43/2021. (XI. 29.) AM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

1. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"Az állattartó a NÉBIH honlapján közzétett módon, formanyomtatványon vagy elektronikus felületen benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz az új tenyészetét és tartási helyét, valamint - az adatváltozást követő 14 napon belül - a tenyészet vagy a tartási hely adataiban bekövetkezett változást, ide nem értve a méhcsaládok számában bekövetkezett változást, amit kizárólag a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendelet szerinti monitoring vizsgálat időszakában kell bejelenteni. A bejelentés tartalmazza az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését az alábbi esetekben:"

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

2. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (2a) bekezdésében

a) a "12 500 millió forint" szövegrész helyébe a "12 900 millió forint" szöveg,

b) a "2500 millió forint" szövegrész helyébe a "2700 millió forint" szöveg,

c) a "8500 millió forint" szövegrész helyébe a "8700 millió forint" szöveg

lép.

3. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

3. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (1c) bekezdés i) pont ic) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági káresemény (1) bekezdés szerinti bejelentése az alábbi adatokat tartalmazza:

a búzát, a kukoricát, az őszi árpát, a napraforgót, illetve az őszi káposztarepcét érintő aszály bejelentése esetén]

"ic) a tőszám vagy csíraszám (db/ha),"

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (1c) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági káresemény (1) bekezdés szerinti bejelentése az alábbi adatokat tartalmazza:]

"k) ültetvény esetén a telepítés (év, hónap) és a termőre fordulás időpontja (év)."

4. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (6c) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Szőlő- és gyümölcsültetvény esetében, ha az agrárkár-megállapító szerv a 10. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése során megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelő saját hozamadataiból számított referencia-időszak hozamadata meghaladja az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam kétszeresét, akkor a hozamérték-csökkenés számításához]

"a) a saját referencia-időszak hozamadatát kell figyelembe venni, ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző ötéves időszak teljes időtartama alatt rendelkezett a tárgyévben művelt ültetvényterület legalább felével, b) az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatát kell figyelembe venni, ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző ötéves időszak teljes időtartama alatt nem rendelkezett a tárgyévben művelt ültetvényterület legalább felével,"

5. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 4. § (12) bekezdésben a "szőlő- és gyümölcsültetvény" szövegrész helyébe az "ültetvény" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésben az "a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben szereplő káresemény után a biztosító által kifizetett kártérítési összeg" szövegrész helyébe az "a biztosító által a növénykultúrára kifizetett kártérítés összege" szöveg

lép.

4. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

7. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "legfeljebb 100 millió forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 151 millió forint" szöveg lép.

5. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

8. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "1640 millió forint" szövegrész helyébe az "1740 millió forint" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az "1385" szövegrész helyébe az "1420" szöveg

lép.

6. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

9. § A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 2021. évben az (1) bekezdésben meghatározott időszakon belül támogatási kérelmet be nem nyújtott igénylő a támogatási kérelmét - az (1) bekezdésben meghatározott módon - 2021. november 30. és december 6. között jogosult benyújtani."

10. § A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5. § (2) bekezdésében a "november 15-éig" szövegrész helyébe a "december 31-éig" szöveg lép.

7. A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet módosítása

11. § A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 8/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/E. § Az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem 2020. október 31. és 2021. június 30. vagy 2021. november 30. és december 6. között a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz."

8. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosítása

12. § A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 17. §-ában az "egyedi azonosításra nem alkalmas" szövegrész helyébe az "egyedi azonosításra alkalmas" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 43/2021. (XI. 29.) AM rendelethez

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklet 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1. Károsodott növénykultúrára számított kárenyhítő juttatás maximális összege
károsodott
növény-
kultúrára
számított
kárenyhítő
juttatás
maximális
összege (Ft)
= 0,8 x[növénykultúra -
hozamérték-
csökkenésének
összege (Ft)
növénykultúra -
hozamérték-
csökkenéséből
levonásra
kerülő tételek
(Ft)]
a biztosító -
által a növény-
kultúrára
kifizetett
kártérítés
összege (Ft)
ugyanazon elszámolható
költségek tekintetében
megállapított
bármely egyéb (állami
vagy európai uniós
társfinanszírozású)
támogatás összege (Ft)"

Tartalomjegyzék