47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 23. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 24. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. becslőjárás: a földminősítési rendszer osztályozási alrendszerének olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak;

2. egyszerű talajvizsgálat: a vizsgált földterület talajának helyszíni vizsgálata talajszelvény feltárással (fúrt vagy ásott szelvény), érzékelés (látás és tapintás) útján;

3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzítéséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és járási mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket;

4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek;

5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége;

6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám;

8. községi mintatér: a településen, fővárosi kerületen belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a településen, fővárosi kerületen belül a legjellemzőbbek;

9. községi mintatérhálózat: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek összessége;

10. községi mintatérjegyzék: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a földterületek termékenysége közötti különbségek alapján;

12. minőségi osztály folt: a minőségi osztály térképi adatbázisban zárt poligonnal ábrázolt területe;

13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása;

14. osztályozási alrendszer: a becslőjárások és az osztályozási vidékek, az ezekben megállapított művelési ágak és minőségi osztályok, valamint az ezekhez rendelt kataszteri tiszta jövedelmi fokozatok összessége;

15. osztályozási vidék: a becslőjárásnak olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak.

2. A földminősítésre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A földminősítés célja a termőföld, valamint a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas, illetve alkalmassá tett föld (a továbbiakban együtt: földterület) művelési ágának, illetve minőségének megállapítása.

(2) A földminősítést úgy kell elvégezni, hogy az a vizsgált földterületnek csak a legszükségesebb mértékű igénybevételével járjon.

(3) A vizsgált földterület művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell megállapítani.

(4) A földterület minőségét földminősítési szempontból a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg.

(5) Ha a földterület művelési ága erdő, a földminősítés csak a vizsgált földterület minőségének megállapítására terjed ki, melyre az osztályba sorozás szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(6) Az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (a továbbiakban: térképi adatbázis) tartalma a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.

3. Osztályba sorozás

3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni vizsgálattal történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatározottak szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható.

(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell határozni.

4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterület (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait.

(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálattal. Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságosan nem történhet meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj

a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét,

b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és

c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó községi - nádas művelési ágú földterület esetében a járási - mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdonságokkal.

(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába kell sorozni, amely minőségi osztály községi - nádas művelési ág esetében járási - mintatere leírásának az leginkább megfelel.

(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig terjedő számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminőséget jelöli.

(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb.

5. § (1) Ha a vizsgált földterület egy művelési ágba tartozik, de a látható tulajdonságok alapján több minőségi osztályba is tartozhat, vagy a vizsgált földterület nagysága ezt indokolja, a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti vizsgálatot a vizsgált földterület több pontján is el kell végezni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat és a 4. § (4) bekezdése szerinti összehasonlítás eredményeként a vizsgált földterületet több minőségi osztályba kell sorozni, a vizsgált földterületen belül a minőségi osztályok természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát és az egyes minőségi osztályok területét meg kell állapítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, ezt az elhatárolást földrészletenként is el kell végezni.

(3) A földrészleten belül a minőségi osztályok területének elhatárolására az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak az alrészletek kialakítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ezen szabályok alkalmazása során a művelési ág alatt a minőségi osztályt is érteni kell.

(4) Az osztályba sorozás eredményeként a földterület ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme csak akkor változtatható meg, ha a minőségi osztály tekintetében az ingatlan-nyilvántartás adatai és az osztályba sorozás eredménye között legalább két minőségi osztály a különbség, vagy a kataszteri tiszta jövedelemben hektáronként legalább 8 aranykorona eltérés állapítható meg.

(5) A település és fővárosi kerület (a továbbiakban együtt: település) külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás, valamint a 17. § (4) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak.

6. § (1) A földterület kataszteri tiszta jövedelmét a földterület fekvése szerinti település alapján megállapított becslőjárásnak, azon belül osztályozási vidéknek a földminősítés eredményeként megállapított művelési ága és minőségi osztálya, valamint az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem, illetve a minőségi osztály megállapított területe alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, a számítást földrészletenként is el kell végezni.

(2) Az ország területén kialakított becslőjárások és az azokon belül létrehozott osztályozási vidékek felsorolását az 1. melléklet, a településeknek a becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolását a 2. melléklet, a becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek esetében a művelési áganként megállapított minőségi osztályokat, és az ezekhez tartozó, 1 hektárra vetített kataszteri tiszta jövedelmi értékeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. Az erdő, a fásított terület és a nádas művelési ágú földterületekre vonatkozó osztályba sorozás külön szabályai

7. § (1) Erdő művelési ágba tartozó földterület esetében az osztályba sorozást az erdő művelési ághoz tartozó községi mintatérleírások alapján kell elvégezni.

(2) Fásított terület és nádas művelési ág megállapítása esetén az osztályba sorozást az általános szabályok szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a fásított terület művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében az erdő művelési ágú földekre vonatkozó községi mintaterek leírásait,

b) a nádas művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében a nádas művelési ágú földekre vonatkozó járási mintaterek leírásait

kell figyelembe venni a vizsgált földterület minőségének megállapítása során.

(3) Erdő, fásított terület és nádas művelési ágú földterület esetében nem kell a minőségi osztály foltot a térképi adatbázisban feltüntetni.

5. A földminősítés eredményének a térképi adatbázisban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban történő nyilvántartása, a változások átvezetése

8. § (1) A művelési ágak és azon belül a minőségi osztályok határvonalait, valamint ezek megjelölését a térképi adatbázis tartalmazza.

(2) A földminősítés eredményét az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint az ingatlan-nyilvántartásban is át kell vezetni.

(3) A földminősítés eredményét, különösen a földterület művelési ágában, minőségi osztályában, a minőségi osztály területében vagy határvonalában bekövetkezett változást az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel egyidejűleg, vagy ha a változás az ingatlan-nyilvántartás adatait nem érinti, önállóan a térképi adatbázisban át kell vezetni.

(4) Az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapított minőségi osztály területét a földrészleten belül a térképi adatbázisban ábrázolni kell, jelölve azt, melyik minőségi osztálynál került annak területe beszámításra.

6. A járási és községi mintaterekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A járási mintaterek földminősítési szempontú leírását a járási mintatérjegyzék, a községi mintaterek földminősítési szempontú leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

(2) A járási mintatereket községi mintatérként is ki kell jelölni.

(3) Gyümölcsös művelési ág esetében járási mintateret, nádas művelési ág esetében községi mintateret nem kell kijelölni.

10. § (1) A járási és a községi mintatérjegyzéknek (a továbbiakban együtt: mintatérjegyzék) a járási és a községi mintaterek (a továbbiakban együtt: földminősítési mintatér) leírása tekintetében az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a földminősítési mintatér elhelyezésére szolgáló földrészlet adatai közül a település neve, a földrészlet fekvése és helyrajzi száma, valamint ha a földminősítési mintatér a földrészlet alrészletén került kijelölésre, az alrészlet betűjele;

b) annak a művelési ágnak és minőségi osztálynak a megjelölése, melynek szemléltetésére a földminősítési mintatér kijelölésre került;

c) a földminősítési mintatér talajának vizsgálati mélysége;

d) a földminősítési mintatér 4. § (3) bekezdése szerinti adatai az ott megjelölt bontásban,

e) a földminősítési mintatér azon megjelölése, hogy az járási vagy községi mintatérként került kijelölésre;

f) a földminősítési mintatér helyének EOV koordinátái;

g) annak megjelölése, ha megszüntetésre került az adott földminősítési mintatér; és

h) a g) pontban megjelölt esetben az új földminősítési mintatér kijelölésének helyéül szolgáló földrészlet a) pont szerinti adatai.

(2) A mintatérjegyzék az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaz jegyzet rovatot is, melyben az (1) bekezdésben fel nem sorolt, de a földminősítési mintatér szempontjából fontos információ rögzíthető.

(3) A mintatérjegyzék elektronikusan is vezethető azzal, hogy az (1) és (2) bekezdésben felsorolt adatok változásainak a mintatérjegyzékben nyomon követhetőnek kell lennie.

(4)[1]

11. § (1) A járási és községi mintatérhálózat folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartás a földminősítési mintaterek folyamatos ellenőrzésére, a megszűnt földminősítési mintaterek pótlására, valamint a földminősítési mintaterekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti változások vezetésére terjed ki.

12. § (1) Ha a földminősítési mintatér bármely okból megszűnik, helyette új földminősítési mintateret kell kijelölni.

(2) Az új földminősítési mintatér kijelölését az osztályba sorozás szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy a talaj tulajdonságainak vizsgálata ásott talajszelvény megnyitásával történik. Új földminősítési mintatér a mintatérjegyzékben szereplő leírásnak megfelelő földterületen jelölhető ki.

(3) Ha a földminősítési mintatér 10. § (1) bekezdése szerinti adataiban változás következik be, ideértve a földminősítési mintatér megszűnésével és az új földminősítési mintatér kijelölésével kapcsolatos változást is, a változást a mintatérjegyzékben, az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a térképi adatbázisban is át kell vezetni.

(4) Járási mintatér megszűnése esetén az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e. Új járási mintatér kijelölésére csak akkor van szükség, ha a minőségi osztály érvényben van.

(5) Járási mintatérként az érintett település adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét, ennek hiányában a becslőjárás más településének adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét kell kijelölni.

(6) Ha a megszűnt járási mintatér a település belterületén vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti zártkertjében volt, új járási mintateret a település külterületén kell kijelölni. Kivételt képez ez alól az a megszűnt járási mintatér, amelynek pótlása az (5) bekezdés szerint nem lehetséges, és az általa képviselt minőségi osztály az osztályozási vidék más településén sem fordul elő.

(7) Ha új földminősítési mintatér kerül kijelölésre, adott művelési ág adott minőségi osztályához csak egy földminősítési mintatér jelölhető ki, kivéve, ha adott művelési ág adott minőségi osztályához korábban több mintatér kijelölésére került sor, és ezek egyikének pótlása szükséges.

13. § (1) A földminősítési mintatereket a mintatérjegyzék adatainak felhasználásával a térképi adatbázisban fel kell tüntetni.

(2) Az egymástól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében a térképi adatbázisban a községi mintateret "KMT", a járási mintateret "JMT" rövidítéssel, pontszerűen kell ábrázolni.

14. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban a "községi mintatér", illetve "járási mintatér" megjelölést a földrészlet megfelelő minőségi osztályánál az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell feltüntetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásba, a földminősítési mintatér kijelölésével érintett földrészletre a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott területre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell bejegyezni.

7. A földrészlet határvonalában, a település közigazgatási határvonalában, valamint a településen belül a fekvéshatárok határvonalában bekövetkezett változásokra vonatkozó külön szabályok

15. § (1) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a földrészlet határvonalának megváltozása a földminősítés adataiban is változást eredményez.

(2) Az osztályba sorozás az ingatlan-nyilvántartás és a térképi adatbázis adatai alapján helyszíni vizsgálat nélkül is elvégezhető, ha az (1) bekezdés szerinti változás nem eredményezi a földterület művelési ágának megváltozását.

16. § (1) A települések közigazgatási határvonalában bekövetkezett területváltozás esetében, ha a települések azonos becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek művelési ágát, minőségi osztályát nem lehet megváltoztatni, földminősítést nem kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a települések különböző becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek esetében a földminősítést el kell végezni.

(3) Ha a földminősítés nem jár a művelési ág megváltozásával, a földterületeket az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott művelési ág alapján az új becslőjárás és osztályozási vidék ugyanazon művelési ágának abba a minőségi osztályába kell sorozni, amelynek kataszteri tiszta jövedelme legjobban megközelíti a változással érintett földterület nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelmének egy hektárra vetített aranykorona értékét.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti osztályba sorozás a földterület minősége tekintetében az 5. § (4) bekezdésében meghatározottnál nagyobb eltérést eredményezne, a változással érintett földterület esetében az osztályba sorozást az általános szabályok szerint végre kell hajtani.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése alkalmazandó akkor is, ha azonos becslőjárásba tartozó települések összevonására kerül sor.

(2) Az új település földterületeinek művelési ága akkor sem változtatható meg, ha az összevont települések különböző becslőjárásba tartoznak.

(3) Az új település földterületeinek osztályba sorozását az általános szabályok szerint kell elvégezni.

(4) Az osztályba sorozást az új település tekintetében a 16. § (3) és (4) bekezdése szerint kell végrehajtani.

18. § (1) A földrészletek művelési ága az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában nem változtatható meg, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán külterületi földrészletek kerülnek belterületbe vonásra.

(2) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán belterületi földrészletek kerülnek külterületi fekvésbe.

8. Földminősítésre jogosító végzettségek és a földminősítő igazolvány

19. § (1) Földminősítési tevékenységet az végezhet, aki alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben agrármérnöki, erdőmérnöki, kertészmérnöki, tájépítész mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, mezőgazdasági szakoktatói, geográfusi, szőlész-borász mérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki vagy növényorvosi végzettséget szerzett.

(2) A földminősítési tevékenység építmény területén nem végezhető.

20. § (1) A földminősítési feladatok elvégzésére való jogosultságot névre szóló arcképes földminősítő igazolvány (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2) A kormányhivatal a földminősítő igazolvány kiadását e rendelet 4. mellékletét képező igénylőlap benyújtásával kérheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől.

(3) Az igénylőlaphoz csatolni kell

a) a 19. § (1) bekezdésében előírt végzettséget igazoló okirat másolatát, valamint

b) egy db papíralapú igazolványképet.

(4) A földminősítő igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv készíti el és adja ki az 5. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az irattárában őrzi a földminősítő igazolvány kiadásához kapcsolódó igénylőlapokat, illetve a kiadással kapcsolatos egyéb iratokat.

21. § (1)[2] A földminősítő igazolvány addig érvényes, amíg a kormánytisztviselő a kormányhivatal alkalmazásában áll, és amíg földminősítési feladatot végez.

(2)[3] Ha a földminősítést végző személy kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatot már nem lát el, a kormányhivatal a földminősítő igazolványt a kormánytisztviselőtől bevonja.

(3) A (2) bekezdés szerint bevont földminősítő igazolványt a kormányhivatal megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik a (3) bekezdés szerint bevont igazolvány érvénytelenítéséről és a nyilvántartásból való törléséről.

(5) Földminősítő igazolvány pótlása esetén a 20. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

23. §[4]

24. §[5]

25. §[6]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

Kód számBecslőjárásOsztályozási vidék
001Alsólendvaimásodik
002Alsólendvaiharmadik
003Aradiegyetlen
004Bajaielső
005Bajaimásodik
006Balassagyarmatielső
007Balassagyarmatimásodik
008Balassagyarmatiharmadik
009Battonyaiegyetlen
010Békésiegyetlen
011Békéscsabaiegyetlen
012Beregszászielső
013Berettyóújfaluielső
014Berettyóújfaluimásodik
015Budapestiegyetlen
016Ceglédielső
017Ceglédimásodik
018Csepregielső
019Csepregimásodik
020Csurgóielső
021Csurgóimásodik
022Dárdaielső
023Debrecenielső
024Debrecenimásodik
025Devecserielső
026Devecserimásodik
027Dunaföldvárielső
028Dunaföldvárimásodik
029Edelényiegyetlen
030Egrielső
031Egrimásodik
032Egriharmadik
033Esztergomielső
034Fehérgyarmatielső
035Fehérgyarmatimásodik
036Félegyházaielső
037Félegyházaimásodik
038Fülekielső
039Fülekimásodik
040Fülekiharmadik
041Gödöllőielső
042Gödöllőimásodik
043Gyöngyösielső
044Gyöngyösimásodik
045Győrielső
046Győriharmadik
047Győrinegyedik
048Győrszentmártoniegyetlen
049Hajdúböszörményielső
050Hajdúböszörményimásodik
051Hevesielső
052Hevesimásodik
053Hódmezővásárhelyielső
054Hódmezővásárhelyimásodik
055Igalielső
056Igalimásodik
057Igaliharmadik
058Igalinegyedik
059Jászberényielső
060Jászberényimásodik
061Kalocsaiegyetlen
062Kaposvárielső
063Kaposvárimásodik
064Kapuvárielső
065Kapuvárimásodik
066Kapuváriharmadik
067Karádielső
068Karádimásodik
069Karcagielső
070Karcagimásodik
071Karcagiharmadik
072Kassaielső
073Kassaimásodik
074Kassaiharmadik
075Kecskemétiegyetlen
076Keszthelyielső
077Keszthelyimásodik
078Keszthelyiharmadik
079Királyhelmeciegyetlen
080Kisbériegyetlen
081Kiskőrösielső
082Kisvárdaielső
083Kisvárdaimásodik
084Körmendielső
085Körmendimásodik
086Kőszegielső
087Kunszentmiklósielső
088Kunszentmiklósimásodik
089Kunszentmiklósiharmadik
090Letenyeielső
091Letenyeimásodik
092Makóiegyetlen
093Marcalielső
094Marcalimásodik
095Magyaróváriegyetlen
096Mágocsielső
097Mágocsimásodik
098Mátészalkaielső
099Mátészalkaimásodik
100Mezőkövesdielső
[7]
101Mezőkövesdimásodik
102Mezőkövesdiharmadik
103Mezőkövesdinegyedik
104Mezőtúrielső
105Mezőtúrimásodik
106Miskolciegyetlen
107Mohácsielső
108Mohácsimásodik
109Monorielső
110Monorimásodik
111Móriegyetlen
112Nagycenkimásodik
113Nagycenkiharmadik
114Nagykanizsaiegyetlen
115Nagykállóiegyetlen
116Nagykárolyiharmadik
117Nagyszalontaielső
118Nagyszentmiklósiegyetlen
119Nagyváradielső
120Nezsideriegyetlen
121Nyíregyházaielső
122Nyíregyházaimásodik
123Pápaielső
124Pápaimásodik
125Pápaiharmadik
126Pécsielső
127Pécsimásodik
128Pétervásáraielső
129Pétervásáraimásodik
130Rimaszombatiharmadik
131Rozsnyóielső
132Rozsnyóimásodik
133Sajószentpéterielső
134Sajószentpéterimásodik
135Sárvárielső
136Sárvárimásodik
137Sárbogárdiegyetlen
138Sátoraljaújhelyiharmadik
139Szepsielső
140Siklósielső
141Siklósimásodik
142Siklósiharmadik
143Sopronielső
145Soroksárimásodik
146Sümegielső
147Sümegimásodik
148Sümegiharmadik
149Szabadkaiegyetlen
150Szarvasiegyetlen
151Szegedielső
152Szegedimásodik
153Szekszárdielső
154Szekszárdimásodik
155Szekszárdiharmadik
156Szentendreielső
157Szentendreimásodik
158Szentgotthárdielső
159Szentgotthárdimásodik
160Szentgotthárdinegyedik
161Szentlőrincielső
162Szentlőrincimásodik
163Székelyhidielső
164Székesfehérváriegyetlen
165Szigetvárielső
166Szigetvárimásodik
167Szikszóielső
168Szikszóimásodik
169Szirákielső
170Szirákimásodik
171Szirákiharmadik
172Szolnokielső
173Szolnokimásodik
174Szombathelyielső
175Szombathelyimásodik
176Szombathelyiharmadik
177Tamásiegyetlen
178Tapolcaielső
179Tapolcaimásodik
180Tapolcaiharmadik
181Tapolcainegyedik
182Tataiegyetlen
183Tiszafürediegyetlen
184Tokajielső
185Tokajimásodik
186Tokajiharmadik
187Tornaielső
188Tornaimásodik
189Tornaiharmadik
190Törökkanizsaiegyetlen
191Ungvárimásodik
192Vasvárielső
193Vasvárimásodik
194Vasváriharmadik
195Válielső
196Válimásodik
197Vámosmikolaiharmadik
198Vámosmikolainegyedik
199Vámosmikolaiötödik
200Veszprémielső
201Veszprémimásodik
202Veszprémiharmadik
203Veszpréminegyedik
204Veszprémiötödik
205Zalaegerszegielső
206Zalaegerszegimásodik
207Zalaegerszegiharmadik
208Zalaegerszeginegyedik
209Zalaegerszegiötödik
210Zircielső
211Zircimásodik

2. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása

Baranya vármegye[8]

TelepülésBecslőjárás
Abaliget097
Adorjás141
Almamellék165
Almáskeresztúr165
Alsómocsolád097
Alsószentmárton141
Apátvarasd108
Aranyosgadány126
Ág097
Áta126
Babarc107
Babarcszőlős161
Bakóca097
Bakonya161
Baksa161
Baranyahídvég141
Baranyajenő097
Baranyaszentgyörgy097
Basal165
Bánfa161
Bár108
Belvárdgyula126
Beremend141
Berkesd108
Besence141
Bezedek107
Bicsérd161
Bikal097
Birján126
Bisse142
Boda161
Bodolyabér097
Bogád126
Bogádmindszent161
Bogdása161
Boldogasszonyfa165
Bóly107
Borjád107
Bosta126
Botykapeterd161
Bükkösd162
Bürüs166
Cún141
Csarnóta142
Csányoszró141
Csebény162
Cserdi161
Cserkút127
Csertő165
Csonkamindszent161
Dencsháza161
Dinnyeberki162
Diósviszló140
Drávacsehi141
Drávacsepely141
Drávafok166
Drávaiványi161
Drávakeresztúr166
Drávapalkonya141
Drávapiski141
Drávaszabolcs141
Drávaszerdahely141
Drávasztára166
Dunaszekcső108
Egerág126
Egyházasharaszti141
Egyházaskozár097
Ellend108
Endrőc166
Erdősmárok108
Erdősmecske108
Erzsébet108
Fazekasboda108
Feked108
Felsőegerszeg097
Felsőszentmárton166
Garé126
Gerde161
Geresdlak108
Gerényes097
Gilvánfa161
Gordisa141
Gödre097
Görcsöny126
Görcsönydoboka108
Gyód126
Gyöngyfa161
Gyöngyösmellék166
Harkány140
Hásságy126
Hegyhátmaróc097
Hegyszentmárton161
Helesfa162
Hetvehely097
Hidas155
Himesháza108
Hirics141
Hobol165
Homorúd107
Horváthertelend162
Hosszúhetény127
Husztót097
Ibafa162
Illocska107
Ipacsfa140
Ivánbattyán142
Ivándárda107
Kacsóta161
Katádfa161
Kákics161
Kárász097
Kásád141
Kátoly108
Kemse141
Keszü126
Kékesd108
Kémes141
Kétújfalu166
Királyegyháza161
Kisasszonyfa161
Kisbeszterce097
Kisbudmér126
Kisdér161
Kisdobsza165
Kishajmás097
Kisharsány141
Kisherend126
Kisjakabfalva142
Kiskassa126
Kislippó107
Kisnyárád108
Kisszentmárton141
Kistamási166
Kistapolca140
Kistótfalu142
Kisvaszar097
Komló097
Kórós141
Kovácshida141
Kovácsszénája097
Kozármisleny126
Köblény097
Kökény126
Kölked107
Kővágószőlős127
Kővágótöttös127
Lapáncsa107
Lánycsók107
Liget097
Lippó107
Liptód108
Lothárd126
Lovászhetény108
Lúzsok141
Magyarbóly107
Magyaregregy097
Magyarhertelend097
Magyarlukafa165
Magyarmecske161
Magyarsarlós126
Magyarszék097
Magyartelek161
Majs107
Maráza108
Markóc166
Marócsa161
Martonfa126
Matty141
Mágocs096
Mánfa097
Márfa140
Máriakéménd108
Márok107
Máza097
Mecseknádasd108
Mecsekpölöske097
Mekényes097
Merenye165
Meződ097
Mindszentgodisa097
Mohács107
Molvány166
Monyoród108
Mozsgó165
Nagybudmér126
Nagycsány141
Nagydobsza165
Nagyhajmás097
Nagyharsány140
Nagykozár126
Nagynyárád107
Nagypall108
Nagypeterd161
Nagytótfalu140
Nagyváty161
Nemeske166
Nyugotszenterzsébet162
Óbánya108
Ócsárd126
Ófalu108
Okorág161
Okorvölgy097
Olasz126
Old141
Orfű097
Oroszló097
Ózdfalu161
Palé097
Palkonya142
Palotabozsok108
Patapoklosi165
Páprád141
Pellérd126
Pereked108
Peterd126
Pettend166
Pécs126
Pécsbagota161
Pécsdevecser126
Pécsudvard126
Pécsvárad108
Piskó141
Pócsa107
Pogány126
Rádfalva141
Regenye126
Romonya126
Rózsafa161
Sámod141
Sárok022
Sásd097
Sátorhely107
Sellye161
Siklós140
Siklósbodony161
Siklósnagyfalu140
Somberek108
Somogyapáti165
Somogyhatvan165
Somogyhárságy165
Somogyviszló165
Sósvertike161
Sumony161
Szabadszentkirály161
Szajk107
Szalatnak097
Szalánta126
Szaporca141
Szava142
Szágy097
Szárász097
Szászvár097
Szebény108
Szederkény107
Szellő108
Szemely126
Szentdénes161
Szentegát161
Szentkatalin097
Szentlászló165
Szentlőrinc161
Székelyszabar108
Szigetvár165
Szilágy108
Szilvás126
Szőke126
Szőkéd126
Szörény166
Szulimán165
Szűr108
Tarrós097
Teklafalu166
Tengeri161
Tékes097
Tésenfa141
Téseny161
Tófű097
Tormás097
Tótszentgyörgy165
Töttös107
Túrony142
Udvar107
Újpetre126
Vajszló141
Varga097
Várad166
Vásárosbéc165
Vásárosdombó096
Vázsnok097
Vejti141
Velény161
Versend107
Vékény097
Véménd108
Villány107
Villánykövesd142
Vokány142
Zaláta141
Zádor166
Zengővárkony108
Zók161

Bács-Kiskun vármegye[9]

TelepülésBecslőjárás
Akasztó081
Apostag088
Ágasegyháza075
Baja005
Ballószög075
Balotaszállás037
Bácsalmás149
Bácsbokod004
Bácsborsód004
Bácsszentgyörgy004
Bácsszőlős149
Bátmonostor004
Bátya061
Bócsa081
Borota005
Bugac081
Bugacpusztaháza081
Császártöltés081
Csátalja004
Csávoly004
Csengőd081
Csikéria149
Csólyospálos036
Dávod004
Drágszél061
Dunaegyháza088
Dunafalva108
Dunapataj061
Dunaszentbenedek061
Dunatetétlen088
Dunavecse088
Dusnok061
Érsekcsanád061
Érsekhalma061
Fajsz061
Felsőlajos075
Felsőszentiván004
Foktő061
Fülöpháza089
Fülöpjakab036
Fülöpszállás089
Gara004
Gátér036
Géderlak061
Hajós061
Harkakötöny081
Harta088
Helvécia075
Hercegszántó004
Homokmégy061
Imrehegy081
Izsák081
Jakabszállás081
Jánoshalma005
Jászszentlászló036
Kalocsa061
Kaskantyú081
Katymár004
Kecel081
Kecskemét075
Kelebia149
Kerekegyháza075
Kéleshalom005
Kiskőrös081
Kiskunfélegyháza036
Kiskunhalas037
Kiskunmajsa036
Kisszállás005
Kömpöc036
Kunadacs145
Kunbaja149
Kunbaracs145
Kunfehértó037
Kunpeszér145
Kunszállás036
Kunszentmiklós089
Ladánybene075
Lajosmizse075
Lakitelek075
Madaras004
Mátételke004
Mélykút004
Miske061
Móricgát036
Nagybaracska004
Nemesnádudvar061
Nyárlőrinc075
Ordas061
Orgovány081
Öregcsertő061
Páhi081
Pálmonostora036
Petőfiszállás036
Pirtó037
Rém005
Solt088
Soltszentimre081
Soltvadkert081
Sükösd061
Szabadszállás089
Szakmár061
Szalkszentmárton088
Szank036
Szentkirály075
Szeremle004
Tabdi081
Tass088
Tataháza004
Tázlár081
Tiszaalpár075
Tiszakécske075
Tiszaug104
Tompa149
Újsolt088
Újtelek061
Uszód061
Vaskút005
Városföld075
Zsana037

Békés vármegye[10]

TelepülésBecslőjárás
Almáskamarás003
Battonya009
Békés010
Békéscsaba011
Békéssámson011
Békésszentandrás150
Bélmegyer010
Biharugra119
Bucsa010
Csabacsűd150
Csabaszabadi011
Csanádapáca009
Csárdaszállás010
Csorvás011
Dévaványa071
Doboz011
Dombegyház009
Dombiratos009
Ecsegfalva071
Elek003
Füzesgyarmat010
Gádoros011
Gerendás011
Geszt117
Gyomaendrőd150
Gyula011
Hunya150
Kamut010
Kardos150
Kardoskút053
Kaszaper009
Kertészsziget010
Kevermes009
Kétegyháza011
Kétsoprony011
Kisdombegyház009
Kondoros150
Körösladány010
Körösnagyharsány119
Köröstarcsa010
Körösújfalu010
Kötegyán117
Kunágota009
Lőkösháza003
Magyarbánhegyes009
Magyardombegyház009
Medgyesbodzás003
Medgyesegyháza003
Mezőberény010
Mezőgyán117
Mezőhegyes009
Mezőkovácsháza009
Méhkerék117
Murony010
Nagybánhegyes009
Nagykamarás003
Nagyszénás011
Okány117
Orosháza011
Örménykút150
Pusztaföldvár011
Pusztaottlaka003
Sarkad117
Sarkadkeresztúr117
Szabadkígyós011
Szarvas150
Szeghalom010
Tarhos010
Telekgerendás011
Tótkomlós011
Újkígyós011
Újszalonta117
Végegyháza009
Vésztő010
Zsadány117

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye[11]

TelepülésBecslőjárás
Abaújalpár167
Abaújkér167
Abaújlak167
Abaújszántó167
Abaújszolnok167
Abaújvár073
Abod029
Aggtelek132
Alacska133
Alsóberecki079
Alsódobsza186
Alsógagy139
Alsóregmec074
Alsószuha132
Alsótelekes029
Alsóvadász167
Alsózsolca106
Arka167
Arló134
Arnót029
Aszaló167
Ároktő106
Baktakék167
Balajt029
Baskó168
Bánhorváti134
Bánréve131
Becskeháza188
Bekecs186
Berente133
Beret167
Berzék186
Bodroghalom079
Bodrogkeresztúr185
Bodrogkisfalud185
Bodrogolaszi184
Bódvalenke188
Bódvarákó188
Bódvaszilas187
Bogács102
Boldogkőújfalu167
Boldogkőváralja167
Boldva029
Borsodbóta134
Borsodgeszt102
Borsodivánka101
Borsodnádasd134
Borsodszentgyörgy134
Borsodszirák029
Bózsva074
Bőcs106
Bükkaranyos102
Bükkábrány100
Bükkmogyorósd134
Bükkszentkereszt106
Bükkzsérc102
Büttös139
Cigánd079
Csenyéte139
Cserépfalu102
Cserépváralja102
Csernely134
Csincse100
Csobaj122
Csobád167
Csokvaomány134
Damak029
Dámóc079
Debréte029
Detek167
Dédestapolcsány134
Domaháza134
Dövény029
Dubicsány029
Edelény029
Egerlövő101
Emőd100
Encs167
Erdőbénye184
Erdőhorváti168
Égerszög189
Fancsal167
Farkaslyuk134
Fáj139
Felsőberecki079
Felsődobsza167
Felsőgagy139
Felsőkelecsény029
Felsőnyárád029
Felsőregmec074
Felsőtelekes029
Felsővadász167
Felsőzsolca106
Filkeháza074
Fony167
Forró167
Fulókércs139
Füzér074
Füzérkajata074
Füzérkomlós074
Füzérradvány074
Gadna167
Gagyapáti139
Gagybátor139
Gagyvendégi139
Galvács029
Garadna167
Gelej101
Gesztely186
Girincs186
Golop185
Gömörszőlős132
[12]
Gönc167
Göncruszka167
Györgytarló184
Halmaj167
Hangács029
Hangony130
Harsány102
Háromhuta168
Hegymeg029
Hejce167
Hejőbába106
Hejőkeresztúr106
Hejőkürt106
Hejőpapi106
Hejőszalonta106
Hercegkút184
Hernádbűd167
Hernádcéce167
Hernádkak186
Hernádkércs167
Hernádnémeti186
Hernádpetri139
Hernádszentandrás167
Hernádszurdok139
Hernádvécse139
Hét131
Hidasnémeti072
Hidvégardó187
Hollóháza074
Homrogd167
Igrici106
Imola132
Ináncs167
Irota029
Izsófalva029
Jákfalva029
Járdánháza134
Jósvafő189
Karcsa079
Karos079
Kazincbarcika133
Kács102
Kánó132
Kány139
Kázsmárk167
Kelemér132
Kenézlő121
Keresztéte139
Kesznyéten186
Kéked073
Királd134
Kiscsécs186
Kisgyőr102
Kishuta074
Kiskinizs167
Kisrozvágy079
Kissikátor134
Kistokaj106
Komjáti187
Komlóska168
Kondó133
Korlát167
Kovácsvágás074
Köröm186
Krasznokvajda139
Kupa167
Kurityán029
Lak029
Lácacséke079
Ládbesenyő029
Legyesbénye186
Léh167
Lénárddaróc134
Litka139
Makkoshotyka138
Martonyi029
Mád185
Mályi106
Mályinka134
Megyaszó186
Meszes029
Mezőcsát106
Mezőkeresztes100
Mezőkövesd100
Mezőnagymihály101
Mezőnyárád100
Mezőzombor185
Méra167
Mikóháza074
Miskolc106
Mogyoróska168
Monaj167
Monok186
Múcsony029
Muhi106
Nagybarca134
Nagycsécs106
Nagyhuta074
Nagykinizs167
Nagyrozvágy079
Nekézseny134
Nemesbikk106
Négyes101
Novajidrány167
Nyékládháza106
Nyésta167
Nyíri074
Nyomár029
Olaszliszka184
Onga167
Onód106
Ormosbánya029
Oszlár106
Ózd134
Pamlény139
Parasznya133
Pácin079
Pálháza074
Pányok073
Pere167
Perecse139
Perkupa189
Prügy122
Pusztafalu074
Pusztaradvány139
Putnok131
Radostyán133
Ragály132
Rakaca029
Rakacaszend029
Rásonysápberencs167
Rátka185
Regéc168
Répáshuta106
Révleányvár079
Ricse079
Rudabánya029
Rudolftelep029
Sajóbábony106
Sajóecseg106
Sajógalgóc029
Sajóhidvég186
Sajóivánka133
Sajókaza029
Sajókápolna133
Sajókeresztúr106
Sajólád106
Sajólászlófalva133
Sajómercse134
Sajónémeti133
Sajóörös106
Sajópálfala029
Sajópetri106
Sajópüspöki131
Sajósenye029
Sajószentpéter133
Sajószöged106
Sajóvámos029
Sajóvelezd133
Sály102
Sárazsadány184
Sárospatak184
Sáta134
Sátoraljaújhely138
Selyeb167
Semjén079
Serényfalva131
Sima168
Sóstófalva186
Szakácsi029
Szakáld106
Szalaszend139
Szalonna029
Szászfa139
Szegi185
Szegilong185
Szemere139
Szendrő029
Szendrőlád029
Szentistván101
Szentistvánbaksa167
Szerencs185
Szikszó167
Szin189
Szinpetri189
Szirmabesenyő106
Szomolya102
Szögliget187
Szőlősardó189
Szuhafő132
Szuhakálló029
Szuhogy029
Taktabáj122
Taktaharkány186
Taktakenéz122
Taktaszada186
Tarcal185
Tard102
Tardona134
Tállya185
Telkibánya168
Teresztenye189
Tibolddaróc102
Tiszabábolna103
Tiszacsermely079
Tiszadorogma103
Tiszakarád079
Tiszakeszi106
Tiszaladány122
Tiszalúc186
Tiszapalkonya106
Tiszatardos122
Tiszatarján106
Tiszaújváros106
Tiszavalk103
Tokaj185
Tolcsva184
Tomor167
Tornabarakony188
Tornakápolna189
Tornanádaska187
Tornaszentandrás188
Tornaszentjakab029
Tornyosnémeti072
Trizs132
Újcsanálos186
Uppony134
Vadna133
Vajdácska079
Varbó133
Varbóc189
Vatta100
Vágáshuta074
Vámosújfalu184
Vilmány167
Vilyvitány074
Viss121
Viszló029
Vizsoly167
Zalkod121
Zádorfalva132
Zemplénagárd079
Ziliz029
Zubogy132
Zsujta167

Csongrád-Csanád vármegye[13]

TelepülésBecslőjárás
Algyő152
Ambrózfalva009
Apátfalva092
Árpádhalom053
Ásotthalom151
Baks152
Balástya151
Bordány151
Csanádalberti009
Csanádpalota092
Csanytelek152
Csengele151
Csongrád152
Derekegyház053
Deszk190
Dóc152
Domaszék151
Eperjes053
Fábiánsebestyén054
Felgyő152
Ferencszállás190
Forráskút151
Földeák092
Hódmezővásárhely053
Királyhegyes092
Kistelek151
Kiszombor118
Klárafalva190
Kövegy092
Kübekháza190
Magyarcsanád092
Makó092
Maroslele092
Mártély053
Mindszent054
Mórahalom151
Nagyér009
Nagylak092
Nagymágocs053
Nagytőke054
Óföldeák092
Ópusztaszer152
Öttömös151
Pitvaros009
Pusztamérges036
Pusztaszer152
Röszke151
Ruzsa151
Sándorfalva152
Szatymaz151
Szeged I. kerület151
I. kerületSzőreg 190
II. kerület151
II. kerületTápé 152
III. kerület151
III. kerületGyála 190
III. kerületKiskundorozsma 151
Szegvár054
Székkutas053
Szentes054
Tiszasziget190
Tömörkény152
Újszentiván190
Üllés151
Zákányszék151
Zsombó151

Fejér vármegye[14]

TelepülésBecslőjárás
Aba164
Adony137
Alap137
Alcsútdoboz196
Alsószentiván137
Bakonycsernye210
Bakonykúti111
Balinka111
Baracs137
Baracska195
Beloiannisz195
Besnyő195
Bicske196
Bodajk111
Bodmér196
Cece137
Csabdi196
Csákberény111
Csákvár111
Csókakő111
Csór111
Csősz164
Dég200
Dunaújváros137
Előszállás137
Enying200
Ercsi195
Etyek196
Fehérvárcsurgó111
Felcsút196
Füle164
Gánt111
Gárdony164
Gyúró196
Hantos137
Igar137
Iszkaszentgyörgy111
Isztimér111
Iváncsa195
Jenő164
Kajászó195
Kálóz137
Kápolnásnyék164
Kincsesbánya111
Kisapostag137
Kisláng164
Kőszárhegy164
Kulcs137
Lajoskomárom200
Lepsény200
Lovasberény164
Magyaralmás111
Martonvásár195
Mány196
Mátyásdomb200
Mezőfalva137
Mezőkomárom200
Mezőszentgyörgy200
Mezőszilas200
Moha164
Mór111
Nadap164
Nagykarácsony137
Nagylók137
Nagyveleg111
Nagyvenyim137
Nádasdladány164
Óbarok196
Pákozd164
Pátka164
Pázmánd164
Perkáta137
Polgárdi164
Pusztaszabolcs137
Pusztavám111
Rácalmás137
Ráckeresztúr195
Sárbogárd137
Sáregres137
Sárkeresztes164
Sárkeresztúr137
Sárkeszi164
Sárosd137
Sárszentágota137
Sárszentmihály164
Seregélyes164
Soponya164
Söréd111
Sukoró164
Szabadbattyán164
Szabadegyháza137
Szabadhidvég067
Szár196
Székesfehérvár164
Tabajd196
Tác164
Tordas195
Újbarok196
Úrhida164
Vajta137
Vál196
Velence164
Vereb164
Vértesacsa196
Vértesboglár111
Zámoly164
Zichyújfalu164

Győr-Moson-Sopron vármegye[15]

TelepülésBecslőjárás
Abda047
Acsalag065
Agyagosszergény113
Ágfalva143
Árpás066
Ásványráró047
Babót064
Bakonypéterd210
Barbacs065
Bágyogszovát066
Beled064
Bezenye120
Bezi045
Bodonhely066
Bogyoszló065
Bőny048
Börcs047
Bősárkány065
Cakóháza045
Cirák064
Csapod064
Csáfordjánosfa018
Csér018
Csikvánd046
Csorna065
Darnózseli095
Dénesfa064
Dör066
Dunakiliti120
Dunaremete095
Dunaszeg047
Dunaszentpál047
Dunasziget120
Ebergőc113
Edve066
Egyed066
Egyházasfalu018
Enese045
Écs048
Farád065
Fehértó045
Feketeerdő095
Felpéc048
Fertőboz112
Fertőd113
Fertőendréd113
Fertőhomok113
Fertőrákos143
Fertőszentmiklós113
Fertőszéplak113
Gönyű048
Gyalóka018
Gyarmat048
Gyóró064
Gyömöre048
Győr048
Győrasszonyfa048
Győrladamér047
Győrság048
Győrsövényház045
Győrszemere048
Győrújbarát048
Győrújfalu047
Győrzámoly047
Halászi095
Harka112
Hegyeshalom120
Hegykő113
Hédervár047
Hidegség112
Himód064
Hövej064
Ikrény045
Iván018
Jánossomorja095
Jobaháza045
Kajárpéc048
Kapuvár064
Kimle095
Kisbabot046
Kisbajcs047
Kisbodak095
Kisfalud065
Kóny045
Kópháza112
Koroncó046
Kunsziget047
Lázi210
Levél120
Lébény095
Lipót095
Lövő112
Maglóca065
Magyarkeresztúr065
Markotabödöge045
Máriakálnok095
Mecsér095
Mezőörs048
Mérges046
Mihályi065
Mórichida046
Mosonmagyaróvár095
Mosonszentmiklós095
Mosonszolnok095
Nagybajcs047
Nagycenk112
Nagylózs113
Nagyszentjános048
Nemeskér112
Nyalka048
Nyúl048
Osli064
Öttevény047
Pannonhalma048
Páli066
Pásztori066
Pázmándfalu048
Pereszteg113
Petőháza113
Pér048
Pinnye113
Potyond065
Pusztacsalád064
Püski095
Rajka120
Ravazd048
Rábacsanak066
Rábacsécsény045
Rábakecöl066
Rábapatona045
Rábapordány066
Rábasebes066
Rábaszentandrás066
Rábaszentmihály046
Rábaszentmiklós046
Rábatamási065
Rábcakapi045
Répceszemere018
Répcevis018
Rétalap048
Röjtökmuzsaj113
Sarród113
Sobor066
Sokorópátka048
Sopron143
Sopronhorpács018
Sopronkövesd112
Sopronnémeti065
Szakony018
Szany066
Szárföld064
Szerecseny048
Szil066
Szilsárkány065
Tarjánpuszta048
Táp048
Tápszentmiklós048
Tárnokréti045
Tényő048
Tét046
Töltéstava048
Újkér018
Újrónafő095
Und018
Vadosfa065
Vág066
Vámosszabadi047
Várbalog095
Vásárosfalu066
Veszkény064
Vének047
Vitnyéd064
Völcsej112
Zsebeháza066
Zsira018

Hajdú-Bihar vármegye[16]

TelepülésBecslőjárás
Álmosd163
Ártánd119
Bagamér163
Bakonszeg014
Balmazújváros049
Báránd014
Bedő119
Berekböszörmény119
Berettyóújfalu013
Bihardancsháza014
Biharkeresztes014
Biharnagybajom014
Bihartorda014
Bocskaikert050
Bojt119
Csökmő014
Darvas014
Debrecen I. kerület023
II. kerület023
III. kerület023
IV. kerület024
Derecske013
Ebes023
Egyek024
Esztár013
Folyás049
Földes024
Furta014
Fülöp115
Gáborján013
Görbeháza049
Hajdúbagos013
Hajdúböszörmény049
Hajdúdorog050
Hajdúhadház050
Hajdúnánás049
Hajdúsámson050
Hajdúszoboszló024
Hajdúszovát024
Hencida013
Hortobágy049
Hosszúpályi163
Kaba024
Kismarja119
Kokad163
Komádi014
Konyár013
Körösszakál014
Körösszegapáti014
Létavértes163
Magyarhomorog014
Mezőpeterd014
Mezősas014
Mikepércs024
Monostorpályi163
Nagyhegyes023
Nagykereki119
Nagyrábé014
Nádudvar024
Nyíracsád115
Nyíradony115
Nyírábrány115
Nyírmártonfalva115
Pocsaj163
Polgár049
Püspökladány024
Sáp014
Sáránd013
Sárrétudvari014
Szentpéterszeg013
Szerep014
Tetétlen024
Téglás050
Tépe013
Tiszacsege049
Tiszagyulaháza106
Told014
Újiráz014
Újléta163
Újszentmargita049
Újtikos049
Vámospércs024
Váncsod013
Vekerd014
Zsáka014

Heves vármegye[17]

TelepülésBecslőjárás
Abasár044
Adács043
Aldebrő030
Andornaktálya102
Apc044
Atkár043
Átány051
Balaton134
Bátor128
Bekölce128
Besenyőtelek051
Bélapátfalva134
Boconád051
Bodony128
Boldog041
Bükkszenterzsébet128
Bükkszentmárton134
Bükkszék128
Csány043
Demjén032
Detk043
Domoszló044
Dormánd030
Ecséd044
Eger031
Egerbakta032
Egerbocs128
Egercsehi128
Egerfarmos101
Egerszalók032
Egerszólát032
Erdőkövesd128
Erdőtelek051
Erk051
Fedémes128
Feldebrő031
Felsőtárkány102
Füzesabony030
Gyöngyös044
Gyöngyöshalász043
Gyöngyösoroszi044
Gyöngyöspata044
Gyöngyössolymos044
Gyöngyöstarján044
Halmajugra044
Hatvan043
Heréd169
Heves051
Hevesaranyos128
Hevesvezekény052
Hort043
Istenmezeje128
Ivád128
Karácsond043
Kál030
Kápolna030
Kerecsend031
Kisfüzes128
Kisköre052
Kisnána044
Kompolt030
Kömlő051
Lőrinci169
Ludas043
Maklár031
Markaz044
Mátraballa128
Mátraderecske128
Mátraszentimre044
Mezőszemere100
Mezőtárkány030
Mikófalva128
Mónosbél134
Nagyfüged043
Nagykökényes169
Nagyréde044
Nagytálya031
Nagyút030
Nagyvisnyó134
Noszvaj102
Novaj102
Ostoros102
Parád128
Parádsasvár128
Petőfibánya169
Pély052
Pétervására128
Poroszló052
Recsk128
Rózsaszentmárton044
Sarud052
Sirok128
Szajla128
Szentdomonkos128
Szihalom100
Szilvásvárad134
Szúcs128
Szücsi044
Tarnabod030
Tarnalelesz128
Tarnaméra051
Tarnaörs051
Tarnaszentmária032
Tarnaszentmiklós052
Tarnazsadány043
Tenk051
Terpes128
Tiszanána052
Tófalu030
Újlőrincfalva052
Vámosgyörk043
Váraszó128
Verpelét031
Vécs031
Visonta044
Visznek043
Zagyvaszántó169
Zaránk051

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye[18]

TelepülésBecslőjárás
Abádszalók183
Alattyán059
Berekfürdő070
Besenyszög172
Cibakháza104
Csataszög172
Cserkeszőlő104
Csépa104
Fegyvernek172
Hunyadfalva172
Jánoshida059
Jászalsószentgyörgy059
Jászapáti059
Jászágó059
Jászárokszállás059
Jászberény059
Jászboldogháza059
Jászdózsa059
Jászfelsőszentgyörgy060
Jászfényszaru060
Jászivány059
Jászjákóhalma059
Jászkisér059
Jászladány059
Jászszentandrás060
Jásztelek059
Karcag070
Kenderes069
Kengyel172
Kétpó105
Kisújszállás069
Kőtelek172
Kuncsorba069
Kunhegyes070
Kunmadaras070
Kunszentmárton105
Martfű105
Mesterszállás105
Mezőhék105
Mezőtúr105
Nagyiván183
Nagykörű172
Nagyrév104
Öcsöd105
Örményes172
Pusztamonostor060
Rákóczifalva172
Rákócziújfalu172
Szajol172
Szászberek172
Szelevény105
Szolnok172
Tiszabő183
Tiszabura183
Tiszaderzs183
Tiszaföldvár105
Tiszafüred183
Tiszagyenda183
Tiszaigar183
Tiszainoka104
Tiszajenő172
Tiszakürt104
Tiszaörs183
Tiszapüspöki172
Tiszaroff183
Tiszasas104
Tiszasüly172
Tiszaszentimre183
Tiszatenyő172
Tiszavárkony172
Tomajmonostora183
Tószeg172
Törökszentmiklós172
Túrkeve069
Újszász016
Vezseny172
Zagyvarékas016

Komárom-Esztergom vármegye[19]

TelepülésBecslőjárás
Aka210
Almásfüzitő080
Annavölgy033
Ács080
Ácsteszér210
Baj182
Bajna033
Bajót033
Bakonybánk210
Bakonysárkány111
Bakonyszombathely210
Bana080
Bábolna080
Bársonyos210
Bokod080
Csatka210
Császár080
Csém080
Csép080
Csolnok033
Dad080
Dág033
Dorog033
Dömös033
Dunaalmás182
Dunaszentmiklós182
Epöl033
Esztergom033
Ete080
Gyermely182
Héreg182
Kecskéd182
Kerékteleki210
Kesztölc033
Kisbér080
Kisigmánd080
Kocs080
Komárom080
Kömlőd080
Környe182
Lábatlan033
Leányvár033
Máriahalom033
Mocsa080
Mogyorósbánya033
Nagyigmánd080
Nagysáp033
Naszály182
Neszmély182
Nyergesújfalu033
Oroszlány182
Piliscsév033
Pilismarót033
Réde210
Sárisáp033
Súr210
Süttő033
Szákszend080
Szárliget196
Szomód182
Szomor182
Tardos182
Tarján182
Tata182
Tatabánya182
Tárkány080
Tát033
Tokod033
Tokodaltáró033
Úny033
Várgesztes182
Vérteskethely080
Vértessomló182
Vértesszőlős182
Vértestolna182

Nógrád vármegye[20]

TelepülésBecslőjárás
Alsópetény007
Alsótold171
Balassagyarmat008
Bánk006
Bárna040
Bátonyterenye129
Becske171
Bercel170
Berkenye006
Bér170
Bokor171
Borsosberény006
Buják170
Cered040
Cserháthaláp007
Cserhátsurány007
Cserhátszentiván171
Csesztve008
Csécse170
Csitár007
Debercsény007
Dejtár006
Diósjenő006
Dorogháza129
Drégelypalánk006
Ecseg170
Egyházasdengeleg169
Egyházasgerge039
Endrefalva038
Erdőkürt170
Erdőtarcsa169
Etes039
Érsekvadkert006
Felsőpetény007
Felsőtold171
Galgaguta170
Garáb171
Herencsény007
Héhalom169
Hollókő039
Hont006
Horpács006
Hugyag007
Iliny007
Ipolytarnóc038
Ipolyvece006
Jobbágyi169
Karancsalja039
Karancsberény039
Karancskeszi039
Karancslapujtő039
Karancsság039
Kazár040
Kálló170
Keszeg007
Kétbodony007
Kisbágyon169
Kisbárkány039
Kisecset007
Kishartyán039
Kozárd171
Kutasó171
Legénd007
Litke038
Lucfalva039
Ludányhalászi038
Magyargéc039
Magyarnándor007
Márkháza039
Mátramindszent128
Mátranovák040
Mátraszele040
Mátraszőlős171
Mátraterenye128
Mátraverebély039
Mihálygerge039
Mohora007
Nagybárkány039
Nagylóc039
Nagyoroszi006
Nemti040
Nézsa006
Nógrád006
Nógrádkövesd170
Nógrádmarcal007
Nógrádmegyer039
Nógrádsáp006
Nógrádsipek039
Nógrádszakál038
Nőtincs006
Őrhalom007
Ősagárd007
Palotás169
Patak006
Patvarc008
Pásztó044
Piliny039
Pusztaberki006
Rétság006
Rimóc039
Romhány006
Salgótarján039
Ságújfalu039
Sámsonháza039
Sóshartyán039
Szalmatercs039
Szanda171
Szarvasgede169
Szátok006
Szendehely006
Szente007
Szécsénke007
Szécsény038
Szécsényfelfalu039
Szilaspogony040
Szirák170
Szuha128
Szurdokpüspöki044
Szügy008
Tar044
Tereske006
Terény171
Tolmács006
Vanyarc170
Varsány038
Vizslás040
Zabar040

Pest vármegye[21]

TelepülésBecslőjárás
Abony016
Acsa015
Albertirsa109
Alsónémedi145
Apaj088
Aszód041
Áporka088
Bag041
Bernecebaráti198
Bénye109
Biatorbágy156
Budajenő156
Budakalász156
Budakeszi015
Budaörs015
Bugyi145
Cegléd016
Ceglédbercel016
Csemő075
Csévharaszt145
Csobánka157
Csomád015
Csömör042
Csővár015
Dabas145
Dánszentmiklós110
Dány041
Délegyháza145
Diósd195
Domony041
Dömsöd088
Dunabogdány156
Dunaharaszti145
Dunakeszi015
Dunavarsány145
Ecser109
Erdőkertes042
Érd195
Farmos016
Felsőpakony145
Fót015
Galgagyörk015
Galgahévíz041
Galgamácsa041
Gomba109
Göd015
Gödöllő042
Gyál145
Gyömrő109
Halásztelek087
Herceghalom156
Hernád145
Hévízgyörk041
Iklad041
Inárcs145
Ipolydamásd197
Ipolytölgyes197
Isaszeg042
Jászkarajenő173
Kakucs145
Kartal041
Káva109
Kemence198
Kerepes042
Kiskunlacháza088
Kismaros006
Kisnémedi015
Kisoroszi006
Kistarcsa042
Kocsér173
Kóka017
Kosd006
Kóspallag199
Kőröstetétlen075
Leányfalu156
Letkés197
Lórév087
Maglód109
Majosháza088
Makád087
Márianosztra199
Mende109
Mikebuda110
Mogyoród042
Monor109
Nagybörzsöny198
Nagykáta017
Nagykovácsi157
Nagykőrös075
Nagymaros199
Nagytarcsa042
Nyáregyháza110
Nyársapát075
Ócsa145
Őrbottyán015
Örkény145
Pánd109
Páty156
Penc006
Perbál156
Perőcsény198
Pécel042
Péteri109
Pilis109
Pilisborosjenő156
Piliscsaba157
Pilisjászfalu157
Pilisszántó157
Pilisszentiván157
Pilisszentkereszt157
Pilisszentlászló157
Pilisvörösvár156
Pócsmegyer156
Pomáz156
Pusztavacs110
Pusztazámor196
Püspökhatvan015
Püspökszilágy015
Ráckeve087
Rád006
Solymár156
Sóskút196
Sülysáp109
Szada042
Százhalombatta195
Szentendre156
Szentlőrinckáta017
Szentmártonkáta017
Szigetbecse087
Szigetcsép087
Szigethalom087
Szigetmonostor156
Szigetszentmárton087
Szigetszentmiklós145
Szigetújfalu087
Szob197
Szokolya199
Sződ015
Sződliget015
Tahitótfalu156
Taksony145
Tatárszentgyörgy145
Táborfalva145
Tápióbicske109
Tápiógyörgye016
Tápióság017
Tápiószecső017
Tápiószele016
Tápiószentmárton017
Tápiószőlős016
Tárnok195
Telki156
Tésa198
Tinnye157
Tóalmás017
Tök156
Tököl087
Törökbálint015
Törtel016
Tura041
Újhartyán145
Újlengyel145
Újszilvás016
Úri109
Üllő109
Üröm156
Valkó041
Vasad110
Vác015
Vácduka015
Vácegres041
Váchartyán015
Váckisújfalu041
Vácrátót015
Vácszentlászló041
Vámosmikola197
Vecsés109
Veresegyház042
Verőce006
Verseg041
Visegrád157
Zebegény199
Zsámbék156
Zsámbok041

Somogy vármegye[22]

TelepülésBecslőjárás
Alsóbogát057
Andocs068
Ádánd067
Babócsa021
Bakháza021
Balatonberény093
Balatonboglár067
Balatonendréd067
Balatonfenyves094
Balatonföldvár067
Balatonkeresztúr093
Balatonlelle067
Balatonmáriafürdő093
Balatonőszöd067
Balatonszabadi200
Balatonszárszó067
Balatonszemes067
Balatonszentgyörgy093
Balatonújlak093
Barcs166
Baté055
Bábonymegyer068
Bálványos068
Bárdudvarnok063
Bedegkér177
Beleg021
Berzence021
Bélavár021
Bodrog057
Bolhás021
Bolhó021
Bonnya068
Böhönye094
Bőszénfa063
Buzsák094
Büssü056
Csákány094
Cserénfa063
Csokonyavisonta165
Csoma055
Csombárd057
Csököly063
Csömend094
Csurgó021
Csurgónagymarton020
Darány066
Drávagárdony166
Drávatamási166
Ecseny057
Edde057
Felsőmocsolád057
Fiad068
Fonó055
Fonyód094
Főnyed093
Gadács056
Gadány093
Gamás068
Gálosfa063
Gige063
Gölle055
Görgeteg165
Gyékényes021
Gyugy094
Hajmás063
Hács094
Háromfa021
Hedrehely063
Hencse063
Heresznye021
Hetes055
Hollád093
Homokszentgyörgy165
Hosszúvíz094
Igal056
Iharos021
Iharosberény021
Inke021
Istvándi165
Jákó063
Juta055
Kadarkút063
Kapoly068
Kaposfő062
Kaposgyarmat063
Kaposhomok062
Kaposkeresztúr062
Kaposmérő062
Kaposszerdahely063
Kaposújlak062
Kaposvár062
Karád068
Kastélyosdombó166
Kaszó021
Kazsok056
Kálmáncsa165
Kánya177
Kára068
Kelevíz094
Kercseliget058
Kereki068
Kéthely093
Kisasszond063
Kisbajom063
Kisbárapáti068
Kisberény094
Kisgyalán055
Kiskorpád063
Komlósd165
Kőkút063
Kőröshegy067
Kötcse068
Kutas063
Lad165
Lakócsa166
Lábod021
Látrány068
Lengyeltóti094
Libickozma094
Lulla068
Magyaratád056
Magyaregres056
Marcali093
Mernye056
Mesztegnyő094
Mezőcsokonya057
Mike063
Miklósi068
Mosdós055
Nagyatád021
Nagybajom062
Nagyberény067
Nagyberki055
Nagycsepely068
Nagykorpád063
Nagyszakácsi093
Nágocs068
Nemesdéd094
Nemeskisfalud093
Nemesvid094
Nikla094
Nyim068
Orci055
Ordacsehi067
Osztopán057
Öreglak094
Őrtilos020
Ötvöskónyi021
Pamuk094
Patalom056
Patca063
Patosfa165
Pálmajor062
Péterhida165
Pogányszentpéter020
Polány057
Porrog020
Porrogszentkirály020
Porrogszentpál020
Potony166
Pusztakovácsi094
Pusztaszemes068
Ráksi056
Rinyabesenyő165
Rinyakovácsi063
Rinyaszentkirály021
Rinyaújlak165
Rinyaújnép021
Ságvár067
Sántos062
Sávoly093
Segesd021
Sérsekszőlős068
Simonfa063
Siófok200
Siójut067
Som067
Somodor055
Somogyacsa068
Somogyaracs165
Somogyaszaló056
Somogybabod068
Somogybükkösd020
Somogycsicsó021
Somogydöröcske068
Somogyegres068
Somogyfajsz094
Somogygeszti057
Somogyjád057
Somogymeggyes068
Somogysámson093
Somogysárd062
Somogysimonyi094
Somogyszentpál094
Somogyszil056
Somogyszob021
Somogytúr068
Somogyudvarhely021
Somogyvámos094
Somogyvár094
Somogyzsitfa093
Szabadi055
Szabás063
Szántód067
Szegerdő093
Szenna063
Szenta021
Szentbalázs062
Szentborbás166
Szentgáloskér056
Szenyér093
Szilvásszentmárton063
Szólád068
Szorosad068
Szőkedencs094
Szőlősgyörök068
Szulok165
Tab068
Tapsony093
Tarany021
Taszár055
Táska094
Teleki068
Tengőd177
Tikos093
Torvaj068
Tótújfalu166
Törökkoppány068
Újvárfalva062
Varászló094
Várda055
Vése094
Visnye063
Visz068
Vízvár021
Vörs093
Zala068
Zamárdi067
Zákány020
Zics068
Zimány055
Zselickisfalud063
Zselickislak063
Zselicszentpál063

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye[23]

TelepülésBecslőjárás
Ajak082
Anarcs083
Apagy115
Aranyosapáti082
Baktalórántháza083
Balkány115
Balsa121
Barabás012
Bátorliget115
Benk082
Beregdaróc012
Beregsurány012
Berkesz121
Besenyőd115
Beszterec121
Biri115
Botpalád035
Bököny115
Buj121
Cégénydányád034
Csaholc035
Csaroda012
Császló035
Csegöld034
Csenger098
Csengersima035
Csengerújfalu098
Darnó035
Demecser121
Dombrád082
Döge082
Encsencs115
Eperjeske083
Érpatak115
Fábiánháza116
Fehérgyarmat034
Fényeslitke082
Fülesd035
Fülpösdaróc034
Gacsály035
Garbolc035
Gávavencsellő121
Gelénes012
Gemzse083
Geszteréd115
Géberjén034
Gégény121
Gulács012
Győröcske191
Győrtelek098
Gyulaháza083
Gyügye034
Gyüre082
Hermánszeg034
Hetefejércse012
Hodász099
Ibrány121
Ilk099
Jánd012
Jánkmajtis034
Jármi099
Jéke083
Kállósemjén115
Kálmánháza115
Kántorjánosi099
Kemecse121
Kék121
Kékcse082
Kérsemjén034
Kisar034
Kishódos035
Kisléta115
Kisnamény035
Kispalád035
Kisszekeres035
Kisvarsány082
Kisvárda082
Kocsord098
Komlódtótfalu034
Komoró082
Kótaj121
Kölcse035
Kömörő035
Laskod083
Levelek115
Lónya012
Lövőpetri083
Magosliget035
Magy115
Mánd035
Mándok083
Máriapócs115
Márokpapi012
Mátészalka099
Mátyus012
Mezőladány082
Méhtelek035
Mérk116
Milota034
Nagyar034
Nagycserkesz121
Nagydobos099
Nagyecsed116
Nagyhalász121
Nagyhódos035
Nagykálló115
Nagyszekeres035
Nagyvarsány082
Napkor115
Nábrád034
Nemesborzova035
Nyírbátor115
Nyírbéltek115
Nyírbogát115
Nyírbogdány121
Nyírcsaholy099
Nyírcsászári099
Nyírderzs099
Nyíregyháza121
Nyírgelse115
Nyírgyulaj115
Nyíribrony115
Nyírjákó083
Nyírkarász083
Nyírkáta099
Nyírkércs115
Nyírlövő083
Nyírlugos115
Nyírmada083
Nyírmeggyes099
Nyírmihálydi115
Nyírparasznya099
Nyírpazony121
Nyírpilis115
Nyírtass083
Nyírtelek121
Nyírtét121
Nyírtura121
Nyírvasvári116
Ófehértó115
Olcsva098
Olcsvaapáti034
Ópályi099
Ököritófülpös098
Ömböly116
Őr115
Panyola034
Pap083
Papos099
Paszab121
Pátroha082
Pátyod098
Penészlek116
Penyige035
Petneháza083
Piricse115
Pócspetri115
Porcsalma098
Pusztadobos083
Rakamaz121
Ramocsaháza115
Rápolt098
Rétközberencs082
Rohod083
Rozsály035
Sényő121
Sonkád035
Szabolcs121
Szabolcsbáka083
Szabolcsveresmart082
Szakoly115
Szamosangyalos098
Szamosbecs034
Szamoskér098
Szamossályi098
Szamosszeg098
Szamostatárfalva034
Szamosújlak034
Szatmárcseke034
Székely121
Tarpa012
Tákos012
Terem116
Tiborszállás116
Timár121
Tiszaadony012
Tiszabecs034
Tiszabercel121
Tiszabezdéd082
Tiszacsécse034
Tiszadada122
Tiszadob122
Tiszaeszlár122
Tiszakanyár082
Tiszakerecseny012
Tiszakóród034
Tiszalök122
Tiszamogyorós082
Tiszanagyfalu121
Tiszarád121
Tiszaszalka012
Tiszaszentmárton082
Tiszatelek121
Tiszavasvári122
Tiszavid012
Tisztaberek035
Tivadar012
Tornyospálca083
Tunyogmatolcs098
Túristvándi034
Túrricse035
Tuzsér082
Tyukod098
Újdombrád082
Újfehértó115
Újkenéz082
Ura098
Uszka035
Vaja083
Vasmegyer121
Vállaj116
Vámosatya012
Vámosoroszi035
Vásárosnamény012
Zajta035
Záhony191
Zsarolyán034
Zsurk082

Tolna vármegye[24]

TelepülésBecslőjárás
Alsónána155
Alsónyék154
Aparhant153
Attala055
Báta154
Bátaapáti155
Bátaszék154
Belecska027
Bikács028
Bogyiszló061
Bonyhád153
Bonyhádvarasd153
Bölcske028
Cikó155
Csibrák027
Csikóstőttős096
Dalmand177
Decs154
Diósberény027
Dombóvár177
Döbrököz177
Dunaföldvár028
Dunaszentgyörgy154
Dúzs027
Értény177
Fadd154
Fácánkert154
Felsőnána027
Felsőnyék177
Fürged177
Gerjen154
Grábóc155
Gyönk027
Györe155
Györköny028
Gyulaj177
Harc154
Hőgyész027
Iregszemcse177
Izmény153
Jágónak096
Kajdacs028
Kakasd153
Kalaznó027
Kapospula055
Kaposszekcső096
Keszőhidegkút027
Kéty153
Kisdorog153
Kismányok155
Kisszékely027
Kistormás027
Kisvejke155
Kocsola177
Koppányszántó177
Kölesd027
Kurd177
Lápafő177
Lengyel155
Madocsa028
Magyarkeszi177
Medina154
Miszla027
Mórágy155
Mőcsény155
Mucsfa155
Mucsi027
Murga027
Nagydorog028
Nagykónyi177
Nagymányok153
Nagyszékely027
Nagyszokoly177
Nagyvejke155
Nak177
Németkér028
Ozora177
Őcsény154
Paks028
Pálfa027
Pincehely177
Pörböly154
Pusztahencse028
Regöly177
Sárpilis154
Sárszentlőrinc027
Simontornya027
Sióagárd154
Szakadát027
Szakály177
Szakcs177
Szálka155
Szárazd027
Szedres154
Szekszárd154
Tamási177
Tengelic154
Tevel153
Tolna154
Tolnanémedi027
Udvari027
Újireg177
Varsád027
Váralja155
Várdomb154
Várong177
Závod155
Zomba153

Vas vármegye[25]

TelepülésBecslőjárás
Acsád175
Alsószölnök158
Alsóújlak194
Andrásfa194
Apátistvánfalva158
Bajánsenye085
Balogunyom174
Bejcgyertyános136
Bérbaltavár194
Boba136
Borgáta136
Bozzai174
Bozsok086
018
Bögöt135
Bögöte194
Bucsu176
Bük018
Cák086
Celldömölk136
Chernelházadamonya018
Csákánydoroszló084
Csánig135
Csehi194
Csehimindszent194
Csempeszkopács174
Csepreg018
Csénye135
Csipkerek194
Csönge136
Csörötnek159
Daraboshegy085
Dozmat176
Döbörhegy194
Döröske194
Duka193
Egervölgy194
Egyházashetye136
Egyházashollós192
Egyházasrádóc084
Felsőcsatár176
Felsőjánosfa085
Felsőmarác085
Felsőszölnök158
Gasztony084
Gencsapáti174
Gersekarát194
Gérce136
Gór135
Gyanógeregye174
Gyöngyösfalu174
Győrvár194
Halastó085
Halogy085
Harasztifalu084
Hegyfalu135
Hegyháthodász085
Hegyhátsál084
Hegyhátszentjakab085
Hegyhátszentmárton085
Hegyhátszentpéter194
Horvátlövő176
Horvátzsidány019
Hosszúpereszteg194
Ikervár135
Iklanberény018
Ispánk085
Ivánc085
Ják176
Jákfa135
Jánosháza193
Karakó193
Katafa084
Káld136
Kám194
Keléd193
Kemeneskápolna136
Kemenesmagasi136
Kemenesmihályfa136
Kemenespálfa193
Kemenessömjén136
Kemenesszentmárton136
Kemestaródfa084
Kenéz135
Kenyeri136
Kercaszomor085
Kerkáskápolna085
Kétvölgy158
Kisrákos085
Kissomlyó193
Kisunyom174
Kiszsidány019
Kondorfa085
Köcsk136
Körmend084
Kőszeg086
Kőszegdoroszló086
Kőszegpaty174
Kőszegszerdahely086
Lócs018
Lukácsháza174
Magyarlak159
Magyarnádalja084
Magyarszecsőd084
Magyarszombatfa085
Megyehíd135
Meggyeskovácsi135
Mersevát136
Mesterháza018
Mesteri136
Meszlen175
Mikosszéplak194
Molnaszecsőd084
Nagygeresd018
Nagykölked084
Nagymizdó084
Nagyrákos085
Nagysimonyi136
Nagytilaj194
Narda176
Nádasd084
Nárai176
Nemesbőd174
Nemescsó175
Nemeskeresztúr193
Nemeskocs136
Nemeskolta174
Nemesládony018
Nemesmedves159
Nemesrempehollós192
Nick135
Nyőgér136
Olaszfa194
Ólmod019
Orfalu158
Ostffyasszonyfa136
Oszkó194
Ölbő135
Őrimagyarósd085
Őriszentpéter085
Pankasz085
Pácsony194
Pápoc136
Pecöl135
Perenye174
Peresznye019
Petőmihályfa194
Pinkamindszent084
Pornóapáti176
Porpác174
Pósfa135
Pusztacsó174
Püspökmolnári192
Rábagyarmat159
Rábahidvég192
Rábapaty135
Rábatöttös174
Rádóckölked084
Rátót084
Répcelak135
Répceszentgyörgy135
Rönök159
Rum192
Sajtoskál018
Salköveskút174
Sárfimizdó194
Sárvár135
174
Simaság018
Sitke136
Sorkifalud174
Sorkikápolna174
Sorokpolány174
Sótony136
Söpte174
Szaknyér085
Szakonyfalu158
Szalafő085
Szarvaskend084
Szatta085
Szeleste135
Szemenye194
Szentgotthárd159
Szentpéterfa084
Szergény136
Szombathely174
Szőce085
Tanakajd174
Táplánszentkereszt174
Telekes194
Tokorcs136
Tompaládony018
Tormásliget018
Torony176
Tömörd175
Uraiújfalu135
Vasalja084
Vasasszonyfa174
Vasegerszeg135
Vashosszúfalu193
Vaskeresztes176
Vassurány174
Vasszentmihály159
Vasszécseny174
Vasszilvágy175
Vasvár194
Vámoscsalád135
Vásárosmiske136
Vát175
Velem086
Velemér085
Vép174
Viszák085
Vönöck136
Zsennye192
Zsédeny135

Veszprém vármegye[26]

TelepülésBecslőjárás
Adásztevel123
Adorjánháza025
Ajka025
Alsóörs181
Apácatorna025
Aszófő181
Ábrahámhegy180
Badacsonytomaj178
Badacsonytördemic178
Bakonybél211
Bakonygyirót210
Bakonyjákó125
Bakonykoppány125
Bakonynána211
Bakonyoszlop211
Bakonypölöske026
Bakonyság123
Bakonyszentiván123
Bakonyszentkirály211
Bakonyszentlászló210
Bakonyszücs125
Bakonytamási125
Balatonakali180
Balatonakarattya204
Balatonalmádi204
Balatoncsicsó179
Balatonederics078
Balatonfőkajár200
Balatonfüred181
Balatonfűzfő204
Balatonhenye179
Balatonkenese204
Balatonrendes180
Balatonszepezd180
Balatonszőlős181
Balatonudvari180
Balatonvilágos200
Barnag203
Bazsi147
Bánd202
Berhida201
Béb123
Békás124
Bodorfa148
Borszörcsök025
Borzavár211
Csabrendek148
Csajág200
Csehbánya202
Csesznek211
Csetény210
Csopak181
Csót123
Csögle025
Dabronc147
Dabrony025
Dáka124
Devecser025
Doba025
Döbrönte124
Dörgicse180
Dudar211
Egeralja025
Egyházaskesző136
Eplény211
Farkasgyepű125
Felsőörs181
Fenyőfő125
Ganna124
Gecse125
Gic210
Gógánfa147
Gyepükaján148
Gyulakeszi178
Hajmáskér201
Halimba026
Hárskút202
Hegyesd178
Hegymagas178
Herend202
Hetyefő147
Hidegkút203
Homokbödöge125
Hosztót148
Iszkáz025
Jásd211
Kamond025
Kapolcs179
Karakószörcsök025
Káptalanfa148
Káptalantóti178
Kemeneshőgyész136
Kemenesszentpéter136
Kerta025
Kékkút179
Királyszentistván201
Kisapáti178
Kisberzseny025
Kiscsősz025
Kislőd026
Kispirit025
Kisszőlős025
Kolontár026
Kővágóörs180
Köveskál180
Kup124
Külsővat025
Küngös201
Lesencefalu078
Lesenceistvánd078
Lesencetomaj078
Litér201
Lókút211
Lovas181
Lovászpatona125
Magyargencs136
Magyarpolány026
Malomsok046
Marcalgergelyi124
Marcaltő123
Márkó202
Megyer147
Mencshely203
Mezőlak123
Mihályháza124
Mindszentkálla179
Monostorapáti179
Monoszló179
Nagyacsád123
Nagyalásony025
Nagydém125
Nagyesztergár211
Nagygyimót123
Nagypirit025
Nagytevel123
Nagyvázsony203
Nemesgörzsöny123
Nemesgulács178
Nemeshany148
Nemesszalók025
Nemesvámos204
Nemesvita078
Németbánya125
Nóráp123
Noszlop025
Nyárád025
Nyirád148
Óbudavár179
Olaszfalu211
Oroszi025
Öcs026
Örvényes180
Ősi201
Öskü201
Paloznak181
Papkeszi201
Pápa123
Pápadereske124
Pápakovácsi123
Pápasalamon025
Pápateszér125
Pécsely181
Pénzesgyőr211
Pétfürdő201
Porva211
Pula179
Pusztamiske026
Raposka178
Révfülöp180
Rigács147
Románd210
Salföld178
Sáska178
Sikátor210
Sóly201
Somlójenő025
Somlószőlős025
Somlóvásárhely025
Somlóvecse025
Sümeg148
Sümegprága147
Szápár210
Szentantalfa179
Szentbékkálla179
Szentgál202
Szentimrefalva148
Szentjakabfa179
Szentkirályszabadja204
Szigliget178
Szőc148
Tagyon179
Takácsi123
Taliándörögd179
Tapolca178
Tés211
Tihany181
Tótvázsony203
Tüskevár025
Ugod125
Ukk148
Úrkút203
Uzsa078
Vanyola123
Vaszar123
Várkesző136
Városlőd202
Várpalota201
Vászoly180
Veszprém202
Veszprémfajsz204
Veszprémgalsa148
Veszprémvarsány210
Vid025
Vigántpetend179
Vilonya201
Vinár124
Vöröstó203
Zalaerdőd147
Zalagyömörő148
Zalahaláp178
Zalameggyes148
Zalaszegvár148
Zánka180
Zirc211

Zala vármegye[27]

TelepülésBecslőjárás
Alibánfa205
Almásháza205
Alsónemesapáti205
Alsópáhok077
Alsórajk114
Alsószenterzsébet002
Babosdöbréte207
Baglad001
Bagod206
Bak206
Baktüttös206
Balatongyörök077
Balatonmagyaród076
Barlahida208
Batyk205
Bánokszentgyörgy091
Bázakerettye091
Becsehely090
Becsvölgye209
Belezna020
Belsősárd001
Bezeréd205
Bocfölde206
Bocska114
Bókaháza077
Boncodfölde207
Borsfa091
Böde209
Bödeháza001
Börzönce114
Bucsuszentlászló205
Bucsuta091
Csapi114
Csatár206
Cserszegtomaj077
Csertalakos208
Csesztreg001
Csonkahegyhát209
Csöde209
Csömödér091
Csörnyeföld090
Dióskál076
Dobri090
Dobronhegy207
Döbröce147
Dötk205
Egeraracsa076
Egervár194
Eszteregnye114
Esztergályhorváti077
Felsőpáhok077
Felsőrajk114
Felsőszenterzsébet002
Fityeház114
Füzvölgy114
Galambok114
Garabonc114
Gáborjánháza001
Gellénháza208
Gelse114
Gelsesziget114
Gétye076
Gombosszeg209
Gosztola001
Gősfa194
Gutorfölde208
Gyenesdiás077
Gyűrűs205
Hagyárosbörönd207
Hahót114
Hernyék091
Hévíz077
Homokkomárom114
Hosszúvölgy114
Hottó207
Iborfia208
Iklódbördőce001
Kacorlak114
Kallósd205
Karmacs077
Kálócfa002
Kányavár091
Kávás207
Kehidakustány077
Kemendollár205
Keménfa207
Kerecseny114
Kerkabarabás001
Kerkafalva002
Kerkakutas002
Kerkaszentkirály090
Kerkateskánd001
Keszthely077
Kilimán114
Kisbucsa205
Kiscsehi091
Kisgörbő147
Kiskutas206
Kispáli206
Kisrécse114
Kissziget091
Kistolmács091
Kisvásárhely147
Kozmadombja002
Kustánszeg209
Külsősárd001
Lakhegy194
Lasztonya091
Lendvadedes001
Lendvajakabfa001
Lenti001
Letenye090
Lickóvadamos208
Ligetfalva077
Lispeszentadorján091
Liszó020
Lovászi090
Magyarföld002
Magyarszentmiklós114
Magyarszerdahely114
Maróc091
Márokföld002
Miháld021
Mihályfa147
Mikekarácsonyfa208
Milejszeg209
Misefa205
Molnári090
Murakeresztúr114
Murarátka090
Muraszemenye090
Nagybakónak114
Nagygörbő147
Nagykanizsa114
Nagykapornak205
Nagykutas206
Nagylengyel208
Nagypáli206
Nagyrada114
Nagyrécse114
Nemesapáti205
Nemesbük077
Nemeshetés205
Nemesnép001
Nemespátró020
Nemesrádó205
Nemessándorháza205
Nemesszentandrás205
Németfalu209
Nova208
Óhid147
Oltárc091
Orbányosfa205
Ormándlak208
Orosztony114
Ortaháza091
Ozmánbük207
Pacsa076
Padár205
Pakod205
Pat021
Páka091
Pálfiszeg209
Pethőhenye206
Petrikeresztúr208
Petrivente090
Pókaszepetk205
Porszombat002
Pölöske205
Pölöskefő114
Pördefölde091
Pötréte114
Pusztaapáti209
Pusztaederics208
Pusztamagyaród091
Pusztaszentlászló206
Ramocsa002
Resznek001
Rezi077
Rédics001
Rigyác114
Salomvár207
Sand021
Sárhida206
Sármellék077
Semjénháza090
Sénye146
Sormás114
Söjtör206
Surd020
Sümegcsehi147
Szalapa147
Szentgyörgyvár077
Szentgyörgyvölgy002
Szentkozmadombja208
Szentliszló091
Szentmargitfalva091
Szentpéterfölde208
Szentpéterúr076
Szepetnek114
Szécsisziget001
Szijártóháza001
Szilvágy209
Teskánd206
Tilaj077
Tófej206
Tormafölde001
Tornyiszentmiklós090
Tótszentmárton090
Tótszerdahely090
Türje147
Újudvar114
Valkonya091
Vasboldogasszony194
Vaspör207
Vállus077
Várfölde091
Várvölgy077
Vindornyafok077
Vindornyalak077
Vindornyaszőlős147
Vonyarcvashegy077
Vöckönd205
Zajk091
Zalaapáti077
Zalabaksa001
Zalabér205
Zalaboldogfa206
Zalacsány077
Zalacséb207
Zalaegerszeg206
Zalaháshágy207
Zalaigrice076
Zalaistvánd205
Zalakaros114
Zalakomár076
Zalaköveskút077
Zalalövő207
Zalamerenye114
Zalasárszeg114
Zalaszabar114
Zalaszántó077
Zalaszentbalázs114
Zalaszentgrót146
Zalaszentgyörgy206
Zalaszentiván205
Zalaszentjakab114
Zalaszentlászló146
Zalaszentlőrinc205
Zalaszentmárton077
Zalaszentmihály205
Zalaszombatfa001
Zalatárnok208
Zalaújlak114
Zalavár077
Zalavég205
Zebecke091

Budapest

TelepülésBecslőjárás
I. kerület015
II. kerület015
III. kerület015
IV. kerület015
V. kerület015
VI. kerület015
VII. kerület015
VIII. kerület015
IX. kerület015
X. kerület015
XI. kerület015
XII. kerület015
XIII. kerület015
XIV. kerület015
XV. kerület015
XVI. kerület015
XVII. kerület015
XVIII. kerület015
XIX. kerület015
XX. kerület015
XXI. kerület015
XXII. kerület015
XXIII. kerület015

3. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

Az egyes becslőjárások, illetve osztályozási vidékek művelési áganként megállapított minőségi osztályaihoz rendelt kataszteri tiszta jövedelem (AK/hektár)

kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
001Alsólendvai becslőjárás
második osztályozási vidékszántó32,124,322,620,015,613,25,63,8
rét38,229,523,515,611,59,05,93,5
szőlő76,560,845,236,526,918,210,1
kert38,234,831,328,726,123,519,17,0
gyümölcsös38,234,831,328,726,123,519,114,8
legelő11,110,19,08,35,93,82,61,2
nádas
erdő6,65,24,53,83,12,31,71,0
fásított terület6,65,24,53,83,12,31,71,0
002Alsólendvai becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó21,714,88,03,81,9
rét28,725,216,512,510,88,73,3
szőlő32,122,616,58,7
kert31,328,726,920,98,7
gyümölcsös31,328,726,920,9
legelő9,06,34,52,61,9
nádas
erdő5,95,24,53,12,31,61,00,7
fásított terület5,95,24,53,12,31,61,00,7
003Aradi becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó43,434,826,117,412,59,77,01,9
rét33,926,120,013,69,77,63,51,2
szőlő66,052,143,429,517,4
kert90,479,969,555,646,934,829,5
gyümölcsös90,479,969,555,646,934,829,5
legelő26,118,211,88,03,82,81,2
nádas31,3
erdő14,811,510,49,08,0
fásított terület14,811,510,49,08,0
004Bajai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó38,232,126,119,111,57,03,51,4
rét31,320,013,98,73,50,6
szőlő55,645,234,824,313,9
kert45,231,313,9
gyümölcsös45,231,313,9
legelő19,113,27,03,10,90,3
nádas36,526,117,410,4
erdő9,75,93,32,3
fásított terület9,75,93,32,3
005Bajai becslőjárás másodikszántó38,232,126,119,111,57,03,51,4
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
osztályozási vidék
rét33,020,013,98,73,50,6
szőlő55,645,234,824,313,9
kert62,650,438,213,9
gyümölcsös62,650,438,213,9
legelő20,013,27,03,10,90,3
nádas36,526,117,410,4
erdő8,35,93,32,31,20,60,1
fásított terület8,35,93,32,31,20,60,1
006Balassagyarmati becslőjárás
első osztályozási vidékszántó38,232,126,119,112,99,05,63,1
rét40,033,023,517,412,59,46,63,8
szőlő114,786,969,555,643,428,717,410,4
kert48,738,227,818,213,27,3
gyümölcsös48,738,227,818,213,2
legelő13,99,05,93,82,41,40,9
nádas2,4
erdő9,06,64,23,12,41,41,0
fásított terület9,06,64,23,12,41,41,0
007Balassagyarmati becslőjárás
második osztályozási vidékszántó32,126,119,114,810,47,04,22,4
rét41,732,126,920,915,611,57,33,8
szőlő55,641,730,420,015,610,87,0
kert41,729,522,618,214,811,57,3
gyümölcsös41,729,522,618,214,811,5
legelő17,412,57,03,51,90,9
nádas7,02,4
erdő5,24,52,41,00,6
fásított terület5,24,52,41,00,6
008Balassagyarmati becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó32,126,119,113,69,05,63,51,7
rét41,731,325,219,113,99,46,33,8
szőlő41,733,930,424,320,016,512,57,6
kert33,929,524,319,113,99,47,0
gyümölcsös33,929,524,319,113,99,47,0
legelő17,412,56,33,11,60,6
nádas2,4
erdő4,22,41,2
fásított terület4,22,41,2
009Battonyai becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó45,241,734,824,317,411,56,31,7
rét33,025,219,17,61,0
szőlő45,231,317,4
kert45,233,919,1
gyümölcsös45,233,919,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
legelő32,121,713,68,73,51,6
nádas26,9
erdő9,76,63,3
fásított terület9,76,63,3
010Békési becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó43,438,231,320,916,511,55,23,5
rét31,322,613,910,48,31,4
szőlő43,425,27,0
kert43,438,2
gyümölcsös43,438,2
legelő21,712,28,73,51,4
nádas36,513,94,21,4
erdő15,611,89,78,37,35,2
fásított terület15,611,89,78,37,35,2
011Békéscsabai becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó46,943,434,823,518,213,26,33,5
rét32,127,817,412,29,74,52,1
szőlő46,926,17,0
kert52,141,7
gyümölcsös52,141,7
legelő32,120,913,99,73,81,4
nádas43,417,41,6
erdő19,114,812,98,07,04,92,4
fásított terület19,114,812,98,07,04,92,4
012Beregszászi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó26,122,616,512,28,76,34,22,8
rét24,319,115,611,87,63,52,81,7
szőlő55,648,741,731,324,317,413,910,4
kert31,327,824,322,620,917,49,0
gyümölcsös31,327,824,322,620,917,4
legelő12,58,74,22,40,9
nádas8,0
erdő8,05,94,53,12,41,71,00,5
fásított terület8,05,94,53,12,41,71,00,5
013Berettyóújfalui becslőjárás első
osztályozási vidékszántó32,128,724,317,410,47,02,61,2
rét28,722,617,412,27,01,71,0
szőlő36,524,311,5
kert48,741,736,524,310,4
gyümölcsös48,741,736,5
legelő18,210,13,82,11,0
nádas27,815,64,2
erdő12,910,48,35,22,8
fásított terület12,910,48,35,22,8
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
014Berettyóújfalui becslőjárás
második osztályozási vidékszántó32,128,724,317,410,47,02,6
rét28,722,620,912,27,01,71,0
szőlő36,524,311,5
kert36,526,920,9
gyümölcsös36,526,920,9
legelő17,48,73,82,11,0
nádas33,917,44,21,6
erdő14,811,88,3
fásított terület14,811,88,3
015Budapesti becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó53,941,731,326,120,913,99,73,5
rét57,350,443,438,231,319,113,910,4
szőlő139,0118,297,376,557,341,724,313,9
kert187,7139,086,953,940,033,918,213,9
gyümölcsös187,7139,086,953,940,033,918,213,9
legelő32,117,412,25,62,41,4
nádas55,641,731,317,4
erdő9,08,06,35,23,01,90,2
fásított terület9,08,06,35,23,01,90,2
016Ceglédi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,034,827,822,617,410,44,22,1
rét32,127,820,08,7
szőlő73,052,134,819,1
kert55,645,229,510,4
gyümölcsös55,645,229,5
legelő18,212,27,62,81,0
nádas45,233,020,014,84,2
erdő11,87,63,51,90,6
fásított terület11,87,63,51,90,6
017Ceglédi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó41,733,927,820,915,610,44,22,1
rét41,728,722,615,69,7
szőlő48,738,226,116,5
kert53,929,510,4
gyümölcsös53,929,5
legelő14,810,47,02,80,7
nádas45,236,531,320,04,2
erdő11,87,63,51,90,6
fásított terület11,87,63,51,90,6
018Csepregi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó55,645,238,226,919,112,24,9
rét69,555,632,129,516,5
szőlő92,167,857,346,934,826,9
kert79,962,648,740,034,821,712,28,3
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
gyümölcsös79,962,648,740,034,821,7
legelő26,112,58,77,04,21,9
nádas
erdő11,18,37,36,35,24,53,82,8
fásított terület11,18,37,36,35,24,53,82,8
019Csepregi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó43,438,229,521,715,66,34,5
rét69,548,734,830,426,113,99,0
szőlő74,757,348,734,826,1
kert83,467,857,350,433,926,117,4
gyümölcsös83,467,857,350,433,926,1
legelő9,46,63,51,6
nádas
erdő8,07,06,35,64,23,52,4
fásított terület8,07,06,35,64,23,52,4
020Csurgói becslőjárás első
osztályozási vidékszántó34,830,423,517,412,26,32,61,7
rét45,234,831,326,120,015,69,03,1
szőlő62,643,436,530,426,922,617,411,1
kert45,236,527,822,67,0
gyümölcsös45,236,527,822,67,0
legelő15,610,86,63,01,90,7
nádas20,910,4
erdő8,05,64,22,82,31,40,7
fásított terület8,05,64,22,82,31,40,7
021Csurgói becslőjárás második
osztályozási vidékszántó41,734,826,120,915,610,45,62,6
rét43,433,029,526,120,014,89,03,5
szőlő59,141,736,531,325,220,012,98,3
kert50,441,734,829,522,611,8
gyümölcsös50,441,734,829,522,611,8
legelő16,512,27,04,23,01,2
nádas20,9
erdő7,04,23,12,11,70,90,3
fásított terület7,04,23,12,11,70,90,3
022Dárdai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó46,943,436,526,918,213,99,74,9
rét50,441,734,826,910,85,6
szőlő92,173,057,343,436,527,822,6
kert59,157,341,728,711,5
gyümölcsös59,157,341,728,711,5
legelő22,611,16,6
nádas
erdő8,76,34,53,52,4
fásított terület8,76,34,53,52,4
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
023Debreceni becslőjárás első
osztályozási vidékszántó45,240,034,824,318,213,67,62,8
rét38,231,317,410,14,22,1
szőlő62,636,520,08,73,5
kert104,348,729,521,79,0
gyümölcsös104,348,729,521,79,0
legelő28,718,210,45,62,41,4
nádas41,717,41,6
erdő15,613,210,49,07,34,22,1
fásított terület15,613,210,49,07,34,22,1
024Debreceni becslőjárás második
osztályozási vidékszántó40,034,825,218,213,26,62,81,2
rét31,324,316,59,43,51,91,0
szőlő36,526,919,13,5
kert50,443,430,421,78,0
gyümölcsös50,443,430,421,78,0
legelő25,217,410,44,92,11,0
nádas34,816,54,51,2
erdő13,29,07,35,63,5
fásított terület13,29,07,35,63,5
025Devecseri becslőjárás első
osztályozási vidékszántó33,929,520,915,613,29,45,23,5
rét50,436,530,421,714,811,54,52,6
szőlő113,092,173,052,140,022,615,6
kert55,650,440,027,815,69,4
gyümölcsös55,650,440,027,8
legelő19,112,59,45,22,6
nádas21,7
erdő10,48,77,35,64,53,83,01,9
fásított terület10,48,77,35,64,53,83,01,9
026Devecseri becslőjárás második
osztályozási vidékszántó27,821,713,910,89,03,8
rét46,934,825,25,9
szőlő43,420,0
kert50,446,924,310,8
gyümölcsös50,446,924,3
legelő12,59,03,52,1
nádas
erdő10,48,77,35,63,83,01,91,2
fásított terület10,48,77,35,63,83,01,91,2
027Dunaföldvári becslőjárás első
osztályozási vidékszántó41,734,827,820,914,88,34,22,1
rét41,733,927,821,715,610,44,2
szőlő67,857,341,727,820,913,28,73,8
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
kert50,446,940,023,520,09,4
gyümölcsös50,446,940,023,520,09,4
legelő15,611,89,78,04,93,01,91,0
nádas15,69,0
erdő8,77,05,24,22,81,7
fásított terület8,77,05,24,22,81,7
028Dunaföldvári becslőjárás
második osztályozási vidékszántó40,033,925,219,114,810,45,62,1
rét43,434,828,723,515,69,05,63,0
szőlő66,052,143,429,521,714,83,8
kert57,350,446,940,017,49,0
gyümölcsös57,350,446,940,017,49,0
legelő18,212,59,77,34,53,31,70,9
nádas34,823,513,2
erdő9,07,35,64,53,11,0
fásított terület9,07,35,64,53,11,0
029Edelényi becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó34,828,724,319,115,611,17,04,2
rét40,031,325,220,917,413,910,47,0
szőlő41,731,320,917,413,9
kert38,234,831,327,824,320,917,410,4
gyümölcsös38,234,831,327,824,320,917,410,4
legelő20,915,610,47,04,23,01,4
nádas
erdő5,24,53,83,12,41,60,7
fásított terület5,24,53,83,12,41,60,7
030Egri becslőjárás első
osztályozási vidékszántó38,234,827,822,617,410,46,33,5
rét45,238,233,015,610,4
szőlő34,827,819,113,9
kert50,434,816,58,7
gyümölcsös50,434,816,58,7
legelő26,917,413,910,45,92,8
nádas
erdő8,05,63,1
fásított terület8,05,63,1
031Egri becslőjárás második
osztályozási vidékszántó45,238,233,026,119,111,16,32,8
rét46,941,736,517,48,7
szőlő93,876,555,643,429,522,613,97,0
kert93,850,436,515,68,7
gyümölcsös93,850,436,515,68,7
legelő28,724,320,915,67,03,51,7
nádas17,410,4
erdő8,05,63,11,0
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
fásított terület8,05,63,11,0
032Egri becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó45,229,524,319,111,15,23,51,4
rét36,531,324,313,99,76,3
szőlő41,734,827,822,617,413,93,5
kert26,122,615,67,3
gyümölcsös26,122,615,67,3
legelő12,58,75,23,51,70,3
nádas
erdő8,05,63,11,0
fásított terület8,05,63,11,0
033Esztergomi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó43,434,827,822,615,611,16,63,5
rét46,943,440,027,826,117,412,27,0
szőlő113,083,462,643,433,019,113,96,3
kert52,146,940,022,617,47,0
gyümölcsös52,146,940,022,617,4
legelő18,212,27,04,22,81,4
nádas46,927,812,2
erdő12,211,19,47,03,81,60,7
fásított terület12,211,19,47,03,81,60,7
034Fehérgyarmati becslőjárás első
osztályozási vidékszántó28,724,320,916,512,59,76,33,5
rét24,317,413,97,03,5
szőlő15,6
kert38,231,327,824,317,413,9
gyümölcsös38,231,327,824,3
legelő12,510,48,77,05,21,7
nádas8,7
erdő7,65,94,53,52,42,1
fásított terület7,65,94,53,52,42,1
035Fehérgyarmati becslőjárás
második osztályozási vidékszántó22,618,216,513,29,76,64,23,1
rét23,520,016,513,99,45,63,82,8
szőlő24,3
kert29,526,122,615,612,28,7
gyümölcsös29,526,122,615,6
legelő11,19,47,65,94,21,7
nádas6,3
erdő5,63,83,02,31,6
fásított terület5,63,83,02,31,6
036Félegyházai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,531,322,615,611,87,63,51,7
rét27,820,917,413,912,29,47,03,5
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
szőlő48,745,234,827,822,615,6
kert41,721,79,0
gyümölcsös41,721,7
legelő14,811,18,78,04,93,81,40,7
nádas50,436,527,817,47,6
erdő11,17,03,82,11,40,1
fásított terület11,17,03,82,11,40,1
037Félegyházai becslőjárás
második osztályozási vidékszántó36,531,322,615,610,46,63,11,4
rét27,820,917,413,98,77,64,23,3
szőlő45,234,827,8
kert31,318,29,4
gyümölcsös31,318,29,4
legelő12,56,34,92,11,00,7
nádas36,517,47,63,1
erdő11,17,03,81,91,40,1
fásított terület11,17,03,81,91,40,1
038Füleki becslőjárás első
osztályozási vidékszántó38,231,325,219,113,98,34,52,6
rét41,733,026,120,915,610,45,63,0
szőlő46,940,034,832,126,122,613,210,8
kert46,938,229,523,515,613,910,84,5
gyümölcsös46,938,229,523,515,613,910,84,5
legelő24,317,411,16,63,12,31,60,6
nádas
erdő5,94,23,32,81,91,20,4
fásított terület5,94,23,32,81,91,20,4
039Füleki becslőjárás második
osztályozási vidékszántó31,326,120,014,810,17,03,52,1
rét27,822,618,213,910,48,04,52,6
szőlő33,927,824,320,916,512,58,35,6
kert34,826,919,115,612,59,05,23,1
gyümölcsös34,826,919,115,612,59,05,23,1
legelő12,57,05,23,11,91,00,70,3
nádas
erdő5,64,23,52,61,91,20,7
fásított terület5,64,23,52,61,91,20,7
040Füleki becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó27,822,617,412,29,05,63,11,4
rét32,121,714,89,78,05,62,8
szőlő33,927,824,320,916,512,58,35,6
kert28,720,912,59,78,02,6
gyümölcsös28,720,912,59,78,02,6
legelő9,44,21,60,4
nádas
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
erdő3,51,91,20,3
fásított terület3,51,91,20,3
041Gödöllői becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,036,531,327,820,913,94,92,3
rét50,441,734,827,817,413,910,45,2
szőlő53,940,033,020,012,5
kert53,938,226,917,47,0
gyümölcsös53,938,226,917,4
legelő17,413,97,04,22,1
nádas45,229,512,2
erdő8,37,35,64,92,62,11,40,1
fásított terület8,37,35,64,92,62,11,40,1
042Gödöllői becslőjárás második
osztályozási vidékszántó36,531,327,822,613,97,04,22,1
rét45,240,034,827,819,113,98,75,2
szőlő59,150,440,026,116,5
kert43,429,519,17,0
gyümölcsös43,429,519,1
legelő11,88,75,62,41,0
nádas55,629,512,2
erdő8,37,35,64,92,62,11,40,1
fásított terület8,37,35,64,92,62,11,40,1
043Gyöngyösi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó41,738,233,927,820,914,88,74,2
rét45,238,233,08,71,7
szőlő104,373,048,727,8
kert50,438,231,326,9
gyümölcsös50,438,231,326,9
legelő26,920,911,15,22,81,4
nádas50,441,7
erdő11,57,6
fásított terület11,57,6
044Gyöngyösi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó38,231,326,119,113,27,64,21,7
rét41,734,830,412,56,3
szőlő104,376,555,648,733,017,45,6
kert41,736,527,822,613,27,6
gyümölcsös41,736,527,822,6
legelő14,86,33,11,40,7
nádas
erdő5,64,23,52,42,31,70,9
fásított terület5,64,23,52,42,31,70,9
045Győri becslőjárás első
osztályozási vidékszántó43,440,029,526,118,212,27,33,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
rét52,136,529,525,216,514,85,92,6
szőlő32,1
kert53,943,422,612,27,3
gyümölcsös53,943,422,6
legelő26,116,513,98,76,32,3
nádas40,029,523,517,410,8
erdő11,19,78,78,07,35,64,21,7
fásított terület11,19,78,78,07,35,64,21,7
046Győri becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó34,833,028,724,317,413,97,03,5
rét50,443,438,226,114,89,04,52,6
szőlő25,2
kert36,529,512,57,3
gyümölcsös36,529,512,5
legelő18,214,88,32,6
nádas40,024,311,8
erdő8,37,35,64,22,8
fásított terület8,37,35,64,22,8
047Győri becslőjárás negyedik
osztályozási vidékszántó50,443,433,931,326,118,210,43,8
rét64,352,138,231,320,914,85,92,6
szőlő32,118,2
kert85,162,653,943,440,027,818,27,3
gyümölcsös85,162,653,943,440,027,8
legelő26,117,414,89,06,3
nádas40,029,523,517,410,86,6
erdő9,78,77,36,35,24,2
fásított terület9,78,77,36,35,24,2
048Győrszentmártoni becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó41,733,927,822,617,413,29,73,3
rét57,352,138,230,424,320,914,88,0
szőlő74,759,143,436,531,325,219,113,2
kert69,548,736,531,315,67,6
gyümölcsös69,548,736,531,315,6
legelő16,513,29,02,4
nádas40,029,523,517,4
erdő10,87,66,34,53,52,1
fásított terület10,87,66,34,53,52,1
049Hajdúböszörményi becslőjárás
első osztályozási vidékszántó38,232,126,119,110,46,32,41,6
rét31,321,715,68,71,71,0
szőlő36,526,920,013,911,13,5
kert43,429,524,317,410,4
gyümölcsös43,429,524,317,4
legelő18,28,75,92,81,2
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
nádas15,61,2
erdő15,612,29,05,63,0
fásított terület15,612,29,05,63,0
050Hajdúböszörményi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó27,822,616,513,67,04,22,61,2
rét22,615,68,71,71,0
szőlő31,324,320,011,13,5
kert41,725,216,57,3
gyümölcsös41,725,2
legelő15,68,72,81,0
nádas15,61,2
erdő12,210,49,05,63,0
fásított terület12,210,49,05,63,0
051Hevesi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,034,829,524,317,411,16,33,1
rét41,734,828,726,119,113,95,22,8
szőlő69,555,641,727,817,4
kert45,236,531,324,3
gyümölcsös45,236,531,324,3
legelő21,717,413,910,47,04,22,81,0
nádas41,726,117,4
erdő11,19,05,6
fásított terület11,19,05,6
052Hevesi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó34,831,326,121,715,610,45,62,4
rét32,127,824,320,917,412,23,51,7
szőlő34,831,326,1
kert41,733,026,120,9
gyümölcsös41,733,026,120,9
legelő18,213,910,47,04,53,52,81,0
nádas41,726,117,4
erdő11,19,05,6
fásított terület11,19,05,6
053Hódmezővásárhelyi becslőjárás
első osztályozási vidékszántó43,434,829,524,316,511,16,31,7
rét33,023,516,59,05,60,9
szőlő52,145,233,022,613,2
kert52,143,429,513,2
gyümölcsös52,143,429,513,2
legelő20,913,68,73,51,0
nádas43,427,813,9
erdő9,76,63,3
fásított terület9,76,63,3
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
054Hódmezővásárhelyi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó41,732,127,822,615,610,45,91,7
rét33,023,516,59,05,60,9
szőlő52,145,233,022,613,2
kert50,440,027,812,5
gyümölcsös50,440,027,812,5
legelő20,913,68,73,51,0
nádas43,427,813,9
erdő9,76,63,3
fásított terület9,76,63,3
055Igali becslőjárás első
osztályozási vidékszántó46,941,733,026,118,211,87,62,4
rét50,443,436,526,121,714,84,9
szőlő48,740,031,324,316,512,28,0
kert50,440,031,320,912,2
gyümölcsös50,440,031,320,9
legelő26,119,113,29,46,64,92,61,4
nádas6,3
erdő8,75,94,23,02,41,6
fásított terület8,75,94,23,02,41,6
056Igali becslőjárás második
osztályozási vidékszántó38,231,324,317,411,16,32,3
rét41,733,925,220,013,99,43,5
szőlő45,238,231,324,316,512,2
kert48,738,229,520,912,2
gyümölcsös48,738,229,520,9
legelő16,511,88,76,34,52,41,4
nádas
erdő8,77,35,94,53,01,6
fásított terület8,77,35,94,53,01,6
057Igali becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó34,827,822,616,59,75,23,11,7
rét38,231,324,318,212,58,33,5
szőlő45,238,230,423,515,6
kert41,733,027,820,010,4
gyümölcsös41,733,027,820,010,4
legelő12,59,07,05,63,52,61,0
nádas10,4
erdő4,53,53,02,31,7
fásított terület4,53,53,02,31,7
058Igali becslőjárás negyedik
osztályozási vidékszántó
rét
szőlő
kert
29,5
43,4
40,0
40,0
22,6
32,1
24,3
27,8
16,5
17,4
16,5
20,0
10,4
9,7
8,0
12,2
4,22,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
gyümölcsös40,027,820,0
legelő11,85,92,61,0
nádas
erdő1,71,20,7
fásított terület1,71,20,7
059Jászberényi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,034,825,220,913,98,04,22,1
rét45,236,527,824,320,98,04,2
szőlő69,555,641,727,817,4
kert48,741,725,216,58,0
gyümölcsös48,741,725,2
legelő31,320,912,27,05,21,7
nádas53,934,88,7
erdő11,17,63,51,2
fásított terület11,17,63,51,2
060Jászberényi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó40,034,826,117,410,44,21,7
rét36,529,520,913,95,24,2
szőlő34,826,1
kert48,720,9
gyümölcsös48,720,9
legelő27,820,913,95,21,7
nádas53,934,88,7
erdő11,17,63,51,2
fásított terület11,17,63,51,2
061Kalocsai becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó45,238,233,926,917,49,75,22,3
rét20,917,410,45,22,8
szőlő41,734,822,66,3
kert53,943,424,316,53,3
gyümölcsös53,943,424,316,53,3
legelő20,913,910,86,32,41,0
nádas33,923,514,83,5
erdő11,88,35,64,23,52,40,5
fásított terület11,88,35,64,23,52,40,5
062Kaposvári becslőjárás első
osztályozási vidékszántó46,940,032,126,118,210,45,62,4
rét52,143,438,226,920,915,69,03,5
szőlő46,941,730,420,010,4
kert55,641,734,826,919,112,2
gyümölcsös55,641,734,826,919,112,2
legelő20,911,88,35,23,11,70,7
nádas20,910,46,3
erdő8,36,65,64,22,82,31,40,7
fásított terület8,36,65,64,22,82,31,40,7
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
063Kaposvári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó29,524,319,116,510,47,63,51,7
rét40,034,831,326,120,014,87,63,5
szőlő48,743,438,224,311,1
kert38,229,524,320,912,2
gyümölcsös38,229,524,320,912,2
legelő12,510,17,05,93,52,61,60,7
nádas20,910,4
erdő8,05,23,82,62,11,20,60,3
fásított terület8,05,23,82,62,11,20,60,3
064Kapuvári becslőjárás első
osztályozási vidékszántó55,646,934,827,824,313,99,44,5
rét46,943,426,118,212,57,34,90,6
szőlő22,6
kert66,053,940,036,513,97,3
gyümölcsös66,053,940,036,513,97,3
legelő22,615,68,04,5
nádas45,224,3
erdő12,59,48,78,07,05,63,81,2
fásított terület12,59,48,78,07,05,63,81,2
065Kapuvári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó45,236,531,326,120,013,99,45,6
rét43,440,029,518,212,57,34,90,9
szőlő36,530,4
kert53,952,145,241,736,520,08,0
gyümölcsös53,952,145,241,736,5
legelő19,117,410,89,04,22,1
nádas45,224,3
erdő9,48,07,05,63,82,4
fásított terület9,48,07,05,63,82,4
066Kapuvári becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó48,736,531,324,321,718,213,25,6
rét59,150,446,933,928,726,112,23,8
szőlő22,6
kert50,446,943,436,518,28,0
gyümölcsös50,446,943,436,5
legelő23,518,212,510,89,05,6
nádas38,224,3
erdő12,511,19,48,07,05,63,8
fásított terület12,511,19,48,07,05,63,8
067Karádi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó43,436,529,524,318,212,58,03,0
rét46,940,033,027,822,617,411,53,5
szőlő59,146,941,727,813,98,37,0
kert52,143,434,821,714,8
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
gyümölcsös52,143,434,821,714,8
legelő20,914,811,88,35,22,61,2
nádas46,920,910,4
erdő7,06,35,23,52,41,7
fásított terület7,06,35,23,52,41,7
068Karádi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó36,529,522,617,411,57,03,32,1
rét41,733,027,823,517,413,99,03,5
szőlő53,948,740,027,821,711,86,3
kert45,238,233,025,220,917,413,910,4
gyümölcsös45,238,233,025,220,917,413,910,4
legelő12,57,64,92,61,0
nádas20,910,4
erdő5,94,92,82,31,4
fásított terület5,94,92,82,31,4
069Karcagi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,034,826,119,113,910,45,23,1
rét30,420,917,44,22,8
szőlő40,031,313,2
kert48,741,726,119,18,7
gyümölcsös48,741,78,7
legelő16,511,53,51,7
nádas15,6
erdő12,510,49,05,6
fásított terület12,510,49,05,6
070Karcagi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó38,233,024,317,410,48,74,92,8
rét32,120,912,26,33,5
szőlő40,026,113,2
kert46,934,824,316,510,1
gyümölcsös46,934,824,3
legelő14,89,73,51,0
nádas36,515,62,1
erdő12,510,49,05,6
fásított terület12,510,49,05,6
071Karcagi becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó38,233,024,317,410,48,74,92,8
rét30,417,44,2
szőlő31,322,616,5
kert46,934,824,3
gyümölcsös46,934,824,3
legelő12,56,32,81,7
nádas18,2
erdő12,510,49,05,6
fásított terület12,510,49,05,6
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
072Kassai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó48,734,829,522,617,411,17,03,5
rét41,734,827,821,715,69,46,3
szőlő24,317,4
kert62,641,731,324,317,413,9
gyümölcsös62,641,731,324,317,413,9
legelő19,114,87,64,22,1
nádas
erdő7,67,05,23,82,81,71,0
fásított terület7,67,05,23,82,81,71,0
073Kassai becslőjárás második
osztályozási vidékszántó29,524,319,113,910,47,64,22,8
rét34,827,820,915,69,44,5
szőlő17,4
kert31,324,320,917,412,9
gyümölcsös31,324,320,917,412,9
legelő19,114,87,64,22,11,4
nádas
erdő5,23,82,81,71,0
fásított terület5,23,82,81,71,0
074Kassai becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó26,121,717,412,28,34,22,4
rét31,324,319,115,612,58,76,33,8
szőlő27,820,913,9
kert31,322,615,610,47,0
gyümölcsös31,322,615,610,4
legelő7,64,22,11,0
nádas
erdő5,23,82,81,71,0
fásított terület5,23,82,81,71,0
075Kecskeméti becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó38,233,026,117,412,27,03,51,7
rét30,424,319,113,98,74,2
szőlő83,469,552,134,819,115,6
kert93,869,553,936,531,315,67,0
gyümölcsös93,869,553,936,531,315,6
legelő32,127,815,69,46,32,40,7
nádas45,231,311,8
erdő12,210,48,77,65,22,41,60,1
fásított terület12,210,48,77,65,22,41,60,1
076Keszthelyi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,533,925,223,520,011,89,73,1
rét41,731,326,925,216,513,910,83,1
szőlő90,467,846,936,517,4
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
kert48,746,945,224,312,2
gyümölcsös48,746,945,224,3
legelő13,99,07,64,93,32,81,4
nádas18,27,0
erdő10,48,78,07,35,64,22,8
fásított terület10,48,78,07,35,64,22,8
077Keszthelyi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó36,532,124,322,619,110,88,33,5
rét55,640,031,326,924,316,512,23,5
szőlő93,871,257,352,145,233,017,4
kert53,952,148,745,240,038,233,910,8
gyümölcsös53,952,148,745,240,038,233,924,3
legelő20,912,511,510,18,02,81,91,4
nádas18,27,0
erdő10,48,77,35,64,22,41,6
fásított terület10,48,77,35,64,22,41,6
078Keszthelyi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó30,417,48,33,5
rét36,529,525,212,23,1
szőlő93,871,257,352,133,017,4
kert50,434,829,517,48,3
gyümölcsös50,434,829,5
legelő7,03,01,4
nádas40,020,0
erdő10,48,77,35,64,22,4
fásított terület10,48,77,35,64,22,4
079Királyhelmeci becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó25,221,717,413,910,47,03,52,4
rét23,517,413,910,47,05,23,52,4
szőlő31,320,911,1
kert26,122,617,410,47,0
gyümölcsös26,122,617,410,47,0
legelő12,58,77,05,23,51,7
nádas12,9
erdő6,35,24,23,01,70,7
fásított terület6,35,24,23,01,70,7
080Kisbéri becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó40,033,024,320,013,29,45,92,8
rét34,829,523,520,017,414,89,76,3
szőlő40,033,929,525,220,916,512,58,0
kert43,433,928,721,715,69,0
gyümölcsös43,433,928,721,715,6
legelő18,211,57,03,82,4
nádas45,234,826,119,110,4
erdő9,08,06,65,64,93,83,11,4
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
fásított terület9,08,06,65,64,93,83,11,4
081Kiskőrösi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó29,522,615,613,210,46,63,11,4
rét30,421,713,98,34,5
szőlő60,845,234,826,110,44,5
kert29,516,512,27,0
gyümölcsös29,516,512,2
legelő13,29,44,92,11,40,7
nádas36,520,93,50,5
erdő13,29,45,92,81,60,1
fásított terület13,29,45,92,81,60,1
082Kisvárdai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó31,322,616,514,810,45,22,41,4
rét24,320,912,25,21,2
szőlő24,313,93,5
kert41,734,820,910,43,1
gyümölcsös41,734,820,93,1
legelő13,27,62,41,0
nádas27,810,41,2
erdő11,58,75,23,31,6
fásított terület11,58,75,23,31,6
083Kisvárdai becslőjárás második
osztályozási vidékszántó21,714,812,96,32,61,2
rét20,917,410,45,21,2
szőlő24,313,93,5
kert25,215,68,73,1
gyümölcsös25,23,1
legelő10,42,41,0
nádas27,810,41,2
erdő11,58,75,93,31,6
fásított terület11,58,75,93,31,6
084Körmendi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó43,433,924,319,113,29,47,35,2
rét59,152,140,030,420,012,59,03,5
szőlő52,134,829,526,113,9
kert78,259,155,652,133,923,518,2
gyümölcsös78,259,155,652,133,923,518,2
legelő11,19,47,63,32,8
nádas
erdő9,78,36,64,93,52,31,20,6
fásított terület9,78,36,64,93,52,31,20,6
085Körmendi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó24,318,215,612,59,46,34,23,1
rét30,426,121,714,89,07,03,52,6
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
szőlő33,029,520,013,2
kert32,130,422,618,215,6
gyümölcsös32,130,422,618,215,6
legelő5,64,23,12,62,42,1
nádas
erdő8,77,35,64,53,12,11,00,6
fásított terület8,77,35,64,53,12,11,00,6
086Kőszegi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó41,734,824,320,917,412,58,03,5
rét62,655,646,936,530,421,715,65,9
szőlő90,466,046,934,826,115,6
kert85,167,855,650,438,229,520,9
gyümölcsös85,167,855,650,438,229,5
legelő16,513,99,47,05,23,01,90,7
nádas
erdő10,88,37,05,94,22,81,00,5
fásított terület10,88,37,05,94,22,81,00,5
087Kunszentmiklósi becslőjárás
első osztályozási vidékszántó38,231,324,319,113,28,03,5
rét38,227,820,012,56,34,21,6
szőlő53,946,931,326,119,113,9
kert48,745,231,317,48,0
gyümölcsös48,745,231,317,4
legelő17,411,18,05,22,11,0
nádas46,941,723,54,9
erdő11,88,36,64,93,82,41,60,1
fásított terület11,88,36,64,93,82,41,60,1
088Kunszentmiklósi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó34,826,118,213,911,17,04,92,3
rét32,126,119,114,88,73,53,1
szőlő46,938,231,327,822,620,015,6
kert45,238,226,116,57,0
gyümölcsös45,238,226,116,5
legelő17,413,29,78,05,93,01,0
nádas36,520,917,413,99,40,9
erdő11,88,36,64,93,82,41,60,1
fásított terület11,88,36,64,93,82,41,60,1
089Kunszentmiklósi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó31,324,317,412,58,75,63,11,6
rét25,217,412,58,36,34,93,12,1
szőlő46,938,231,327,822,6
kert31,324,321,717,414,8
gyümölcsös31,324,321,717,414,8
legelő13,27,63,81,40,7
nádas36,520,913,90,9
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
erdő11,88,36,64,93,82,41,60,1
fásított terület11,88,36,64,93,82,41,60,1
090Letenyei becslőjárás első
osztályozási vidékszántó41,733,026,920,013,27,67,03,5
rét43,432,126,925,220,09,42,1
szőlő76,557,346,936,531,315,6
kert40,038,234,833,025,222,613,2
gyümölcsös40,038,234,833,025,222,6
legelő13,912,59,05,23,52,82,41,4
nádas11,8
erdő10,48,77,35,64,23,12,1
fásított terület10,48,77,35,64,23,12,1
091Letenyei becslőjárás második
osztályozási vidékszántó23,519,116,512,510,17,03,53,0
rét34,832,123,518,216,510,89,43,3
szőlő69,557,346,941,733,930,424,312,5
kert33,928,726,924,323,510,4
gyümölcsös33,928,726,924,323,5
legelő13,29,47,64,53,32,82,41,0
nádas
erdő7,34,93,83,12,31,60,90,4
fásított terület7,34,93,83,12,31,60,90,4
092Makói becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó46,943,433,924,318,212,27,02,4
rét28,720,08,76,30,9
szőlő45,233,020,911,5
kert52,143,429,520,9
gyümölcsös52,143,429,520,9
legelő20,913,68,73,51,0
nádas31,310,4
erdő8,35,93,3
fásított terület8,35,93,3
093Marcali becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,033,027,820,915,610,47,02,8
rét48,741,731,325,219,114,810,43,5
szőlő73,055,646,938,231,327,820,011,8
kert48,738,223,513,28,0
gyümölcsös48,738,223,513,2
legelő22,615,610,88,34,21,2
nádas21,76,6
erdő10,17,35,95,23,82,81,70,9
fásított terület10,17,35,95,23,82,81,70,9
094Marcali becslőjárás második
osztályozási vidékszántó36,531,325,217,412,58,04,92,4
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
rét41,734,829,524,319,114,88,33,0
szőlő62,645,238,226,917,412,28,0
kert43,434,822,612,28,0
gyümölcsös43,434,822,612,2
legelő16,513,210,17,64,22,30,9
nádas6,6
erdő8,36,65,64,22,82,31,40,3
fásított terület8,36,65,64,22,82,31,40,3
095Magyaróvári becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó43,433,027,820,014,810,45,63,1
rét29,524,317,411,57,03,50,7
szőlő53,928,77,3
kert52,134,817,47,6
gyümölcsös52,134,817,4
legelő20,013,28,33,82,10,7
nádas28,76,6
erdő12,911,110,17,66,64,23,11,0
fásított terület12,911,110,17,66,64,23,11,0
096Mágocsi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó46,931,325,219,112,57,63,51,7
rét50,443,433,926,119,114,89,04,2
szőlő38,229,519,18,0
kert41,733,024,317,49,0
gyümölcsös41,733,024,317,4
legelő14,89,05,22,10,7
nádas
erdő3,12,11,6
fásított terület3,12,11,6
097Mágocsi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó31,324,318,213,29,05,63,51,7
rét38,229,522,617,412,57,63,0
szőlő66,043,436,529,524,318,211,16,6
kert40,027,818,210,44,9
gyümölcsös40,027,818,210,44,9
legelő11,87,04,23,02,10,9
nádas20,913,2
erdő3,12,62,11,61,00,6
fásított terület3,12,62,11,61,00,6
098Mátészalkai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó27,824,320,915,612,29,05,63,1
rét22,619,113,99,75,62,8
szőlő24,3
kert38,231,327,824,320,912,9
gyümölcsös38,231,327,824,320,9
legelő11,19,06,31,0
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
nádas8,7
erdő8,75,94,22,4
fásított terület8,75,94,22,4
099Mátészalkai becslőjárás
második osztályozási vidékszántó26,122,619,113,911,18,04,21,4
rét24,318,212,29,04,22,1
szőlő24,315,6
kert31,324,313,98,0
gyümölcsös31,324,313,9
legelő10,84,21,0
nádas8,0
erdő5,23,52,11,7
fásított terület5,23,52,11,7
100Mezőkövesdi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó38,232,127,824,320,916,510,45,2
rét41,733,026,120,915,610,44,5
szőlő52,134,820,9
kert41,734,827,820,917,410,4
gyümölcsös41,734,827,820,917,4
legelő21,720,011,16,3
nádas41,717,4
erdő3,1
fásított terület3,1
101Mezőkövesdi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó34,831,326,920,915,611,17,04,2
rét38,231,324,315,67,04,5
szőlő20,9
kert34,827,820,911,1
gyümölcsös34,827,8
legelő20,018,29,48,33,5
nádas41,717,4
erdő3,1
fásított terület3,1
102Mezőkövesdi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó34,830,426,120,917,412,27,03,5
rét40,031,326,120,915,612,28,74,5
szőlő62,648,731,320,913,9
kert34,827,824,320,917,413,910,4
gyümölcsös34,827,824,320,917,413,910,4
legelő17,48,77,62,81,4
nádas41,7
erdő7,35,63,83,12,41,61,2
fásított terület7,35,63,83,12,41,61,2
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
103Mezőkövesdi becslőjárás
negyedik osztályozási vidékszántó23,517,410,17,34,2
rét26,120,916,56,63,5
szőlő27,8
kert27,820,912,27,0
gyümölcsös27,820,9
legelő7,35,22,81,7
nádas41,717,4
erdő3,8
fásított terület3,8
104Mezőtúri becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,533,024,317,412,58,03,51,7
rét28,717,410,47,03,5
szőlő53,945,234,820,013,2
kert43,440,029,5
gyümölcsös43,440,029,5
legelő13,98,74,22,10,7
nádas55,634,811,8
erdő11,510,88,04,92,40,2
fásított terület11,510,88,04,92,40,2
105Mezőtúri becslőjárás második
osztályozási vidékszántó40,034,824,315,610,44,22,81,7
rét32,126,920,910,47,03,5
szőlő53,945,234,820,013,2
kert48,741,729,519,112,57,0
gyümölcsös48,741,729,519,1
legelő17,48,76,34,22,1
nádas59,152,113,9
erdő11,510,88,04,92,40,2
fásított terület11,510,88,04,92,40,2
106Miskolci becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó40,031,324,319,114,810,47,04,2
rét40,031,324,319,113,910,87,64,5
szőlő52,145,238,234,829,524,319,113,9
kert62,641,738,234,831,324,320,917,4
gyümölcsös62,641,738,234,831,324,320,917,4
legelő20,919,111,18,76,34,93,11,7
nádas41,713,9
erdő5,95,23,82,61,4
fásított terület5,95,23,82,61,4
107Mohácsi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó48,746,938,233,023,515,67,63,1
rét53,946,938,227,820,09,75,63,1
szőlő125,176,559,148,738,228,718,28,0
kert69,562,646,933,928,715,6
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
gyümölcsös69,562,646,933,928,7
legelő22,617,410,47,35,23,52,6
nádas21,714,83,8
erdő9,46,65,63,1
fásított terület9,46,65,63,1
108Mohácsi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó32,125,218,213,98,34,93,11,7
rét40,032,123,520,013,910,45,6
szőlő86,976,569,553,936,526,116,5
kert43,436,531,325,215,69,0
gyümölcsös43,436,531,325,215,6
legelő11,89,75,23,83,02,10,9
nádas21,7
erdő5,24,53,82,61,2
fásított terület5,24,53,82,61,2
109Monori becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,034,827,819,115,68,75,22,4
rét52,145,236,531,326,115,610,45,2
szőlő69,559,145,238,226,120,0
kert52,136,533,019,18,7
gyümölcsös52,136,533,019,1
legelő18,215,69,77,03,52,81,40,7
nádas57,341,713,9
erdő11,57,35,22,82,42,11,6
fásított terület11,57,35,22,82,42,11,6
110Monori becslőjárás második
osztályozási vidékszántó53,934,827,817,412,27,03,51,7
rét46,940,031,324,320,99,74,2
szőlő69,559,148,740,033,018,213,2
kert69,541,736,522,615,67,0
gyümölcsös69,541,736,522,615,6
legelő14,812,59,07,02,82,11,40,7
nádas62,620,9
erdő11,57,35,22,82,42,11,6
fásított terület11,57,35,22,82,42,11,6
111Móri becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó38,233,024,320,015,69,76,63,5
rét36,531,326,117,410,4
szőlő146,0133,8104,386,969,543,436,526,1
kert62,646,931,314,87,0
gyümölcsös62,646,931,314,8
legelő15,612,27,02,81,40,7
nádas34,827,812,2
erdő9,77,05,63,82,11,60,2
fásított terület9,77,05,63,82,11,60,2
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
112Nagycenki becslőjárás
második osztályozási vidékszántó59,148,738,223,516,512,57,63,1
rét67,855,634,820,911,510,4
szőlő118,297,374,760,853,940,032,1
kert59,140,029,519,18,0
gyümölcsös59,140,029,5
legelő29,513,96,33,1
nádas19,112,25,2
erdő10,89,48,06,34,5
fásított terület10,89,48,06,34,5
113Nagycenki becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó45,238,227,822,613,211,17,05,9
rét69,546,920,96,62,8
szőlő81,766,057,341,733,0
kert62,653,940,027,89,4
gyümölcsös62,653,940,0
legelő23,517,48,75,62,81,9
nádas19,112,25,2
erdő10,89,47,64,5
fásított terület10,89,47,64,5
114Nagykanizsai becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó46,938,233,924,320,013,96,33,1
rét66,043,432,126,925,222,614,83,3
szőlő90,471,262,652,141,733,917,414,8
kert55,653,946,934,832,129,520,08,3
gyümölcsös55,653,946,934,832,129,520,08,3
legelő13,29,48,02,81,4
nádas11,8
erdő11,510,18,37,05,24,53,82,6
fásított terület11,510,18,37,05,24,53,82,6
115Nagykállói becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó27,820,914,812,29,46,32,61,0
rét22,615,69,43,51,0
szőlő24,313,93,5
kert25,217,47,3
gyümölcsös25,217,4
legelő12,55,22,41,0
nádas27,810,41,2
erdő10,49,48,06,33,51,6
fásított terület10,49,48,06,33,51,6
116Nagykárolyi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó26,120,915,612,210,48,04,21,4
rét22,620,015,613,910,47,63,52,1
szőlő25,215,6
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
kert27,824,313,98,0
gyümölcsös27,824,313,9
legelő11,17,64,22,41,0
nádas8,7
erdő7,03,83,12,41,7
fásított terület7,03,83,12,41,7
117Nagyszalontai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó38,232,124,317,412,98,75,22,4
rét28,722,617,411,57,35,93,51,0
szőlő36,528,720,917,49,76,3
kert45,238,229,520,9
gyümölcsös45,238,229,520,9
legelő17,48,73,81,2
nádas27,815,64,2
erdő12,29,05,63,0
fásított terület12,29,05,63,0
118Nagyszentmiklósi becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó53,945,236,527,819,113,99,44,2
rét31,320,914,810,45,91,0
szőlő55,641,727,813,9
kert79,969,545,234,816,5
gyümölcsös79,969,545,234,816,5
legelő26,122,614,87,03,51,2
nádas31,310,4
erdő11,58,77,04,93,82,8
fásított terület11,58,77,04,93,82,8
119Nagyváradi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó33,028,724,317,412,28,75,62,6
rét34,831,320,917,48,74,21,4
szőlő69,562,652,141,727,820,013,95,2
kert81,762,645,240,034,832,1
gyümölcsös81,762,645,240,034,832,1
legelő18,28,73,81,2
nádas36,517,4
erdő14,810,48,06,6
fásított terület14,810,48,06,6
120Nezsideri becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó43,433,027,820,014,810,45,63,1
rét29,524,317,413,29,4
szőlő83,462,648,726,919,1
kert55,645,228,717,48,7
gyümölcsös55,645,228,717,4
legelő20,013,25,93,51,7
nádas20,011,5
erdő11,58,75,63,52,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
fásított terület11,58,75,63,52,1
121Nyíregyházai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó33,928,722,617,412,97,02,61,2
rét30,421,715,68,73,51,0
szőlő36,524,313,93,5
kert41,721,710,4
gyümölcsös41,721,710,4
legelő19,110,44,22,61,0
nádas27,813,91,2
erdő11,89,07,66,35,23,51,7
fásított terület11,89,07,66,35,23,51,7
122Nyíregyházai becslőjárás
második osztályozási vidékszántó32,128,724,317,410,87,66,32,6
rét23,520,09,72,41,2
szőlő36,524,33,5
kert33,921,711,1
gyümölcsös33,921,7
legelő18,28,35,22,11,2
nádas15,6
erdő11,89,07,66,35,2
fásított terület11,89,07,66,35,2
123Pápai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó45,240,036,528,720,911,57,03,0
rét59,153,943,426,924,312,28,3
szőlő59,153,930,417,4
kert74,755,645,217,411,5
gyümölcsös74,755,645,2
legelő19,117,413,28,73,8
nádas13,9
erdő9,47,66,34,93,52,4
fásított terület9,47,66,34,93,52,4
124Pápai becslőjárás második
osztályozási vidékszántó36,533,924,317,49,78,04,53,1
rét50,431,326,113,93,3
szőlő43,433,013,9
kert48,740,024,317,48,0
gyümölcsös48,740,024,3
legelő17,412,58,35,23,0
nádas
erdő7,66,34,92,3
fásított terület7,66,34,92,3
125Pápai becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó33,927,825,219,116,512,56,62,6
rét52,146,940,025,221,715,64,9
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
szőlő57,343,433,924,316,510,4
kert55,645,240,033,919,19,4
gyümölcsös55,645,240,033,99,4
legelő12,59,74,51,7
nádas13,9
erdő7,66,34,93,52,30,90,4
fásított terület7,66,34,93,52,30,90,4
126Pécsi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó43,434,826,117,413,99,05,62,8
rét64,352,140,031,324,317,411,86,3
szőlő111,285,169,560,848,732,127,815,6
kert74,757,346,936,528,722,613,9
gyümölcsös74,757,346,936,528,722,613,9
legelő22,614,810,48,36,64,52,41,0
nádas3,8
erdő8,06,34,53,51,71,00,3
fásított terület8,06,34,53,51,71,00,3
127Pécsi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó26,119,113,98,74,22,4
rét52,140,031,323,516,5
szőlő111,279,955,638,225,213,9
kert34,824,312,27,0
gyümölcsös34,824,312,2
legelő7,67,03,52,80,9
nádas
erdő7,66,34,22,11,6
fásított terület7,66,34,22,11,6
128Pétervásárai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó24,320,915,611,18,75,22,81,4
rét24,320,913,97,03,52,1
szőlő20,914,84,2
kert26,119,113,97,03,52,1
gyümölcsös26,119,113,97,03,52,1
legelő4,92,80,3
nádas17,47,0
erdő4,93,32,41,90,90,50,1
fásított terület4,93,32,41,90,90,50,1
129Pétervásárai becslőjárás
második osztályozási vidékszántó30,424,317,411,19,04,22,1
rét27,824,315,67,03,52,1
szőlő20,914,84,2
kert29,520,913,97,03,52,1
gyümölcsös29,520,913,97,03,52,1
legelő7,62,80,3
nádas
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
erdő5,64,53,32,31,40,90,1
fásított terület5,64,53,32,31,40,90,1
130Rimaszombati becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó32,124,320,013,99,47,03,12,1
rét33,929,521,715,613,27,64,51,4
szőlő29,520,016,510,14,2
kert40,032,127,820,917,412,27,0
gyümölcsös40,032,127,820,917,4
legelő8,04,51,60,70,3
nádas
erdő4,94,23,52,41,91,00,7
fásított terület4,94,23,52,41,91,00,7
131Rozsnyói becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,530,423,517,413,210,47,03,1
rét43,436,530,425,215,67,33,5
szőlő43,423,514,89,44,5
kert45,231,315,64,9
gyümölcsös45,231,315,64,9
legelő17,46,32,81,7
nádas27,8
erdő5,95,24,53,53,02,41,7
fásított terület5,95,24,53,53,02,41,7
132Rozsnyói becslőjárás második
osztályozási vidékszántó29,521,718,213,910,46,63,51,2
rét40,033,027,824,319,112,25,93,0
szőlő20,914,87,36,6
kert48,736,533,928,722,616,59,76,6
gyümölcsös48,736,533,928,722,616,59,76,6
legelő10,87,65,24,23,12,41,6
nádas
erdő5,94,94,23,12,82,41,00,3
fásított terület5,94,94,23,12,82,41,00,3
133Sajószentpéteri becslőjárás
első osztályozási vidékszántó36,529,525,220,015,612,27,04,2
rét41,733,027,824,320,917,413,9
szőlő59,148,734,822,615,6
kert38,234,831,327,820,910,4
gyümölcsös38,234,831,327,820,910,4
legelő20,917,47,05,24,22,81,7
nádas
erdő5,24,53,52,41,71,20,4
fásított terület5,24,53,52,41,71,20,4
134Sajószentpéteri becslőjárás
második osztályozási vidékszántó29,524,319,113,910,47,03,52,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
rét34,829,526,122,619,115,611,17,6
szőlő36,524,315,610,4
kert34,827,820,913,97,0
gyümölcsös34,827,820,913,9
legelő5,22,81,4
nádas
erdő4,53,52,41,71,20,4
fásított terület4,53,52,41,71,20,4
135Sárvári becslőjárás első
osztályozási vidékszántó46,940,031,323,520,013,28,03,5
rét57,350,433,929,521,720,015,63,3
szőlő34,817,4
kert57,343,431,327,817,4
gyümölcsös57,343,431,327,8
legelő19,113,98,76,64,23,31,7
nádas45,224,3
erdő13,610,18,37,05,23,82,41,4
fásított terület13,610,18,37,05,23,82,41,4
136Sárvári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó40,033,929,523,518,210,86,33,1
rét46,934,826,926,125,216,512,23,3
szőlő97,373,048,734,820,915,612,5
kert53,943,440,034,831,329,525,222,6
gyümölcsös53,943,440,034,831,329,525,222,6
legelő16,512,58,05,63,32,81,7
nádas
erdő10,17,05,23,82,41,40,7
fásított terület10,17,05,23,82,41,40,7
137Sárbogárdi becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó41,734,827,820,914,89,77,34,2
rét43,436,525,220,013,910,45,2
szőlő69,560,841,731,324,319,1
kert43,436,520,913,28,0
gyümölcsös43,436,520,9
legelő15,612,27,05,22,8
nádas55,641,717,4
erdő15,612,59,05,62,60,2
fásított terület15,612,59,05,62,60,2
138Sátoraljaújhelyi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó26,121,717,413,910,47,03,51,7
rét31,326,120,016,511,87,63,5
szőlő69,548,727,817,412,28,7
kert38,226,119,114,810,47,0
gyümölcsös38,226,119,114,810,4
legelő14,811,16,35,23,51,0
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
nádas3,1
erdő5,94,94,23,32,41,71,00,3
fásított terület5,94,94,23,32,41,71,00,3
139Szepsi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó29,523,519,114,810,87,04,22,8
rét27,824,320,917,413,910,87,65,2
szőlő27,817,413,910,4
kert31,326,120,917,413,910,47,0
gyümölcsös31,326,120,917,413,910,4
legelő12,29,77,05,23,52,81,7
nádas
erdő5,64,53,52,41,70,9
fásított terület5,64,53,52,41,70,9
140Siklósi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó34,829,523,519,113,99,75,62,8
rét40,033,028,721,715,69,74,53,0
szőlő81,766,052,130,420,913,99,4
kert45,238,220,913,9
gyümölcsös45,238,220,9
legelő20,015,69,73,51,71,0
nádas
erdő7,64,93,52,41,71,2
fásított terület7,64,93,52,41,71,2
141Siklósi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó36,528,721,715,612,59,05,21,7
rét38,232,127,820,914,89,44,93,0
szőlő52,141,726,120,915,68,3
kert43,438,232,126,120,914,8
gyümölcsös43,438,232,126,120,914,8
legelő19,114,811,810,49,07,03,81,0
nádas2,81,0
erdő7,64,93,52,41,71,2
fásított terület7,64,93,52,41,71,2
142Siklósi becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó31,322,618,214,810,47,03,1
rét33,927,822,616,58,74,2
szőlő69,559,146,931,323,520,012,58,3
kert36,527,820,913,2
gyümölcsös36,527,820,913,2
legelő10,47,65,23,51,7
nádas
erdő7,65,94,23,1
fásított terület7,65,94,23,1
143Soproni becslőjárás elsőszántó62,655,648,736,529,525,217,46,6
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
osztályozási vidék
rét66,055,646,933,930,420,910,83,0
szőlő152,9133,8119,986,973,050,431,313,9
kert111,274,757,346,940,031,320,09,4
gyümölcsös111,274,757,346,940,031,320,09,4
legelő24,311,88,33,82,6
nádas19,112,25,2
erdő12,511,110,18,77,65,95,22,1
fásított terület12,511,110,18,77,65,95,22,1
144Soroksári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó38,231,323,516,510,46,33,51,7
rét36,526,120,013,28,75,63,52,1
szőlő78,259,141,731,322,619,110,44,5
kert45,240,033,029,524,320,913,2
gyümölcsös45,240,033,029,524,320,913,2
legelő14,811,57,66,33,52,11,00,7
nádas62,648,731,324,313,24,90,9
erdő11,510,47,36,63,82,11,60,2
fásított terület11,510,47,36,63,82,11,60,2
146Sümegi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó31,328,722,619,113,95,24,5
rét53,940,028,725,218,216,53,0
szőlő83,469,559,143,428,717,415,610,4
kert46,940,036,534,833,927,813,9
gyümölcsös46,940,036,534,833,927,8
legelő16,59,48,04,94,23,53,32,6
nádas53,9
erdő9,78,06,65,2
fásított terület9,78,06,65,2
147Sümegi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó26,923,518,216,513,29,46,33,3
rét32,129,524,320,015,612,59,02,6
szőlő57,333,029,512,5
kert34,831,328,726,922,620,914,87,3
gyümölcsös34,831,328,726,922,620,914,8
legelő17,412,29,79,45,23,33,1
nádas11,8
erdő9,78,06,65,2
fásított terület9,78,06,65,2
148Sümegi becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó24,320,917,414,812,29,47,04,9
rét31,326,920,916,514,812,23,82,6
szőlő69,555,645,229,524,312,5
kert55,636,532,131,330,424,321,715,6
gyümölcsös55,636,532,131,330,424,321,715,6
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
legelő9,07,04,23,33,02,61,60,7
nádas
erdő9,78,06,65,23,52,4
fásított terület9,78,06,65,23,52,4
149Szabadkai becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó43,434,830,425,218,211,57,02,4
rét33,021,712,23,50,9
szőlő55,645,234,824,313,9
kert55,645,230,413,98,3
gyümölcsös55,645,230,413,98,3
legelő27,820,913,97,03,51,00,3
nádas43,427,813,93,5
erdő9,78,35,93,31,70,3
fásított terület9,78,35,93,31,70,3
150Szarvasi becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó45,241,733,922,617,412,25,62,6
rét32,125,215,68,74,21,6
szőlő43,425,27,0
kert50,426,1
gyümölcsös50,426,1
legelő28,715,68,75,21,6
nádas41,710,4
erdő19,17,0
fásított terület19,17,0
151Szegedi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó46,936,526,918,212,28,04,22,4
rét33,923,515,68,75,20,9
szőlő62,652,141,729,514,86,6
kert60,846,921,714,8
gyümölcsös60,846,921,714,8
legelő25,213,67,63,10,90,3
nádas55,631,310,4
erdő9,76,62,60,3
fásított terület9,76,62,60,3
152Szegedi becslőjárás második
osztályozási vidékszántó41,732,126,117,412,28,04,22,4
rét32,121,715,68,75,20,9
szőlő48,738,227,813,26,6
kert48,734,813,9
gyümölcsös48,734,813,9
legelő20,913,28,37,03,10,90,3
nádas43,427,813,9
erdő9,75,92,80,3
fásított terület9,75,92,80,3
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
153Szekszárdi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó45,238,231,322,615,611,57,63,1
rét41,734,828,720,913,98,3
szőlő85,166,048,731,322,613,9
kert53,946,933,026,1
gyümölcsös53,946,933,026,1
legelő13,210,18,35,93,32,4
nádas10,4
erdő3,51,90,7
fásított terület3,51,90,7
154Szekszárdi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó40,032,127,823,517,411,88,03,8
rét41,734,830,425,218,213,99,73,5
szőlő139,0128,6104,379,955,646,922,613,2
kert52,141,733,026,117,4
gyümölcsös52,141,733,026,117,4
legelő22,617,413,29,06,63,32,40,9
nádas46,931,320,910,4
erdő8,06,34,52,4
fásított terület8,06,34,52,4
155Szekszárdi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó41,731,325,220,913,910,44,92,4
rét40,030,424,319,111,88,03,5
szőlő100,873,052,140,030,426,116,511,8
kert50,436,529,524,317,410,4
gyümölcsös50,436,529,524,317,410,4
legelő11,19,07,63,83,01,0
nádas10,4
erdő5,63,31,70,7
fásított terület5,63,31,70,7
156Szentendrei becslőjárás első
osztályozási vidékszántó50,445,241,734,827,818,211,57,0
rét50,443,438,234,826,117,49,7
szőlő125,197,378,246,936,531,322,616,5
kert45,236,520,913,2
gyümölcsös45,236,520,913,2
legelő13,29,75,21,70,7
nádas55,636,517,42,4
erdő10,18,36,64,94,22,41,60,2
fásított terület10,18,36,64,94,22,41,60,2
157Szentendrei becslőjárás
második osztályozási vidékszántó40,036,527,819,113,910,47,03,1
rét41,736,522,617,49,4
szőlő109,579,962,634,822,617,413,96,3
kert57,334,819,17,0
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
gyümölcsös57,334,819,1
legelő2,82,41,70,7
nádas36,524,317,42,4
erdő10,18,36,64,94,22,41,60,2
fásított terület10,18,36,64,94,22,41,60,2
158Szentgotthárdi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,531,324,318,213,99,46,33,1
rét57,346,936,526,921,710,83,52,6
szőlő60,841,7
kert53,945,236,531,3
gyümölcsös53,945,236,531,3
legelő8,73,3
nádas
erdő7,65,93,83,12,11,71,40,7
fásított terület7,65,93,83,12,11,71,40,7
159Szentgotthárdi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó40,032,126,120,013,99,46,33,1
rét60,850,440,026,921,710,83,52,6
szőlő41,733,9
kert53,938,231,324,3
gyümölcsös53,938,231,324,3
legelő9,43,52,1
nádas
erdő10,89,05,94,53,12,11,40,7
fásított terület10,89,05,94,53,12,11,40,7
150Szentgotthárdi becslőjárás
negyedik osztályozási vidékszántó30,422,615,612,59,46,34,53,1
rét55,646,938,225,219,18,32,60,0
szőlő52,141,733,022,6
kert48,040,033,023,5
gyümölcsös48,040,033,023,5
legelő7,33,82,8
nádas
erdő7,65,94,53,12,31,71,40,7
fásított terület7,65,94,53,12,31,71,40,7
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
161Szentlőrinci becslőjárás első
osztályozási vidékszántó38,231,326,119,113,99,05,63,1
rét46,938,229,525,219,113,29,45,6
szőlő69,552,140,028,719,110,8
kert53,946,938,231,324,312,2
gyümölcsös53,946,938,231,324,3
legelő18,213,910,48,06,65,22,81,4
nádas20,913,2
erdő3,82,61,91,20,9
fásított terület3,82,61,91,20,9
162Szentlőrinci becslőjárás
második osztályozási vidékszántó24,319,113,99,75,63,82,61,7
rét33,930,422,617,411,17,04,5
szőlő66,048,738,227,811,1
kert40,030,420,014,87,0
gyümölcsös40,030,420,014,8
legelő7,31,90,7
nádas
erdő3,81,90,9
fásított terület3,81,90,9
163Székelyhidi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó28,724,318,213,910,47,03,51,0
rét26,122,619,115,612,28,04,21,0
szőlő62,652,140,024,314,87,0
kert45,240,034,827,821,77,3
gyümölcsös45,240,034,827,821,7
legelő15,68,73,81,0
nádas26,917,43,5
erdő13,910,47,02,4
fásított terület13,910,47,02,4
164Székesfehérvári becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó46,941,734,827,821,716,510,45,2
rét52,146,941,736,526,117,410,45,6
szőlő90,476,562,652,141,734,822,6
kert86,969,552,140,031,324,317,410,8
gyümölcsös86,969,552,140,031,324,317,4
legelő15,612,28,35,64,22,81,40,7
nádas69,541,717,4
erdő9,76,34,53,31,6
fásított terület9,76,34,53,31,6
165Szigetvári becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,529,523,517,412,58,34,52,1
rét48,743,433,027,823,519,19,03,8
szőlő62,650,438,231,322,620,011,5
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
kert50,441,736,527,815,68,7
gyümölcsös50,441,736,527,815,6
legelő18,213,911,19,05,63,52,41,0
nádas5,9
erdő6,65,23,82,81,90,90,30,2
fásított terület6,65,23,82,81,90,90,30,2
166Szigetvári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó34,827,819,116,512,58,34,92,4
rét41,734,830,426,121,717,49,74,2
szőlő19,112,2
kert46,936,531,320,9
gyümölcsös46,936,531,320,9
legelő15,611,89,06,33,52,61,71,0
nádas21,714,8
erdő6,63,82,81,91,20,90,3
fásított terület6,63,82,81,91,20,90,3
167Szikszói becslőjárás első
osztályozási vidékszántó34,827,823,520,014,811,17,04,2
rét34,827,820,913,98,36,3
szőlő41,734,829,520,917,413,9
kert34,827,820,913,97,0
gyümölcsös34,827,820,913,9
legelő15,66,33,51,0
nádas
erdő5,24,53,82,81,91,0
fásított terület5,24,53,82,81,91,0
168Szikszói becslőjárás második
osztályozási vidékszántó11,15,22,4
rét20,05,23,1
szőlő48,734,824,313,9
kert13,97,0
gyümölcsös13,9
legelő1,7
nádas
erdő2,81,91,0
fásított terület2,81,91,0
169Sziráki becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,031,326,121,717,413,910,85,9
rét38,234,832,126,921,716,59,74,9
szőlő88,659,133,020,912,2
kert46,934,826,113,9
gyümölcsös46,934,826,1
legelő24,313,97,64,93,01,4
nádas13,2
erdő10,48,77,05,23,5
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
fásított terület10,48,77,05,23,5
170Sziráki becslőjárás második
osztályozási vidékszántó34,826,922,618,215,612,57,33,5
rét33,930,426,121,718,214,88,74,9
szőlő85,157,336,526,120,012,2
kert40,025,218,212,57,0
gyümölcsös40,025,218,212,57,0
legelő12,56,31,0
nádas13,27,02,4
erdő9,77,05,23,82,41,60,3
fásított terület9,77,05,23,82,41,60,3
171Sziráki becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó30,426,121,718,215,611,85,92,4
rét33,027,823,517,413,911,14,9
szőlő86,959,136,528,719,110,4
kert33,927,818,211,56,3
gyümölcsös33,927,818,211,56,3
legelő10,14,91,90,6
nádas
erdő6,35,23,52,41,20,3
fásított terület6,35,23,52,41,20,3
172Szolnoki becslőjárás első
osztályozási vidékszántó40,034,825,220,915,610,44,52,8
rét33,027,817,48,74,9
szőlő40,020,9
kert52,145,230,416,5
gyümölcsös52,145,230,4
legelő14,87,63,81,7
nádas55,634,811,8
erdő14,811,810,47,0
fásított terület14,811,810,47,0
173Szolnoki becslőjárás második
osztályozási vidékszántó33,926,117,410,44,21,7
rét26,912,24,9
szőlő52,134,819,1
kert43,433,910,4
gyümölcsös43,433,9
legelő15,610,86,32,10,7
nádas12,5
erdő14,811,810,47,0
fásított terület14,811,810,47,0
174Szombathelyi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó55,646,934,826,119,114,810,84,9
rét66,055,645,231,320,913,910,43,3
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
szőlő43,430,4
kert66,055,650,448,734,824,3
gyümölcsös66,055,650,448,7
legelő21,720,09,79,43,52,6
nádas
erdő10,88,77,36,34,53,10,90,5
fásított terület10,88,77,36,34,53,10,90,5
175Szombathelyi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó40,032,121,716,512,27,64,53,3
rét33,914,813,26,34,53,02,6
szőlő22,6
kert43,440,0
gyümölcsös43,440,0
legelő8,77,32,4
nádas
erdő8,77,66,34,53,12,11,00,5
fásított terület8,77,66,34,53,12,11,00,5
176Szombathelyi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó40,034,824,321,717,412,58,34,2
rét62,652,141,731,320,911,16,32,8
szőlő66,046,923,5
kert50,446,943,440,038,236,524,3
gyümölcsös50,446,943,440,038,236,5
legelő11,110,13,32,4
nádas
erdő9,48,77,36,34,53,83,11,0
fásított terület9,48,77,36,34,53,83,11,0
177Tamási becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó52,145,236,526,919,111,87,03,1
rét50,443,433,928,724,319,112,54,2
szőlő69,555,641,727,820,912,58,7
kert57,350,445,231,324,313,9
gyümölcsös57,350,445,231,324,313,9
legelő22,616,512,59,47,03,32,11,2
nádas20,913,2
erdő9,47,65,94,53,51,4
fásított terület9,47,65,94,53,51,4
178Tapolcai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó25,220,018,214,813,28,74,53,3
rét33,929,526,918,212,59,08,33,0
szőlő113,078,260,852,141,724,312,5
kert33,932,130,426,98,07,35,6
gyümölcsös33,932,130,426,98,07,35,6
legelő9,08,78,02,82,61,41,2
nádas38,226,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
erdő7,65,94,53,12,31,60,7
fásított terület7,65,94,53,12,31,60,7
179Tapolcai becslőjárás második
osztályozási vidékszántó26,121,717,413,910,85,23,32,8
rét32,124,320,017,413,912,55,64,2
szőlő76,573,052,141,727,822,617,49,0
kert43,434,832,131,329,57,35,2
gyümölcsös43,434,832,131,329,57,35,2
legelő4,93,11,4
nádas
erdő9,07,65,94,53,12,31,60,7
fásított terület9,07,65,94,53,12,31,60,7
180Tapolcai becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó25,222,619,112,28,77,35,63,0
rét33,930,421,719,116,515,67,34,5
szőlő92,181,769,552,145,234,826,913,2
kert45,243,438,234,831,327,826,19,0
gyümölcsös45,243,438,234,831,327,826,19,0
legelő3,32,11,2
nádas38,226,1
erdő7,64,23,12,31,60,3
fásított terület7,64,23,12,31,60,3
181Tapolcai becslőjárás negyedik
osztályozási vidékszántó27,820,917,413,210,18,74,53,3
rét30,428,726,114,813,912,58,38,0
szőlő85,178,260,848,729,516,5
kert53,950,438,234,832,130,49,44,9
gyümölcsös53,950,438,234,832,130,49,44,9
legelő4,93,11,41,21,0
nádas38,226,1
erdő7,65,94,53,12,10,7
fásított terület7,65,94,53,12,10,7
182Tatai becslőjárás egyetlen
osztályozási vidékszántó40,031,323,518,212,58,74,52,3
rét38,229,521,713,99,05,6
szőlő86,966,048,727,89,7
kert46,929,517,411,57,0
gyümölcsös46,929,517,411,5
legelő13,610,46,33,82,61,0
nádas40,028,7
erdő8,07,05,64,53,51,0
fásított terület8,07,05,64,53,51,0
183Tiszafüredi becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó32,124,320,015,611,18,34,22,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
rét26,920,910,42,1
szőlő34,829,522,6
kert41,727,822,6
gyümölcsös41,727,822,6
legelő14,812,25,21,0
nádas36,520,9
erdő12,59,79,06,35,63,5
fásított terület12,59,79,06,35,63,5
184Tokaji becslőjárás első
osztályozási vidékszántó26,122,619,113,910,47,03,52,4
rét29,526,122,617,410,45,23,52,4
szőlő73,059,148,741,734,824,317,413,2
kert29,526,120,915,610,47,0
gyümölcsös29,526,120,915,610,4
legelő17,413,910,47,35,94,53,51,7
nádas2,1
erdő5,94,22,41,71,00,3
fásított terület5,94,22,41,71,00,3
185Tokaji becslőjárás második
osztályozási vidékszántó29,526,122,619,113,910,47,03,5
rét30,426,122,617,412,29,05,23,0
szőlő73,059,148,741,734,824,317,413,2
kert33,027,820,915,610,47,0
gyümölcsös33,027,820,915,610,4
legelő17,413,910,47,35,94,53,51,7
nádas5,22,1
erdő5,94,22,41,70,3
fásított terület5,94,22,41,70,3
186Tokaji becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó36,529,524,319,114,811,17,64,2
rét30,426,122,619,115,612,27,03,8
szőlő52,141,734,827,820,913,9
kert34,831,324,319,113,97,0
gyümölcsös34,831,324,319,113,9
legelő18,214,811,17,35,64,22,81,7
nádas13,210,48,76,3
erdő5,95,24,23,32,41,7
fásított terület5,95,24,23,32,41,7
187Tornai becslőjárás első
osztályozási vidékszántó33,924,319,113,910,47,03,52,1
rét33,025,219,114,811,18,34,22,8
szőlő31,320,916,513,910,45,6
kert31,325,218,212,58,34,2
gyümölcsös31,325,218,212,58,34,2
legelő10,48,74,22,31,40,90,3
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
nádas
erdő5,23,83,11,60,90,3
fásított terület5,23,83,11,60,90,3
188Tornai becslőjárás második
osztályozási vidékszántó33,924,319,113,910,47,03,52,1
rét33,025,219,114,811,18,34,22,8
szőlő38,25,6
kert31,325,218,212,58,34,2
gyümölcsös31,325,218,212,58,34,2
legelő10,48,74,22,31,40,90,3
nádas
erdő5,23,83,11,60,90,3
fásított terület5,23,83,11,60,90,3
189Tornai becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó32,122,617,412,28,75,22,81,7
rét31,324,317,413,99,44,22,8
szőlő41,727,820,916,513,910,45,6
kert29,522,615,610,46,33,5
gyümölcsös29,522,615,610,46,33,5
legelő4,22,31,40,90,3
nádas
erdő5,23,83,11,60,90,3
fásított terület5,23,83,11,60,90,3
190Törökkanizsai becslőjárás
egyetlen osztályozási vidékszántó46,938,228,720,913,99,44,2
rét29,519,19,75,60,9
szőlő55,641,727,813,9
kert46,934,815,6
gyümölcsös46,934,815,6
legelő23,515,69,43,81,0
nádas55,618,2
erdő9,76,62,6
fásított terület9,76,62,6
191Ungvári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó29,522,619,112,99,05,22,61,7
rét31,320,913,98,74,2
szőlő45,231,315,612,2
kert38,227,820,013,910,4
gyümölcsös38,227,820,013,910,4
legelő13,910,47,04,22,81,7
nádas
erdő4,53,82,82,11,40,7
fásított terület4,53,82,82,11,40,7
192Vasvári becslőjárás elsőszántó43,436,531,324,318,214,89,44,5
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
osztályozási vidék
rét52,145,225,220,013,29,03,5
szőlő
kert55,648,743,436,532,1
gyümölcsös55,648,743,436,532,1
legelő20,99,02,82,11,6
nádas
erdő10,18,37,05,23,82,41,4
fásított terület10,18,37,05,23,82,41,4
193Vasvári becslőjárás második
osztályozási vidékszántó43,434,831,324,321,713,99,44,5
rét32,126,121,716,513,29,07,03,1
szőlő62,641,729,522,6
kert53,936,529,5
gyümölcsös53,936,529,5
legelő16,58,75,63,83,12,82,1
nádas
erdő13,210,18,37,05,23,82,41,4
fásított terület13,210,18,37,05,23,82,41,4
194Vasvári becslőjárás harmadik
osztályozási vidékszántó36,531,326,119,113,99,46,33,3
rét43,433,928,716,513,29,08,33,5
szőlő57,341,733,029,522,616,514,8
kert36,533,927,820,012,2
gyümölcsös36,533,927,820,0
legelő20,98,73,82,11,6
nádas
erdő10,17,05,63,82,61,71,40,9
fásított terület10,17,05,63,82,61,71,40,9
195Váli becslőjárás első
osztályozási vidékszántó41,736,531,324,320,015,612,55,2
rét50,441,733,025,221,713,98,7
szőlő125,1104,371,241,7
kert45,230,420,913,28,0
gyümölcsös45,230,420,913,2
legelő15,612,28,75,22,8
nádas33,024,38,7
erdő11,19,07,03,51,40,2
fásított terület11,19,07,03,51,40,2
196Váli becslőjárás második
osztályozási vidékszántó38,234,827,821,717,411,18,34,2
rét52,141,733,017,47,6
szőlő97,362,631,313,9
kert43,426,920,913,97,0
gyümölcsös43,426,920,9
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
legelő13,911,18,75,22,8
nádas55,634,817,4
erdő11,19,07,03,51,40,2
fásított terület11,19,07,03,51,40,2
197Vámosmikolai becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó34,827,820,914,89,76,63,11,6
rét43,431,324,317,410,47,03,5
szőlő64,352,136,524,312,5
kert36,531,323,515,67,0
gyümölcsös36,531,323,515,6
legelő20,09,76,33,11,90,9
nádas
erdő5,24,23,51,2
fásított terület5,24,23,51,2
198Vámosmikolai becslőjárás
negyedik osztályozási vidékszántó34,827,820,013,99,76,32,4
rét32,121,715,69,43,8
szőlő53,941,733,025,211,1
kert34,824,313,97,0
gyümölcsös34,824,313,9
legelő15,68,03,51,90,9
nádas2,4
erdő9,06,34,23,52,61,70,70,1
fásított terület9,06,34,23,52,61,70,70,1
199Vámosmikolai becslőjárás
ötödik osztályozási vidékszántó34,824,317,412,28,75,22,41,2
rét25,218,215,612,58,73,8
szőlő125,1100,869,548,727,817,49,4
kert41,729,523,515,67,0
gyümölcsös41,729,523,515,6
legelő8,01,90,9
nádas
erdő11,510,17,35,93,51,9
fásított terület11,510,17,35,93,51,9
200Veszprémi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó48,743,433,027,824,318,212,25,6
rét55,641,731,324,317,410,45,2
szőlő55,650,446,940,032,128,726,121,7
kert50,446,940,036,531,313,97,0
gyümölcsös50,446,940,036,531,3
legelő17,413,911,18,36,64,22,31,2
nádas29,521,717,4
erdő9,48,04,53,1
fásított terület9,48,04,53,1
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
201Veszprémi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó36,527,821,715,612,510,18,34,9
rét59,155,626,926,122,620,08,7
szőlő79,971,252,136,526,113,2
kert40,031,324,315,68,3
gyümölcsös40,031,324,3
legelő13,912,59,45,95,22,41,40,7
nádas29,5
erdő7,66,34,93,12,31,20,5
fásított terület7,66,34,93,12,31,20,5
202Veszprémi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó28,726,120,017,415,611,14,93,5
rét57,350,436,528,726,125,213,9
szőlő48,741,718,2
kert53,946,940,033,924,318,215,611,1
gyümölcsös53,946,940,033,924,318,215,6
legelő11,13,31,9
nádas
erdő7,66,34,92,82,31,2
fásított terület7,66,34,92,82,31,2
203Veszprémi becslőjárás
negyedik osztályozási vidékszántó23,520,912,510,89,45,63,1
rét33,931,317,416,512,512,2
szőlő45,230,4
kert43,427,826,110,8
gyümölcsös43,427,826,1
legelő8,03,31,7
nádas
erdő6,34,53,12,31,20,5
fásított terület6,34,53,12,31,20,5
204Veszprémi becslőjárás ötödik
osztályozási vidékszántó
rét
36,5
40,0
24,3
31,3
14,8
21,7
9,4
10,4
7,33,5
szőlő83,471,246,943,429,516,511,1
kert48,741,729,524,314,87,3
gyümölcsös48,741,729,524,3
legelő9,03,32,1
nádas31,3
erdő4,93,10,9
fásított terület4,93,10,9
205Zalaegerszegi becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,532,123,518,214,89,48,03,1
rét57,343,434,829,525,214,810,18,3
szőlő83,469,559,150,441,733,022,617,4
kert45,243,440,036,533,917,48,7
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
gyümölcsös45,243,440,036,533,9
legelő22,613,210,48,04,93,11,2
nádas11,8
erdő9,78,07,36,65,95,23,82,4
fásított terület9,78,07,36,65,95,23,82,4
206Zalaegerszegi becslőjárás
második osztályozási vidékszántó36,532,127,818,215,69,77,33,8
rét59,150,445,241,731,326,19,08,0
szőlő71,259,146,940,022,617,4
kert48,741,738,233,931,312,2
gyümölcsös48,741,738,233,931,3
legelő11,19,07,01,4
nádas
erdő9,78,37,66,65,94,93,52,4
fásított terület9,78,37,66,65,94,93,52,4
207Zalaegerszegi becslőjárás
harmadik osztályozási vidékszántó24,314,812,58,06,63,52,31,7
rét43,432,125,223,518,29,48,03,0
szőlő46,938,233,029,524,317,4
kert38,231,328,726,120,018,28,7
gyümölcsös38,231,328,726,120,018,2
legelő5,24,23,11,2
nádas
erdő7,05,95,24,23,52,61,70,9
fásított terület7,05,95,24,23,52,61,70,9
208Zalaegerszegi becslőjárás
negyedik osztályozási vidékszántó19,115,610,47,05,94,92,3
rét25,221,710,44,5
szőlő32,126,116,5
kert31,326,123,510,4
gyümölcsös31,326,123,5
legelő3,83,02,61,2
nádas
erdő7,05,95,24,23,52,61,71,0
fásított terület7,05,95,24,23,52,61,71,0
209Zalaegerszegi becslőjárás
ötödik osztályozási vidékszántó15,613,27,64,53,11,7
rét26,121,719,114,86,64,53,5
szőlő31,320,912,5
kert27,824,322,620,918,217,415,67,6
gyümölcsös27,824,322,620,918,217,415,6
legelő3,83,12,61,2
nádas
erdő5,95,24,53,52,62,11,61,0
fásított terület5,95,24,53,52,62,11,61,0
kód
szám
becslőjárás/osztályozási vidékművelési ágminőségi osztály
12345678
210Zirci becslőjárás első
osztályozási vidékszántó36,528,723,518,213,29,45,22,8
rét52,143,434,827,820,913,97,03,5
szőlő62,653,946,940,031,317,412,2
kert50,431,326,920,913,9
gyümölcsös50,431,326,920,913,9
legelő15,612,59,46,33,81,7
nádas27,8
erdő8,37,05,94,53,82,41,6
fásított terület8,37,05,94,53,82,41,6
211Zirci becslőjárás második
osztályozási vidékszántó40,034,826,920,914,89,45,23,1
rét60,852,146,933,922,615,610,85,2
szőlő34,828,717,410,4
kert69,555,643,429,523,520,015,69,4
gyümölcsös69,555,643,429,523,520,015,6
legelő14,811,19,05,63,82,81,40,7
nádas
erdő8,37,05,94,53,82,41,60,9
fásított terület8,37,05,94,53,82,41,60,9

4. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

[28]
IGÉNYLŐLAP
a földminősítő igazolvány kiadásához
Az igénylő neve: ................................................................................................................................................................................
Az igénylő anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Állandó lakcíme: ................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ...............................................................................................................................................................
Telefonszem: .....................................................................................................................................................................................
E-mail cím: ........................................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye: ........................................................................................................................................................................
Jelenlegi beosztása: ...........................................................................................................................................................................
Az előírt szakképesítést igazoló oklevél(bizonyítvány) száma: kelte, kiállító intézmény megnevezése:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...........................20.... év..................... hó .... nap.
………………………………….
az igénylő aláírása
………………………………….
fővárosi/vármegyei kormányhivatal
főigazgatója
P. H.

5. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez[29]

A földminősítő igazolvány

Előlap

Hátlap

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2020.12.21.

[2] Módosította a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[3] Módosította a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Módosította a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 8. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[13] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[27] Az alcímet módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Megállapította a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére