47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 23. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 24. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. becslőjárás: a földminősítési rendszer osztályozási alrendszerének olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak;

2. egyszerű talajvizsgálat: a vizsgált földterület talajának helyszíni vizsgálata talajszelvény feltárással (fúrt vagy ásott szelvény), érzékelés (látás és tapintás) útján;

3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzítéséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és járási mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket;

4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek;

5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége;

6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám;

8. községi mintatér: a településen, fővárosi kerületen belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a településen, fővárosi kerületen belül a legjellemzőbbek;

9. községi mintatérhálózat: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek összessége;

10. községi mintatérjegyzék: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a földterületek termékenysége közötti különbségek alapján;

12. minőségi osztály folt: a minőségi osztály térképi adatbázisban zárt poligonnal ábrázolt területe;

13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása;

14. osztályozási alrendszer: a becslőjárások és az osztályozási vidékek, az ezekben megállapított művelési ágak és minőségi osztályok, valamint az ezekhez rendelt kataszteri tiszta jövedelmi fokozatok összessége;

15. osztályozási vidék: a becslőjárásnak olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak.

2. A földminősítésre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A földminősítés célja a termőföld, valamint a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas, illetve alkalmassá tett föld (a továbbiakban együtt: földterület) művelési ágának, illetve minőségének megállapítása.

(2) A földminősítést úgy kell elvégezni, hogy az a vizsgált földterületnek csak a legszükségesebb mértékű igénybevételével járjon.

(3) A vizsgált földterület művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell megállapítani.

(4) A földterület minőségét földminősítési szempontból a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg.

(5)[1]

(6) Az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (a továbbiakban: térképi adatbázis) tartalma a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.

3. Osztályba sorozás

3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni vizsgálattal történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatározottak szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható.

(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell határozni.

4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterület (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait.

(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálattal. Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságosan nem történhet meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj

a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét,

b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és

c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó községi - nádas művelési ágú földterület esetében a járási - mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdonságokkal.

(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába kell sorozni, amely minőségi osztály községi - nádas művelési ág esetében járási - mintatere leírásának az leginkább megfelel.

(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig terjedő számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminőséget jelöli.

(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb.

5. § (1) Ha a vizsgált földterület egy művelési ágba tartozik, de a látható tulajdonságok alapján több minőségi osztályba is tartozhat, vagy a vizsgált földterület nagysága ezt indokolja, a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti vizsgálatot a vizsgált földterület több pontján is el kell végezni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat és a 4. § (4) bekezdése szerinti összehasonlítás eredményeként a vizsgált földterületet több minőségi osztályba kell sorozni, a vizsgált földterületen belül a minőségi osztályok természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát és az egyes minőségi osztályok területét meg kell állapítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, ezt az elhatárolást földrészletenként is el kell végezni.

(3) A földrészleten belül a minőségi osztályok területének elhatárolására az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak az alrészletek kialakítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ezen szabályok alkalmazása során a művelési ág alatt a minőségi osztályt is érteni kell.

(4) Az osztályba sorozás eredményeként a földterület ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme csak akkor változtatható meg, ha a minőségi osztály tekintetében az ingatlan-nyilvántartás adatai és az osztályba sorozás eredménye között legalább két minőségi osztály a különbség, vagy a kataszteri tiszta jövedelemben hektáronként legalább 8 aranykorona eltérés állapítható meg.

(5) A település és fővárosi kerület (a továbbiakban együtt: település) külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás, valamint a 17. § (4) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak.

6. § (1) A földterület kataszteri tiszta jövedelmét a földterület fekvése szerinti település alapján megállapított becslőjárásnak, azon belül osztályozási vidéknek a földminősítés eredményeként megállapított művelési ága és minőségi osztálya, valamint az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem, illetve a minőségi osztály megállapított területe alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, a számítást földrészletenként is el kell végezni.

(2) Az ország területén kialakított becslőjárások és az azokon belül létrehozott osztályozási vidékek felsorolását az 1. melléklet, a településeknek a becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolását a 2. melléklet, a becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek esetében a művelési áganként megállapított minőségi osztályokat, és az ezekhez tartozó, 1 hektárra vetített kataszteri tiszta jövedelmi értékeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. Az erdő, a fásított terület és a nádas művelési ágú földterületekre vonatkozó osztályba sorozás külön szabályai

7. § (1)[2] Ha a földterület művelési ága erdőre változik, a művelési ág megállapítása érdekében nem kell a földminősítést, illetve osztályba sorozást lefolytatni.

(2) Fásított terület és nádas művelési ág megállapítása esetén az osztályba sorozást az általános szabályok szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a fásított terület művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében az erdő művelési ágú földekre vonatkozó községi mintaterek leírásait,

b) a nádas művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében a nádas művelési ágú földekre vonatkozó járási mintaterek leírásait

kell figyelembe venni a vizsgált földterület minőségének megállapítása során.

(3)[3] Fásított terület és nádas művelési ágú földterület esetében nem kell a minőségi osztály foltot a térképi adatbázisban feltüntetni.

5. A földminősítés eredményének a térképi adatbázisban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban történő nyilvántartása, a változások átvezetése

8. § (1) A művelési ágak és azon belül a minőségi osztályok határvonalait, valamint ezek megjelölését a térképi adatbázis tartalmazza.

(2) A földminősítés eredményét az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint az ingatlan-nyilvántartásban is át kell vezetni.

(3) A földminősítés eredményét, különösen a földterület művelési ágában, minőségi osztályában, a minőségi osztály területében vagy határvonalában bekövetkezett változást az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel egyidejűleg, vagy ha a változás az ingatlan-nyilvántartás adatait nem érinti, önállóan a térképi adatbázisban át kell vezetni.

(4) Az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapított minőségi osztály területét a földrészleten belül a térképi adatbázisban ábrázolni kell, jelölve azt, melyik minőségi osztálynál került annak területe beszámításra.

6. A járási és községi mintaterekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A járási mintaterek földminősítési szempontú leírását a járási mintatérjegyzék, a községi mintaterek földminősítési szempontú leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

(2) A járási mintatereket községi mintatérként is ki kell jelölni.

(3) Gyümölcsös művelési ág esetében járási mintateret, nádas művelési ág esetében községi mintateret nem kell kijelölni.

10. § (1) A járási és a községi mintatérjegyzéknek (a továbbiakban együtt: mintatérjegyzék) a járási és a községi mintaterek (a továbbiakban együtt: földminősítési mintatér) leírása tekintetében az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a földminősítési mintatér elhelyezésére szolgáló földrészlet adatai közül a település neve, a földrészlet fekvése és helyrajzi száma, valamint ha a földminősítési mintatér a földrészlet alrészletén került kijelölésre, az alrészlet betűjele;

b) annak a művelési ágnak és minőségi osztálynak a megjelölése, melynek szemléltetésére a földminősítési mintatér kijelölésre került;

c) a földminősítési mintatér talajának vizsgálati mélysége;

d) a földminősítési mintatér 4. § (3) bekezdése szerinti adatai az ott megjelölt bontásban,

e) a földminősítési mintatér azon megjelölése, hogy az járási vagy községi mintatérként került kijelölésre;

f) a földminősítési mintatér helyének EOV koordinátái;

g) annak megjelölése, ha megszüntetésre került az adott földminősítési mintatér; és

h) a g) pontban megjelölt esetben az új földminősítési mintatér kijelölésének helyéül szolgáló földrészlet a) pont szerinti adatai.

(2) A mintatérjegyzék az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaz jegyzet rovatot is, melyben az (1) bekezdésben fel nem sorolt, de a földminősítési mintatér szempontjából fontos információ rögzíthető.

(3) A mintatérjegyzék elektronikusan is vezethető azzal, hogy az (1) és (2) bekezdésben felsorolt adatok változásainak a mintatérjegyzékben nyomon követhetőnek kell lennie.

(4)[4]

11. § (1) A járási és községi mintatérhálózat folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartás a földminősítési mintaterek folyamatos ellenőrzésére, a megszűnt földminősítési mintaterek pótlására, valamint a földminősítési mintaterekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti változások vezetésére terjed ki.

12. § (1) Ha a földminősítési mintatér bármely okból megszűnik, helyette új földminősítési mintateret kell kijelölni.

(2) Az új földminősítési mintatér kijelölését az osztályba sorozás szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy a talaj tulajdonságainak vizsgálata ásott talajszelvény megnyitásával történik. Új földminősítési mintatér a mintatérjegyzékben szereplő leírásnak megfelelő földterületen jelölhető ki.

(3) Ha a földminősítési mintatér 10. § (1) bekezdése szerinti adataiban változás következik be, ideértve a földminősítési mintatér megszűnésével és az új földminősítési mintatér kijelölésével kapcsolatos változást is, a változást a mintatérjegyzékben, az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a térképi adatbázisban is át kell vezetni.

(4) Járási mintatér megszűnése esetén az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e. Új járási mintatér kijelölésére csak akkor van szükség, ha a minőségi osztály érvényben van.

(5) Járási mintatérként az érintett település adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét, ennek hiányában a becslőjárás más településének adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét kell kijelölni.

(6) Ha a megszűnt járási mintatér a település belterületén vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti zártkertjében volt, új járási mintateret a település külterületén kell kijelölni. Kivételt képez ez alól az a megszűnt járási mintatér, amelynek pótlása az (5) bekezdés szerint nem lehetséges, és az általa képviselt minőségi osztály az osztályozási vidék más településén sem fordul elő.

(7) Ha új földminősítési mintatér kerül kijelölésre, adott művelési ág adott minőségi osztályához csak egy földminősítési mintatér jelölhető ki, kivéve, ha adott művelési ág adott minőségi osztályához korábban több mintatér kijelölésére került sor, és ezek egyikének pótlása szükséges.

13. § (1) A földminősítési mintatereket a mintatérjegyzék adatainak felhasználásával a térképi adatbázisban fel kell tüntetni.

(2) Az egymástól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében a térképi adatbázisban a községi mintateret "KMT", a járási mintateret "JMT" rövidítéssel, pontszerűen kell ábrázolni.

14. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban a "községi mintatér", illetve "járási mintatér" megjelölést a földrészlet megfelelő minőségi osztályánál az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell feltüntetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásba, a földminősítési mintatér kijelölésével érintett földrészletre a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott területre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell bejegyezni.

7. A földrészlet határvonalában, a település közigazgatási határvonalában, valamint a településen belül a fekvéshatárok határvonalában bekövetkezett változásokra vonatkozó külön szabályok

15. § (1) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a földrészlet határvonalának megváltozása a földminősítés adataiban is változást eredményez.

(2) Az osztályba sorozás az ingatlan-nyilvántartás és a térképi adatbázis adatai alapján helyszíni vizsgálat nélkül is elvégezhető, ha az (1) bekezdés szerinti változás nem eredményezi a földterület művelési ágának megváltozását.

16. § (1) A települések közigazgatási határvonalában bekövetkezett területváltozás esetében, ha a települések azonos becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek művelési ágát, minőségi osztályát nem lehet megváltoztatni, földminősítést nem kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a települések különböző becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek esetében a földminősítést el kell végezni.

(3) Ha a földminősítés nem jár a művelési ág megváltozásával, a földterületeket az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott művelési ág alapján az új becslőjárás és osztályozási vidék ugyanazon művelési ágának abba a minőségi osztályába kell sorozni, amelynek kataszteri tiszta jövedelme legjobban megközelíti a változással érintett földterület nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelmének egy hektárra vetített aranykorona értékét.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti osztályba sorozás a földterület minősége tekintetében az 5. § (4) bekezdésében meghatározottnál nagyobb eltérést eredményezne, a változással érintett földterület esetében az osztályba sorozást az általános szabályok szerint végre kell hajtani.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése alkalmazandó akkor is, ha azonos becslőjárásba tartozó települések összevonására kerül sor.

(2) Az új település földterületeinek művelési ága akkor sem változtatható meg, ha az összevont települések különböző becslőjárásba tartoznak.

(3) Az új település földterületeinek osztályba sorozását az általános szabályok szerint kell elvégezni.

(4) Az osztályba sorozást az új település tekintetében a 16. § (3) és (4) bekezdése szerint kell végrehajtani.

18. § (1) A földrészletek művelési ága az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában nem változtatható meg, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán külterületi földrészletek kerülnek belterületbe vonásra.

(2) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán belterületi földrészletek kerülnek külterületi fekvésbe.

8. Földminősítésre jogosító végzettségek és a földminősítő igazolvány

19. § (1) Földminősítési tevékenységet az végezhet, aki alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben agrármérnöki, erdőmérnöki, kertészmérnöki, tájépítész mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, mezőgazdasági szakoktatói, geográfusi, szőlész-borász mérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki vagy növényorvosi végzettséget szerzett.

(2) A földminősítési tevékenység építmény területén nem végezhető.

20. § (1) A földminősítési feladatok elvégzésére való jogosultságot névre szóló arcképes földminősítő igazolvány (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2) A kormányhivatal a földminősítő igazolvány kiadását e rendelet 4. mellékletét képező igénylőlap benyújtásával kérheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől.

(3) Az igénylőlaphoz csatolni kell

a) a 19. § (1) bekezdésében előírt végzettséget igazoló okirat másolatát, valamint

b) egy db papíralapú igazolványképet.

(4) A földminősítő igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv készíti el és adja ki az 5. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az irattárában őrzi a földminősítő igazolvány kiadásához kapcsolódó igénylőlapokat, illetve a kiadással kapcsolatos egyéb iratokat.

21. § (1)[5] A földminősítő igazolvány addig érvényes, amíg a kormánytisztviselő a kormányhivatal alkalmazásában áll, és amíg földminősítési feladatot végez.

(2)[6] Ha a földminősítést végző személy kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatot már nem lát el, a kormányhivatal a földminősítő igazolványt a kormánytisztviselőtől bevonja.

(3) A (2) bekezdés szerint bevont földminősítő igazolványt a kormányhivatal megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik a (3) bekezdés szerint bevont igazolvány érvénytelenítéséről és a nyilvántartásból való törléséről.

(5) Földminősítő igazolvány pótlása esetén a 20. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

23. §[7]

24. §[8]

25. §[9]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

Kód számBecslőjárásOsztályozási vidék
001Alsólendvaimásodik
002Alsólendvaiharmadik
003Aradiegyetlen
004Bajaielső
005Bajaimásodik
006Balassagyarmatielső
007Balassagyarmatimásodik
008Balassagyarmatiharmadik
009Battonyaiegyetlen
010Békésiegyetlen
011Békéscsabaiegyetlen
012Beregszászielső
013Berettyóújfaluielső
014Berettyóújfaluimásodik
015Budapestiegyetlen
016Ceglédielső
017Ceglédimásodik
018Csepregielső
019Csepregimásodik
020Csurgóielső
021Csurgóimásodik
022Dárdaielső
023Debrecenielső
024Debrecenimásodik
025Devecserielső
026Devecserimásodik
027Dunaföldvárielső
028Dunaföldvárimásodik
029Edelényiegyetlen
030Egrielső
031Egrimásodik
032Egriharmadik
033Esztergomielső
034Fehérgyarmatielső
035Fehérgyarmatimásodik
036Félegyházaielső
037Félegyházaimásodik
038Fülekielső
039Fülekimásodik
040Fülekiharmadik
041Gödöllőielső
042Gödöllőimásodik
043Gyöngyösielső
044Gyöngyösimásodik
045Győrielső
046Győriharmadik
047Győrinegyedik
048Győrszentmártoniegyetlen
049Hajdúböszörményielső
050Hajdúböszörményimásodik
051Hevesielső
052Hevesimásodik
053Hódmezővásárhelyielső
054Hódmezővásárhelyimásodik
055Igalielső
056Igalimásodik
057Igaliharmadik
058Igalinegyedik
059Jászberényielső
060Jászberényimásodik
061Kalocsaiegyetlen
062Kaposvárielső
063Kaposvárimásodik
064Kapuvárielső
065Kapuvárimásodik
066Kapuváriharmadik
067Karádielső
068Karádimásodik
069Karcagielső
070Karcagimásodik
071Karcagiharmadik
072Kassaielső
073Kassaimásodik
074Kassaiharmadik
075Kecskemétiegyetlen
076Keszthelyielső
077Keszthelyimásodik
078Keszthelyiharmadik
079Királyhelmeciegyetlen
080Kisbériegyetlen
081Kiskőrösielső
082Kisvárdaielső
083Kisvárdaimásodik
084Körmendielső
085Körmendimásodik
086Kőszegielső
087Kunszentmiklósielső
088Kunszentmiklósimásodik
089Kunszentmiklósiharmadik
090Letenyeielső
091Letenyeimásodik
092Makóiegyetlen
093Marcalielső
094Marcalimásodik
095Magyaróváriegyetlen
096Mágocsielső
097Mágocsimásodik
098Mátészalkaielső
099Mátészalkaimásodik
100Mezőkövesdielső
[10]
101Mezőkövesdimásodik
102Mezőkövesdiharmadik
103Mezőkövesdinegyedik
104Mezőtúrielső
105Mezőtúrimásodik
106Miskolciegyetlen
107Mohácsielső
108Mohácsimásodik
109Monorielső
110Monorimásodik
111Móriegyetlen
112Nagycenkimásodik
113Nagycenkiharmadik
114Nagykanizsaiegyetlen
115Nagykállóiegyetlen
116Nagykárolyiharmadik
117Nagyszalontaielső
118Nagyszentmiklósiegyetlen
119Nagyváradielső
120Nezsideriegyetlen
121Nyíregyházaielső
122Nyíregyházaimásodik
123Pápaielső
124Pápaimásodik
125Pápaiharmadik
126Pécsielső
127Pécsimásodik
128Pétervásáraielső
129Pétervásáraimásodik
130Rimaszombatiharmadik
131Rozsnyóielső
132Rozsnyóimásodik
133Sajószentpéterielső
134Sajószentpéterimásodik
135Sárvárielső
136Sárvárimásodik
137Sárbogárdiegyetlen
138Sátoraljaújhelyiharmadik
139Szepsielső
140Siklósielső
141Siklósimásodik
142Siklósiharmadik
143Sopronielső
145Soroksárimásodik
146Sümegielső
147Sümegimásodik
148Sümegiharmadik
149Szabadkaiegyetlen
150Szarvasiegyetlen
151Szegedielső
152Szegedimásodik
153Szekszárdielső
154Szekszárdimásodik
155Szekszárdiharmadik
156Szentendreielső
157Szentendreimásodik
158Szentgotthárdielső
159Szentgotthárdimásodik
160Szentgotthárdinegyedik
161Szentlőrincielső
162Szentlőrincimásodik
163Székelyhidielső
164Székesfehérváriegyetlen
165Szigetvárielső
166Szigetvárimásodik
167Szikszóielső
168Szikszóimásodik
169Szirákielső
170Szirákimásodik
171Szirákiharmadik
172Szolnokielső
173Szolnokimásodik
174Szombathelyielső
175Szombathelyimásodik
176Szombathelyiharmadik
177Tamásiegyetlen
178Tapolcaielső
179Tapolcaimásodik
180Tapolcaiharmadik
181Tapolcainegyedik
182Tataiegyetlen
183Tiszafürediegyetlen
184Tokajielső
185Tokajimásodik
186Tokajiharmadik
187Tornaielső
188Tornaimásodik
189Tornaiharmadik
190Törökkanizsaiegyetlen
191Ungvárimásodik
192Vasvárielső
193Vasvárimásodik
194Vasváriharmadik
195Válielső
196Válimásodik
197Vámosmikolaiharmadik
198Vámosmikolainegyedik
199Vámosmikolaiötödik
200Veszprémielső
201Veszprémimásodik
202Veszprémiharmadik
203Veszpréminegyedik
204Veszprémiötödik
205Zalaegerszegielső
206Zalaegerszegimásodik
207Zalaegerszegiharmadik
208Zalaegerszeginegyedik
209Zalaegerszegiötödik
210Zircielső
211Zircimásodik

2. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez[11]

A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása

1. Baranya vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Abaliget097
3.Adorjás141
4.Almamellék165
5.Almáskeresztúr165
6.Alsómocsolád097
7.Alsószentmárton141
8.Apátvarasd108
9.Aranyosgadány126
10.Ág097
11.Áta126
12.Babarc107
13.Babarcszőlős161
14.Bakóca097
15.Bakonya161
16.Baksa161
17.Baranyahídvég141
18.Baranyajenő097
19.Baranyaszentgyörgy097
20.Basal165
21.Bánfa161
22.Bár108
23.Belvárdgyula126
24.Beremend141
25.Berkesd108
26.Besence141
27.Bezedek107
28.Bicsérd161
29.Bikal097
30.Birján126
31.Bisse142
32.Boda161
33.Bodolyabér097
34.Bogád126
35.Bogádmindszent161
36.Bogdása161
37.Boldogasszonyfa165
38.Bóly107
39.Borjád107
40.Bosta126
41.Botykapeterd161
42.Bükkösd162
43.Bürüs166
44.Cún141
45.Csarnóta142
46.Csányoszró141
47.Csebény162
48.Cserdi161
49.Cserkút127
50.Csertő165
51.Csonkamindszent161
52.Dencsháza161
53.Dinnyeberki162
54.Diósviszló140
55.Drávacsehi141
56.Drávacsepely141
57.Drávafok166
58.Drávaiványi161
59.Drávakeresztúr166
60.Drávapalkonya141
61.Drávapiski141
62.Drávaszabolcs141
63.Drávaszerdahely141
64.Drávasztára166
65.Dunaszekcső108
66.Egerág126
67.Egyházasharaszti141
68.Egyházaskozár097
69.Ellend108
70.Endrőc166
71.Erdősmárok108
72.Erdősmecske108
73.Erzsébet108
74.Fazekasboda108
75.Feked108
76.Felsőegerszeg097
77.Felsőszentmárton166
78.Garé126
79.Gerde161
80.Geresdlak108
81.Gerényes097
82.Gilvánfa161
83.Gordisa141
84.Gödre097
85.Görcsöny126
86.Görcsönydoboka108
87.Gyód126
88.Gyöngyfa161
89.Gyöngyösmellék166
90.Harkány140
91.Hásságy126
92.Hegyhátmaróc097
93.Hegyszentmárton161
94.Helesfa162
95.Hetvehely097
96.Hidas155
97.Himesháza108
98.Hirics141
99.Hobol165
100.Homorúd107
101.Horváthertelend162
102.Hosszúhetény127
103.Husztót097
104.Ibafa162
105.Illocska107
106.Ipacsfa140
107.Ivánbattyán142
108.Ivándárda107
109.Kacsóta161
110.Katádfa161
111.Kákics161
112.Kárász097
113.Kásád141
114.Kátoly108
115.Kemse141
116.Keszü126
117.Kékesd108
118.Kémes141
119.Kétújfalu166
120.Királyegyháza161
121.Kisasszonyfa161
122.Kisbeszterce097
123.Kisbudmér126
124.Kisdér161
125.Kisdobsza165
126.Kishajmás097
127.Kisharsány140
128.Kisherend126
129.Kisjakabfalva142
130.Kiskassa126
131.Kislippó107
132.Kisnyárád108
133.Kisszentmárton141
134.Kistamási166
135.Kistapolca140
136.Kistótfalu142
137.Kisvaszar097
138.Komló097
139.Kórós141
140.Kovácshida141
141.Kovácsszénája097
142.Kozármisleny126
143.Köblény097
144.Kökény126
145.Kölked107
146.Kővágószőlős127
147.Kővágótöttös127
148.Lapáncsa107
149.Lánycsók107
150.Liget097
151.Lippó107
152.Liptód108
153.Lothárd126
154.Lovászhetény108
155.Lúzsok141
156.Magyarbóly107
157.Magyaregregy097
158.Magyarhertelend097
159.Magyarlukafa165
160.Magyarmecske161
161.Magyarsarlós126
162.Magyarszék097
163.Magyartelek161
164.Majs107
165.Maráza108
166.Markóc166
167.Marócsa161
168.Martonfa126
169.Matty141
170.Mágocs096
171.Mánfa097
172.Márfa140
173.Máriakéménd108
174.Márok107
175.Máza097
176.Mecseknádasd108
177.Mecsekpölöske097
178.Mekényes097
179.Merenye165
180.Meződ097
181.Mindszentgodisa097
182.Mohács107
183.Molvány166
184.Monyoród108
185.Mozsgó165
186.Nagybudmér126
187.Nagycsány141
188.Nagydobsza165
189.Nagyhajmás097
190.Nagyharsány140
191.Nagykozár126
192.Nagynyárád107
193.Nagypall108
194.Nagypeterd161
195.Nagytótfalu140
196.Nagyváty161
197.Nemeske166
198.Nyugotszenterzsébet162
199.Óbánya108
200.Ócsárd126
201.Ófalu108
202.Okorág161
203.Okorvölgy097
204.Olasz126
205.Old141
206.Orfű097
207.Oroszló097
208.Ózdfalu161
209.Palé097
210.Palkonya142
211.Palotabozsok108
212.Patapoklosi165
213.Páprád141
214.Pellérd126
215.Pereked108
216.Peterd126
217.Pettend166
218.Pécs126
219.Pécsbagota161
220.Pécsdevecser126
221.Pécsudvard126
222.Pécsvárad108
223.Piskó141
224.Pócsa107
225.Pogány126
226.Rádfalva141
227.Regenye126
228.Romonya126
229.Rózsafa161
230.Sámod141
231.Sárok022
232.Sásd097
233.Sátorhely107
234.Sellye161
235.Siklós140
236.Siklósbodony161
237.Siklósnagyfalu140
238.Somberek108
239.Somogyapáti165
240.Somogyhatvan165
241.Somogyhárságy165
242.Somogyviszló165
243.Sósvertike161
244.Sumony161
245.Szabadszentkirály161
246.Szajk107
247.Szalatnak097
248.Szalánta126
249.Szaporca141
250.Szava142
251.Szágy097
252.Szárász097
253.Szászvár097
254.Szebény108
255.Szederkény107
256.Szellő108
257.Szemely126
258.Szentdénes161
259.Szentegát161
260.Szentkatalin097
261.Szentlászló165
262.Szentlőrinc161
263.Székelyszabar108
264.Szigetvár165
265.Szilágy108
266.Szilvás126
267.Szőke126
268.Szőkéd126
269.Szörény166
270.Szulimán165
271.Szűr108
272.Tarrós097
273.Teklafalu166
274.Tengeri161
275.Tékes097
276.Tésenfa141
277.Téseny161
278.Tófű097
279.Tormás097
280.Tótszentgyörgy165
281.Töttös107
282.Túrony142
283.Udvar107
284.Újpetre126
285.Vajszló141
286.Varga097
287.Várad166
288.Vásárosbéc165
289.Vásárosdombó096
290.Vázsnok097
291.Vejti141
292.Velény161
293.Versend107
294.Vékény097
295.Véménd108
296.Villány107
297.Villánykövesd142
298.Vokány142
299.Zaláta141
300.Zádor166
301.Zengővárkony108
302.Zók161

2. Bács-Kiskun vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Akasztó081
3.Apostag088
4.Ágasegyháza075
5.Baja005
6.Ballószög075
7.Balotaszállás037
8.Bácsalmás149
9.Bácsbokod004
10.Bácsborsód004
11.Bácsszentgyörgy004
12.Bácsszőlős149
13.Bátmonostor004
14.Bátya061
15.Bócsa081
16.Borota005
17.Bugac081
18.Bugacpusztaháza081
19.Császártöltés081
20.Csátalja004
21.Csávoly004
22.Csengőd081
23.Csikéria149
24.Csólyospálos036
25.Dávod004
26.Drágszél061
27.Dunaegyháza088
28.Dunafalva108
29.Dunapataj061
30.Dunaszentbenedek061
31.Dunatetétlen088
32.Dunavecse088
33.Dusnok061
34.Érsekcsanád061
35.Érsekhalma061
36.Fajsz061
37.Felsőlajos075
38.Felsőszentiván004
39.Foktő061
40.Fülöpháza089
41.Fülöpjakab036
42.Fülöpszállás089
43.Gara004
44.Gátér036
45.Géderlak061
46.Hajós061
47.Harkakötöny081
48.Harta088
49.Helvécia075
50.Hercegszántó004
51.Homokmégy061
52.Imrehegy081
53.Izsák081
54.Jakabszállás081
55.Jánoshalma005
56.Jászszentlászló036
57.Kalocsa061
58.Kaskantyú081
59.Katymár004
60.Kecel081
61.Kecskemét075
62.Kelebia149
63.Kerekegyháza075
64.Kéleshalom005
65.Kiskőrös081
66.Kiskunfélegyháza036
67.Kiskunhalas037
68.Kiskunmajsa036
69.Kisszállás005
70.Kömpöc036
71.Kunadacs145
72.Kunbaja149
73.Kunbaracs145
74.Kunfehértó037
75.Kunpeszér145
76.Kunszállás036
77.Kunszentmiklós089
78.Ladánybene075
79.Lajosmizse075
80.Lakitelek075
81.Madaras004
82.Mátételke004
83.Mélykút004
84.Miske061
85.Móricgát036
86.Nagybaracska004
87.Nemesnádudvar061
88.Nyárlőrinc075
89.Ordas061
90.Orgovány081
91.Öregcsertő061
92.Páhi081
93.Pálmonostora036
94.Petőfiszállás036
95.Pirtó037
96.Rém005
97.Solt088
98.Soltszentimre081
99.Soltvadkert081
100.Sükösd061
101.Szabadszállás089
102.Szakmár061
103.Szalkszentmárton088
104.Szank036
105.Szentkirály075
106.Szeremle004
107.Tabdi081
108.Tass088
109.Tataháza004
110.Tázlár081
111.Tiszaalpár075
112.Tiszakécske075
113.Tiszaug104
114.Tompa149
115.Újsolt088
116.Újtelek061
117.Uszód061
118.Vaskút005
119.Városföld075
120.Zsana037

3. Békés vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Almáskamarás003
3.Battonya009
4.Békés010
5.Békéscsaba011
6.Békéssámson011
7.Békésszentandrás150
8.Bélmegyer010
9.Biharugra119
10.Bucsa010
11.Csabacsűd150
12.Csabaszabadi011
13.Csanádapáca009
14.Csárdaszállás010
15.Csorvás011
16.Dévaványa071
17.Doboz011
18.Dombegyház009
19.Dombiratos009
20.Ecsegfalva071
21.Elek003
22.Füzesgyarmat010
23.Gádoros011
24.Gerendás011
25.Geszt117
26.Gyomaendrőd150
27.Gyula011
28.Hunya150
29.Kamut010
30.Kardos150
31.Kardoskút053
32.Kaszaper009
33.Kertészsziget010
34.Kevermes009
35.Kétegyháza011
36.Kétsoprony011
37.Kisdombegyház009
38.Kondoros150
39.Körösladány010
40.Körösnagyharsány119
41.Köröstarcsa010
42.Körösújfalu010
43.Kötegyán117
44.Kunágota009
45.Lőkösháza003
46.Magyarbánhegyes009
47.Magyardombegyház009
48.Medgyesbodzás003
49.Medgyesegyháza003
50.Mezőberény010
51.Mezőgyán117
52.Mezőhegyes009
53.Mezőkovácsháza009
54.Méhkerék117
55.Murony010
56.Nagybánhegyes009
57.Nagykamarás003
58.Nagyszénás011
59.Okány117
60.Orosháza011
61.Örménykút150
62.Pusztaföldvár011
63.Pusztaottlaka003
64.Sarkad117
65.Sarkadkeresztúr117
66.Szabadkígyós011
67.Szarvas150
68.Szeghalom010
69.Tarhos010
70.Telekgerendás011
71.Tótkomlós011
72.Újkígyós011
73.Újszalonta117
74.Végegyháza009
75.Vésztő010
76.Zsadány117

4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Abaújalpár167
3.Abaújkér167
4.Abaújlak167
5.Abaújszántó167
6.Abaújszolnok167
7.Abaújvár073
8.Abod029
9.Aggtelek132
10.Alacska133
11.Alsóberecki079
12.Alsódobsza186
13.Alsógagy139
14.Alsóregmec074
15.Alsószuha132
16.Alsótelekes029
17.Alsóvadász167
18.Alsózsolca106
19.Arka167
20.Arló134
21.Arnót029
22.Aszaló167
23.Ároktő106
24.Baktakék167
25.Balajt029
26.Baskó168
27.Bánhorváti134
28.Bánréve131
29.Becskeháza188
30.Bekecs186
31.Berente133
32.Beret167
33.Berzék186
34.Bodroghalom079
35.Bodrogkeresztúr185
36.Bodrogkisfalud185
37.Bodrogolaszi184
38.Bódvalenke188
39.Bódvarákó188
40.Bódvaszilas187
41.Bogács102
42.Boldogkőújfalu167
43.Boldogkőváralja167
44.Boldva029
45.Borsodbóta134
46.Borsodgeszt102
47.Borsodivánka101
48.Borsodnádasd134
49.Borsodszentgyörgy134
50.Borsodszirák029
51.Bózsva074
52.Bőcs106
53.Bükkaranyos102
54.Bükkábrány100
55.Bükkmogyorósd134
56.Bükkszentkereszt106
57.Bükkzsérc102
58.Büttös139
59.Cigánd079
60.Csenyéte139
61.Cserépfalu102
62.Cserépváralja102
63.Csernely134
64.Csincse100
65.Csobaj122
66.Csobád167
67.Csokvaomány134
68.Damak029
69.Dámóc079
70.Debréte029
71.Detek167
72.Dédestapolcsány134
73.Domaháza134
74.Dövény029
75.Dubicsány029
76.Edelény029
77.Egerlövő101
78.Emőd100
79.Encs167
80.Erdőbénye184
81.Erdőhorváti168
82.Égerszög189
83.Fancsal167
84.Farkaslyuk134
85.Fáj139
86.Felsőberecki079
87.Felsődobsza167
88.Felsőgagy139
89.Felsőkelecsény029
90.Felsőnyárád029
91.Felsőregmec074
92.Felsőtelekes029
93.Felsővadász167
94.Felsőzsolca106
95.Filkeháza074
96.Fony167
97.Forró167
98.Fulókércs139
99.Füzér074
100.Füzérkajata074
101.Füzérkomlós074
102.Füzérradvány074
103.Gadna167
104.Gagyapáti139
105.Gagybátor139
106.Gagyvendégi139
107.Galvács029
108.Garadna167
109.Gelej101
110.Gesztely186
111.Gibárt167
112.Girincs186
113.Golop185
114.Gömörszőlős132
115.Gönc167
116.Göncruszka167
117.Györgytarló184
118.Halmaj167
119.Hangács029
120.Hangony130
121.Harsány102
122.Háromhuta168
123.Hegymeg029
124.Hejce167
125.Hejőbába106
126.Hejőkeresztúr106
127.Hejőkürt106
128.Hejőpapi106
129.Hejőszalonta106
130.Hercegkút184
131.Hernádbűd167
132.Hernádcéce167
133.Hernádkak186
134.Hernádkércs167
135.Hernádnémeti186
136.Hernádpetri139
137.Hernádszentandrás167
138.Hernádszurdok139
139.Hernádvécse139
140.Hét131
141.Hidasnémeti072
142.Hidvégardó187
143.Hollóháza074
144.Homrogd167
145.Igrici106
146.Imola132
147.Ináncs167
148.Irota029
149.Izsófalva029
150.Jákfalva029
151.Járdánháza134
152.Jósvafő189
153.Karcsa079
154.Karos079
155.Kazincbarcika133
156.Kács102
157.Kánó132
158.Kány139
159.Kázsmárk167
160.Kelemér132
161.Kenézlő121
162.Keresztéte139
163.Kesznyéten186
164.Kéked073
165.Királd134
166.Kiscsécs186
167.Kisgyőr102
168.Kishuta074
169.Kiskinizs167
170.Kisrozvágy079
171.Kissikátor134
172.Kistokaj106
173.Komjáti187
174.Komlóska168
175.Kondó133
176.Korlát167
177.Kovácsvágás074
178.Köröm186
179.Krasznokvajda139
180.Kupa167
181.Kurityán029
182.Lak029
183.Lácacséke079
184.Ládbesenyő029
185.Legyesbénye186
186.Léh167
187.Lénárddaróc134
188.Litka139
189.Makkoshotyka138
190.Martonyi029
191.Mád185
192.Mályi106
193.Mályinka134
194.Megyaszó186
195.Meszes029
196.Mezőcsát106
197.Mezőkeresztes100
198.Mezőkövesd100
199.Mezőnagymihály101
200.Mezőnyárád100
201.Mezőzombor185
202.Méra167
203.Mikóháza074
204.Miskolc106
205.Mogyoróska168
206.Monaj167
207.Monok186
208.Múcsony029
209.Muhi106
210.Nagybarca134
211.Nagycsécs106
212.Nagyhuta074
213.Nagykinizs167
214.Nagyrozvágy079
215.Nekézseny134
216.Nemesbikk106
217.Négyes101
218.Novajidrány167
219.Nyékládháza106
220.Nyésta167
221.Nyíri074
222.Nyomár029
223.Olaszliszka184
224.Onga167
225.Ónod106
226.Ormosbánya029
227.Oszlár106
228.Ózd134
229.Pamlény139
230.Parasznya133
231.Pácin079
232.Pálháza074
233.Pányok073
234.Pere167
235.Perecse139
236.Perkupa189
237.Prügy122
238.Pusztafalu074
239.Pusztaradvány139
240.Putnok131
241.Radostyán133
242.Ragály132
243.Rakaca029
244.Rakacaszend029
245.Rásonysápberencs167
246.Rátka185
247.Regéc168
248.Répáshuta106
249.Révleányvár079
250.Ricse079
251.Rudabánya029
252.Rudolftelep029
253.Sajóbábony106
254.Sajóecseg106
255.Sajógalgóc029
256.Sajóhídvég186
257.Sajóivánka133
258.Sajókaza029
259.Sajókápolna133
260.Sajókeresztúr106
261.Sajólád106
262.Sajólászlófalva133
263.Sajómercse134
264.Sajónémeti133
265.Sajóörös106
266.Sajópálfala029
267.Sajópetri106
268.Sajópüspöki131
269.Sajósenye029
270.Sajószentpéter133
271.Sajószöged106
272.Sajóvámos029
273.Sajóvelezd133
274.Sály102
275.Sárazsadány184
276.Sárospatak184
277.Sáta134
278.Sátoraljaújhely138
279.Selyeb167
280.Semjén079
281.Serényfalva131
282.Sima168
283.Sóstófalva186
284.Szakácsi029
285.Szakáld106
286.Szalaszend139
287.Szalonna029
288.Szászfa139
289.Szegi185
290.Szegilong185
291.Szemere139
292.Szendrő029
293.Szendrőlád029
294.Szentistván101
295.Szentistvánbaksa167
296.Szerencs185
297.Szikszó167
298.Szin189
299.Szinpetri189
300.Szirmabesenyő106
301.Szomolya102
302.Szögliget187
303.Szőlősardó189
304.Szuhafő132
305.Szuhakálló029
306.Szuhogy029
307.Taktabáj122
308.Taktaharkány186
309.Taktakenéz122
310.Taktaszada186
311.Tarcal185
312.Tard102
313.Tardona134
314.Tállya185
315.Telkibánya168
316.Teresztenye189
317.Tibolddaróc102
318.Tiszabábolna103
319.Tiszacsermely079
320.Tiszadorogma103
321.Tiszakarád079
322.Tiszakeszi106
323.Tiszaladány122
324.Tiszalúc186
325.Tiszapalkonya106
326.Tiszatardos122
327.Tiszatarján106
328.Tiszaújváros106
329.Tiszavalk103
330.Tokaj185
331.Tolcsva184
332.Tomor167
333.Tornabarakony188
334.Tornakápolna189
335.Tornanádaska187
336.Tornaszentandrás188
337.Tornaszentjakab029
338.Tornyosnémeti072
339.Trizs132
340.Újcsanálos186
341.Uppony134
342.Vadna133
343.Vajdácska079
344.Varbó133
345.Varbóc189
346.Vatta100
347.Vágáshuta074
348.Vámosújfalu184
349.Vilmány167
350.Vilyvitány074
351.Viss121
352.Viszló029
353.Vizsoly167
354.Zalkod121
355.Zádorfalva132
356.Zemplénagárd079
357.Ziliz029
358.Zubogy132
359.Zsujta167

5. Csongrád-Csanád vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Algyő152
3.Ambrózfalva009
4.Apátfalva092
5.Árpádhalom053
6.Ásotthalom151
7.Baks152
8.Balástya151
9.Bordány151
10.Csanádalberti009
11.Csanádpalota092
12.Csanytelek152
13.Csengele151
14.Csongrád152
15.Derekegyház053
16.Deszk190
17.Dóc152
18.Domaszék151
19.Eperjes053
20.Fábiánsebestyén054
21.Felgyő152
22.Ferencszállás190
23.Forráskút151
24.Földeák092
25.Hódmezővásárhely053
26.Királyhegyes092
27.Kistelek151
28.Kiszombor118
29.Klárafalva190
30.Kövegy092
31.Kübekháza190
32.Magyarcsanád092
33.Makó092
34.Maroslele092
35.Mártély053
36.Mindszent054
37.Mórahalom151
38.Nagyér009
39.Nagylak092
40.Nagymágocs053
41.Nagytőke054
42.Óföldeák092
43.Ópusztaszer152
44.Öttömös151
45.Pitvaros009
46.Pusztamérges036
47.Pusztaszer152
48.Röszke151
49.Ruzsa151
50.Sándorfalva152
51.Szatymaz151
52.Szeged I. kerület151
53.I. kerületSzőreg 190
54.II. kerület151
55.II. kerületTápé 152
56.III. kerület151
57.III. kerületGyála 190
58.III. kerületKiskundorozsma
151
59.Szegvár054
60.Székkutas053
61.Szentes054
62.Tiszasziget190
63.Tömörkény152
64.Újszentiván190
65.Üllés151
66.Zákányszék151
67.Zsombó151

6. Fejér vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Aba164
3.Adony137
4.Alap137
5.Alcsútdoboz196
6.Alsószentiván137
7.Bakonycsernye210
8.Bakonykúti111
9.Balinka111
10.Baracs137
11.Baracska195
12.Beloiannisz195
13.Besnyő195
14.Bicske196
15.Bodajk111
16.Bodmér196
17.Cece137
18.Csabdi196
19.Csákberény111
20.Csákvár111
21.Csókakő111
22.Csór111
23.Csősz164
24.Daruszentmiklós137
25.Dég200
26.Dunaújváros137
27.Előszállás137
28.Enying200
29.Ercsi195
30.Etyek196
31.Fehérvárcsurgó111
32.Felcsút196
33.Füle164
34.Gánt111
35.Gárdony164
36.Gyúró196
37.Hantos137
38.Igar137
39.Iszkaszentgyörgy111
40.Isztimér111
41.Iváncsa195
42.Jenő164
43.Kajászó195
44.Káloz137
45.Kápolnásnyék164
46.Kincsesbánya111
47.Kisapostag137
48.Kisláng164
49.Kőszárhegy164
50.Kulcs137
51.Lajoskomárom200
52.Lepsény200
53.Lovasberény164
54.Magyaralmás111
55.Martonvásár195
56.Mány196
57.Mátyásdomb200
58.Mezőfalva137
59.Mezőkomárom200
60.Mezőszentgyörgy200
61.Mezőszilas200
62.Moha164
63.Mór111
64.Nadap164
65.Nagykarácsony137
66.Nagylók137
67.Nagyveleg111
68.Nagyvenyim137
69.Nádasdladány164
70.Óbarok196
71.Pákozd164
72.Pátka164
73.Pázmánd164
74.Perkáta137
75.Polgárdi164
76.Pusztaszabolcs137
77.Pusztavám111
78.Rácalmás137
79.Ráckeresztúr195
80.Sárbogárd137
81.Sáregres137
82.Sárkeresztes164
83.Sárkeresztúr137
84.Sárkeszi164
85.Sárosd137
86.Sárszentágota137
87.Sárszentmihály164
88.Seregélyes164
89.Soponya164
90.Söréd111
91.Sukoró164
92.Szabadbattyán164
93.Szabadegyháza137
94.Szabadhídvég067
95.Szár196
96.Székesfehérvár164
97.Tabajd196
98.Tác164
99.Tordas195
100.Újbarok196
101.Úrhida164
102.Vajta137
103.Vál196
104.Velence164
105.Vereb164
106.Vértesacsa196
107.Vértesboglár111
108.Zámoly164
109.Zichyújfalu164

7. Győr-Moson-Sopron vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Abda047
3.Acsalag065
4.Agyagosszergény113
5.Ágfalva143
6.Árpás066
7.Ásványráró047
8.Babót064
9.Bakonypéterd210
10.Barbacs065
11.Bágyogszovát066
12.Beled064
13.Bezenye120
14.Bezi045
15.Bodonhely066
16.Bogyoszló065
17.Bőny048
18.Börcs047
19.Bősárkány065
20.Cakóháza045
21.Cirák064
22.Csapod064
23.Csáfordjánosfa018
24.Csér018
25.Csikvánd046
26.Csorna065
27.Darnózseli095
28.Dénesfa064
29.Dör066
30.Dunakiliti120
31.Dunaremete095
32.Dunaszeg047
33.Dunaszentpál047
34.Dunasziget120
35.Ebergőc113
36.Edve066
37.Egyed066
38.Egyházasfalu018
39.Enese045
40.Écs048
41.Farád065
42.Fehértó045
43.Feketeerdő095
44.Felpéc048
45.Fertőboz112
46.Fertőd113
47.Fertőendréd113
48.Fertőhomok113
49.Fertőrákos143
50.Fertőszentmiklós113
51.Fertőszéplak113
52.Gönyű048
53.Gyalóka018
54.Gyarmat048
55.Gyóró064
56.Gyömöre048
57.Győr048
58.Győrasszonyfa048
59.Győrladamér047
60.Győrság048
61.Győrsövényház045
62.Győrszemere048
63.Győrújbarát048
64.Győrújfalu047
65.Győrzámoly047
66.Halászi095
67.Harka112
68.Hegyeshalom120
69.Hegykő113
70.Hédervár047
71.Hidegség112
72.Himod064
73.Hövej064
74.Ikrény045
75.Iván018
76.Jánossomorja095
77.Jobaháza065
78.Kajárpéc048
79.Kapuvár064
80.Károlyháza095
81.Kimle095
82.Kisbabot046
83.Kisbajcs047
84.Kisbodak095
85.Kisfalud065
86.Kóny045
87.Kópháza112
88.Koroncó046
89.Kunsziget047
90.Lázi210
91.Levél120
92.Lébény095
93.Lipót095
94.Lövő112
95.Maglóca065
96.Magyarkeresztúr065
97.Markotabödöge045
98.Máriakálnok095
99.Mecsér095
100.Mezőörs048
101.Mérges046
102.Mihályi065
103.Mórichida046
104.Mosonmagyaróvár095
105.Mosonszentmiklós095
106.Mosonszolnok095
107.Mosonudvar095
108.Nagybajcs047
109.Nagycenk112
110.Nagylózs113
111.Nagyszentjános048
112.Nemeskér112
113.Nyalka048
114.Nyúl048
115.Osli064
116.Öttevény047
117.Pannonhalma048
118.Páli066
119.Pásztori066
120.Pázmándfalu048
121.Pereszteg113
122.Petőháza113
123.Pér048
124.Pinnye113
125.Potyond065
126.Pusztacsalád064
127.Püski095
128.Rajka120
129.Ravazd048
130.Rábacsanak066
131.Rábacsécsény045
132.Rábakecöl066
133.Rábapatona045
134.Rábapordány066
135.Rábasebes066
136.Rábaszentandrás066
137.Rábaszentmihály046
138.Rábaszentmiklós046
139.Rábatamási065
140.Rábcakapi045
141.Répceszemere018
142.Répcevis018
143.Rétalap048
144.Röjtökmuzsaj113
145.Sarród113
146.Sobor066
147.Sokorópátka048
148.Sopron143
149.Sopronhorpács018
150.Sopronkövesd112
151.Sopronnémeti065
152.Szakony018
153.Szany066
154.Szárföld064
155.Szerecseny048
156.Szil066
157.Szilsárkány065
158.Tarjánpuszta048
159.Táp048
160.Tápszentmiklós048
161.Tárnokréti045
162.Tényő048
163.Tét046
164.Töltéstava048
165.Újkér018
166.Újrónafő095
167.Und018
168.Vadosfa065
169.Vág066
170.Vámosszabadi047
171.Várbalog095
172.Vásárosfalu066
173.Veszkény064
174.Vének047
175.Vitnyéd064
176.Völcsej112
177.Zsebeháza066
178.Zsira018

8. Hajdú-Bihar vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Álmosd163
3.Ártánd119
4.Bagamér163
5.Bakonszeg014
6.Balmazújváros049
7.Báránd014
8.Bedő119
9.Berekböszörmény119
10.Berettyóújfalu013
11.Bihardancsháza014
12.Biharkeresztes014
13.Biharnagybajom014
14.Bihartorda014
15.Bocskaikert050
16.Bojt119
17.Csökmő014
18.Darvas014
19.Debrecen I. kerület023
20.II. kerület023
21.III. kerület023
22.IV. kerület024
23.Derecske013
24.Ebes023
25.Egyek024
26.Esztár013
27.Folyás049
28.Földes024
29.Furta014
30.Fülöp115
31.Gáborján013
32.Görbeháza049
33.Hajdúbagos013
34.Hajdúböszörmény049
35.Hajdúdorog050
36.Hajdúhadház050
37.Hajdúnánás049
38.Hajdúsámson050
39.Hajdúszoboszló024
40.Hajdúszovát024
41.Hencida013
42.Hortobágy049
43.Hosszúpályi163
44.Kaba024
45.Kismarja119
46.Kokad163
47.Komádi014
48.Konyár013
49.Körösszakál014
50.Körösszegapáti014
51.Létavértes163
52.Magyarhomorog014
53.Mezőpeterd014
54.Mezősas014
55.Mikepércs024
56.Monostorpályi163
57.Nagyhegyes023
58.Nagykereki119
59.Nagyrábé014
60.Nádudvar024
61.Nyíracsád115
62.Nyíradony115
63.Nyírábrány115
64.Nyírmártonfalva115
65.Pocsaj163
66.Polgár049
67.Püspökladány024
68.Sáp014
69.Sáránd013
70.Sárrétudvari014
71.Szentpéterszeg013
72.Szerep014
73.Tetétlen024
74.Téglás050
75.Tépe013
76.Tiszacsege049
77.Tiszagyulaháza106
78.Told014
79.Újiráz014
80.Újléta163
81.Újszentmargita049
82.Újtikos049
83.Vámospércs024
84.Váncsod013
85.Vekerd014
86.Zsáka014

9. Heves vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Abasár044
3.Adács043
4.Aldebrő030
5.Andornaktálya102
6.Apc044
7.Atkár043
8.Átány051
9.Balaton134
10.Bátor128
11.Bekölce128
12.Besenyőtelek051
13.Bélapátfalva134
14.Boconád051
15.Bodony128
16.Boldog041
17.Bükkszenterzsébet128
18.Bükkszentmárton134
19.Bükkszék128
20.Csány043
21.Demjén032
22.Detk043
23.Domoszló044
24.Dormánd030
25.Ecséd044
26.Eger031
27.Egerbakta032
28.Egerbocs128
29.Egercsehi128
30.Egerfarmos101
31.Egerszalók032
32.Egerszólát032
33.Erdőkövesd128
34.Erdőtelek051
35.Erk051
36.Fedémes128
37.Feldebrő031
38.Felsőtárkány102
39.Füzesabony030
40.Gyöngyös044
41.Gyöngyöshalász043
42.Gyöngyösoroszi044
43.Gyöngyöspata044
44.Gyöngyössolymos044
45.Gyöngyöstarján044
46.Halmajugra044
47.Hatvan043
48.Heréd169
49.Heves051
50.Hevesaranyos128
51.Hevesvezekény052
52.Hort043
53.Istenmezeje128
54.Ivád128
55.Karácsond043
56.Kál030
57.Kápolna030
58.Kerecsend031
59.Kerekharaszt043
60.Kisfüzes128
61.Kisköre052
62.Kisnána044
63.Kompolt030
64.Kömlő051
65.Lőrinci169
66.Ludas043
67.Maklár031
68.Markaz044
69.Mátraballa128
70.Mátraderecske128
71.Mátraszentimre044
72.Mezőszemere100
73.Mezőtárkány030
74.Mikófalva128
75.Mónosbél134
76.Nagyfüged043
77.Nagykökényes169
78.Nagyréde044
79.Nagytálya031
80.Nagyút030
81.Nagyvisnyó134
82.Noszvaj102
83.Novaj102
84.Ostoros102
85.Parád128
86.Parádsasvár128
87.Pálosvörösmart044
88.Petőfibánya169
89.Pély052
90.Pétervására128
91.Poroszló052
92.Recsk128
93.Rózsaszentmárton044
94.Sarud052
95.Sirok128
96.Szajla128
97.Szarvaskő032
98.Szentdomonkos128
99.Szihalom100
100.Szilvásvárad134
101.Szúcs128
102.Szűcsi044
103.Tarnabod030
104.Tarnalelesz128
105.Tarnaméra051
106.Tarnaörs051
107.Tarnaszentmária032
108.Tarnaszentmiklós052
109.Tarnazsadány043
110.Tenk051
111.Terpes128
112.Tiszanána052
113.Tófalu030
114.Újlőrincfalva052
115.Vámosgyörk043
116.Váraszó128
117.Verpelét031
118.Vécs031
119.Visonta044
120.Visznek043
121.Zagyvaszántó169
122.Zaránk051

10. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Abádszalók183
3.Alattyán059
4.Berekfürdő070
5.Besenyszög172
6.Cibakháza104
7.Csataszög172
8.Cserkeszőlő104
9.Csépa104
10.Fegyvernek172
11.Hunyadfalva172
12.Jánoshida059
13.Jászalsószentgyörgy059
14.Jászapáti059
15.Jászágó059
16.Jászárokszállás059
17.Jászberény059
18.Jászboldogháza059
19.Jászdózsa059
20.Jászfelsőszentgyörgy060
21.Jászfényszaru060
22.Jászivány059
23.Jászjákóhalma059
24.Jászkisér059
25.Jászladány059
26.Jászszentandrás060
27.Jásztelek059
28.Karcag070
29.Kenderes069
30.Kengyel172
31.Kétpó105
32.Kisújszállás069
33.Kőtelek172
34.Kuncsorba069
35.Kunhegyes070
36.Kunmadaras070
37.Kunszentmárton105
38.Martfű105
39.Mesterszállás105
40.Mezőhék105
41.Mezőtúr105
42.Nagyiván183
43.Nagykörű172
44.Nagyrév104
45.Öcsöd105
46.Örményes172
47.Pusztamonostor060
48.Rákóczifalva172
49.Rákócziújfalu172
50.Szajol172
51.Szászberek172
52.Szelevény105
53.Szolnok172
54.Tiszabő183
55.Tiszabura183
56.Tiszaderzs183
57.Tiszaföldvár105
58.Tiszafüred183
59.Tiszagyenda183
60.Tiszaigar183
61.Tiszainoka104
62.Tiszajenő172
63.Tiszakürt104
64.Tiszaörs183
65.Tiszapüspöki172
66.Tiszaroff183
67.Tiszasas104
68.Tiszasüly172
69.Tiszaszentimre183
70.Tiszaszőlős183
71.Tiszatenyő172
72.Tiszavárkony172
73.Tomajmonostora183
74.Tószeg172
75.Törökszentmiklós172
76.Túrkeve069
77.Újszász016
78.Vezseny172
79.Zagyvarékas016

11. Komárom-Esztergom vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Aka210
3.Almásfüzitő080
4.Annavölgy033
5.Ács080
6.Ácsteszér210
7.Ászár080
8.Baj182
9.Bajna033
10.Bajót033
11.Bakonybánk210
12.Bakonysárkány111
13.Bakonyszombathely210
14.Bana080
15.Bábolna080
16.Bársonyos210
17.Bokod080
18.Csatka210
19.Császár080
20.Csém080
21.Csép080
22.Csolnok033
23.Dad080
24.Dág033
25.Dorog033
26.Dömös033
27.Dunaalmás182
28.Dunaszentmiklós182
29.Epöl033
30.Esztergom033
31.Ete080
32.Gyermely182
33.Héreg182
34.Kecskéd182
35.Kerékteleki210
36.Kesztölc033
37.Kisbér080
38.Kisigmánd080
39.Kocs080
40.Komárom080
41.Kömlőd080
42.Környe182
43.Lábatlan033
44.Leányvár033
45.Máriahalom033
46.Mocsa080
47.Mogyorósbánya033
48.Nagyigmánd080
49.Nagysáp033
50.Naszály182
51.Neszmély182
52.Nyergesújfalu033
53.Oroszlány182
54.Piliscsév033
55.Pilismarót033
56.Réde210
57.Sárisáp033
58.Súr210
59.Süttő033
60.Szákszend080
61.Szárliget196
62.Szomód182
63.Szomor182
64.Tardos182
65.Tarján182
66.Tata182
67.Tatabánya182
68.Tárkány080
69.Tát033
70.Tokod033
71.Tokodaltáró033
72.Úny033
73.Várgesztes182
74.Vérteskethely080
75.Vértessomló182
76.Vértesszőlős182
77.Vértestolna182

12. Nógrád vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Alsópetény007
3.Alsótold171
4.Balassagyarmat008
5.Bánk006
6.Bárna040
7.Bátonyterenye039
8.Becske171
9.Bercel170
10.Berkenye006
11.Bér170
12.Bokor171
13.Borsosberény006
14.Buják170
15.Cered040
16.Cserháthaláp007
17.Cserhátsurány007
18.Cserhátszentiván171
19.Csesztve008
20.Csécse170
21.Csitár007
22.Debercsény007
23.Dejtár006
24.Diósjenő006
25.Dorogháza129
26.Drégelypalánk006
27.Ecseg170
28.Egyházasdengeleg169
29.Egyházasgerge039
30.Endrefalva038
31.Erdőkürt170
32.Erdőtarcsa169
33.Etes039
34.Érsekvadkert006
35.Felsőpetény007
36.Felsőtold171
37.Galgaguta170
38.Garáb171
39.Herencsény007
40.Héhalom169
41.Hollókő039
42.Hont006
43.Horpács006
44.Hugyag007
45.Iliny007
46.Ipolyszög008
47.Ipolytarnóc038
48.Ipolyvece006
49.Jobbágyi169
50.Karancsalja039
51.Karancsberény039
52.Karancskeszi039
53.Karancslapujtő039
54.Karancsság039
55.Kazár040
56.Kálló170
57.Keszeg007
58.Kétbodony007
59.Kisbágyon169
60.Kisbárkány039
61.Kisecset007
62.Kishartyán039
63.Kozárd171
64.Kutasó171
65.Legénd007
66.Litke038
67.Lucfalva039
68.Ludányhalászi038
69.Magyargéc039
70.Magyarnándor007
71.Márkháza039
72.Mátramindszent128
73.Mátranovák040
74.Mátraszele040
75.Mátraszőlős171
76.Mátraterenye040
77.Mátraverebély039
78.Mihálygerge039
79.Mohora007
80.Nagybárkány039
81.Nagykeresztúr039
82.Nagylóc039
83.Nagyoroszi006
84.Nemti040
85.Nézsa006
86.Nógrád006
87.Nógrádkövesd170
88.Nógrádmarcal007
89.Nógrádmegyer039
90.Nógrádsáp006
91.Nógrádsipek039
92.Nógrádszakál038
93.Nőtincs006
94.Őrhalom007
95.Ősagárd007
96.Palotás169
97.Patak006
98.Patvarc008
99.Pásztó044
100.Piliny039
101.Pusztaberki006
102.Rákóczibánya039
103.Rétság006
104.Rimóc039
105.Romhány006
106.Salgótarján039
107.Ságújfalu039
108.Sámsonháza039
109.Somoskőújfalu039
110.Sóshartyán039
111.Szalmatercs039
112.Szanda171
113.Szarvasgede169
114.Szátok006
115.Szendehely006
116.Szente007
117.Szécsénke007
118.Szécsény038
119.Szécsényfelfalu039
120.Szilaspogony040
121.Szirák170
122.Szuha128
123.Szurdokpüspöki044
124.Szügy008
125.Tar044
126.Tereske006
127.Terény171
128.Tolmács006
129.Vanyarc170
130.Varsány038
131.Vizslás040
132.Zabar040

13. Pest vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Abony016
3.Acsa015
4.Albertirsa109
5.Alsónémedi145
6.Apaj088
7.Aszód041
8.Áporka088
9.Bag041
10.Bernecebaráti198
11.Bénye109
12.Biatorbágy156
13.Budajenő156
14.Budakalász156
15.Budakeszi015
16.Budaörs015
17.Bugyi145
18.Cegléd016
19.Ceglédbercel016
20.Csemő075
21.Csévharaszt145
22.Csobánka157
23.Csomád015
24.Csömör042
25.Csörög015
26.Csővár015
27.Dabas145
28.Dánszentmiklós110
29.Dány041
30.Délegyháza145
31.Diósd195
32.Domony041
33.Dömsöd088
34.Dunabogdány156
35.Dunaharaszti145
36.Dunakeszi015
37.Dunavarsány145
38.Ecser109
39.Erdőkertes042
40.Érd195
41.Farmos016
42.Felsőpakony145
43.Fót015
44.Galgagyörk015
45.Galgahévíz041
46.Galgamácsa041
47.Gomba109
48.Göd015
49.Gödöllő042
50.Gyál145
51.Gyömrő109
52.Halásztelek087
53.Herceghalom156
54.Hernád145
55.Hévízgyörk041
56.Iklad041
57.Inárcs145
58.Ipolydamásd197
59.Ipolytölgyes197
60.Isaszeg042
61.Jászkarajenő173
62.Kakucs145
63.Kartal041
64.Káva109
65.Kemence198
66.Kerepes042
67.Kiskunlacháza088
68.Kismaros006
69.Kisnémedi015
70.Kisoroszi006
71.Kistarcsa042
72.Kocsér173
73.Kóka017
74.Kosd006
75.Kóspallag199
76.Kőröstetétlen075
77.Leányfalu156
78.Letkés197
79.Lórév087
80.Maglód109
81.Majosháza088
82.Makád087
83.Márianosztra199
84.Mende109
85.Mikebuda110
86.Mogyoród042
87.Monor109
88.Monorierdő109
89.Nagybörzsöny198
90.Nagykáta017
91.Nagykovácsi157
92.Nagykőrös075
93.Nagymaros199
94.Nagytarcsa042
95.Nyáregyháza110
96.Nyársapát075
97.Ócsa145
98.Őrbottyán015
99.Örkény145
100.Pánd109
101.Páty156
102.Penc006
103.Perbál156
104.Perőcsény198
105.Pécel042
106.Péteri109
107.Pilis109
108.Pilisborosjenő156
109.Piliscsaba157
110.Pilisjászfalu157
111.Pilisszántó157
112.Pilisszentiván157
113.Pilisszentkereszt157
114.Pilisszentlászló157
115.Pilisvörösvár156
116.Pócsmegyer156
117.Pomáz156
118.Pusztavacs110
119.Pusztazámor196
120.Püspökhatvan015
121.Püspökszilágy015
122.Ráckeve087
123.Rád006
124.Remeteszőlős157
125.Solymár156
126.Sóskút196
127.Sülysáp109
128.Szada042
129.Százhalombatta195
130.Szentendre156
131.Szentlőrinckáta017
132.Szentmártonkáta017
133.Szigetbecse087
134.Szigetcsép087
135.Szigethalom087
136.Szigetmonostor156
137.Szigetszentmárton087
138.Szigetszentmiklós145
139.Szigetújfalu087
140.Szob197
141.Szokolya199
142.Sződ015
143.Sződliget015
144.Tahitótfalu156
145.Taksony145
146.Tatárszentgyörgy145
147.Táborfalva145
148.Tápióbicske109
149.Tápiógyörgye016
150.Tápióság017
151.Tápiószecső017
152.Tápiószele016
153.Tápiószentmárton017
154.Tápiószőlős016
155.Tárnok195
156.Telki156
157.Tésa198
158.Tinnye157
159.Tóalmás017
160.Tök156
161.Tököl087
162.Törökbálint015
163.Törtel016
164.Tura041
165.Újhartyán145
166.Újlengyel145
167.Újszilvás016
168.Úri109
169.Üllő109
170.Üröm156
171.Valkó041
172.Vasad110
173.Vác015
174.Vácduka015
175.Vácegres041
176.Váchartyán015
177.Váckisújfalu041
178.Vácrátót015
179.Vácszentlászló041
180.Vámosmikola197
181.Vecsés109
182.Veresegyház042
183.Verőce006
184.Verseg041
185.Visegrád157
186.Zebegény199
187.Zsámbék156
188.Zsámbok041

14. Somogy vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Alsóbogát057
3.Andocs068
4.Ádánd067
5.Babócsa021
6.Bakháza021
7.Balatonberény093
8.Balatonboglár067
9.Balatonendréd067
10.Balatonfenyves094
11.Balatonföldvár067
12.Balatonkeresztúr093
13.Balatonlelle067
14.Balatonmáriafürdő093
15.Balatonőszöd067
16.Balatonszabadi200
17.Balatonszárszó067
18.Balatonszemes067
19.Balatonszentgyörgy093
20.Balatonújlak093
21.Balatonvilágos200
22.Barcs166
23.Baté055
24.Bábonymegyer068
25.Bálványos068
26.Bárdudvarnok063
27.Bedegkér177
28.Beleg021
29.Berzence021
30.Bélavár021
31.Bodrog057
32.Bolhás021
33.Bolhó021
34.Bonnya068
35.Böhönye094
36.Bőszénfa063
37.Buzsák094
38.Büssü056
39.Csákány094
40.Cserénfa063
41.Csokonyavisonta165
42.Csoma055
43.Csombárd057
44.Csököly063
45.Csömend094
46.Csurgó021
47.Csurgónagymarton020
48.Darány166
49.Drávagárdony166
50.Drávatamási166
51.Ecseny057
52.Edde057
53.Felsőmocsolád057
54.Fiad068
55.Fonó055
56.Fonyód094
57.Főnyed093
58.Gadács056
59.Gadány093
60.Gamás068
61.Gálosfa063
62.Gige063
63.Gölle055
64.Görgeteg165
65.Gyékényes021
66.Gyugy094
67.Hajmás063
68.Hács094
69.Háromfa021
70.Hedrehely063
71.Hencse063
72.Heresznye021
73.Hetes055
74.Hollád093
75.Homokszentgyörgy165
76.Hosszúvíz094
77.Igal056
78.Iharos021
79.Iharosberény021
80.Inke021
81.Istvándi165
82.Jákó063
83.Juta055
84.Kadarkút063
85.Kapoly068
86.Kaposfő062
87.Kaposgyarmat063
88.Kaposhomok062
89.Kaposkeresztúr062
90.Kaposmérő062
91.Kaposszerdahely063
92.Kaposújlak062
93.Kaposvár062
94.Karád068
95.Kastélyosdombó166
96.Kaszó021
97.Kazsok056
98.Kálmáncsa165
99.Kánya177
100.Kára068
101.Kelevíz094
102.Kercseliget058
103.Kereki068
104.Kéthely093
105.Kisasszond063
106.Kisbajom063
107.Kisbárapáti068
108.Kisberény094
109.Kisgyalán055
110.Kiskorpád063
111.Komlósd165
112.Kőkút063
113.Kőröshegy067
114.Kötcse068
115.Kutas063
116.Lad165
117.Lakócsa166
118.Lábod021
119.Látrány068
120.Lengyeltóti094
121.Libickozma094
122.Lulla068
123.Magyaratád056
124.Magyaregres056
125.Marcali093
126.Mernye056
127.Mesztegnyő094
128.Mezőcsokonya057
129.Mike063
130.Miklósi068
131.Mosdós055
132.Nagyatád021
133.Nagybajom062
134.Nagyberény067
135.Nagyberki055
136.Nagycsepely068
137.Nagykorpád063
138.Nagyszakácsi093
139.Nágocs068
140.Nemesdéd094
141.Nemeskisfalud093
142.Nemesvid094
143.Nikla094
144.Nyim068
145.Orci055
146.Ordacsehi067
147.Osztopán057
148.Öreglak094
149.Őrtilos020
150.Ötvöskónyi021
151.Pamuk094
152.Patalom056
153.Patca063
154.Patosfa165
155.Pálmajor062
156.Péterhida165
157.Pogányszentpéter020
158.Polány057
159.Porrog020
160.Porrogszentkirály020
161.Porrogszentpál020
162.Potony166
163.Pusztakovácsi094
164.Pusztaszemes068
165.Ráksi056
166.Rinyabesenyő165
167.Rinyakovácsi063
168.Rinyaszentkirály021
169.Rinyaújlak165
170.Rinyaújnép021
171.Ságvár067
172.Sántos062
173.Sávoly093
174.Segesd021
175.Sérsekszőlős068
176.Simonfa063
177.Siófok200
178.Siójut067
179.Som067
180.Somodor055
181.Somogyacsa068
182.Somogyaracs165
183.Somogyaszaló056
184.Somogybabod068
185.Somogybükkösd020
186.Somogycsicsó021
187.Somogydöröcske068
188.Somogyegres068
189.Somogyfajsz094
190.Somogygeszti057
191.Somogyjád057
192.Somogymeggyes068
193.Somogysámson093
194.Somogysárd062
195.Somogysimonyi094
196.Somogyszentpál094
197.Somogyszil056
198.Somogyszob021
199.Somogytúr068
200.Somogyudvarhely021
201.Somogyvámos094
202.Somogyvár094
203.Somogyzsitfa093
204.Szabadi055
205.Szabás063
206.Szántód067
207.Szegerdő093
208.Szenna063
209.Szenta021
210.Szentbalázs062
211.Szentborbás166
212.Szentgáloskér056
213.Szenyér093
214.Szilvásszentmárton063
215.Szólád068
216.Szorosad068
217.Szőkedencs094
218.Szőlősgyörök068
219.Szulok165
220.Tab068
221.Tapsony093
222.Tarany021
223.Taszár055
224.Táska094
225.Teleki068
226.Tengőd177
227.Tikos093
228.Torvaj068
229.Tótújfalu166
230.Törökkoppány068
231.Újvárfalva062
232.Varászló094
233.Várda055
234.Vése094
235.Visnye063
236.Visz068
237.Vízvár021
238.Vörs093
239.Zala068
240.Zamárdi067
241.Zákány020
242.Zákányfalu020
243.Zics068
244.Zimány055
245.Zselickisfalud063
246.Zselickislak063
247.Zselicszentpál063

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Ajak082
3.Anarcs083
4.Apagy115
5.Aranyosapáti082
6.Baktalórántháza083
7.Balkány115
8.Balsa121
9.Barabás012
10.Bátorliget115
11.Benk082
12.Beregdaróc012
13.Beregsurány012
14.Berkesz121
15.Besenyőd115
16.Beszterec121
17.Biri115
18.Botpalád035
19.Bököny115
20.Buj121
21.Cégénydányád034
22.Csaholc035
23.Csaroda012
24.Császló035
25.Csegöld034
26.Csenger098
27.Csengersima035
28.Csengerújfalu098
29.Darnó035
30.Demecser121
31.Dombrád082
32.Döge082
33.Encsencs115
34.Eperjeske083
35.Érpatak115
36.Fábiánháza116
37.Fehérgyarmat034
38.Fényeslitke082
39.Fülesd035
40.Fülpösdaróc034
41.Gacsály035
42.Garbolc035
43.Gávavencsellő121
44.Gelénes012
45.Gemzse083
46.Geszteréd115
47.Géberjén034
48.Gégény121
49.Gulács012
50.Győröcske191
51.Győrtelek098
52.Gyulaháza083
53.Gyügye034
54.Gyüre082
55.Hermánszeg034
56.Hetefejércse012
57.Hodász099
58.Ibrány121
59.Ilk099
60.Jánd012
61.Jánkmajtis034
62.Jármi099
63.Jéke083
64.Kállósemjén115
65.Kálmánháza115
66.Kántorjánosi099
67.Kemecse121
68.Kék121
69.Kékcse082
70.Kérsemjén034
71.Kisar034
72.Kishódos035
73.Kisléta115
74.Kisnamény035
75.Kispalád035
76.Kisszekeres035
77.Kisvarsány082
78.Kisvárda082
79.Kocsord098
80.Komlódtótfalu034
81.Komoró082
82.Kótaj121
83.Kölcse035
84.Kömörő035
85.Laskod083
86.Levelek115
87.Lónya012
88.Lövőpetri083
89.Magosliget035
90.Magy115
91.Mánd035
92.Mándok083
93.Máriapócs115
94.Márokpapi012
95.Mátészalka099
96.Mátyus012
97.Mezőladány082
98.Méhtelek035
99.Mérk116
100.Milota034
101.Nagyar034
102.Nagycserkesz121
103.Nagydobos099
104.Nagyecsed116
105.Nagyhalász121
106.Nagyhódos035
107.Nagykálló115
108.Nagyszekeres035
109.Nagyvarsány082
110.Napkor115
111.Nábrád034
112.Nemesborzova035
113.Nyírbátor115
114.Nyírbéltek115
115.Nyírbogát115
116.Nyírbogdány121
117.Nyírcsaholy099
118.Nyírcsászári099
119.Nyírderzs099
120.Nyíregyháza121
121.Nyírgelse115
122.Nyírgyulaj115
123.Nyíribrony115
124.Nyírjákó083
125.Nyírkarász083
126.Nyírkáta099
127.Nyírkércs115
128.Nyírlövő083
129.Nyírlugos115
130.Nyírmada083
131.Nyírmeggyes099
132.Nyírmihálydi115
133.Nyírparasznya099
134.Nyírpazony121
135.Nyírpilis115
136.Nyírtass083
137.Nyírtelek121
138.Nyírtét121
139.Nyírtura121
140.Nyírvasvári116
141.Ófehértó115
142.Olcsva098
143.Olcsvaapáti034
144.Ópályi099
145.Ököritófülpös098
146.Ömböly116
147.Őr115
148.Panyola034
149.Pap083
150.Papos099
151.Paszab121
152.Pátroha082
153.Pátyod098
154.Penészlek116
155.Penyige035
156.Petneháza083
157.Piricse115
158.Pócspetri115
159.Porcsalma098
160.Pusztadobos083
161.Rakamaz121
162.Ramocsaháza115
163.Rápolt098
164.Rétközberencs082
165.Rohod083
166.Rozsály035
167.Sényő121
168.Sonkád035
169.Szabolcs121
170.Szabolcsbáka083
171.Szabolcsveresmart082
172.Szakoly115
173.Szamosangyalos098
174.Szamosbecs034
175.Szamoskér098
176.Szamossályi098
177.Szamosszeg098
178.Szamostatárfalva034
179.Szamosújlak034
180.Szatmárcseke034
181.Székely121
182.Szorgalmatos122
183.Tarpa012
184.Tákos012
185.Terem116
186.Tiborszállás116
187.Timár121
188.Tiszaadony012
189.Tiszabecs034
190.Tiszabercel121
191.Tiszabezdéd082
192.Tiszacsécse034
193.Tiszadada122
194.Tiszadob122
195.Tiszaeszlár122
196.Tiszakanyár082
197.Tiszakerecseny012
198.Tiszakóród034
199.Tiszalök122
200.Tiszamogyorós082
201.Tiszanagyfalu121
202.Tiszarád121
203.Tiszaszalka012
204.Tiszaszentmárton082
205.Tiszatelek121
206.Tiszavasvári122
207.Tiszavid012
208.Tisztaberek035
209.Tivadar012
210.Tornyospálca083
211.Tunyogmatolcs098
212.Túristvándi034
213.Túrricse035
214.Tuzsér082
215.Tyukod098
216.Újdombrád082
217.Újfehértó115
218.Újkenéz082
219.Ura098
220.Uszka035
221.Vaja083
222.Vasmegyer121
223.Vállaj116
224.Vámosatya012
225.Vámosoroszi035
226.Vásárosnamény012
227.Zajta035
228.Záhony191
229.Zsarolyán034
230.Zsurk082

16. Tolna vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Alsónána155
3.Alsónyék154
4.Aparhant153
5.Attala055
6.Báta154
7.Bátaapáti155
8.Bátaszék154
9.Belecska027
10.Bikács028
11.Bogyiszló061
12.Bonyhád153
13.Bonyhádvarasd153
14.Bölcske028
15.Cikó155
16.Csibrák027
17.Csikóstőttős096
18.Dalmand177
19.Decs154
20.Diósberény027
21.Dombóvár177
22.Döbrököz177
23.Dunaföldvár028
24.Dunaszentgyörgy154
25.Dúzs027
26.Értény177
27.Fadd154
28.Fácánkert154
29.Felsőnána027
30.Felsőnyék177
31.Fürged177
32.Gerjen154
33.Grábóc155
34.Gyönk027
35.Györe155
36.Györköny028
37.Gyulaj177
38.Harc154
39.Hőgyész027
40.Iregszemcse177
41.Izmény153
42.Jágónak096
43.Kajdacs028
44.Kakasd153
45.Kalaznó027
46.Kapospula055
47.Kaposszekcső096
48.Keszőhidegkút027
49.Kéty153
50.Kisdorog153
51.Kismányok155
52.Kisszékely027
53.Kistormás027
54.Kisvejke155
55.Kocsola177
56.Koppányszántó177
57.Kölesd027
58.Kurd177
59.Lápafő177
60.Lengyel155
61.Madocsa028
62.Magyarkeszi177
63.Medina154
64.Miszla027
65.Mórágy155
66.Mőcsény155
67.Mucsfa155
68.Mucsi027
69.Murga027
70.Nagydorog028
71.Nagykónyi177
72.Nagymányok153
73.Nagyszékely027
74.Nagyszokoly177
75.Nagyvejke155
76.Nak177
77.Németkér028
78.Ozora177
79.Őcsény154
80.Paks028
81.Pálfa027
82.Pári177
83.Pincehely177
84.Pörböly154
85.Pusztahencse028
86.Regöly177
87.Sárpilis154
88.Sárszentlőrinc027
89.Simontornya027
90.Sióagárd154
91.Szakadát027
92.Szakály177
93.Szakcs177
94.Szálka155
95.Szárazd027
96.Szedres154
97.Szekszárd154
98.Tamási177
99.Tengelic154
100.Tevel153
101.Tolna154
102.Tolnanémedi027
103.Udvari027
104.Újireg177
105.Varsád027
106.Váralja155
107.Várdomb154
108.Várong177
109.Závod155
110.Zomba153

17. Vas vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Acsád175
3.Alsószölnök158
4.Alsóújlak194
5.Andrásfa194
6.Apátistvánfalva158
7.Bajánsenye085
8.Balogunyom174
9.Bejcgyertyános136
10.Bérbaltavár194
11.Boba136
12.Borgáta136
13.Bozzai174
14.Bozsok086
15.018
16.Bögöt135
17.Bögöte194
18.Bucsu176
19.Bük018
20.Cák086
21.Celldömölk136
22.Chernelházadamonya018
23.Csákánydoroszló084
24.Csánig135
25.Csehi194
26.Csehimindszent194
27.Csempeszkopács174
28.Csepreg018
29.Csénye135
30.Csipkerek194
31.Csönge136
32.Csörötnek159
33.Daraboshegy085
34.Dozmat176
35.Döbörhegy194
36.Döröske194
37.Duka193
38.Egervölgy194
39.Egyházashetye136
40.Egyházashollós192
41.Egyházasrádóc084
42.Felsőcsatár176
43.Felsőjánosfa085
44.Felsőmarác085
45.Felsőszölnök158
46.Gasztony084
47.Gencsapáti174
48.Gersekarát194
49.Gérce136
50.Gór135
51.Gyanógeregye174
52.Gyöngyösfalu174
53.Győrvár194
54.Halastó085
55.Halogy085
56.Harasztifalu084
57.Hegyfalu135
58.Hegyháthodász085
59.Hegyhátsál084
60.Hegyhátszentjakab085
61.Hegyhátszentmárton085
62.Hegyhátszentpéter194
63.Horvátlövő176
64.Horvátzsidány019
65.Hosszúpereszteg194
66.Ikervár135
67.Iklanberény018
68.Ispánk085
69.Ivánc085
70.Ják176
71.Jákfa135
72.Jánosháza193
73.Karakó193
74.Katafa084
75.Káld136
76.Kám194
77.Keléd193
78.Kemeneskápolna136
79.Kemenesmagasi136
80.Kemenesmihályfa136
81.Kemenespálfa193
82.Kemenessömjén136
83.Kemenesszentmárton136
84.Kemestaródfa084
85.Kenéz135
86.Kenyeri136
87.Kercaszomor085
88.Kerkáskápolna085
89.Kétvölgy158
90.Kisrákos085
91.Kissomlyó193
92.Kisunyom174
93.Kiszsidány019
94.Kondorfa085
95.Köcsk136
96.Körmend084
97.Kőszeg086
98.Kőszegdoroszló086
99.Kőszegpaty174
100.Kőszegszerdahely086
101.Lócs018
102.Lukácsháza174
103.Magyarlak159
104.Magyarnádalja084
105.Magyarszecsőd084
106.Magyarszombatfa085
107.Megyehíd135
108.Meggyeskovácsi135
109.Mersevát136
110.Mesterháza018
111.Mesteri136
112.Meszlen175
113.Mikosszéplak194
114.Molnaszecsőd084
115.Nagygeresd018
116.Nagykölked084
117.Nagymizdó084
118.Nagyrákos085
119.Nagysimonyi136
120.Nagytilaj194
121.Narda176
122.Nádasd084
123.Nárai176
124.Nemesbőd174
125.Nemescsó175
126.Nemeskeresztúr193
127.Nemeskocs136
128.Nemeskolta174
129.Nemesládony018
130.Nemesmedves159
131.Nemesrempehollós192
132.Nick135
133.Nyőgér136
134.Olaszfa194
135.Ólmod019
136.Orfalu158
137.Ostffyasszonyfa136
138.Oszkó194
139.Ölbő135
140.Őrimagyarósd085
141.Őriszentpéter085
142.Pankasz085
143.Pácsony194
144.Pápoc136
145.Pecöl135
146.Perenye174
147.Peresznye019
148.Petőmihályfa194
149.Pinkamindszent084
150.Pornóapáti176
151.Porpác174
152.Pósfa135
153.Pusztacsó174
154.Püspökmolnári192
155.Rábagyarmat159
156.Rábahídvég192
157.Rábapaty135
158.Rábatöttös174
159.Rádóckölked084
160.Rátót084
161.Répcelak135
162.Répceszentgyörgy135
163.Rönök159
164.Rum192
165.Sajtoskál018
166.Salköveskút174
167.Sárfimizdó194
168.Sárvár135
169.174
170.Simaság018
171.Sitke136
172.Sorkifalud174
173.Sorkikápolna174
174.Sorokpolány174
175.Sótony136
176.Söpte174
177.Szaknyér085
178.Szakonyfalu158
179.Szalafő085
180.Szarvaskend084
181.Szatta085
182.Szeleste135
183.Szemenye194
184.Szentgotthárd159
185.Szentpéterfa084
186.Szergény136
187.Szombathely174
188.Szőce085
189.Tanakajd174
190.Táplánszentkereszt174
191.Telekes194
192.Tokorcs136
193.Tompaládony018
194.Tormásliget018
195.Torony176
196.Tömörd175
197.Uraiújfalu135
198.Vasalja084
199.Vasasszonyfa174
200.Vasegerszeg135
201.Vashosszúfalu193
202.Vaskeresztes176
203.Vassurány174
204.Vasszentmihály159
205.Vasszécseny174
206.Vasszilvágy175
207.Vasvár194
208.Vámoscsalád135
209.Vásárosmiske136
210.Vát175
211.Velem086
212.Velemér085
213.Vép174
214.Viszák085
215.Vönöck136
216.Zsennye192
217.Zsédeny135

18. Veszprém vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Adásztevel123
3.Adorjánháza025
4.Ajka025
5.Alsóörs181
6.Apácatorna025
7.Aszófő181
8.Ábrahámhegy180
9.Badacsonytomaj178
10.Badacsonytördemic178
11.Bakonybél211
12.Bakonygyirót210
13.Bakonyjákó125
14.Bakonykoppány125
15.Bakonynána211
16.Bakonyoszlop211
17.Bakonypölöske026
18.Bakonyság123
19.Bakonyszentiván123
20.Bakonyszentkirály211
21.Bakonyszentlászló210
22.Bakonyszücs125
23.Bakonytamási125
24.Balatonakali180
25.Balatonakarattya204
26.Balatonalmádi204
27.Balatoncsicsó179
28.Balatonederics078
29.Balatonfőkajár200
30.Balatonfüred181
31.Balatonfűzfő204
32.Balatonhenye179
33.Balatonkenese204
34.Balatonrendes180
35.Balatonszepezd180
36.Balatonszőlős181
37.Balatonudvari180
38.Barnag203
39.Bazsi147
40.Bánd202
41.Berhida201
42.Béb123
43.Békás124
44.Bodorfa148
45.Borszörcsök025
46.Borzavár211
47.Csabrendek148
48.Csajág200
49.Csehbánya202
50.Csesznek211
51.Csetény210
52.Csopak181
53.Csót123
54.Csögle025
55.Dabronc147
56.Dabrony025
57.Dáka124
58.Devecser025
59.Doba025
60.Döbrönte124
61.Dörgicse180
62.Dudar211
63.Egeralja025
64.Egyházaskesző136
65.Eplény211
66.Farkasgyepű125
67.Felsőörs181
68.Fenyőfő125
69.Ganna124
70.Gecse125
71.Gic210
72.Gógánfa147
73.Gyepükaján148
74.Gyulakeszi178
75.Hajmáskér201
76.Halimba026
77.Hárskút202
78.Hegyesd178
79.Hegymagas178
80.Herend202
81.Hetyefő147
82.Hidegkút203
83.Homokbödöge125
84.Hosztót148
85.Iszkáz025
86.Jásd211
87.Kamond025
88.Kapolcs179
89.Karakószörcsök025
90.Káptalanfa148
91.Káptalantóti178
92.Kemeneshőgyész136
93.Kemenesszentpéter136
94.Kerta025
95.Kékkút179
96.Királyszentistván201
97.Kisapáti178
98.Kisberzseny025
99.Kiscsősz025
100.Kislőd026
101.Kispirit025
102.Kisszőlős025
103.Kolontár026
104.Kővágóörs180
105.Köveskál180
106.Kup124
107.Külsővat025
108.Küngös201
109.Lesencefalu078
110.Lesenceistvánd078
111.Lesencetomaj078
112.Litér201
113.Lókút211
114.Lovas181
115.Lovászpatona125
116.Magyargencs136
117.Magyarpolány026
118.Malomsok046
119.Marcalgergelyi124
120.Marcaltő123
121.Márkó202
122.Megyer147
123.Mencshely203
124.Mezőlak123
125.Mihályháza124
126.Mindszentkálla179
127.Monostorapáti179
128.Monoszló179
129.Nagyacsád123
130.Nagyalásony025
131.Nagydém125
132.Nagyesztergár211
133.Nagygyimót123
134.Nagypirit025
135.Nagytevel123
136.Nagyvázsony203
137.Nemesgörzsöny123
138.Nemesgulács178
139.Nemeshany148
140.Nemesszalók025
141.Nemesvámos204
142.Nemesvita078
143.Németbánya125
144.Nóráp123
145.Noszlop025
146.Nyárád025
147.Nyirád148
148.Óbudavár179
149.Olaszfalu211
150.Oroszi025
151.Öcs026
152.Örvényes180
153.Ősi201
154.Öskü201
155.Paloznak181
156.Papkeszi201
157.Pápa123
158.Pápadereske124
159.Pápakovácsi123
160.Pápasalamon025
161.Pápateszér125
162.Pécsely181
163.Pénzesgyőr211
164.Pétfürdő201
165.Porva211
166.Pula179
167.Pusztamiske026
168.Raposka178
169.Révfülöp180
170.Rigács147
171.Románd210
172.Salföld178
173.Sáska178
174.Sikátor210
175.Sóly201
176.Somlójenő025
177.Somlószőlős025
178.Somlóvásárhely025
179.Somlóvecse025
180.Sümeg148
181.Sümegprága147
182.Szápár210
183.Szentantalfa179
184.Szentbékkálla179
185.Szentgál202
186.Szentimrefalva148
187.Szentjakabfa179
188.Szentkirályszabadja204
189.Szigliget178
190.Szőc148
191.Tagyon179
192.Takácsi123
193.Taliándörögd179
194.Tapolca178
195.Tés211
196.Tihany181
197.Tótvázsony203
198.Tüskevár025
199.Ugod125
200.Ukk148
201.Úrkút203
202.Uzsa078
203.Vanyola123
204.Vaszar123
205.Várkesző136
206.Városlőd202
207.Várpalota201
208.Vászoly180
209.Veszprém202
210.Veszprémfajsz204
211.Veszprémgalsa148
212.Veszprémvarsány210
213.Vid025
214.Vigántpetend179
215.Vilonya201
216.Vinár124
217.Vöröstó203
218.Zalaerdőd147
219.Zalagyömörő148
220.Zalahaláp178
221.Zalameggyes148
222.Zalaszegvár148
223.Zánka180
224.Zirc211

19. Zala vármegye

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.Alibánfa205
3.Almásháza205
4.Alsónemesapáti205
5.Alsópáhok077
6.Alsórajk114
7.Alsószenterzsébet002
8.Babosdöbréte207
9.Baglad001
10.Bagod206
11.Bak206
12.Baktüttös206
13.Balatongyörök077
14.Balatonmagyaród076
15.Barlahida208
16.Batyk205
17.Bánokszentgyörgy091
18.Bázakerettye091
19.Becsehely090
20.Becsvölgye209
21.Belezna020
22.Belsősárd001
23.Bezeréd205
24.Bocfölde206
25.Bocska114
26.Bókaháza077
27.Boncodfölde207
28.Borsfa091
29.Böde209
30.Bödeháza001
31.Börzönce114
32.Búcsúszentlászló205
33.Bucsuta091
34.Csapi114
35.Csatár206
36.Cserszegtomaj077
37.Csertalakos208
38.Csesztreg001
39.Csonkahegyhát209
40.Csöde209
41.Csömödér091
42.Csörnyeföld090
43.Dióskál076
44.Dobri090
45.Dobronhegy207
46.Döbröce147
47.Dötk205
48.Egeraracsa076
49.Egervár194
50.Eszteregnye114
51.Esztergályhorváti077
52.Felsőpáhok077
53.Felsőrajk114
54.Felsőszenterzsébet002
55.Fityeház114
56.Fűzvölgy114
57.Galambok114
58.Garabonc114
59.Gáborjánháza001
60.Gellénháza208
61.Gelse114
62.Gelsesziget114
63.Gétye076
64.Gombosszeg209
65.Gosztola001
66.Gősfa194
67.Gutorfölde208
68.Gyenesdiás077
69.Gyűrűs205
70.Hagyárosbörönd207
71.Hahót114
72.Hernyék091
73.Hévíz077
74.Homokkomárom114
75.Hosszúvölgy114
76.Hottó207
77.Iborfia208
78.Iklódbördőce001
79.Kacorlak114
80.Kallósd205
81.Karmacs077
82.Kálócfa002
83.Kányavár091
84.Kávás207
85.Kehidakustány077
86.Kemendollár205
87.Keménfa207
88.Kerecseny114
89.Kerkabarabás001
90.Kerkafalva002
91.Kerkakutas002
92.Kerkaszentkirály090
93.Kerkateskánd001
94.Keszthely077
95.Kilimán114
96.Kisbucsa205
97.Kiscsehi091
98.Kisgörbő147
99.Kiskutas206
100.Kispáli206
101.Kisrécse114
102.Kissziget091
103.Kistolmács091
104.Kisvásárhely147
105.Kozmadombja002
106.Kustánszeg209
107.Külsősárd001
108.Lakhegy194
109.Lasztonya091
110.Lendvadedes001
111.Lendvajakabfa001
112.Lenti001
113.Letenye090
114.Lickóvadamos208
115.Ligetfalva077
116.Lispeszentadorján091
117.Liszó020
118.Lovászi090
119.Magyarföld002
120.Magyarszentmiklós114
121.Magyarszerdahely114
122.Maróc091
123.Márokföld002
124.Miháld021
125.Mihályfa147
126.Mikekarácsonyfa208
127.Milejszeg209
128.Misefa205
129.Molnári090
130.Murakeresztúr114
131.Murarátka090
132.Muraszemenye090
133.Nagybakónak114
134.Nagygörbő147
135.Nagykanizsa114
136.Nagykapornak205
137.Nagykutas206
138.Nagylengyel208
139.Nagypáli206
140.Nagyrada114
141.Nagyrécse114
142.Nemesapáti205
143.Nemesbük077
144.Nemeshetés205
145.Nemesnép001
146.Nemespátró020
147.Nemesrádó205
148.Nemessándorháza205
149.Nemesszentandrás205
150.Németfalu209
151.Nova208
152.Óhíd147
153.Oltárc091
154.Orbányosfa205
155.Ormándlak208
156.Orosztony114
157.Ortaháza091
158.Ozmánbük207
159.Pacsa076
160.Padár205
161.Pakod205
162.Pat021
163.Páka091
164.Pálfiszeg209
165.Pethőhenye206
166.Petrikeresztúr208
167.Petrivente090
168.Pókaszepetk205
169.Pórszombat002
170.Pölöske205
171.Pölöskefő114
172.Pördefölde091
173.Pötréte114
174.Pusztaapáti209
175.Pusztaederics208
176.Pusztamagyaród091
177.Pusztaszentlászló206
178.Ramocsa002
179.Resznek001
180.Rezi077
181.Rédics001
182.Rigyác114
183.Salomvár207
184.Sand021
185.Sárhida206
186.Sármellék077
187.Semjénháza090
188.Sénye146
189.Sormás114
190.Söjtör206
191.Surd020
192.Sümegcsehi147
193.Szalapa147
194.Szentgyörgyvár077
195.Szentgyörgyvölgy002
196.Szentkozmadombja208
197.Szentliszló091
198.Szentmargitfalva091
199.Szentpéterfölde208
200.Szentpéterúr076
201.Szepetnek114
202.Szécsisziget001
203.Szijártóháza001
204.Szilvágy209
205.Tekenye146
206.Teskánd206
207.Tilaj077
208.Tófej206
209.Tormafölde001
210.Tornyiszentmiklós090
211.Tótszentmárton090
212.Tótszerdahely090
213.Türje147
214.Újudvar114
215.Valkonya091
216.Vasboldogasszony194
217.Vaspör207
218.Vállus077
219.Várfölde091
220.Várvölgy077
221.Vindornyafok077
222.Vindornyalak077
223.Vindornyaszőlős147
224.Vonyarcvashegy077
225.Vöckönd205
226.Zajk091
227.Zalaapáti077
228.Zalabaksa001
229.Zalabér205
230.Zalaboldogfa206
231.Zalacsány077
232.Zalacséb207
233.Zalaegerszeg206
234.Zalaháshágy207
235.Zalaigrice076
236.Zalaistvánd205
237.Zalakaros114
238.Zalakomár076
239.Zalaköveskút077
240.Zalalövő207
241.Zalamerenye114
242.Zalasárszeg114
243.Zalaszabar114
244.Zalaszántó077
245.Zalaszentbalázs114
246.Zalaszentgrót146
247.Zalaszentgyörgy206
248.Zalaszentiván205
249.Zalaszentjakab114
250.Zalaszentlászló146
251.Zalaszentlőrinc205
252.Zalaszentmárton077
253.Zalaszentmihály205
254.Zalaszombatfa001
255.Zalatárnok208
256.Zalaújlak114
257.Zalavár077
258.Zalavég205
259.Zebecke091

20. Budapest

AB
1.TelepülésBecslőjárás
2.I. kerület015
3.II. kerület015
4.III. kerület015
5.IV. kerület015
6.V. kerület015
7.VI. kerület015
8.VII. kerület015
9.VIII. kerület015
10.IX. kerület015
11.X. kerület015
12.XI. kerület015
13.XII. kerület015
14.XIII. kerület015
15.XIV. kerület015
16.XV. kerület015
17.XVI. kerület015
18.XVII. kerület015
19.XVIII. kerület015
20.XIX. kerület015
21.XX. kerület015
22.XXI. kerület015
23.XXII. kerület015
24.XXIII. kerület015

3. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez[12]

Az egyes becslőjárások, illetve osztályozási vidékek művelési áganként megállapított minőségi osztályaihoz rendelt kataszteri tiszta jövedelem (AK/hektár)

BCDEFGHIJK
1.Kód-
szám
Becslőjárás/osztályozási
vidék
Művelési ágMinőségi osztály
2.12345678
3.1Alsólendvai becslőjárás
második osztályozási
vidék
4.szántó32,124,322,62015,613,25,63,8
5.rét38,229,523,515,611,595,93,5
6.szőlő76,560,845,236,526,918,210,1
7.kert38,234,831,328,726,123,519,17
8.gyümölcsös38,234,831,328,726,123,519,114,8
9.legelő11,110,198,35,93,82,61,2
10.nádas
11.fásított terület6,65,24,53,83,12,31,71
12.2Alsólendvai becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
13.szántó21,714,883,81,9
14.rét28,725,216,512,510,88,73,3
15.szőlő32,122,616,58,7
16.kert31,328,726,920,98,7
17.gyümölcsös31,328,726,920,9
18.legelő96,34,52,61,9
19.nádas
20.fásított terület5,95,24,53,12,31,610,7
21.3Aradi becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
22.szántó43,434,826,117,412,59,771,9
23.rét33,926,12013,69,77,63,51,2
24.szőlő6652,143,429,517,4
25.kert90,479,969,555,646,934,829,5
26.gyümölcsös90,479,969,555,646,934,829,5
27.legelő26,118,211,883,82,81,2
28.nádas31,3
29.fásított terület14,811,510,498
30.4Bajai becslőjárás
első osztályozási vidék
31.szántó38,232,126,119,111,573,51,4
32.rét31,32013,98,73,50,6
33.szőlő55,645,234,824,313,9
34.kert45,231,313,9
35.gyümölcsös45,231,313,9
36.legelő19,113,273,10,90,3
37.nádas36,526,117,410,4
38.fásított terület9,75,93,32,3
39.5Bajai becslőjárás
második osztályozási
vidék
40.szántó38,232,126,119,111,573,51,4
41.rét332013,98,73,50,6
42.szőlő55,645,234,824,313,9
43.kert62,650,438,213,9
44.gyümölcsös62,650,438,213,9
45.legelő2013,273,10,90,3
46.nádas36,526,117,410,4
47.fásított terület8,35,93,32,31,20,60,1
48.6Balassagyarmati
becslőjárás
első osztályozási vidék
49.szántó38,232,126,119,112,995,63,1
50.rét403323,517,412,59,46,63,8
51.szőlő114,786,969,555,643,428,717,410,4
52.kert48,738,227,818,213,27,3
53.gyümölcsös48,738,227,818,213,2
54.legelő13,995,93,82,41,40,9
55.nádas2,4
56.fásított terület96,64,23,12,41,41
57.7Balassagyarmati
becslőjárás második
osztályozási vidék
58.szántó32,126,119,114,810,474,22,4
59.rét41,732,126,920,915,611,57,33,8
60.szőlő55,641,730,42015,610,87
61.kert41,729,522,618,214,811,57,3
62.gyümölcsös41,729,522,618,214,811,5
63.legelő17,412,573,51,90,9
64.nádas72,4
65.fásított terület5,24,52,410,6
66.8Balassagyarmati
becslőjárás harmadik
osztályozási vidék
67.szántó32,126,119,113,695,63,51,7
68.rét41,731,325,219,113,99,46,33,8
69.szőlő41,733,930,424,32016,512,57,6
70.kert33,929,524,319,113,99,47
71.gyümölcsös33,929,524,319,113,99,47
72.legelő17,412,56,33,11,60,6
73.nádas2,4
74.fásított terület4,22,41,2
75.9Battonyaibecslőjárás
egyetlenosztályozási
vidék
76.szántó45,241,734,824,317,411,56,31,7
77.rét3325,219,17,61
78.szőlő45,231,317,4
79.kert45,233,919,1
80.gyümölcsös45,233,919,1
81.legelő32,121,713,68,73,51,6
82.nádas26,9
83.fásított terület9,76,63,3
84.10Békési becslőjárás
egyetlenosztályozási
vidék
85.szántó43,438,231,320,916,511,55,23,5
86.rét31,322,613,910,48,31,4
87.szőlő43,425,27
88.kert43,438,2
89.gyümölcsös43,438,2
90.legelő21,712,28,73,51,4
91.nádas36,513,94,21,4
92.fásított terület15,611,89,78,37,35,2
93.11Békéscsabai becslőjárás
egyetlenosztályozási
vidék
94.szántó46,943,434,823,518,213,26,33,5
95.rét32,127,817,412,29,74,52,1
96.szőlő46,926,17
97.kert52,141,7
98.gyümölcsös52,141,7
99.legelő32,120,913,99,73,81,4
100.nádas43,417,41,6
101.fásított terület19,114,812,9874,92,4
102.12Beregszászi becslőjárás
első osztályozási vidék
103.szántó26,122,616,512,28,76,34,22,8
104.rét24,319,115,611,87,63,52,81,7
105.szőlő55,648,741,731,324,317,413,910,4
106.kert31,327,824,322,620,917,49
107.gyümölcsös31,327,824,322,620,917,4
108.legelő12,58,74,22,40,9
109.nádas8
110.fásított terület85,94,53,12,41,710,5
111.13Berettyóújfalui
becslőjárás
első osztályozási vidék
112.szántó32,128,724,317,410,472,61,2
113.rét28,722,617,412,271,71
114.szőlő36,524,311,5
115.kert48,741,736,524,310,4
116.gyümölcsös48,741,736,5
117.legelő18,210,13,82,11
118.nádas27,815,64,2
119.fásított terület12,910,48,35,22,8
120.14Berettyóújfalui
becslőjárás második
osztályozási vidék
121.szántó32,128,724,317,410,472,6
122.rét28,722,620,912,271,71
123.szőlő36,524,311,5
124.kert36,526,920,9
125.gyümölcsös36,526,920,9
126.legelő17,48,73,82,11
127.nádas33,917,44,21,6
128.fásított terület14,811,88,3
129.15Budapesti becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
130.szántó53,941,731,326,120,913,99,73,5
131.rét57,350,443,438,231,319,113,910,4
132.szőlő139118,297,376,557,341,724,313,9
133.kert187,713986,953,94033,918,213,9
134.gyümölcsös187,713986,953,94033,918,213,9
135.legelő32,117,412,25,62,41,4
136.nádas55,641,731,317,4
137.fásított terület986,35,231,90,2
138.16Ceglédi becslőjárás
első osztályozási vidék
139.szántó4034,827,822,617,410,44,22,1
140.rét32,127,8208,7
141.szőlő7352,134,819,1
142.kert55,645,229,510,4
143.gyümölcsös55,645,229,5
144.legelő18,212,27,62,81
145.nádas45,2332014,84,2
146.fásított terület11,87,63,51,90,6
147.17Ceglédi becslőjárás
második osztályozási
vidék
148.szántó41,733,927,820,915,610,44,22,1
149.rét41,728,722,615,69,7
150.szőlő48,738,226,116,5
151.kert53,929,510,4
152.gyümölcsös53,929,5
153.legelő14,810,472,80,7
154.nádas45,236,531,3204,2
155.fásított terület11,87,63,51,90,6
156.18Csepregi becslőjárás
első osztályozási vidék
157.szántó55,645,238,226,919,112,24,9
158.rét69,555,632,129,516,5
159.szőlő92,167,857,346,934,826,9
160.kert79,962,648,74034,821,712,28,3
161.gyümölcsös79,962,648,74034,821,7
162.legelő26,112,58,774,21,9
163.nádas
164.fásított terület11,18,37,36,35,24,53,82,8
165.19Csepregi becslőjárás
második osztályozási
vidék
166.szántó43,438,229,521,715,66,34,5
167.rét69,548,734,830,426,113,99
168.szőlő74,757,348,734,826,1
169.kert83,467,857,350,433,926,117,4
170.gyümölcsös83,467,857,350,433,926,1
171.legelő9,46,63,51,6
172.nádas
173.fásított terület876,35,64,23,52,4
174.20Csurgói becslőjárás
első osztályozási vidék
175.szántó34,830,423,517,412,26,32,61,7
176.rét45,234,831,326,12015,693,1
177.szőlő62,643,436,530,426,922,617,411,1
178.kert45,236,527,822,67
179.gyümölcsös45,236,527,822,67
180.legelő15,610,86,631,90,7
181.nádas20,910,4
182.fásított terület85,64,22,82,31,40,7
183.21Csurgói becslőjárás
második osztályozási
vidék
184.szántó41,734,826,120,915,610,45,62,6
185.rét43,43329,526,12014,893,5
186.szőlő59,141,736,531,325,22012,98,3
187.kert50,441,734,829,522,611,8
188.gyümölcsös50,441,734,829,522,611,8
189.legelő16,512,274,231,2
190.nádas20,9
191.fásított terület74,23,12,11,70,90,3
192.22Dárdai becslőjárás
első osztályozási vidék
193.szántó46,943,436,526,918,213,99,74,9
194.rét50,441,734,826,910,85,6
195.szőlő92,17357,343,436,527,822,6
196.kert59,157,341,728,711,5
197.gyümölcsös59,157,341,728,711,5
198.legelő22,611,16,6
199.nádas
200.fásított terület8,76,34,53,52,4
201.23Debreceni becslőjárás
első osztályozási vidék
202.szántó45,24034,824,318,213,67,62,8
203.rét38,231,317,410,14,22,1
204.szőlő62,636,5208,73,5
205.kert104,348,729,521,79
206.gyümölcsös104,348,729,521,79
207.legelő28,718,210,45,62,41,4
208.nádas41,717,41,6
209.fásított terület15,613,210,497,34,22,1
210.24Debreceni becslőjárás
második osztályozási
vidék
211.szántó4034,825,218,213,26,62,81,2
212.rét31,324,316,59,43,51,91
213.szőlő36,526,919,13,5
214.kert50,443,430,421,78
215.gyümölcsös50,443,430,421,78
216.legelő25,217,410,44,92,11
217.nádas34,816,54,51,2
218.fásított terület13,297,35,63,5
219.25Devecseri becslőjárás
első osztályozási vidék
220.szántó33,929,520,915,613,29,45,23,5
221.rét50,436,530,421,714,811,54,52,6
222.szőlő11392,17352,14022,615,6
223.kert55,650,44027,815,69,4
224.gyümölcsös55,650,44027,8
225.legelő19,112,59,45,22,6
226.nádas21,7
227.fásított terület10,48,77,35,64,53,831,9
228.26Devecseri becslőjárás
második osztályozási
vidék
229.szántó27,821,713,910,893,8
230.rét46,934,825,25,9
231.szőlő43,420
232.kert50,446,924,310,8
233.gyümölcsös50,446,924,3
234.legelő12,593,52,1
235.nádas
236.fásított terület10,48,77,35,63,831,91,2
237.27Dunaföldvári becslőjárás
első osztályozási vidék
238.szántó41,734,827,820,914,88,34,22,1
239.rét41,733,927,821,715,610,44,2
240.szőlő67,857,341,727,820,913,28,73,8
241.kert50,446,94023,5209,4
242.gyümölcsös50,446,94023,5209,4
243.legelő15,611,89,784,931,91
244.nádas15,69
245.fásított terület8,775,24,22,81,7
246.28Dunaföldvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
247.
248.szántó4033,925,219,114,810,45,62,1
249.rét43,434,828,723,515,695,63
250.szőlő6652,143,429,521,714,83,8
251.kert57,350,446,94017,49
252.gyümölcsös57,350,446,94017,49
253.legelő18,212,59,77,34,53,31,70,9
254.nádas34,823,513,2
255.fásított terület97,35,64,53,11
256.29Edelényi becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
257.szántó34,828,724,319,115,611,174,2
258.rét4031,325,220,917,413,910,47
259.szőlő41,731,320,917,413,9
260.kert38,234,831,327,824,320,917,410,4
261.gyümölcsös38,234,831,327,824,320,917,410,4
262.legelő20,915,610,474,231,4
263.nádas
264.fásított terület5,24,53,83,12,41,60,7
265.30Egri becslőjárás
első osztályozási vidék
266.szántó38,234,827,822,617,410,46,33,5
267.rét45,238,23315,610,4
268.szőlő34,827,819,113,9
269.kert50,434,816,58,7
270.gyümölcsös50,434,816,58,7
271.legelő26,917,413,910,45,92,8
272.nádas
273.fásított terület85,63,1
274.31Egri becslőjárás második
osztályozási vidék
275.szántó45,238,23326,119,111,16,32,8
276.rét46,941,736,517,48,7
277.szőlő93,876,555,643,429,522,613,97
278.kert93,850,436,515,68,7
279.gyümölcsös93,850,436,515,68,7
280.legelő28,724,320,915,673,51,7
281.nádas17,410,4
282.fásított terület85,63,11
283.32Egri becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
284.szántó45,229,524,319,111,15,23,51,4
285.rét36,531,324,313,99,76,3
286.szőlő41,734,827,822,617,413,93,5
287.kert26,122,615,67,3
288.gyümölcsös26,122,615,67,3
289.legelő12,58,75,23,51,70,3
290.nádas
291.fásított terület85,63,11
292.33Esztergomi becslőjárás
első osztályozási vidék
293.szántó43,434,827,822,615,611,16,63,5
294.rét46,943,44027,826,117,412,27
295.szőlő11383,462,643,43319,113,96,3
296.kert52,146,94022,617,47
297.gyümölcsös52,146,94022,617,4
298.legelő18,212,274,22,81,4
299.nádas46,927,812,2
300.fásított terület12,211,19,473,81,60,7
301.34Fehérgyarmati
becslőjárás
első osztályozási vidék
302.szántó28,724,320,916,512,59,76,33,5
303.rét24,317,413,973,5
304.szőlő15,6
305.kert38,231,327,824,317,413,9
306.gyümölcsös38,231,327,824,3
307.legelő12,510,48,775,21,7
308.nádas8,7
309.fásított terület7,65,94,53,52,42,1
310.35Fehérgyarmati
becslőjárás második
osztályozási vidék
311.szántó22,618,216,513,29,76,64,23,1
312.rét23,52016,513,99,45,63,82,8
313.szőlő24,3
314.kert29,526,122,615,612,28,7
315.gyümölcsös29,526,122,615,6
316.legelő11,19,47,65,94,21,7
317.nádas6,3
318.fásított terület5,63,832,31,6
319.36Félegyházai becslőjárás
első osztályozási vidék
320.szántó36,531,322,615,611,87,63,51,7
321.rét27,820,917,413,912,29,473,5
322.szőlő48,745,234,827,822,615,6
323.kert41,721,79
324.gyümölcsös41,721,7
325.legelő14,811,18,784,93,81,40,7
326.nádas50,436,527,817,47,6
327.fásított terület11,173,82,11,40,1
328.37Félegyházai becslőjárás
második osztályozási
vidék
329.szántó36,531,322,615,610,46,63,11,4
330.rét27,820,917,413,98,77,64,23,3
331.szőlő45,234,827,8
332.kert31,318,29,4
333.gyümölcsös31,318,29,4
334.legelő12,56,34,92,110,7
335.nádas36,517,47,63,1
336.fásított terület11,173,81,91,40,1
337.38Füleki becslőjárás
első osztályozási vidék
338.szántó38,231,325,219,113,98,34,52,6
339.rét41,73326,120,915,610,45,63
340.szőlő46,94034,832,126,122,613,210,8
341.kert46,938,229,523,515,613,910,84,5
342.gyümölcsös46,938,229,523,515,613,910,84,5
343.
344.
legelő
nádas
24,317,411,16,63,12,31,60,6
345.fásított terület5,94,23,32,81,91,20,4
346.39Füleki becslőjárás
második osztályozási
vidék
347.szántó31,326,12014,810,173,52,1
348.rét27,822,618,213,910,484,52,6
349.szőlő33,927,824,320,916,512,58,35,6
350.kert34,826,919,115,612,595,23,1
351.gyümölcsös34,826,919,115,612,595,23,1
352.legelő12,575,23,11,910,70,3
353.nádas
354.fásított terület5,64,23,52,61,91,20,7
355.40Füleki becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
356.szántó27,822,617,412,295,63,11,4
357.rét32,121,714,89,785,62,8
358.szőlő33,927,824,320,916,512,58,35,6
359.kert28,720,912,59,782,6
360.gyümölcsös28,720,912,59,782,6
361.legelő9,44,21,60,4
362.nádas
363.fásított terület3,51,91,20,3
364.41Gödöllői becslőjárás
első osztályozási vidék
365.szántó4036,531,327,820,913,94,92,3
366.rét50,441,734,827,817,413,910,45,2
367.szőlő53,940332012,5
368.kert53,938,226,917,47
369.gyümölcsös53,938,226,917,4
370.legelő17,413,974,22,1
371.nádas45,229,512,2
372.fásított terület8,37,35,64,92,62,11,40,1
373.42Gödöllői becslőjárás
második osztályozási
vidék
374.szántó36,531,327,822,613,974,22,1
375.rét45,24034,827,819,113,98,75,2
376.szőlő59,150,44026,116,5
377.kert43,429,519,17
378.gyümölcsös43,429,519,1
379.legelő11,88,75,62,41
380.nádas55,629,512,2
381.fásított terület8,37,35,64,92,62,11,40,1
382.43Gyöngyösi becslőjárás
első osztályozási vidék
383.szántó41,738,233,927,820,914,88,74,2
384.rét45,238,2338,71,7
385.szőlő104,37348,727,8
386.kert50,438,231,326,9
387.gyümölcsös50,438,231,326,9
388.legelő26,920,911,15,22,81,4
389.nádas50,441,7
390.fásított terület11,57,6
391.44Gyöngyösi becslőjárás
második osztályozási
vidék
392.szántó38,231,326,119,113,27,64,21,7
393.rét41,734,830,412,56,3
394.szőlő104,376,555,648,73317,45,6
395.kert41,736,527,822,613,27,6
396.gyümölcsös41,736,527,822,6
397.legelő14,86,33,11,40,7
398.nádas
399.fásított terület5,64,23,52,42,31,70,9
400.45Győri becslőjárás
első osztályozási vidék
401.szántó43,44029,526,118,212,27,33,1
402.rét52,136,529,525,216,514,85,92,6
403.szőlő32,1
404.kert53,943,422,612,27,3
405.gyümölcsös53,943,422,6
406.legelő26,116,513,98,76,32,3
407.nádas4029,523,517,410,8
408.fásított terület11,19,78,787,35,64,21,7
409.46Győri becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
410.szántó34,83328,724,317,413,973,5
411.rét50,443,438,226,114,894,52,6
412.szőlő25,2
413.kert36,529,512,57,3
414.gyümölcsös36,529,512,5
415.legelő18,214,88,32,6
416.nádas4024,311,8
417.fásított terület8,37,35,64,22,8
418.47Győri becslőjárás
negyedik osztályozási
vidék
419.szántó50,443,433,931,326,118,210,43,8
420.rét64,352,138,231,320,914,85,92,6
421.szőlő32,118,2
422.kert85,162,653,943,44027,818,27,3
423.gyümölcsös85,162,653,943,44027,8
424.legelő26,117,414,896,3
425.nádas4029,523,517,410,86,6
426.fásított terület9,78,77,36,35,24,2
427.48Győrszentmártoni
becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék
428.szántó41,733,927,822,617,413,29,73,3
429.rét57,352,138,230,424,320,914,88
430.szőlő74,759,143,436,531,325,219,113,2
431.kert69,548,736,531,315,67,6
432.gyümölcsös69,548,736,531,315,6
433.legelő16,513,292,4
434.nádas4029,523,517,4
435.fásított terület10,87,66,34,53,52,1
436.49Hajdúböszörményi
becslőjárás
első osztályozási vidék
437.szántó38,232,126,119,110,46,32,41,6
438.rét31,321,715,68,71,71
439.szőlő36,526,92013,911,13,5
440.kert43,429,524,317,410,4
441.gyümölcsös43,429,524,317,4
442.legelő18,28,75,92,81,2
443.nádas15,61,2
444.fásított terület15,612,295,63
445.50Hajdúböszörményi
becslőjárás második
osztályozási vidék
446.szántó27,822,616,513,674,22,61,2
447.rét22,615,68,71,71
448.szőlő31,324,32011,13,5
449.kert41,725,216,57,3
450.gyümölcsös41,725,2
451.legelő15,68,72,81
452.nádas15,61,2
453.fásított terület12,210,495,63
454.51Hevesi becslőjárás
első osztályozási vidék
455.szántó4034,829,524,317,411,16,33,1
456.rét41,734,828,726,119,113,95,22,8
457.szőlő69,555,641,727,817,4
458.kert45,236,531,324,3
459.gyümölcsös45,236,531,324,3
460.legelő21,717,413,910,474,22,81
461.nádas41,726,117,4
462.fásított terület11,195,6
463.52Hevesi becslőjárás
második osztályozási
vidék
464.szántó34,831,326,121,715,610,45,62,4
465.rét32,127,824,320,917,412,23,51,7
466.szőlő34,831,326,1
467.kert41,73326,120,9
468.gyümölcsös41,73326,120,9
469.legelő18,213,910,474,53,52,81
470.nádas41,726,117,4
471.fásított terület11,195,6
472.53Hódmezővásárhelyi
becslőjárás
első osztályozási vidék
473.szántó43,434,829,524,316,511,16,31,7
474.rét3323,516,595,60,9
475.szőlő52,145,23322,613,2
476.kert52,143,429,513,2
477.gyümölcsös52,143,429,513,2
478.legelő20,913,68,73,51
479.nádas43,427,813,9
480.fásított terület9,76,63,3
481.54Hódmezővásárhelyi
becslőjárás második
osztályozási vidék
482.szántó41,732,127,822,615,610,45,91,7
483.rét3323,516,595,60,9
484.szőlő52,145,23322,613,2
485.kert50,44027,812,5
486.gyümölcsös50,44027,812,5
487.legelő20,913,68,73,51
488.nádas43,427,813,9
489.fásított terület9,76,63,3
490.55Igali becslőjárás
első osztályozási vidék
491.szántó46,941,73326,118,211,87,62,4
492.rét50,443,436,526,121,714,84,9
493.szőlő48,74031,324,316,512,28
494.kert50,44031,320,912,2
495.gyümölcsös50,44031,320,9
496.legelő26,119,113,29,46,64,92,61,4
497.nádas6,3
498.fásított terület8,75,94,232,41,6
499.56Igali becslőjárás második
osztályozási vidék
500.szántó38,231,324,317,411,16,32,3
501.rét41,733,925,22013,99,43,5
502.szőlő45,238,231,324,316,512,2
503.kert48,738,229,520,912,2
504.gyümölcsös48,738,229,520,9
505.
506.
legelő
nádas
16,511,88,76,34,52,41,4
507.fásított terület8,77,35,94,531,6
508.57Igali becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
509.szántó34,827,822,616,59,75,23,11,7
510.rét38,231,324,318,212,58,33,5
511.szőlő45,238,230,423,515,6
512.kert41,73327,82010,4
513.gyümölcsös41,73327,82010,4
514.legelő12,5975,63,52,61
515.nádas10,4
516.fásított terület4,53,532,31,7
517.58Igali becslőjárás
negyedik osztályozási
vidék
518.szántó29,522,616,510,44,22,1
519.rét43,432,117,49,7
520.szőlő4024,316,58
521.kert4027,82012,2
522.gyümölcsös4027,820
523.legelő11,85,92,61
524.nádas
525.fásított terület1,71,20,7
526.59Jászberényi becslőjárás
első osztályozási vidék
527.szántó4034,825,220,913,984,22,1
528.rét45,236,527,824,320,984,2
529.szőlő69,555,641,727,817,4
530.kert48,741,725,216,58
531.gyümölcsös48,741,725,2
532.legelő31,320,912,275,21,7
533.nádas53,934,88,7
534.fásított terület11,17,63,51,2
535.60Jászberényi becslőjárás
második osztályozási
vidék
536.szántó4034,826,117,410,44,21,7
537.rét36,529,520,913,95,24,2
538.szőlő34,826,1
539.kert48,720,9
540.gyümölcsös48,720,9
541.legelő27,820,913,95,21,7
542.nádas53,934,88,7
543.fásított terület11,17,63,51,2
544.61Kalocsai becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
545.szántó45,238,233,926,917,49,75,22,3
546.rét20,917,410,45,22,8
547.szőlő41,734,822,66,3
548.kert53,943,424,316,53,3
549.gyümölcsös53,943,424,316,53,3
550.legelő20,913,910,86,32,41
551.nádas33,923,514,83,5
552.fásított terület11,88,35,64,23,52,40,5
553.62Kaposvári becslőjárás
első osztályozási vidék
554.szántó46,94032,126,118,210,45,62,4
555.rét52,143,438,226,920,915,693,5
556.szőlő46,941,730,42010,4
557.kert55,641,734,826,919,112,2
558.gyümölcsös55,641,734,826,919,112,2
559.legelő20,911,88,35,23,11,70,7
560.nádas20,910,46,3
561.fásított terület8,36,65,64,22,82,31,40,7
562.63Kaposvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
563.szántó29,524,319,116,510,47,63,51,7
564.rét4034,831,326,12014,87,63,5
565.szőlő48,743,438,224,311,1
566.kert38,229,524,320,912,2
567.gyümölcsös38,229,524,320,912,2
568.legelő12,510,175,93,52,61,60,7
569.nádas20,910,4
570.fásított terület85,23,82,62,11,20,60,3
571.64Kapuvári becslőjárás
első osztályozási vidék
572.szántó55,646,934,827,824,313,99,44,5
573.rét46,943,426,118,212,57,34,90,6
574.szőlő22,6
575.kert6653,94036,513,97,3
576.gyümölcsös6653,94036,513,97,3
577.legelő22,615,684,5
578.nádas45,224,3
579.fásított terület12,59,48,7875,63,81,2
580.65Kapuvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
581.szántó45,236,531,326,12013,99,45,6
582.rét43,44029,518,212,57,34,90,9
583.szőlő36,530,4
584.kert53,952,145,241,736,5208
585.gyümölcsös53,952,145,241,736,5
586.legelő19,117,410,894,22,1
587.nádas45,224,3
588.fásított terület9,4875,63,82,4
589.66Kapuvári becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
590.szántó48,736,531,324,321,718,213,25,6
591.rét59,150,446,933,928,726,112,23,8
592.szőlő22,6
593.kert50,446,943,436,518,28
594.gyümölcsös50,446,943,436,5
595.legelő23,518,212,510,895,6
596.nádas38,224,3
597.fásított terület12,511,19,4875,63,8
598.67Karádi becslőjárás
első osztályozási vidék
599.szántó43,436,529,524,318,212,583
600.rét46,9403327,822,617,411,53,5
601.szőlő59,146,941,727,813,98,37
602.kert52,143,434,821,714,8
603.gyümölcsös52,143,434,821,714,8
604.legelő20,914,811,88,35,22,61,2
605.nádas46,920,910,4
606.fásított terület76,35,23,52,41,7
607.68Karádi becslőjárás
második osztályozási
vidék
608.szántó36,529,522,617,411,573,32,1
609.rét41,73327,823,517,413,993,5
610.szőlő53,948,74027,821,711,86,3
611.kert45,238,23325,220,917,413,910,4
612.gyümölcsös45,238,23325,220,917,413,910,4
613.legelő12,57,64,92,61
614.nádas20,910,4
615.fásított terület5,94,92,82,31,4
616.69Karcagi becslőjárás
első osztályozási vidék
617.szántó4034,826,119,113,910,45,23,1
618.rét30,420,917,44,22,8
619.szőlő4031,313,2
620.kert48,741,726,119,18,7
621.gyümölcsös48,741,78,7
622.legelő16,511,53,51,7
623.nádas15,6
624.fásított terület12,510,495,6
625.70Karcagi becslőjárás
második osztályozási
vidék
626.szántó38,23324,317,410,48,74,92,8
627.rét32,120,912,26,33,5
628.szőlő4026,113,2
629.kert46,934,824,316,510,1
630.gyümölcsös46,934,824,3
631.legelő14,89,73,51
632.nádas36,515,62,1
633.fásított terület12,510,495,6
634.71Karcagi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
635.szántó38,23324,317,410,48,74,92,8
636.rét30,417,44,2
637.szőlő31,322,616,5
638.kert46,934,824,3
639.gyümölcsös46,934,824,3
640.legelő12,56,32,81,7
641.nádas18,2
642.fásított terület12,510,495,6
643.72Kassai becslőjárás
első osztályozási vidék
644.szántó48,734,829,522,617,411,173,5
645.rét41,734,827,821,715,69,46,3
646.szőlő24,317,4
647.kert62,641,731,324,317,413,9
648.gyümölcsös62,641,731,324,317,413,9
649.legelő19,114,87,64,22,1
650.nádas
651.fásított terület7,675,23,82,81,71
652.73Kassai becslőjárás
második osztályozási
vidék
653.szántó29,524,319,113,910,47,64,22,8
654.rét34,827,820,915,69,44,5
655.szőlő17,4
656.kert31,324,320,917,412,9
657.gyümölcsös31,324,320,917,412,9
658.
659.
legelő
nádas
19,114,87,64,22,11,4
660.fásított terület5,23,82,81,71
661.74Kassai becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
662.szántó26,121,717,412,28,34,22,4
663.rét31,324,319,115,612,58,76,33,8
664.szőlő27,820,913,9
665.kert31,322,615,610,47
666.gyümölcsös31,322,615,610,4
667.legelő7,64,22,11
668.nádas
669.fásított terület5,23,82,81,71
670.75Kecskeméti becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
671.szántó38,23326,117,412,273,51,7
672.rét30,424,319,113,98,74,2
673.szőlő83,469,552,134,819,115,6
674.kert93,869,553,936,531,315,67
675.gyümölcsös93,869,553,936,531,315,6
676.legelő32,127,815,69,46,32,40,7
677.nádas45,231,311,8
678.fásított terület12,210,48,77,65,22,41,60,1
679.76Keszthelyi becslőjárás
első osztályozási vidék
680.szántó36,533,925,223,52011,89,73,1
681.rét41,731,326,925,216,513,910,83,1
682.szőlő90,467,846,936,517,4
683.kert48,746,945,224,312,2
684.gyümölcsös48,746,945,224,3
685.legelő13,997,64,93,32,81,4
686.nádas18,27
687.fásított terület10,48,787,35,64,22,8
688.77Keszthelyi becslőjárás
második osztályozási
vidék
689.szántó36,532,124,322,619,110,88,33,5
690.rét55,64031,326,924,316,512,23,5
691.szőlő93,871,257,352,145,23317,4
692.kert53,952,148,745,24038,233,910,8
693.gyümölcsös53,952,148,745,24038,233,924,3
694.legelő20,912,511,510,182,81,91,4
695.nádas18,27
696.fásított terület10,48,77,35,64,22,41,6
697.78Keszthelyi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
698.szántó30,417,48,33,5
699.rét36,529,525,212,23,1
700.szőlő93,871,257,352,13317,4
701.kert50,434,829,517,48,3
702.gyümölcsös50,434,829,5
703.legelő731,4
704.nádas4020
705.fásított terület10,48,77,35,64,22,4
706.79Királyhelmeci
becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék
707.szántó25,221,717,413,910,473,52,4
708.rét23,517,413,910,475,23,52,4
709.szőlő31,320,911,1
710.kert26,122,617,410,47
711.gyümölcsös26,122,617,410,47
712.legelő12,58,775,23,51,7
713.nádas12,9
714.fásított terület6,35,24,231,70,7
715.80Kisbéri becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
716.szántó403324,32013,29,45,92,8
717.rét34,829,523,52017,414,89,76,3
718.szőlő4033,929,525,220,916,512,58
719.kert43,433,928,721,715,69
720.gyümölcsös43,433,928,721,715,6
721.legelő18,211,573,82,4
722.nádas45,234,826,119,110,4
723.fásított terület986,65,64,93,83,11,4
724.81Kiskőrösi becslőjárás
első osztályozási vidék
725.szántó29,522,615,613,210,46,63,11,4
726.rét30,421,713,98,34,5
727.szőlő60,845,234,826,110,44,5
728.kert29,516,512,27
729.gyümölcsös29,516,512,2
730.legelő13,29,44,92,11,40,7
731.nádas36,520,93,50,5
732.fásított terület13,29,45,92,81,60,1
733.82Kisvárdai becslőjárás
első osztályozási vidék
734.szántó31,322,616,514,810,45,22,41,4
735.rét24,320,912,25,21,2
736.szőlő24,313,93,5
737.kert41,734,820,910,43,1
738.gyümölcsös41,734,820,93,1
739.legelő13,27,62,41
740.nádas27,810,41,2
741.fásított terület11,58,75,23,31,6
742.83Kisvárdai becslőjárás
második osztályozási
vidék
743.szántó21,714,812,96,32,61,2
744.rét20,917,410,45,21,2
745.szőlő24,313,93,5
746.kert25,215,68,73,1
747.gyümölcsös25,23,1
748.legelő10,42,41
749.nádas27,810,41,2
750.fásított terület11,58,75,93,31,6
751.84Körmendi becslőjárás
első osztályozási vidék
752.szántó43,433,924,319,113,29,47,35,2
753.rét59,152,14030,42012,593,5
754.szőlő52,134,829,526,113,9
755.kert78,259,155,652,133,923,518,2
756.gyümölcsös78,259,155,652,133,923,518,2
757.legelő11,19,47,63,32,8
758.nádas
759.fásított terület9,78,36,64,93,52,31,20,6
760.85Körmendi becslőjárás
második osztályozási
vidék
761.szántó24,318,215,612,59,46,34,23,1
762.rét30,426,121,714,8973,52,6
763.szőlő3329,52013,2
764.kert32,130,422,618,215,6
765.gyümölcsös32,130,422,618,215,6
766.legelő5,64,23,12,62,42,1
767.nádas
768.fásított terület8,77,35,64,53,12,110,6
769.86Kőszegi becslőjárás első
osztályozási vidék
770.szántó41,734,824,320,917,412,583,5
771.rét62,655,646,936,530,421,715,65,9
772.szőlő90,46646,934,826,115,6
773.kert85,167,855,650,438,229,520,9
774.gyümölcsös85,167,855,650,438,229,5
775.legelő16,513,99,475,231,90,7
776.nádas
777.fásított terület10,88,375,94,22,810,5
778.87Kunszentmiklósi
becslőjárás
első osztályozási vidék
779.szántó38,231,324,319,113,283,5
780.rét38,227,82012,56,34,21,6
781.szőlő53,946,931,326,119,113,9
782.kert48,745,231,317,48
783.gyümölcsös48,745,231,317,4
784.legelő17,411,185,22,11
785.nádas46,941,723,54,9
786.fásított terület11,88,36,64,93,82,41,60,1
787.88Kunszentmiklósi
becslőjárás második
osztályozási vidék
788.szántó34,826,118,213,911,174,92,3
789.rét32,126,119,114,88,73,53,1
790.szőlő46,938,231,327,822,62015,6
791.kert45,238,226,116,57
792.gyümölcsös45,238,226,116,5
793.legelő17,413,29,785,931
794.nádas36,520,917,413,99,40,9
795.fásított terület11,88,36,64,93,82,41,60,1
796.89Kunszentmiklósi
becslőjárás harmadik
osztályozási vidék
797.szántó31,324,317,412,58,75,63,11,6
798.rét25,217,412,58,36,34,93,12,1
799.szőlő46,938,231,327,822,6
800.kert31,324,321,717,414,8
801.gyümölcsös31,324,321,717,414,8
802.legelő13,27,63,81,40,7
803.nádas36,520,913,90,9
804.fásított terület11,88,36,64,93,82,41,60,1
805.90Letenyei becslőjárás
első osztályozási vidék
806.szántó41,73326,92013,27,673,5
807.rét43,432,126,925,2209,42,1
808.szőlő76,557,346,936,531,315,6
809.kert4038,234,83325,222,613,2
810.gyümölcsös4038,234,83325,222,6
811.legelő13,912,595,23,52,82,41,4
812.nádas11,8
813.fásított terület10,48,77,35,64,23,12,1
814.91Letenyei becslőjárás
második osztályozási
vidék
815.szántó23,519,116,512,510,173,53
816.rét34,832,123,518,216,510,89,43,3
817.szőlő69,557,346,941,733,930,424,312,5
818.kert33,928,726,924,323,510,4
819.gyümölcsös33,928,726,924,323,5
820.legelő13,29,47,64,53,32,82,41
821.nádas
822.fásított terület7,34,93,83,12,31,60,90,4
823.92Makói becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
824.szántó46,943,433,924,318,212,272,4
825.rét28,7208,76,30,9
826.szőlő45,23320,911,5
827.kert52,143,429,520,9
828.gyümölcsös52,143,429,520,9
829.legelő20,913,68,73,51
830.nádas31,310,4
831.fásított terület8,35,93,3
832.93Marcali becslőjárás
első osztályozási vidék
833.szántó403327,820,915,610,472,8
834.rét48,741,731,325,219,114,810,43,5
835.szőlő7355,646,938,231,327,82011,8
836.kert48,738,223,513,28
837.gyümölcsös48,738,223,513,2
838.legelő22,615,610,88,34,21,2
839.nádas21,76,6
840.fásított terület10,17,35,95,23,82,81,70,9
841.94Marcali becslőjárás
második osztályozási
vidék
842.szántó36,531,325,217,412,584,92,4
843.rét41,734,829,524,319,114,88,33
844.szőlő62,645,238,226,917,412,28
845.kert43,434,822,612,28
846.gyümölcsös43,434,822,612,2
847.legelő16,513,210,17,64,22,30,9
848.nádas6,6
849.fásított terület8,36,65,64,22,82,31,40,3
850.95Magyaróvári becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
851.szántó43,43327,82014,810,45,63,1
852.rét29,524,317,411,573,50,7
853.szőlő53,928,77,3
854.kert52,134,817,47,6
855.gyümölcsös52,134,817,4
856.legelő2013,28,33,82,10,7
857.nádas28,76,6
858.fásított terület12,911,110,17,66,64,23,11
859.96Mágocsi becslőjárás
első osztályozási vidék
860.szántó46,931,325,219,112,57,63,51,7
861.rét50,443,433,926,119,114,894,2
862.szőlő38,229,519,18
863.kert41,73324,317,49
864.gyümölcsös41,73324,317,4
865.legelő14,895,22,10,7
866.nádas
867.fásított terület3,12,11,6
868.97Mágocsi becslőjárás
második osztályozási
vidék
869.szántó31,324,318,213,295,63,51,7
870.rét38,229,522,617,412,57,63
871.szőlő6643,436,529,524,318,211,16,6
872.kert4027,818,210,44,9
873.gyümölcsös4027,818,210,44,9
874.legelő11,874,232,10,9
875.nádas20,913,2
876.fásított terület3,12,62,11,610,6
877.98Mátészalkai becslőjárás
első osztályozási vidék
878.szántó27,824,320,915,612,295,63,1
879.rét22,619,113,99,75,62,8
880.szőlő24,3
881.kert38,231,327,824,320,912,9
882.gyümölcsös38,231,327,824,320,9
883.legelő11,196,31
884.nádas8,7
885.fásított terület8,75,94,22,4
886.99Mátészalkai becslőjárás
második osztályozási
vidék
887.szántó26,122,619,113,911,184,21,4
888.rét24,318,212,294,22,1
889.szőlő24,315,6
890.kert31,324,313,98
891.gyümölcsös31,324,313,9
892.legelő10,84,21
893.nádas8
894.fásított terület5,23,52,11,7
895.100Mezőkövesdi becslőjárás
első osztályozási vidék
896.szántó38,232,127,824,320,916,510,45,2
897.rét41,73326,120,915,610,44,5
898.szőlő52,134,820,9
899.kert41,734,827,820,917,410,4
900.gyümölcsös41,734,827,820,917,4
901.legelő21,72011,16,3
902.nádas41,717,4
903.fásított terület3,1
904.101Mezőkövesdi becslőjárás
második osztályozási
vidék
905.szántó34,831,326,920,915,611,174,2
906.rét38,231,324,315,674,5
907.szőlő20,9
908.kert34,827,820,911,1
909.gyümölcsös34,827,8
910.legelő2018,29,48,33,5
911.nádas41,717,4
912.fásított terület3,1
913.102Mezőkövesdi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
914.szántó34,830,426,120,917,412,273,5
915.rét4031,326,120,915,612,28,74,5
916.szőlő62,648,731,320,913,9
917.kert34,827,824,320,917,413,910,4
918.gyümölcsös34,827,824,320,917,413,910,4
919.legelő17,48,77,62,81,4
920.nádas41,7
921.fásított terület7,35,63,83,12,41,61,2
922.103Mezőkövesdi becslőjárás
negyedik osztályozási
vidék
923.szántó23,517,410,17,34,2
924.rét26,120,916,56,63,5
925.szőlő27,8
926.kert27,820,912,27
927.gyümölcsös27,820,9
928.legelő7,35,22,81,7
929.nádas41,717,4
930.fásított terület3,8
931.104Mezőtúri becslőjárás
első osztályozási vidék
932.szántó36,53324,317,412,583,51,7
933.rét28,717,410,473,5
934.szőlő53,945,234,82013,2
935.kert43,44029,5
936.gyümölcsös43,44029,5
937.legelő13,98,74,22,10,7
938.nádas55,634,811,8
939.fásított terület11,510,884,92,40,2
940.105Mezőtúri becslőjárás
második osztályozási
vidék
941.szántó4034,824,315,610,44,22,81,7
942.rét32,126,920,910,473,5
943.szőlő53,945,234,82013,2
944.kert48,741,729,519,112,57
945.gyümölcsös48,741,729,519,1
946.legelő17,48,76,34,22,1
947.nádas59,152,113,9
948.fásított terület11,510,884,92,40,2
949.106Miskolcibecslőjárás
egyetlenosztályozási
vidék
950.szántó4031,324,319,114,810,474,2
951.rét4031,324,319,113,910,87,64,5
952.szőlő52,145,238,234,829,524,319,113,9
953.kert62,641,738,234,831,324,320,917,4
954.gyümölcsös62,641,738,234,831,324,320,917,4
955.legelő20,919,111,18,76,34,93,11,7
956.nádas41,713,9
957.fásított terület5,95,23,82,61,4
958.107Mohácsi becslőjárás
első osztályozási vidék
959.szántó48,746,938,23323,515,67,63,1
960.rét53,946,938,227,8209,75,63,1
961.szőlő125,176,559,148,738,228,718,28
962.kert69,562,646,933,928,715,6
963.gyümölcsös69,562,646,933,928,7
964.legelő22,617,410,47,35,23,52,6
965.nádas21,714,83,8
966.fásított terület9,46,65,63,1
967.108Mohácsi becslőjárás
második osztályozási
vidék
968.szántó32,125,218,213,98,34,93,11,7
969.rét4032,123,52013,910,45,6
970.szőlő86,976,569,553,936,526,116,5
971.kert43,436,531,325,215,69
972.gyümölcsös43,436,531,325,215,6
973.legelő11,89,75,23,832,10,9
974.nádas21,7
975.fásított terület5,24,53,82,61,2
976.109Monori becslőjárás
első osztályozási vidék
977.szántó4034,827,819,115,68,75,22,4
978.rét52,145,236,531,326,115,610,45,2
979.szőlő69,559,145,238,226,120
980.kert52,136,53319,18,7
981.gyümölcsös52,136,53319,1
982.legelő18,215,69,773,52,81,40,7
983.nádas57,341,713,9
984.fásított terület11,57,35,22,82,42,11,6
985.110Monori becslőjárás
második osztályozási
vidék
986.szántó53,934,827,817,412,273,51,7
987.rét46,94031,324,320,99,74,2
988.szőlő69,559,148,7403318,213,2
989.kert69,541,736,522,615,67
990.gyümölcsös69,541,736,522,615,6
991.legelő14,812,5972,82,11,40,7
992.nádas62,620,9
993.fásított terület11,57,35,22,82,42,11,6
994.111Móri becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
995.szántó38,23324,32015,69,76,63,5
996.rét36,531,326,117,410,4
997.szőlő146133,8104,386,969,543,436,526,1
998.kert62,646,931,314,87
999.gyümölcsös62,646,931,314,8
1000.legelő15,612,272,81,40,7
1001.nádas34,827,812,2
1002.fásított terület9,775,63,82,11,60,2
1003.112Nagycenki becslőjárás
második osztályozási
vidék
1004.szántó59,148,738,223,516,512,57,63,1
1005.rét67,855,634,820,911,510,4
1006.szőlő118,297,374,760,853,94032,1
1007.kert59,14029,519,18
1008.gyümölcsös59,14029,5
1009.legelő29,513,96,33,1
1010.nádas19,112,25,2
1011.fásított terület10,89,486,34,5
1012.113Nagycenki becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1013.szántó45,238,227,822,613,211,175,9
1014.rét69,546,920,96,62,8
1015.szőlő81,76657,341,733
1016.kert62,653,94027,89,4
1017.gyümölcsös62,653,940
1018.legelő23,517,48,75,62,81,9
1019.nádas19,112,25,2
1020.fásított terület10,89,47,64,5
1021.114Nagykanizsai becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1022.szántó46,938,233,924,32013,96,33,1
1023.rét6643,432,126,925,222,614,83,3
1024.szőlő90,471,262,652,141,733,917,414,8
1025.kert55,653,946,934,832,129,5208,3
1026.gyümölcsös55,653,946,934,832,129,5208,3
1027.legelő13,29,482,81,4
1028.nádas11,8
1029.fásított terület11,510,18,375,24,53,82,6
1030.115Nagykállói becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1031.szántó27,820,914,812,29,46,32,61
1032.rét22,615,69,43,51
1033.szőlő24,313,93,5
1034.kert25,217,47,3
1035.gyümölcsös25,217,4
1036.legelő12,55,22,41
1037.nádas27,810,41,2
1038.fásított terület10,49,486,33,51,6
1039.116Nagykárolyi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1040.szántó26,120,915,612,210,484,21,4
1041.rét22,62015,613,910,47,63,52,1
1042.szőlő25,215,6
1043.kert27,824,313,98
1044.gyümölcsös27,824,313,9
1045.legelő11,17,64,22,41
1046.nádas8,7
1047.fásított terület73,83,12,41,7
1048.117Nagyszalontai
becslőjárás
első osztályozási vidék
1049.szántó38,232,124,317,412,98,75,22,4
1050.rét28,722,617,411,57,35,93,51
1051.szőlő36,528,720,917,49,76,3
1052.kert45,238,229,520,9
1053.gyümölcsös45,238,229,520,9
1054.legelő17,48,73,81,2
1055.nádas27,815,64,2
1056.fásított terület12,295,63
1057.118Nagyszentmiklósi
becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék
1058.szántó53,945,236,527,819,113,99,44,2
1059.rét31,320,914,810,45,91
1060.szőlő55,641,727,813,9
1061.kert79,969,545,234,816,5
1062.gyümölcsös79,969,545,234,816,5
1063.legelő26,122,614,873,51,2
1064.nádas31,310,4
1065.fásított terület11,58,774,93,82,8
1066.119Nagyváradi becslőjárás
első osztályozási vidék
1067.szántó3328,724,317,412,28,75,62,6
1068.rét34,831,320,917,48,74,21,4
1069.szőlő69,562,652,141,727,82013,95,2
1070.kert81,762,645,24034,832,1
1071.gyümölcsös81,762,645,24034,832,1
1072.legelő18,28,73,81,2
1073.nádas36,517,4
1074.fásított terület14,810,486,6
1075.120Nezsideri becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1076.szántó43,43327,82014,810,45,63,1
1077.rét29,524,317,413,29,4
1078.szőlő83,462,648,726,919,1
1079.kert55,645,228,717,48,7
1080.gyümölcsös55,645,228,717,4
1081.legelő2013,25,93,51,7
1082.nádas2011,5
1083.fásított terület11,58,75,63,52,1
1084.121Nyíregyházai becslőjárás
első osztályozási vidék
1085.szántó33,928,722,617,412,972,61,2
1086.rét30,421,715,68,73,51
1087.szőlő36,524,313,93,5
1088.kert41,721,710,4
1089.gyümölcsös41,721,710,4
1090.legelő19,110,44,22,61
1091.nádas27,813,91,2
1092.fásított terület11,897,66,35,23,51,7
1093.122Nyíregyházai becslőjárás
második osztályozási
vidék
1094.szántó32,128,724,317,410,87,66,32,6
1095.rét23,5209,72,41,2
1096.szőlő36,524,33,5
1097.kert33,921,711,1
1098.gyümölcsös33,921,7
1099.legelő18,28,35,22,11,2
1100.nádas15,6
1101.fásított terület11,897,66,35,2
1102.123Pápai becslőjárás
első osztályozási vidék
1103.szántó45,24036,528,720,911,573
1104.rét59,153,943,426,924,312,28,3
1105.szőlő59,153,930,417,4
1106.kert74,755,645,217,411,5
1107.gyümölcsös74,755,645,2
1108.legelő19,117,413,28,73,8
1109.nádas13,9
1110.fásított terület9,47,66,34,93,52,4
1111.124Pápai becslőjárás
második osztályozási
vidék
1112.szántó36,533,924,317,49,784,53,1
1113.rét50,431,326,113,93,3
1114.szőlő43,43313,9
1115.kert48,74024,317,48
1116.gyümölcsös48,74024,3
1117.legelő17,412,58,35,23
1118.nádas
1119.fásított terület7,66,34,92,3
1120.125Pápai becslőjárás
harmadikosztályozási
vidék
1121.szántó33,927,825,219,116,512,56,62,6
1122.rét52,146,94025,221,715,64,9
1123.szőlő57,343,433,924,316,510,4
1124.kert55,645,24033,919,19,4
1125.gyümölcsös55,645,24033,99,4
1126.legelő12,59,74,51,7
1127.nádas13,9
1128.fásított terület7,66,34,93,52,30,90,4
1129.
1130.126Pécsi becslőjárás
első osztályozási vidék
1131.szántó43,434,826,117,413,995,62,8
1132.rét64,352,14031,324,317,411,86,3
1133.szőlő111,285,169,560,848,732,127,815,6
1134.kert74,757,346,936,528,722,613,9
1135.gyümölcsös74,757,346,936,528,722,613,9
1136.legelő22,614,810,48,36,64,52,41
1137.nádas3,8
1138.fásított terület86,34,53,51,710,3
1139.127Pécsi becslőjárás
második osztályozási
vidék
1140.szántó26,119,113,98,74,22,4
1141.rét52,14031,323,516,5
1142.szőlő111,279,955,638,225,213,9
1143.kert34,824,312,27
1144.gyümölcsös34,824,312,2
1145.legelő7,673,52,80,9
1146.nádas
1147.fásított terület7,66,34,22,11,6
1148.128Pétervásárai becslőjárás
első osztályozási vidék
1149.szántó24,320,915,611,18,75,22,81,4
1150.rét24,320,913,973,52,1
1151.szőlő20,914,84,2
1152.kert26,119,113,973,52,1
1153.gyümölcsös26,119,113,973,52,1
1154.legelő4,92,80,3
1155.nádas17,47
1156.fásított terület4,93,32,41,90,90,50,1
1157.129Pétervásárai becslőjárás
második osztályozási
vidék
1158.szántó30,424,317,411,194,22,1
1159.rét27,824,315,673,52,1
1160.szőlő20,914,84,2
1161.kert29,520,913,973,52,1
1162.gyümölcsös29,520,913,973,52,1
1163.legelő7,62,80,3
1164.nádas
1165.fásított terület5,64,53,32,31,40,90,1
1166.130Rimaszombati
becslőjárás harmadik
osztályozási vidék
1167.szántó32,124,32013,99,473,12,1
1168.rét33,929,521,715,613,27,64,51,4
1169.szőlő29,52016,510,14,2
1170.kert4032,127,820,917,412,27
1171.gyümölcsös4032,127,820,917,4
1172.legelő84,51,60,70,3
1173.nádas
1174.fásított terület4,94,23,52,41,910,7
1175.131Rozsnyói becslőjárás
első osztályozási vidék
1176.szántó36,530,423,517,413,210,473,1
1177.rét43,436,530,425,215,67,33,5
1178.szőlő43,423,514,89,44,5
1179.kert45,231,315,64,9
1180.gyümölcsös45,231,315,64,9
1181.legelő17,46,32,81,7
1182.nádas27,8
1183.fásított terület5,95,24,53,532,41,7
1184.132Rozsnyói becslőjárás
második osztályozási
vidék
1185.szántó29,521,718,213,910,46,63,51,2
1186.rét403327,824,319,112,25,93
1187.szőlő20,914,87,36,6
1188.kert48,736,533,928,722,616,59,76,6
1189.gyümölcsös48,736,533,928,722,616,59,76,6
1190.legelő10,87,65,24,23,12,41,6
1191.nádas
1192.fásított terület5,94,94,23,12,82,410,3
1193.133Sajószentpéteri
becslőjárás
első osztályozási vidék
1194.szántó36,529,525,22015,612,274,2
1195.rét41,73327,824,320,917,413,9
1196.szőlő59,148,734,822,615,6
1197.kert38,234,831,327,820,910,4
1198.gyümölcsös38,234,831,327,820,910,4
1199.legelő20,917,475,24,22,81,7
1200.nádas
1201.fásított terület5,24,53,52,41,71,20,4
1202.134Sajószentpéteri
becslőjárás második
osztályozási vidék
1203.szántó29,524,319,113,910,473,52,1
1204.rét34,829,526,122,619,115,611,17,6
1205.szőlő36,524,315,610,4
1206.kert34,827,820,913,97
1207.gyümölcsös34,827,820,913,9
1208.legelő5,22,81,4
1209.nádas
1210.fásított terület4,53,52,41,71,20,4
1211.135Sárvári becslőjárás
első osztályozási vidék
1212.szántó46,94031,323,52013,283,5
1213.rét57,350,433,929,521,72015,63,3
1214.szőlő34,817,4
1215.kert57,343,431,327,817,4
1216.gyümölcsös57,343,431,327,8
1217.legelő19,113,98,76,64,23,31,7
1218.nádas45,224,3
1219.fásított terület13,610,18,375,23,82,41,4
1220.136Sárvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
1221.szántó4033,929,523,518,210,86,33,1
1222.rét46,934,826,926,125,216,512,23,3
1223.szőlő97,37348,734,820,915,612,5
1224.kert53,943,44034,831,329,525,222,6
1225.gyümölcsös53,943,44034,831,329,525,222,6
1226.legelő16,512,585,63,32,81,7
1227.nádas
1228.fásított terület10,175,23,82,41,40,7
1229.137Sárbogárdi becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1230.szántó41,734,827,820,914,89,77,34,2
1231.rét43,436,525,22013,910,45,2
1232.szőlő69,560,841,731,324,319,1
1233.kert43,436,520,913,28
1234.gyümölcsös43,436,520,9
1235.legelő15,612,275,22,8
1236.nádas55,641,717,4
1237.fásított terület15,612,595,62,60,2
1238.138Sátoraljaújhelyi
becslőjárás harmadik
osztályozási vidék
1239.szántó26,121,717,413,910,473,51,7
1240.rét31,326,12016,511,87,63,5
1241.szőlő69,548,727,817,412,28,7
1242.kert38,226,119,114,810,47
1243.gyümölcsös38,226,119,114,810,4
1244.legelő14,811,16,35,23,51
1245.nádas3,1
1246.fásított terület5,94,94,23,32,41,710,3
1247.139Szepsi becslőjárás
első osztályozási vidék
1248.szántó29,523,519,114,810,874,22,8
1249.rét27,824,320,917,413,910,87,65,2
1250.szőlő27,817,413,910,4
1251.kert31,326,120,917,413,910,47
1252.gyümölcsös31,326,120,917,413,910,4
1253.
1254.
legelő
nádas
12,29,775,23,52,81,7
1255.fásított terület5,64,53,52,41,70,9
1256.140Siklósi becslőjárás
első osztályozási vidék
1257.szántó34,829,523,519,113,99,75,62,8
1258.rét403328,721,715,69,74,53
1259.szőlő81,76652,130,420,913,99,4
1260.kert45,238,220,913,9
1261.gyümölcsös45,238,220,9
1262.legelő2015,69,73,51,71
1263.nádas
1264.fásított terület7,64,93,52,41,71,2
1265.141Siklósi becslőjárás
második osztályozási
vidék
1266.szántó36,528,721,715,612,595,21,7
1267.rét38,232,127,820,914,89,44,93
1268.szőlő52,141,726,120,915,68,3
1269.kert43,438,232,126,120,914,8
1270.gyümölcsös43,438,232,126,120,914,8
1271.legelő19,114,811,810,4973,81
1272.nádas2,81
1273.fásított terület7,64,93,52,41,71,2
1274.142Siklósi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1275.szántó31,322,618,214,810,473,1
1276.rét33,927,822,616,58,74,2
1277.szőlő69,559,146,931,323,52012,58,3
1278.kert36,527,820,913,2
1279.gyümölcsös36,527,820,913,2
1280.legelő10,47,65,23,51,7
1281.nádas
1282.fásított terület7,65,94,23,1
1283.143Soproni becslőjárás
első osztályozási vidék
1284.szántó62,655,648,736,529,525,217,46,6
1285.rét6655,646,933,930,420,910,83
1286.szőlő152,9133,8119,986,97350,431,313,9
1287.kert111,274,757,346,94031,3209,4
1288.gyümölcsös111,274,757,346,94031,3209,4
1289.legelő24,311,88,33,82,6
1290.nádas19,112,25,2
1291.fásított terület12,511,110,18,77,65,95,22,1
1292.144Soroksári becslőjárás
második osztályozási
vidék
1293.szántó38,231,323,516,510,46,33,51,7
1294.rét36,526,12013,28,75,63,52,1
1295.szőlő78,259,141,731,322,619,110,44,5
1296.kert45,2403329,524,320,913,2
1297.gyümölcsös45,2403329,524,320,913,2
1298.legelő14,811,57,66,33,52,110,7
1299.nádas62,648,731,324,313,24,90,9
1300.fásított terület11,510,47,36,63,82,11,60,2
1301.146Sümegi becslőjárás
első osztályozási vidék
1302.szántó31,328,722,619,113,95,24,5
1303.rét53,94028,725,218,216,53
1304.szőlő83,469,559,143,428,717,415,610,4
1305.kert46,94036,534,833,927,813,9
1306.gyümölcsös46,94036,534,833,927,8
1307.legelő16,59,484,94,23,53,32,6
1308.nádas53,9
1309.fásított terület9,786,65,2
1310.147Sümegi becslőjárás
második osztályozási
vidék
1311.szántó26,923,518,216,513,29,46,33,3
1312.rét32,129,524,32015,612,592,6
1313.szőlő57,33329,512,5
1314.kert34,831,328,726,922,620,914,87,3
1315.gyümölcsös34,831,328,726,922,620,914,8
1316.legelő17,412,29,79,45,23,33,1
1317.nádas11,8
1318.fásított terület9,786,65,2
1319.148Sümegi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1320.szántó24,320,917,414,812,29,474,9
1321.rét31,326,920,916,514,812,23,82,6
1322.szőlő69,555,645,229,524,312,5
1323.kert55,636,532,131,330,424,321,715,6
1324.gyümölcsös55,636,532,131,330,424,321,715,6
1325.
1326.
legelő
nádas
974,23,332,61,60,7
1327.fásított terület9,786,65,23,52,4
1328.149Szabadkai becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1329.szántó43,434,830,425,218,211,572,4
1330.rét3321,712,23,50,9
1331.szőlő55,645,234,824,313,9
1332.kert55,645,230,413,98,3
1333.gyümölcsös55,645,230,413,98,3
1334.legelő27,820,913,973,510,3
1335.nádas43,427,813,93,5
1336.fásított terület9,78,35,93,31,70,3
1337.150Szarvasi becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1338.szántó45,241,733,922,617,412,25,62,6
1339.rét32,125,215,68,74,21,6
1340.szőlő43,425,27
1341.kert50,426,1
1342.gyümölcsös50,426,1
1343.legelő28,715,68,75,21,6
1344.nádas41,710,4
1345.fásított terület19,17
1346.151Szegedi becslőjárás
első osztályozási vidék
1347.szántó46,936,526,918,212,284,22,4
1348.rét33,923,515,68,75,20,9
1349.szőlő62,652,141,729,514,86,6
1350.kert60,846,921,714,8
1351.gyümölcsös60,846,921,714,8
1352.legelő25,213,67,63,10,90,3
1353.nádas55,631,310,4
1354.fásított terület9,76,62,60,3
1355.152Szegedi becslőjárás
második osztályozási
vidék
1356.szántó41,732,126,117,412,284,22,4
1357.rét32,121,715,68,75,20,9
1358.szőlő48,738,227,813,26,6
1359.kert48,734,813,9
1360.gyümölcsös48,734,813,9
1361.legelő20,913,28,373,10,90,3
1362.nádas43,427,813,9
1363.fásított terület9,75,92,80,3
1364.153Szekszárdi becslőjárás
első osztályozási vidék
1365.szántó45,238,231,322,615,611,57,63,1
1366.rét41,734,828,720,913,98,3
1367.szőlő85,16648,731,322,613,9
1368.kert53,946,93326,1
1369.gyümölcsös53,946,93326,1
1370.legelő13,210,18,35,93,32,4
1371.nádas10,4
1372.fásított terület3,51,90,7
1373.154Szekszárdi becslőjárás
második osztályozási
vidék
1374.szántó4032,127,823,517,411,883,8
1375.rét41,734,830,425,218,213,99,73,5
1376.szőlő139128,6104,379,955,646,922,613,2
1377.kert52,141,73326,117,4
1378.gyümölcsös52,141,73326,117,4
1379.legelő22,617,413,296,63,32,40,9
1380.nádas46,931,320,910,4
1381.fásított terület86,34,52,4
1382.155Szekszárdi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1383.szántó41,731,325,220,913,910,44,92,4
1384.rét4030,424,319,111,883,5
1385.szőlő100,87352,14030,426,116,511,8
1386.kert50,436,529,524,317,410,4
1387.gyümölcsös50,436,529,524,317,410,4
1388.legelő11,197,63,831
1389.nádas10,4
1390.fásított terület5,63,31,70,7
1391.156Szentendrei becslőjárás
első osztályozási vidék
1392.szántó50,445,241,734,827,818,211,57
1393.rét50,443,438,234,826,117,49,7
1394.szőlő125,197,378,246,936,531,322,616,5
1395.kert45,236,520,913,2
1396.gyümölcsös45,236,520,913,2
1397.legelő13,29,75,21,70,7
1398.nádas55,636,517,42,4
1399.fásított terület10,18,36,64,94,22,41,60,2
1400.157Szentendrei becslőjárás
második osztályozási
vidék
1401.szántó4036,527,819,113,910,473,1
1402.rét41,736,522,617,49,4
1403.szőlő109,579,962,634,822,617,413,96,3
1404.kert57,334,819,17
1405.gyümölcsös57,334,819,1
1406.legelő2,82,41,70,7
1407.nádas36,524,317,42,4
1408.fásított terület10,18,36,64,94,22,41,60,2
1409.158Szentgotthárdi
becslőjárás
első osztályozási vidék
1410.szántó36,531,324,318,213,99,46,33,1
1411.rét57,346,936,526,921,710,83,52,6
1412.szőlő60,841,7
1413.kert53,945,236,531,3
1414.gyümölcsös53,945,236,531,3
1415.legelő8,73,3
1416.nádas
1417.fásított terület7,65,93,83,12,11,71,40,7
1418.159Szentgotthárdi
becslőjárás
második osztályozási
vidék
1419.szántó4032,126,12013,99,46,33,1
1420.rét60,850,44026,921,710,83,52,6
1421.szőlő41,733,9
1422.kert53,938,231,324,3
1423.gyümölcsös53,938,231,324,3
1424.legelő9,43,52,1
1425.nádas
1426.fásított terület10,895,94,53,12,11,40,7
1427.160Szentgotthárdi
becslőjárás
negyedikosztályozási
vidék
1428.szántó30,422,615,612,59,46,34,53,1
1429.rét55,646,938,225,219,18,32,60
1430.szőlő52,141,73322,6
1431.kert48,7403323,5
1432.gyümölcsös48,7403323,5
1433.legelő7,33,82,8
1434.nádas
1435.fásított terület7,65,94,53,12,31,71,40,7
1436.161Szentlőrinci becslőjárás
első osztályozási vidék
1437.szántó38,231,326,119,113,995,63,1
1438.rét46,938,229,525,219,113,29,45,6
1439.szőlő69,552,14028,719,110,8
1440.kert53,946,938,231,324,312,2
1441.gyümölcsös53,946,938,231,324,3
1442.legelő18,213,910,486,65,22,81,4
1443.nádas20,913,2
1444.fásított terület3,82,61,91,20,9
1445.162Szentlőrinci becslőjárás
második osztályozási
vidék
1446.szántó24,319,113,99,75,63,82,61,7
1447.rét33,930,422,617,411,174,5
1448.szőlő6648,738,227,811,1
1449.kert4030,42014,87
1450.gyümölcsös4030,42014,8
1451.legelő7,31,90,7
1452.nádas
1453.fásított terület3,81,90,9
1454.163Székelyhídi becslőjárás
első osztályozási vidék
1455.szántó28,724,318,213,910,473,51
1456.rét26,122,619,115,612,284,21
1457.szőlő62,652,14024,314,87
1458.kert45,24034,827,821,77,3
1459.gyümölcsös45,24034,827,821,7
1460.legelő15,68,73,81
1461.nádas26,917,43,5
1462.fásított terület13,910,472,4
1463.164Székesfehérvári
becslőjárás egyetlen
osztályozási vidék
1464.szántó46,941,734,827,821,716,510,45,2
1465.rét52,146,941,736,526,117,410,45,6
1466.szőlő90,476,562,652,141,734,822,6
1467.kert86,969,552,14031,324,317,410,8
1468.gyümölcsös86,969,552,14031,324,317,4
1469.legelő15,612,28,35,64,22,81,40,7
1470.nádas69,541,717,4
1471.fásított terület9,76,34,53,31,6
1472.165Szigetvári becslőjárás
első osztályozási vidék
1473.szántó36,529,523,517,412,58,34,52,1
1474.rét48,743,43327,823,519,193,8
1475.szőlő62,650,438,231,322,62011,5
1476.kert50,441,736,527,815,68,7
1477.gyümölcsös50,441,736,527,815,6
1478.legelő18,213,911,195,63,52,41
1479.nádas5,9
1480.fásított terület6,65,23,82,81,90,90,30,2
1481.166Szigetvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
1482.szántó34,827,819,116,512,58,34,92,4
1483.rét41,734,830,426,121,717,49,74,2
1484.szőlő19,112,2
1485.kert46,936,531,320,9
1486.gyümölcsös46,936,531,320,9
1487.legelő15,611,896,33,52,61,71
1488.nádas21,714,8
1489.fásított terület6,63,82,81,91,20,90,3
1490.167Szikszói becslőjárás
első osztályozási vidék
1491.szántó34,827,823,52014,811,174,2
1492.rét34,827,820,913,98,36,3
1493.szőlő41,734,829,520,917,413,9
1494.kert34,827,820,913,97
1495.gyümölcsös34,827,820,913,9
1496.legelő15,66,33,51
1497.nádas
1498.fásított terület5,24,53,82,81,91
1499.168Szikszói becslőjárás
második osztályozási
vidék
1500.szántó11,15,22,4
1501.rét205,23,1
1502.szőlő48,734,824,313,9
1503.kert13,97
1504.gyümölcsös13,9
1505.legelő1,7
1506.nádas
1507.fásított terület2,81,91
1508.169Sziráki becslőjárás
első osztályozási vidék
1509.szántó4031,326,121,717,413,910,85,9
1510.rét38,234,832,126,921,716,59,74,9
1511.szőlő88,659,13320,912,2
1512.kert46,934,826,113,9
1513.gyümölcsös46,934,826,1
1514.legelő24,313,97,64,931,4
1515.nádas13,2
1516.fásított terület10,48,775,23,5
1517.170Sziráki becslőjárás
második osztályozási
vidék
1518.szántó34,826,922,618,215,612,57,33,5
1519.rét33,930,426,121,718,214,88,74,9
1520.szőlő85,157,336,526,12012,2
1521.kert4025,218,212,57
1522.gyümölcsös4025,218,212,57
1523.legelő12,56,31
1524.nádas13,272,4
1525.fásított terület9,775,23,82,41,60,3
1526.171Sziráki becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1527.szántó30,426,121,718,215,611,85,92,4
1528.rét3327,823,517,413,911,14,9
1529.szőlő86,959,136,528,719,110,4
1530.kert33,927,818,211,56,3
1531.gyümölcsös33,927,818,211,56,3
1532.legelő10,14,91,90,6
1533.nádas
1534.fásított terület6,35,23,52,41,20,3
1535.172Szolnoki becslőjárás
első osztályozási vidék
1536.szántó4034,825,220,915,610,44,52,8
1537.rét3327,817,48,74,9
1538.szőlő4020,9
1539.kert52,145,230,416,5
1540.gyümölcsös52,145,230,4
1541.legelő14,87,63,81,7
1542.nádas55,634,811,8
1543.fásított terület14,811,810,47
1544.173Szolnoki becslőjárás
második osztályozási
vidék
1545.szántó33,926,117,410,44,21,7
1546.rét26,912,24,9
1547.szőlő52,134,819,1
1548.kert43,433,910,4
1549.gyümölcsös43,433,9
1550.legelő15,610,86,32,10,7
1551.nádas12,5
1552.fásított terület14,811,810,47
1553.174Szombathelyi
becslőjárás
első osztályozási vidék
1554.szántó55,646,934,826,119,114,810,84,9
1555.rét6655,645,231,320,913,910,43,3
1556.szőlő43,430,4
1557.kert6655,650,448,734,824,3
1558.gyümölcsös6655,650,448,7
1559.legelő21,7209,79,43,52,6
1560.nádas
1561.fásított terület10,88,77,36,34,53,10,90,5
1562.175Szombathelyi
becslőjárás második
osztályozási
vidék
1563.szántó4032,121,716,512,27,64,53,3
1564.rét33,914,813,26,34,532,6
1565.szőlő22,6
1566.kert43,440
1567.gyümölcsös43,440
1568.legelő8,77,32,4
1569.nádas
1570.fásított terület8,77,66,34,53,12,110,5
1571.176Szombathelyi
becslőjárás harmadik
osztályozási
vidék
1572.szántó4034,824,321,717,412,58,34,2
1573.rét62,652,141,731,320,911,16,32,8
1574.szőlő6646,923,5
1575.kert50,446,943,44038,236,524,3
1576.gyümölcsös50,446,943,44038,236,5
1577.legelő11,110,13,32,4
1578.nádas
1579.fásított terület9,48,77,36,34,53,83,11
1580.177Tamási becslőjárás
egyetlen osztályozási
vidék
1581.szántó52,145,236,526,919,111,873,1
1582.rét50,443,433,928,724,319,112,54,2
1583.szőlő69,555,641,727,820,912,58,7
1584.kert57,350,445,231,324,313,9
1585.gyümölcsös57,350,445,231,324,313,9
1586.legelő22,616,512,59,473,32,11,2
1587.nádas20,913,2
1588.fásított terület9,47,65,94,53,51,4
1589.178Tapolcai becslőjárás
első osztályozási vidék
1590.szántó25,22018,214,813,28,74,53,3
1591.rét33,929,526,918,212,598,33
1592.szőlő11378,260,852,141,724,312,5
1593.kert33,932,130,426,987,35,6
1594.gyümölcsös33,932,130,426,987,35,6
1595.legelő98,782,82,61,41,2
1596.nádas38,226,1
1597.fásított terület7,65,94,53,12,31,60,7
1598.179Tapolcai becslőjárás
második osztályozási
vidék
1599.szántó26,121,717,413,910,85,23,32,8
1600.rét32,124,32017,413,912,55,64,2
1601.szőlő76,57352,141,727,822,617,49
1602.kert43,434,832,131,329,57,35,2
1603.gyümölcsös43,434,832,131,329,57,35,2
1604.legelő4,93,11,4
1605.nádas
1606.fásított terület97,65,94,53,12,31,60,7
1607.180Tapolcai becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1608.szántó25,222,619,112,28,77,35,63
1609.rét33,930,421,719,116,515,67,34,5
1610.szőlő92,181,769,552,145,234,826,913,2
1611.kert45,243,438,234,831,327,826,19
1612.gyümölcsös45,243,438,234,831,327,826,19
1613.legelő3,32,11,2
1614.nádas38,226,1
1615.fásított terület7,64,23,12,31,60,3
1616.181Tapolcai becslőjárás
negyedik osztályozási
vidék
1617.szántó27,820,917,413,210,18,74,53,3
1618.rét30,428,726,114,813,912,58,38
1619.szőlő85,178,260,848,729,516,5
1620.kert53,950,438,234,832,130,49,44,9
1621.gyümölcsös53,950,438,234,832,130,49,44,9
1622.legelő4,93,11,41,21
1623.nádas38,226,1
1624.fásított terület7,65,94,53,12,10,7
1625.182Tatai becslőjárás
egyetlen
osztályozási vidék
1626.szántó4031,323,518,212,58,74,52,3
1627.rét38,229,521,713,995,6
1628.szőlő86,96648,727,89,7
1629.kert46,929,517,411,57
1630.gyümölcsös46,929,517,411,5
1631.legelő13,610,46,33,82,61
1632.nádas4028,7
1633.fásított terület875,64,53,51
1634.183Tiszafüredibecslőjárás
egyetlenosztályozási
vidék
1635.szántó32,124,32015,611,18,34,22,1
1636.rét26,920,910,42,1
1637.szőlő34,829,522,6
1638.kert41,727,822,6
1639.gyümölcsös41,727,822,6
1640.legelő14,812,25,21
1641.nádas36,520,9
1642.fásított terület12,59,796,35,63,5
1643.184Tokaji becslőjárás
első osztályozási vidék
1644.szántó26,122,619,113,910,473,52,4
1645.rét29,526,122,617,410,45,23,52,4
1646.szőlő7359,148,741,734,824,317,413,2
1647.kert29,526,120,915,610,47
1648.gyümölcsös29,526,120,915,610,4
1649.legelő17,413,910,47,35,94,53,51,7
1650.nádas2,1
1651.fásított terület5,94,22,41,710,3
1652.185Tokaji becslőjárás
második osztályozási
vidék
1653.szántó29,526,122,619,113,910,473,5
1654.rét30,426,122,617,412,295,23
1655.szőlő7359,148,741,734,824,317,413,2
1656.kert3327,820,915,610,47
1657.gyümölcsös3327,820,915,610,4
1658.legelő17,413,910,47,35,94,53,51,7
1659.nádas5,22,1
1660.fásított terület5,94,22,41,70,3
1661.186Tokaji becslőjárás
harmadikosztályozási
vidék
1662.szántó36,529,524,319,114,811,17,64,2
1663.rét30,426,122,619,115,612,273,8
1664.szőlő52,141,734,827,820,913,9
1665.kert34,831,324,319,113,97
1666.gyümölcsös34,831,324,319,113,9
1667.legelő18,214,811,17,35,64,22,81,7
1668.nádas13,210,48,76,3
1669.fásított terület5,95,24,23,32,41,7
1670.187Tornai becslőjárás
első osztályozási vidék
1671.szántó33,924,319,113,910,473,52,1
1672.rét3325,219,114,811,18,34,22,8
1673.szőlő31,320,916,513,910,45,6
1674.kert31,325,218,212,58,34,2
1675.gyümölcsös31,325,218,212,58,34,2
1676.legelő10,48,74,22,31,40,90,3
1677.nádas
1678.fásított terület5,23,83,11,60,90,3
1679.188Tornai becslőjárás
második osztályozási
vidék
1680.szántó33,924,319,113,910,473,52,1
1681.rét3325,219,114,811,18,34,22,8
1682.szőlő38,25,6
1683.kert31,325,218,212,58,34,2
1684.gyümölcsös31,325,218,212,58,34,2
1685.
1686.
legelő
nádas
10,48,74,22,31,40,90,3
1687.fásított terület5,23,83,11,60,90,3
1688.189Tornai becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1689.szántó32,122,617,412,28,75,22,81,7
1690.rét31,324,317,413,99,44,22,8
1691.szőlő41,727,820,916,513,910,45,6
1692.kert29,522,615,610,46,33,5
1693.gyümölcsös29,522,615,610,46,33,5
1694.legelő4,22,31,40,90,3
1695.nádas
1696.fásított terület5,23,83,11,60,90,3
1697.190Törökkanizsai
becslőjárás egyetlen
osztályozási
vidék
1698.szántó46,938,228,720,913,99,44,2
1699.rét29,519,19,75,60,9
1700.szőlő55,641,727,813,9
1701.kert46,934,815,6
1702.gyümölcsös46,934,815,6
1703.legelő23,515,69,43,81
1704.nádas55,618,2
1705.fásított terület9,76,62,6
1706.191Ungvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
1707.szántó29,522,619,112,995,22,61,7
1708.rét31,320,913,98,74,2
1709.szőlő45,231,315,612,2
1710.kert38,227,82013,910,4
1711.gyümölcsös38,227,82013,910,4
1712.legelő13,910,474,22,81,7
1713.nádas
1714.fásított terület4,53,82,82,11,40,7
1715.192Vasvári becslőjárás
első osztályozási vidék
1716.szántó43,436,531,324,318,214,89,44,5
1717.rét52,1545,225,22013,2
1718.szőlő93,5
1719.kert5,648,743,436,532,1
1720.gyümölcsös55,648,743,436,532,1
1721.legelő20,992,82,11,6
1722.nádas
1723.fásított terület10,18,375,23,82,41,4
1724.193Vasvári becslőjárás
második osztályozási
vidék
1725.szántó43,434,831,324,321,713,99,44,5
1726.rét32,126,121,716,513,2973,1
1727.szőlő62,641,729,522,6
1728.kert53,936,529,5
1729.gyümölcsös53,936,529,5
1730.legelő16,58,75,63,83,12,82,1
1731.nádas
1732.fásított terület13,210,18,375,23,82,41,4
1733.194Vasvári becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1734.szántó36,531,326,119,113,99,46,33,3
1735.rét43,433,928,716,513,298,33,5
1736.szőlő57,341,73329,522,616,514,8
1737.kert36,533,927,82012,2
1738.gyümölcsös36,533,927,820
1739.legelő20,98,73,82,11,6
1740.nádas
1741.fásított terület10,175,63,82,61,71,40,9
1742.195Váli becslőjárás
első osztályozási vidék
1743.szántó41,736,531,324,32015,612,55,2
1744.rét50,441,73325,221,713,98,7
1745.szőlő125,1104,371,241,7
1746.kert45,230,420,913,28
1747.gyümölcsös45,230,420,913,2
1748.legelő15,612,28,75,22,8
1749.nádas3324,38,7
1750.fásított terület11,1973,51,40,2
1751.196Váli becslőjárás második
osztályozási vidék
1752.szántó38,234,827,821,717,411,18,34,2
1753.rét52,141,73317,47,6
1754.szőlő97,362,631,313,9
1755.kert43,426,920,913,97
1756.gyümölcsös43,426,920,9
1757.legelő13,911,18,75,22,8
1758.nádas55,634,817,4
1759.fásított terület11,1973,51,40,2
1760.197Vámosmikolai
becslőjárás harmadik
osztályozási
vidék
1761.szántó34,827,820,914,89,76,63,11,6
1762.rét43,431,324,317,410,473,5
1763.szőlő64,352,136,524,312,5
1764.kert36,531,323,515,67
1765.gyümölcsös36,531,323,515,6
1766.
1767.
legelő
nádas
209,76,33,11,90,9
1768.fásított terület5,24,23,51,2
1769.198Vámosmikolai
becslőjárás negyedik
osztályozási
vidék
1770.szántó34,827,82013,99,76,32,4
1771.rét32,121,715,69,43,8
1772.szőlő53,941,73325,211,1
1773.kert34,824,313,97
1774.gyümölcsös34,824,313,9
1775.legelő15,683,51,90,9
1776.nádas2,4
1777.fásított terület96,34,23,52,61,70,70,1
1778.199Vámosmikolai
becslőjárás
ötödik osztályozási vidék
1779.szántó34,824,317,412,28,75,22,41,2
1780.rét25,218,215,612,58,73,8
1781.szőlő125,1100,869,548,727,817,49,4
1782.kert41,729,523,515,67
1783.gyümölcsös41,729,523,515,6
1784.legelő81,90,9
1785.nádas
1786.fásított terület11,510,17,35,93,51,9
1787.200Veszprémi becslőjárás
első osztályozási vidék
1788.szántó48,743,43327,824,318,212,25,6
1789.rét55,641,731,324,317,410,45,2
1790.szőlő55,650,446,94032,128,726,121,7
1791.kert50,446,94036,531,313,97
1792.gyümölcsös50,446,94036,531,3
1793.legelő17,413,911,18,36,64,22,31,2
1794.nádas29,521,717,4
1795.fásított terület9,484,53,1
1796.201Veszprémi becslőjárás
második osztályozási
vidék
1797.szántó36,527,821,715,612,510,18,34,9
1798.rét59,155,626,926,122,6208,7
1799.szőlő79,971,252,136,526,113,2
1800.kert4031,324,315,68,3
1801.gyümölcsös4031,324,3
1802.legelő13,912,59,45,95,22,41,40,7
1803.nádas29,5
1804.fásított terület7,66,34,93,12,31,20,5
1805.202Veszprémi becslőjárás
harmadik osztályozási
vidék
1806.szántó28,726,12017,415,611,14,93,5
1807.rét57,350,436,528,726,125,213,9
1808.szőlő48,741,718,2
1809.kert53,946,94033,924,318,215,611,1
1810.gyümölcsös53,946,94033,924,318,215,6
1811.legelő11,13,31,9
1812.nádas
1813.fásított terület7,66,34,92,82,31,2
1814.203Veszprémi becslőjárás
negyedik osztályozási
vidék
1815.szántó23,520,912,510,89,45,63,1
1816.rét33,931,317,416,512,512,2
1817.szőlő45,230,4
1818.kert43,427,826,110,8
1819.gyümölcsös43,427,826,1
1820.legelő83,31,7
1821.nádas
1822.fásított terület6,34,53,12,31,20,5
1823.204Veszprémi becslőjárás
ötödik osztályozási vidék
1824.szántó36,524,314,89,47,33,5
1825.rét4031,321,710,4
1826.szőlő83,471,246,943,429,516,511,1
1827.kert48,741,729,524,314,87,3
1828.gyümölcsös48,741,729,524,3
1829.legelő93,32,1
1830.nádas31,3
1831.fásított terület4,93,10,9
1832.205Zalaegerszegi
becslőjárás
első osztályozási vidék
1833.szántó36,532,123,518,214,89,483,1
1834.rét57,343,434,829,525,214,810,18,3
1835.szőlő83,469,559,150,441,73322,617,4
1836.kert45,243,44036,533,917,48,7
1837.gyümölcsös45,243,44036,533,9
1838.legelő22,613,210,484,93,11,2
1839.nádas11,8
1840.fásított terület9,787,36,65,95,23,82,4
1841.206Zalaegerszegi
becslőjárás második
osztályozási
vidék
1842.szántó36,532,127,818,215,69,77,33,8
1843.rét59,150,445,241,731,326,198
1844.szőlő71,259,146,94022,617,4
1845.kert48,741,738,233,931,312,2
1846.gyümölcsös48,741,738,233,931,3
1847.legelő11,1971,4
1848.nádas
1849.fásított terület9,78,37,66,65,94,93,52,4
1850.207Zalaegerszegi
becslőjárás harmadik
osztályozási
vidék
1851.szántó24,314,812,586,63,52,31,7
1852.rét43,432,125,223,518,29,483
1853.szőlő46,938,23329,524,317,4
1854.kert38,231,328,726,12018,28,7
1855.gyümölcsös38,231,328,726,12018,2
1856.legelő5,24,23,11,2
1857.nádas
1858.fásított terület75,95,24,23,52,61,70,9
1859.208Zalaegerszegi
becslőjárás negyedik
osztályozási vidék
1860.szántó19,115,610,475,94,92,3
1861.rét25,221,710,44,5
1862.szőlő32,126,116,5
1863.kert31,326,123,510,4
1864.gyümölcsös31,326,123,5
1865.legelő3,832,61,2
1866.nádas
1867.fásított terület75,95,24,23,52,61,71
1868.209Zalaegerszegi
becslőjárás
ötödik osztályozási vidék
1869.szántó15,613,27,64,53,11,7
1870.rét26,121,719,114,86,64,53,5
1871.szőlő31,320,912,5
1872.kert27,824,322,620,918,217,415,67,6
1873.gyümölcsös27,824,322,620,918,217,415,6
1874.legelő3,83,12,61,2
1875.nádas
1876.fásított terület5,95,24,53,52,62,11,61
1877.210Zirci becslőjárás
első osztályozási vidék
1878.szántó36,528,723,518,213,29,45,22,8
1879.rét52,143,434,827,820,913,973,5
1880.szőlő62,653,946,94031,317,412,2
1881.kert50,431,326,920,913,9
1882.gyümölcsös50,431,326,920,913,9
1883.legelő15,612,59,46,33,81,7
1884.nádas27,8
1885.fásított terület8,375,94,53,82,41,6
1886.211Zirci becslőjárás második
osztályozási vidék
1887.szántó4034,826,920,914,89,45,23,1
1888.rét60,852,146,933,922,615,610,85,2
1889.szőlő34,828,717,410,4
1890.kert69,555,643,429,523,52015,69,4
1891.gyümölcsös69,555,643,429,523,52015,6
1892.legelő14,811,195,63,82,81,40,7
1893.nádas
1894.fásított terület8,375,94,53,82,41,60,9

4. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez[13]

Igénylőlap a földminősítő igazolvány kiadásához

1. Az igénylő

1.1. neve,

1.2. születési neve,

1.3. anyja neve,

1.4. lakóhelye,

1.5. személyi igazolvány száma,

1.6. telefonszáma,

1.7. e-mail-címe,

1.8. munkahelye,

1.9. beosztása,

1.10. előírt szakképesítését igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése.

2. Az igénylő nyilatkozata arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

3. Keltezés (év, hónap, nap megadásával).

4. Az igénylő aláírása.

5. A fővárosi/vármegyei kormányhivatal főigazgatójának aláírása és bélyegzőlenyomata.

5. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez[14]

A földminősítő igazolvány

Előlap

Hátlap

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 6/2024. (II. 15.) AM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2024.02.18.

[2] Megállapította a 6/2024. (II. 15.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.02.18.

[3] Módosította a 6/2024. (II. 15.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.02.18.

[4] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2020.12.21.

[5] Módosította a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[6] Módosította a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Módosította a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította a 6/2024. (II. 15.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.02.18.

[12] Megállapította a 6/2024. (II. 15.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2024.02.18.

[13] Megállapította a 6/2024. (II. 15.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2024.02.18.

[14] Megállapította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék