vezetőjének engedélyével a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vkr.) szerinti vezetőképzés alapozó képzésének keretében annak sikeres elvégzéséről tanúsítványt szerez, ideértve a Vkr. 1. § (1) bekezdése szerinti személyeken túl a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetőjének helyettesét, gazdasági vezetőjét, vezető szakápolóját, valamint az integrált és a közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetőhelyettesét is;"

7. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kötelező továbbképzések listáját a típus feltüntetésével, valamint - a továbbképzésben érintett munkakörök megjelölésével - a munkakörhöz kötött továbbképzések listáját a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter határozza meg, és azokat a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi."

8. § (1) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. § (1)-(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Minősített választható továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező továbbképzési programot a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Gazdasági társaság) és az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház szervezhet. Minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programot a Gazdasági társaság, az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház, továbbá - az 1/A. számú melléklet I. pont 16-18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében - a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Bölcsődék Egyesülete, illetve a Magyar Bölcsődék Egyesülete által megbízott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet.

(1a) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok kidolgozását, folyamatos tartalmi frissítését és háromévenkénti felülvizsgálatát a Gazdasági társaság vagy az egyházi módszertani intézmény - az 1/A. számú melléklet I. pont 16-18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében a Magyar Bölcsődék Egyesületével együtt - végzi.

(1b) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok kidolgozása, folyamatos tartalmi frissítése és háromévenkénti felülvizsgálata eredményeként létrejött továbbképzési programokat a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) szervezeti keretein belül működő Szociális Továbbképzési Minősítő Testület (a továbbiakban: Testület) fogadja el."

(2) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A továbbképzési programok minősítését és pontértékeinek meghatározását a Testület az Ügyrendjében és e rendeletben meghatározottak szerint végzi. Az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház, illetve képző intézménye a szociális továbbképzési programjába beépíti a vallási, világnézeti elkötelezettségének megfelelő ismereteket. A minősített továbbképzési programok pontértékét a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő ismeretek jellegétől és mennyiségétől függetlenül kell megállapítani, a képzés e része tekintetében a Testület az eljárásában csak azt vizsgálja, hogy biztosítottak-e a képzés tárgyi feltételei."

(3) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok - ideértve a felülvizsgálat eredményeként módosított továbbképzési programokat - meghirdetését és közzétételét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter hagyja jóvá."

9. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A továbbképzést szervező a minősített továbbképzésen - ide nem értve a szakmai tanácskozást - részt vevővel a polgári jog általános szabályai szerint képzési szerződést köt."

10. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 10. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az NSZI továbbképzésekkel kapcsolatos feladatai"

11. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az NSZI a Testület bevonásával a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a minősített továbbképzési programok megvalósítását, kivizsgálja a továbbképzésekkel, illetve a továbbképzésekhez kapcsolódó számonkérésekkel kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat. Ha a továbbképzés megvalósítása a minősített továbbképzési programtól eltér, vagy a továbbképző szervezet az e rendeletben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az NSZI határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet az eltérés megszüntetésére, illetve az e rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére."

12. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a 12. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"A Szociális Továbbképzési Minősítő Testület"

13. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 12. §-a a következő (1) és (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Testület

a) ellátja a továbbképzési programok minősítését, pontértékeinek meghatározását,

b) kidolgozza a továbbképzések szakmai követelményrendszerét,

c) közreműködik a továbbképzések szakmai felügyeletében.

(1a) A Testület a feladatait az NSZI szervezeti keretein belül létrehozott Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) közreműködésével látja el."

14. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet "A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság továbbképzéssel kapcsolatos feladatai" alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A Testület 13 tagból áll.

(2) A testület tagjai:

a) az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyházak által delegált 6 személy,

b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által felkért 7 személy, akik közül 1 személyt a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter delegál.

(3) A Testület ügyrendje tartalmazza a Testület működésével, valamint a Testület és a Titkárság közötti feladatmegosztással kapcsolatos részletes szabályokat.

(4) A Testület ügyrendjét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hagyja jóvá."

15. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) E rendelet 4. § (1) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 4. § (1) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

16. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a) 2. § (2a) bekezdésében a "vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet" szövegrész helyébe a "Vkr." szöveg,

b) 4. § (2a) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Testület" szöveg,

c) 4. § (3a) bekezdésében az "egyszeri alkalomra" szövegrész helyébe az "egy évre" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdése helyébe az "a Főigazgatóság honlapján" szövegrész helyébe az "az NSZI honlapján" szöveg, valamint a "Főigazgatóság részére" szövegrész helyébe a "Testület részére" szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az NSZI" szöveg,

f) 4. § (6a) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az NSZI" szöveg,

g) 4. § (6b) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az NSZI" szöveg,

h) 4. § (7) bekezdésében az "a Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az NSZI-nek" szöveg,

i) 4. § (8) bekezdés záró szövegrészében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az NSZI" szöveg,

j) 4/A. § (6) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az NSZI" szöveg,

k) 11/A. § (2) bekezdés f) pontjában az "a Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az NSZI-nek" szöveg,

l) 11/A. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az NSZI" szöveg,

m) 11/A. § (4) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az NSZI" szöveg,

n) 12. § (2) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Titkárság" szöveg,

o) 2. számú mellékletében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet" szöveg,

p) 3. számú mellékletében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 11. §-a.

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

18. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek" szöveg és a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet" szöveg,

d) 8/A. § (3) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

20. § (1) E rendelet 8. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék