38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása

3. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A RID Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító oktatást legkésőbb az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani. A RID Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani."

2. Az R1. 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:

"9. A RID Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a 7 osztályba tartozó anyagok szállítása esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fvr.) foglalt követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges."

2. melléklet a 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az ADN Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító oktatást legkésőbb az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani. Az ADN Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani."

2. Az R2. 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a melléklet a következő 10a. ponttal egészül ki:

"10. Az ADN Szabályzat 8.2.2.7.0 pont rendelkezéseinek alkalmazása során a tesztvizsgát a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt kell megtartani. Ebben az esetben nincs szükség a Szabályzat által előírt írásos kijelölésre és a vizsgáztató szervezet tekintetében a leírt kritériumrendszer vizsgálatára.

10a. Az ADN Szabályzat 8.2.2.7.3.1 pont rendelkezéseinek alkalmazása során az ismeretfelújító tesztvizsgát a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt kell megtartani."

3. Az R2. 1. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:

"12. Az ADN Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a 7 osztályba tartozó anyagok szállítása esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fvr.) foglalt követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges."

Tartalomjegyzék