454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában,

az 5. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 14/C. §-sal egészül ki:

"14/C. § (1) Ha a bejegyzett földhasználó földhasználati jogosultságát a Földforgalmi tv. 42. § (2) bekezdés a)-c) pontjában leírt esetek szerint - földhasználati szerződéssel - engedte át, az ingatlanügyi hatóság e szerződés szerinti földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a bejegyzett földhasználó földhasználati lapján hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az átengedést megvalósító földhasználati szerződés alapján más földhasználó a földhasználatát bejelentette.

(2) Az átengedést megvalósító földhasználati szerződés szerinti földhasználat megszűnése esetén - ha a törlés időpontjában az eredeti földhasználati jogviszony még fennáll -, az ingatlanügyi hatóság a földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát az eredeti földhasználó földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza."

2. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában kérelmezőnek kell tekinteni:)

"b) azt a személyt, akinek esetében a részarány-földkiadási eljárás eredményeként meghozott végleges földkiadási határozat alapján a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárás nincs folyamatban és a részarány-földkiadás eredményeként tulajdonjog nem került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre,"

3. § A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következő sorrendben magába foglalja]

"e) a kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló eljárást, amely lehet egyezség befogadása vagy a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 46. § (1) bekezdése szerinti sorsolás,"

4. § A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megosztási eljárásban a ingatlanügyi hatóság feladata: a megosztási eljárással összefüggő feladatok ellátásához szükséges, elektronikus úton teljesítendő adatszolgáltatás a 6. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 8. napig, mely adatszolgáltatás kiterjed a megosztással érintett földrészlet tekintetében]

"ga) a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérő) és jogi szolgáltató részére különösen a kérelmek, a mezőgazdasági igazgatási szerv visszamaradt hányad tulajdonba adásáról szóló - ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas - földkiadási határozata, az ingatlan-nyilvántartási adatok, a földmérési munkarészek és a mezőgazdászi helyszínelésről készült jegyzőkönyv másolatának, valamint"

5. § A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyezségi meghívóban ismertetni kell:)

"i) a közös tulajdonnak a hatályon kívül helyezett, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény rendelkezései szerinti megszüntetése következtében létrejött közös tulajdon megszüntetésére a Polgári Törvénykönyv, vagy a Foktftv. 1-14. alcímének a továbbiakban alkalmazandó szabályait, és"

6. § A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § Az egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 8. §-ával hatályon kívül helyezett II. fejezet rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell."

7. § A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében az "a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/F. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn túl" szövegrész helyébe az "a 2012. június 1-je után" szöveg,

2. 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. a Földművelésügyi Minisztériummal" szövegrész helyébe a "Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) részére. Az NFK az Agrárminisztériummal" szöveg,

3. 1. § (4) bekezdés a) pontjában az "az Fkbt. 12/F. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül" szövegrész helyébe az "a 2012. június 1-je előtt" szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés e) pontjában az "a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés j) pontjában az "az Fkbt. 12/H. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § (2) bekezdésében" szöveg,

6. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

7. 5. §-ában a "105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet" szövegrész helyébe a "47/2017. (IX. 29.) FM rendelet" szöveg,

8. 6. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

9. 6. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

10. 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

11. 6. § (4) bekezdésében az "A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "Az NFK" szöveg,

12. 9. § (4) bekezdésében az "az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Fokftv. 45. §-ában" szöveg,

13. 11. § (4) bekezdésében az "az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Fokftv. 45. §-ában" szöveg,

14. 12. § (3) bekezdésében az "az Fkbt. 12. § (4) bekezdésének" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § (5) bekezdésének" szöveg,

15. 13. § (4) bekezdés d) pontjában az "az Fkbt. 12/F. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 44. § (2) bekezdése" szöveg,

16. 15. § (6) bekezdés f) pontjában az "az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § (4) bekezdésében" szöveg,

17. 15. § (13) bekezdésében az "az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 45. §-ában" szöveg,

18. 15. § (14) bekezdésében az "az Fkbt. 12/H. §" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § (1) bekezdése" szöveg,

19. 15. § (15) bekezdésében az "az Fkbt. 12/H. §-a" szövegrész helyébe az"a Foktftv. 46. § (1) bekezdése" szöveg,

20. 16. § (2) bekezdésében az "az Fkbt. 12/J. §-ában" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 48. §-ában" szöveg,

21. 17. § (8) bekezdés a) pontjában az "az Fkbt. 12/H. §" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § " szöveg,

22. 20. § (1) bekezdésében az "az Fkbt. 12/H. §" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. §" szöveg,

23. 21. § (4a) bekezdés a) pontjában az "az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 45. §-ában" szöveg,

24. 21. § (5) bekezdésében az "az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § (4) bekezdésében" szöveg,

25. 23. § (2) bekezdésében az "az Fkbt. 12/H. § (5) és (6) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 46. § (6) és (7) bekezdése" szöveg,

26. 1. melléklet címében az "az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Foktftv. 44. § (1) bekezdése" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 20. § (1) bekezdésében az "az Fkbt. 9/C. § (3) bekezdése szerint" szövegrész,

b) II. Fejezete.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Földforgalmi tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására."

10. § Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) és b) pontja.

4. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 2020. évi XL. törvény 6/A. §-a alkalmazása során, ha a jogosult termelőszövetkezeti különlapja már megszüntetésre került, az ingatlanügyi hatóság a jogosult számára új termelőszövetkezeti különlapot nyit.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti termelőszövetkezeti különlap I. része tartalmazza a II. részében feltüntetett tulajdonos részére a szövetkezet által megállapított aranykorona jogosultság mértékét. A termelőszövetkezeti különlap II. része tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakcímét."

5. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Foktftv. 4. § (7) bekezdése szerinti osztatlan közös tulajdon megszüntetése magába foglalja:

a) a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését,

b) az osztóprogram használatát biztosító ügyazonosító kód kiadását,

c) a Foktftv. 8. § (1a) bekezdése szerinti adatok szolgáltatását,

d) a Foktftv. 4. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételét és levételét,

e) a Foktftv. 5. § (1) bekezdése szerinti értesítéshez szükséges adatok szolgáltatását,

f) a Foktftv. 9. § (2) bekezdése szerinti adatok szolgáltatását,

g) az eljárásban ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő mérnök részvétele esetén a részére adandó adatok szolgáltatását,

h) a megosztással bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését,

i) a megosztásra kerülő földrészletet érintő jogok és tények átjegyzését,

j) a megosztással létrejövő földrészletek megközelítését biztosító szolgalmi jog bejegyzését, valamint

k) a folyamatban lévő megosztás tényének hivatalból vagy a jogosult kérelmére történő törlését."

(2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a Foktftv. 4. § (3b) bekezdésében vagy a 4. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásának eredményeképpen a kisajátítási eljárás megindítása tényének feljegyzése, illetve a kisajátítás folytán bekövetkező tulajdonváltozás átvezetése a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését, vagy a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését meghiúsítja, akkor az eljáró hatóság a kérelem visszautasításával vagy az eljárás megszüntetésével, illetve a folyamatban lévő megosztás tényének törlésével egyidejűleg hivatalból elrendeli az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítését, és az elrendelést követő 15 napon belül intézkedik annak teljesítéséről."

13. § A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Az osztóprogram alkalmazásával kialakítandó ingatlan 400 m2-nél kisebb alrészletet nem tartalmazhat.

(2) Ha az osztóprogram alkalmazásával olyan vegyes művelési ágú ingatlan kerül kialakításra, amely az erdő alrészlet mellett szántó, rét, legelő vagy fásított terület művelési ágú alrészletet tartalmaz, és a megosztás érinti az erdő alrészletet, abban az esetben a kialakításra kerülő ingatlanban az erdő alrészlet nem lehet 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú.

(3) Ha az osztóprogram alkalmazásával olyan vegyes művelési ágú ingatlan kerül kialakításra, amely az erdő alrészlet mellett szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ágú alrészletet tartalmaz, és a megosztás érinti az erdő alrészletet, abban az esetben kialakítható 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú erdő alrészlet is, figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra."

14. § A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) bekezdés, valamint a Foktftv. 9. § (3) bekezdése szerinti megkeresést a megosztásra kerülő ingatlant érintő jogok és tények jogosultjainak a tulajdoni lapon szereplő címére kell megküldeni."

15. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az értesítésnek tartalmaznia kell)

"b) az értékbecslési ajánlat szerinti értéket a földrészlet egésze vonatkozásában, továbbá a kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott ellenértéknek a földrészlet egészére számított összegét;"

(2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az értesítésnek tartalmaznia kell)

"e) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy ha az ingatlanon az értesített tulajdonostárs tulajdonában álló, a földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található, az értesített tulajdonostársnak nyilatkoznia kell annak tulajdonba adása és értékének megtérítése vagy további használata tekintetében;"

(3) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése a következő f)-i) ponttal egészül ki:

(Az értesítésnek tartalmaznia kell)

"f) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy az értesített tulajdonostárs 30 napon belül nyilatkozhat az ingatlant érintő bekebelezési szándékáról a 32. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti ellenérték megjelölésével, ha a tulajdoni hányadát meghaladó ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére a Foktftv. 17. § (1) bekezdése alapján jogosult;

g) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy az értesített tulajdonostárs a 31/A. §-ban foglalt esetekben 30 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozhat arról, hogy nem ért egyet az ingatlan egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vételével;

h) a kezdeményező tulajdonostárs nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha a Foktftv. 16. § (3) bekezdése alapján a földrészlet más tulajdonostárs által kerül bekebelezésre,

ha) és a földrészleten a tulajdonában álló és a földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található, nyilatkozik annak tulajdonba adása és értékének megtérítése vagy további használata tekintetében, továbbá

hb) megjelöli az ellenérték megfizetésére vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit;

i) a kezdeményező tulajdontárs nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ha a földrészlet más tulajdonostárs által kerül bekebelezésre, az eljárás kezdeményezésére vonatkozó valamennyi okiratot - különösen a többi tulajdonostárs igazolt értesítését és a többi tulajdonostárs által adott visszajelzést, valamint ha készült ilyen, akkor az értékbecslési szakvéleményt - a földrészletet ténylegesen bekebelezni jogosult tulajdonostárs, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti ellenajánlatot tevő tulajdonostárs részére átadja."

16. § A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § (1) A bekebelezési szándékról értesített tulajdonostárs 30 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozhat arról, hogy nem ért egyet az ingatlan egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vételével, ha a tulajdoni hányadának megfelelő terület az ingatlan művelési ágait és minőségi osztályait figyelembe véve a leggyengébb minőségű területen elérné a Foktftv. 11. §-a szerinti területi minimumot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot több tulajdonostárs közösen is megteheti, ha a tulajdoni hányadaiknak megfelelő terület együttesen az ingatlan művelési ágait és minőségi osztályait figyelembe véve a leggyengébb minőségű területen elérné a Foktftv. 11. §-a szerinti területi minimumot és úgy nyilatkoznak, hogy az ingatlan megosztása esetén egymással közös tulajdonban kívánnak maradni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozattétel esetén az ingatlan egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vételére nincs lehetőség."

17. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az értesített tulajdonostárs kívánja tulajdonba venni az ingatlant, akkor 30 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatban jelezheti az ingatlanra vonatkozó bekebelezési szándékát, amely nyilatkozatban meg kell jelölnie az általa ajánlott ellenértéknek a földrészlet egészére számított összegét (a továbbiakban: ellenajánlat), amelynek legalább 10%-kal meg kell haladnia a 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a kezdeményező tulajdonostárs által megjelölt ellenérték összegét, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a fennálló tulajdoni hányadát meghaladó ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére a Foktftv. 17. § (1) bekezdése alapján jogosult."

(2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (3)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a kezdeményező tulajdonostárs fenntartja az ingatlant érintő bekebelezési szándékát, úgy ezt a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatban jelezheti a (2) bekezdés szerinti ellenajánlatot tevő tulajdonostárs vagy tulajdonostársak felé. A kezdeményező tulajdonostársnak nyilatkozatában meg kell jelölnie az általa ajánlott újabb ellenértéknek a teljes ingatlanra számított összegét, amelynek legalább a 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenérték összegének 10%-ával meg kell haladnia a legmagasabb érvényes ellenajánlat összegét.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban a kezdeményező tulajdonostársnak fel kell hívnia az ellenajánlatot tevő tulajdonostársak figyelmét, hogy ha bekebelezési szándékukat fenntartják, akkor a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül tehetnek új ajánlatot, amelynek legalább a 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenérték összegének 10%-ával meg kell haladnia a (3) bekezdés szerint ajánlott ellenérték összegét.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell mindaddig, amíg nem érkezik több ellenajánlat. Nem tehet ellenajánlatot az a tulajdonostárs, aki a korábbi felhívásra ellenajánlatot nem tett.

(6) Ha a kezdeményező tulajdonostárs nem kíván újabb ajánlatot tenni, akkor az ellenajánlatot tevő tulajdonostárs nyilatkozatának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az eljárás kezdeményezésére vonatkozó valamennyi okiratot - különösen a többi tulajdonostárs igazolt értesítését és a többi tulajdonostárs által adott visszajelzést, valamint ha készült ilyen, akkor az értékbecslési szakvéleményt - a földrészletet ténylegesen bekebelezni jogosult, érvényes ellenajánlatot tevő tulajdonostárs részére átadni, valamint megjelölni az ellenérték megfizetésére vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit. Ha a földrészleten a tulajdonában álló és a földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található, a kezdeményező tulajdonostársnak egyidejűleg nyilatkoznia kell annak tulajdonba adása és értékének megtérítése vagy további használata tekintetében is.

(7) Ha a kezdeményező tulajdonostárs nem kíván újabb ajánlatot tenni, és több értesített tulajdonostárs is tett érvényes ellenajánlatot, akkor a (6) bekezdés szerinti okiratokat és nyilatkozatokat a legmagasabb összegű érvényes ellenajánlatot tevő tulajdonostárs - azonos összegű ellenajánlatok esetén a korábban érkezett érvényes ellenajánlatot tett tulajdonostárs, több azonos napon érkezett ellenajánlat esetén a kezdeményező tulajdonostárs által választott tulajdonostárs - részére kell megküldeni.

(8) Az okiratokat és nyilatkozatokat a (7) bekezdésben foglaltak alapján átvevő tulajdonostárs (a továbbiakban: átvevő tulajdonostárs) az okiratok és nyilatkozatok kézhezvételét követő 15 napon belül köteles értesíteni a többi érvényes ellenajánlatot tett tulajdonostársat a legmagasabb érvényes ajánlat összegéről.

(9) Az eljárás további szakaszaira folytatására a (3)-(8) bekezdésben foglaltak irányadók azzal, hogy a kezdeményező tulajdonostárson az átvevő tulajdonostársat kell érteni."

18. § A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § A bekebelezésről értesíteni kell a földrészletre bejegyzett egyéb jogok és tények jogosultjait, és ha a bekebelezendő tulajdoni hányadra az ingatlan-nyilvántartásba olyan jog vagy tény van bejegyezve vagy feljegyezve, amely szükségessé teszi a tulajdonjog átruházásához a jogosult vagy valamely hatóság hozzájárulását, az elidegenítési tilalom kivételével, a bekebelező tulajdonostárs köteles a hozzájárulást a tulajdonszerzést megelőzően beszerezni."

19. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti okiratnak a 21. §-ban foglaltakon túl tartalmaznia kell]

"b) több tulajdonostárs tulajdonba vételi szándéka esetén vételi szándékuk rögzítését, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a bekebelező tulajdonostárs ajánlotta a legmagasabb ellenértéket."

(2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi a végleges ellenérték kialakulásának folyamatát bemutató, 4. melléklet szerinti dokumentum."

20. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

21. § Hatályát veszti a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (3) és (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A folyamatban lévő megosztás tényfeljegyzése iránti kérelem adattartalma

1. A kérelem első része az alábbi adatokat tartalmazza:

1.1. a kérelmező tulajdonos családi és utóneve, születési neve vagy megnevezése;

1.2. a kérelmező lakcíme vagy székhelye, értesítési címe, ügyintézőjének neve;

1.3. a kérelmező személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;

1.4. a kérelmező állampolgársága vagy cégjegyzékszáma;

1.5. ha a kérelmező képviseletében más személy jár el, a képviselő neve/megnevezése, lakcíme/székhelye, jogi képviselő esetén kamarai azonosítója és elérhetősége;

1.6. a kérelmező vagy a képviseletében eljáró személy kormányzati ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és a hozzátartozó elektronikus levelezési címe;

1.7. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);

1.8. ha az eljárásban közreműködik ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő mérnök, a földmérő neve és ingatlanrendező földmérő minősítésének száma;

1.9. az eljárásért fizetendő összes igazgatási szolgáltatási díj megjelölése;

1.10. fizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);

1.11. egyéb megjegyzés;

1.12. mellékletek megjelölése;

1.13. a kérelmező nyilatkozata, amelyben tudomásul veszi, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése nem terjed ki a földrészlet és annak alrészletei határvonalának természetbeni felmérésre, valamint a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítására, ezért a felmérési, térképezési és területszámítási hibából, valamint a művelési ág tényállapotoktól történő eltéréséből eredő következményeket a tulajdonosok viselik;

1.14. a kérelem keltének helye és ideje;

1.15. a kérelmező vagy képviselő aláírása;

1.16. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj megfizetését igazoló nyilatkozat.

2. A kérelem második része a változással érintett földrészlet, vagy földrészletek tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza:

2.1. a Foktftv. 4. § (1) bekezdése szerinti eljárásban a változással érintett egy darab földrészlet tekintetében a település megnevezése, fekvése és helyrajzi száma; vagy

2.2. a Foktftv. 7. § (2) bekezdése szerinti eljárásban a változással érintett kettő vagy több földrészlet tekintetében sorszámszerű megjelölés, a település megnevezése, fekvése és helyrajzi száma;

2.3. a kérelem keltének helye és ideje;

2.4. a kérelmező vagy képviselő aláírása."

2. melléklet a 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Több tulajdonostárs tulajdonba vételi szándéka esetén a végleges ellenérték kialakulásának folyamata

A 36. § (4) bekezdése szerinti dokumentumnak időrendi sorrendben tartalmaznia kell:

1. az értékbecslési ajánlat szerinti értéket a földrészlet egésze vonatkozásában;

2. a kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott, a 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítésben szereplő ellenértéknek a földrészlet egészére számított összegét;

3. az értesített tulajdonostársak által tett ellenajánlatok

3.1. összegét,

3.2. beérkezésének dátumát,

3.3. az érvénytelen ellenajánlatok esetében az érvénytelenség okát;

4. a kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott újabb ellenérték összegét;

5. a 32. § (7) bekezdése szerinti esetben az okiratok és nyilatkozatok megküldésének és a (8) bekezdés szerinti értesítés megküldésének dátumát."

Tartalomjegyzék