45/2021. (XII. 16.) BM rendelet

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tisztjelöltjeivel összefüggésben szükséges miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában és 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában és 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 48/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az V. Rész alkalmazásában országos parancsnokon az idegenrendészeti szerv főigazgatóját is érteni kell."

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 48/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai gyakorlatot a rendőrség tisztjelöltje az adott rendőrségi szerven kívül más rendőrségi szervnél teljesíti, a fegyelmi jogkört első fokon a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szerv országos parancsnoka erre kijelölt szervezetszerű helyettese gyakorolja, másodfokon a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szerv országos parancsnoka jár el, azzal, hogy a fenyítés kiszabásához a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat vezetőjének egyetértése szükséges."

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a) 48/B. § (1) bekezdésében a "289. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "287/B. § (1) bekezdésében" szöveg, a "(2) és (3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(3) bekezdésben" szöveg,

b) 48/B. § (2) bekezdésében a "(3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2a) és (3) bekezdésben" szöveg

lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a) 2. § (4a) bekezdésében a "szerv tisztjelöltje" szövegrész helyébe a "szerv és az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdés h) pontjában a "tisztjelöltje" vagy" szövegrész helyébe a "tisztjelöltje", a "rendőrség OIF tisztjelöltje" vagy" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "állomány esetében" szövegrész helyébe az "állomány, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje esetében" szöveg

lép.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 9. melléklet 1.4.2.1. pontjában a "közrendvédelmi szakirányon," szövegrész helyébe a "közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon," szöveg,

b) 9. melléklet 2.4.1.3.1. pontjában a "közrendvédelmi szakirányon," szövegrész helyébe a "közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon," szöveg

lép.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosítása

7. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai gyakorlatot a rendőrség tisztjelöltje az őt ösztöndíjszerződéssel foglalkoztató rendvédelmi szerven kívül más rendőrségi szervnél is teljesítheti. Ebben az esetben a (2) bekezdéstől eltérően a szakmai gyakorlat során a tisztjelölt a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv szolgálati szabályzata szerint köteles a szolgálatteljesítésre."

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje tekintetében az 1. melléklet I. pontjában meghatározott kényszerítő eszközt, egyéni védőeszközt és egyéni védőfelszerelést a képzés idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja."

9. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje részére az (1) bekezdés szerinti térítésmentes ebédet, valamint a (2) bekezdés szerinti indokolt élelmezést tartalmazó természetbeni ellátást az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél eltöltött szakmai gyakorlat idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja."

10. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a) 17. §-ában a "szerv a" szövegrész helyébe a "szerv vagy a rendőrség tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv a" szöveg,

b) 28. §-ában a "szervnél teljesített" szövegrész helyébe a "szervnél teljesített vagy a rendőrség tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szervnél teljesített" szöveg,

c) 1. melléklet I. pontjában a "szerv tisztjelöltje" szövegrész helyébe a "szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje" szöveg,

d) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2-C:2 mezőjében a "szerv tisztjelöltje" szövegrész helyébe a "szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje" szöveg,

e) 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2-C:2 mezőjében a "szerv tisztjelöltje" szövegrész helyébe a "szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje" szöveg,

f) 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A:2-C:2 mezőjében a "szerv tisztjelöltje" szövegrész helyébe a "szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. A tisztjelölt szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése: Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél vagy az idegenrendészeti szervnél tisztjelölti szolgálatot teljesítő tisztjelölt esetében kék színű címsorban sötétkék, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél tisztjelölti szolgálatot teljesítő tisztjelölt esetében piros színű címsorban sötétlila felirattal ellátott holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány."

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 8. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Az igazolvány első oldalának adattartalma az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje esetén:

a) a "rendőrség OIF tisztjelöltje" felirat,

b) a "fegyverviselésre jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult" felirat,

c) arckép,

d) név."

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 8. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:

"4a. Az igazolvány hátoldalának adattartalma az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje esetén:

a) az "ÉRVÉNYES:" felirat,

b) sorszám,

c) az érvényesség dátuma,

d) a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,

e) a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,

f) a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

g) az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód."

Tartalomjegyzék