14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a)[1] rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

b)[2] hivatásos állomány tagja: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai,

c)[3] megszemélyesítést végző szerv: az adatok nélküli igazolványt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervre, valamint a szolgálati igazolvány birtokosára vonatkozó adattartalommal ellátó szerv,

d)[4] helyi személyügyi szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnek az a személyügyi szerve, amelyik a szolgálati igazolvány birtokosának szolgálatteljesítési helye szerint illetékes.

e)[5] szolgálati viszony: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony.

f)[6] rendvédelmi tisztjelölt: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi tisztjelölt.

2. § (1) A hivatásos állomány tagját az e rendeletben meghatározottak szerint kell szolgálati igazolvánnyal ellátni.

(2) A szolgálati igazolvány - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában -

a)[7] a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományába tartozást,

b)[8] a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjának fegyverviselésre való jogosultságát,

c) a rendőrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjának az intézkedésre való jogosultságát

igazolja.

(3) A rendőrség rendőri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkező hivatásos állományú tagjának szolgálati igazolványa a rendőrség hivatásos állományába tartozást és a fegyverviselésre jogosultságát, valamint azt igazolja, hogy a rendőrség rendőri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkező hivatásos állományú tagja önálló intézkedésre nem jogosult.

(4) A rendőrség különleges foglalkoztatási állománya tagjának szolgálati igazolványa a rendőrség hivatásos állományába tartozást és az intézkedésre való jogosultságot igazolja.

(4a)[9] A rendvédelmi tisztjelölt szolgálati igazolványa - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetén - a fegyverviselésre való jogosultságot, valamint azt igazolja, hogy a rendvédelmi tisztjelölt önálló intézkedésre nem jogosult.

(5)[10] A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 18. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a szolgálati igazolvány tartalmazza

a) az adott rendvédelmi szerv címerét, illetve emblémáját,

b) a rendőrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a rendvédelmi szerv angol megnevezését,

c) a hivatásos állomány tagjának jogosultsági körét, valamint állományviszonyának megnevezését, az igazolvány érvényességét,

d) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a kibocsátó hatóság kódját,

e) az igazolvány kitöltésének dátumát,

f)[11] a gépi kódot,

g)[12]

h)[13] a tisztjelölt esetében a tisztjelölti szolgálati jogviszonyra utalást, továbbá a "rendőrség tisztjelöltje", a "rendőrség OIF tisztjelöltje" vagy a "katasztrófavédelem tisztjelöltje" feliratot.

(6)[14] A szolgálati igazolvány adattartalmának leírását és az egyes adatok szolgálati igazolványon történő elhelyezését az 1-9. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A szolgálati igazolvány visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.

(2)[15] A szolgálati igazolványt vissza kell vonni a szolgálati viszony vagy a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati viszony megszűnésekor, vagy ha a szolgálati igazolvány (3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé. A szolgálati igazolvány visszavonására az állományilletékes parancsnok jogosult.

(3) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, megrongálódott vagy érvényességi ideje lejárt. A szolgálati igazolvány birtokosa köteles haladéktalanul jelenteni a helyi személyügyi szervnek, ha a szolgálati igazolványban szereplő adataiban változás következett be, vagy ha az igazolvány megrongálódott.

(4) A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért

a) Rendőrségről szóló törvényben meghatározott

aa)[16] általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak, valamint az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetében az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) személyügyi szerve,

ab) terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak esetében a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) személyügyi szerve,

ac) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak esetében a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) személyügyi szerve,

ad)[17] idegenrendészeti szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány, valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) személyügyi szerve,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) személyügyi szerve,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek esetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) személyügyi szerve,

d)[18]

felel.

4. § (1) A szolgálati igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére a helyi személyügyi szerv az állományilletékes parancsnok határozata alapján intézkedik a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv felé.

(2) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről a helyi személyügyi szerv gondoskodik a személyügyi adminisztrációs programban, majd az adatokat elektronikus úton továbbítja a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv által vezetett központi személyügyi nyilvántartásnak.

(3) A szolgálati igazolvány első alkalommal történő kiadásával egyidejűleg, valamint az arckép, illetve a név megváltozása esetén az arckép és a saját kezű aláírás minta másolatát a személyi anyagban el kell helyezni.

5. § (1) A szolgálati igazolvány megszemélyesítéséhez szükséges adatokat a helyi személyügyi szerv a megszemélyesítést végző szerv részére küldi meg.

(2)[19] A szolgálati igazolvány előállítási és megszemélyesítési költségét a szolgálati igazolványt megrendelő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a saját költségvetéséből biztosítja.

6. § (1) Az elkészült szolgálati igazolvány helyi személyügyi szerv részére történő továbbítását, nyilvántartását és ellenőrzését a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv végzi.

(2)[20] A hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi tisztjelölt a részére kiadott szolgálati igazolványt köteles megőrizni és jogszerűen használni, ezért anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

(3)[21] A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi tisztjelölt a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, vagy - a hivatali munkaidő után - az ügyeletvezetőnek.

(3a)[22] A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi tisztjelölt - az okmány körözésének elrendelése érdekében - a szolgálati igazolvány eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az eltűnés feltételezett helye szerint illetékes helyi szervénél. A hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi tisztjelölt a bejelentésről készült irat másolatát köteles a közvetlen szolgálati elöljáró útján a helyi személyügyi szervhez eljuttatni.

(4)[23] Az állományilletékes parancsnok - a (3) bekezdésében meghatározott közvetlen szolgálati elöljáró, illetve ügyeletvezető jelentését követően - azonnal intézkedik az eltűnés tényének a központi személyügyi nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint a szolgálati igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt. Az állományilletékes parancsnok a helyi személyügyi szervnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány érvénytelenítését és pótlását.

7. § (1) A helyi személyügyi szerv

a)[24] a szolgálati viszony vagy a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján a szolgálati igazolványt,

b)[25] a hivatásos állománynak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározottak szerint a beosztásából felfüggesztett tagjától - a felfüggesztés idejére - a felfüggesztés kezdőnapján,

c)[26] a hivatásos állománynak azon tagjától, akinek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározottak szerint szünetel a szolgálati jogviszonya - a szüneteltetés idejére - az aktív szolgálata utolsó napján,

d)[27] az elveszett vagy eltulajdonított, majd megkerült szolgálati igazolványt a megkerülést követően haladéktalanul,

e)[28] a megrongálódás, valamint adatváltozás miatt cserére szoruló szolgálati igazolványt a csere napján

f)[29] azon rendvédelmi tisztjelölttől, akinek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározottak szerint szünetel a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonya - a szünetelés idejére - a szünetelést megelőző utolsó munkanapon

visszavonja.

(2)[30] A hivatásos állományból felfüggesztett és a szolgálati jogviszonyát szüneteltető hivatásos állományú, valamint a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyát szüneteltető rendvédelmi tisztjelölt visszavont szolgálati igazolványát a helyi személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi az érintett személyi anyagában. A felfüggesztés, illetve a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a helyi személyügyi szerv visszaadja a visszavont szolgálati igazolványt a hivatásos állományúnak, vagy ha a 3. § (3) bekezdésben meghatározott, a visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt a szolgálati igazolvány cseréje válik szükségessé, gondoskodik a cseréről.

(3) A hivatásos állomány azon tagját, akinek a szolgálati viszonya nyugállományba helyezésével szűnik meg, a szolgálati igazolvány visszavonásával egy időben nyugdíjas igazolvánnyal kell ellátni.

8. § (1) A helyi személyügyi szerv a visszavont szolgálati igazolványokat - a központi személyügyi nyilvántartásnak történő adatszolgáltatást követően - évente selejtezi.

(2) A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek adatait a központi személyügyi nyilvántartásban kell rögzíteni. A selejtezési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezéstől számított tíz évig meg kell őrizni. A központi személyügyi nyilvántartásban a szolgálati igazolvány visszavonásának okát, a selejtezés tényét, a selejtezési jegyzőkönyv nyilvántartási számát és a szolgálati igazolvány adataihoz tartozó tételszámot kell rögzíteni.

(3) A selejtezett szolgálati igazolványok megsemmisítéséről a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv gondoskodik a veszélyes hulladékok kezelésére, valamint a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó okiratok selejtezésére vonatkozó szabályok szerint.

9. § (1) A hivatásos állomány tagjának halála esetén szolgálati igazolványa - a közeli hozzátartozó kérelmére, kegyeleti okból - az állományilletékes parancsnok engedélyével átadható a közeli hozzátartozónak, az alábbi eljárási szabályok megtartásával:

a) az átadás előtt a szolgálati igazolványt az arckép alsó harmadában, valamint a hologram közepén átlyukasztva kell visszavonhatatlanul érvényteleníteni,

b) a szolgálati igazolvány sorszámát vissza kell vonni,

c)[31] az érvénytelenítés és az átadás tényét a szolgálati igazolvány adatait tartalmazó nyilvántartásokban rögzíteni kell, valamint

d) a közeli hozzátartozó aláírásával igazolja az érvénytelenített szolgálati igazolvány átvételét.

(2)[32] A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagja számára - kérelmére, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél eltöltött legalább 20 év tartamú életpálya elismeréseként - az érvénytelenített szolgálati igazolvány az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartása mellett átadható.

(3) Az érvénytelenített és selejtezett szolgálati igazolványt a helyi személyügyi szerv átvételi elismervény ellenében az elhunyt hivatásos állományú közeli hozzátartozójának, illetve a (2) bekezdésben meghatározott hivatásos állományúnak átadja, majd az átvételi elismervényt az elhunyt, illetve a nyugállományba helyezett hivatásos állományú személyi anyagában elhelyezi.

10. § (1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2)[33] E rendelet hatálybalépésekor érvényes szolgálati igazolványok - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az igazolványban meghatározott érvényességi idő lejártáig vagy visszavonásukig érvényesek.

(3) Az alnyomatban "Magyar Köztársaság" felirattal ellátott, adatok nélküli (bianco) szolgálati igazolványok 2012. december 31-ig személyesíthetőek meg.

(4) Az NVSZ állományába tartozó hivatásos állományúak kiegészítő igazolványát az NVSZ személyügyi szerve 2012. június 30. napjáig a 7-8. §-ban meghatározottak szerint visszavonja és selejtezi.

(5)[34]

(6)[35] A Köztársasági Őrezred részére kiállított 202. kódszámú igazolványok 2012. december 31-ig érvényesek.

11. §[36] (1) Aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépését követően a rendfokozatát a továbbiakban címzetes jelzővel viseli, annak a szolgálati igazolványát 2016. június 30-ig kell kicserélni.

(2) Akinek a viselt rendfokozata a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján 2015. július 1-jével megállapított besorolására tekintettel megváltozik - kivéve, aki a rendfokozatát a továbbiakban címzetes jelzővel viseli -, annak a szolgálati igazolványát 2015. december 31-ig kell kicserélni.

12. §[37] A 2019. július 1-jén az OIF hivatásos állományába tartozó személyt a 3/A. mellékletben meghatározott szolgálati igazolvánnyal 2019. október 1-ig kell ellátni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állományának tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:[38]

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- rendőrségi címer,
- a "RENDŐRSÉG" felirat,
- az arckép alatt a "POLICE" felirat,
- a "fegyverviselésre és intézkedésre jogosult" vagy "intézkedésre jogosult" vagy "fegyverviselésre jogosult, önálló
intézkedésre nem jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám,
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kibocsátó hatóság kódja:" felirat, alatta a munkáltató - 4. pont szerinti - kódszáma,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke[39]

[40]
ABC
1.Az igazolvány első oldalára
kerülő szerv megnevezése
Az igazolvány hátoldalára
kerülő kódszám
Szerv megnevezése
2.RENDŐRSÉG200.ORFK központi szervek
3.203.Készenléti Rendőrség
4.290.Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
5.
6.166.Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
7.
7a.321.Nemzetközi Oktatási Központ
8.301.Budapesti Rendőr-főkapitányság
9.302.Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság
10.303.Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság
11.304.Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság
12.305.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság
13.306.Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság
14.307.Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság
15.308.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság
16.309.Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
17.310.Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság
18.316.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság
19.311.Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság
20.312.Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság
21.313.Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság
22.314.Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság
23.315.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság
24.317.Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság
25.318.Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság
26.319.Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság
27.320.Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

2. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- NVSZ oltalom alatt álló emblémája
- a "RENDŐRSÉG NVSZ" felirat,
- az arckép alatt a "POLICE" felirat,
- a "fegyverviselésre és intézkedésre jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám,
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

3. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1. A rendőrség terrorizmust elhárító szerve hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- TEK címer,
- a "RENDŐRSÉG TEK" felirat,
- az arckép alatt a "POLICE" felirat,
- a "fegyverviselésre és intézkedésre jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám,
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

3/A. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez[41]

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott idegenrendészeti szerv hivatásos állományú dolgozói munkáltatói igazolványának leírása

1. A rendőrség idegenrendészeti szervének hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- az OIF címere,
- a "RENDŐRSÉG OIF" felirat,
- az arckép alatt a "POLICE NATIONAL DIRECTORATE-GENERAL FOR ALIENS POLICING" felirat,
- a "fegyverviselésre és intézkedésre jogosult" vagy "intézkedésre jogosult" vagy "fegyverviselésre jogosult, önálló
intézkedésre nem jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám (azonosítószám),
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, világosbarna címsorban ibolyaszínű felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- büntetés-végrehajtási szervezet címere,
- a "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET" felirat,
- a "fegyverviselésre jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám,
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

5. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, piros színű címsorban sötétlila felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó többrétegű műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- katasztrófavédelem címer,
- a "KATASZTRÓFAVÉDELEM" felirat,
- az arckép alatt "DISASTER MANAGEMENT" felirat,
- az " intézkedésre jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám,
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kibocsátó hatóság kódja:" felirat, alatta a munkáltató - 4. pont szerinti - kódszáma,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

[42]
ABC
1.Az igazolvány első
oldalára kerülő szerv
megnevezése
Az igazolvány
hátoldalára kerülő
kódszám
Szerv megnevezése
2.KATASZTRÓFAVÉDELEM500.BM OKF központi szervek
3.501.BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
4.502.Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
5.505.Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6.510.Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7.511.Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.512.Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9.513.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10.514.Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11.515.Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
12.516.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
13.517.Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
14.518.Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
15.519.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[43]
ABC
16.520.Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
17.521.Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
18.522.Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
19.523.Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
20.524.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
21.525.Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
22.526.Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
23.527.Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
24.528.Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez[44]

7. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez[45]

8. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez[46]

A tisztjelölt szolgálati igazolványának leírása

1. A tisztjelölt szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése: Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél vagy az idegenrendészeti szervnél tisztjelölti szolgálatot teljesítő tisztjelölt esetében kék színű címsorban sötétkék, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél tisztjelölti szolgálatot teljesítő tisztjelölt esetében piros színű címsorban sötétlila felirattal ellátott holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.[47]

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tisztjelöltje esetén:

- a "rendőrség tisztjelöltje" felirat,
- a "fegyverviselésre jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult" felirat,
- arckép,
- név.

2a. Az igazolvány első oldalának adattartalma az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje esetén:[48]

a) a "rendőrség OIF tisztjelöltje" felirat,

b) a "fegyverviselésre jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult" felirat,

c) arckép,

d) név.

3. Az igazolvány első oldalának adattartalma a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tisztjelöltje esetén:

- a "katasztrófavédelem tisztjelöltje" felirat,
- a "fegyverviselésre nem jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult" felirat,
- arckép,
- név.

4. Az igazolvány hátoldalának adattartalma az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tisztjelöltje és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tisztjelöltje esetén:

- "ÉRVÉNYES:"felirat,
- sorszám,
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kibocsátó hatóság kódja:" felirat, alatta a munkáltató - 5. pont szerinti - kódszáma,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4a. Az igazolvány hátoldalának adattartalma az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje esetén:[49]

a) az "ÉRVÉNYES:" felirat,

b) sorszám,

c) az érvényesség dátuma,

d) a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,

e) a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,

f) a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

g) az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

5. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

ABC
1.Az igazolvány első oldalára kerülő szerv megnevezéseAz igazolvány hátoldalára kerülő kódszámSzerv megnevezése
2.RENDŐRSÉG200.ORFK központi szervek
3.KATASZTRÓFAVÉDELEM500.BM OKF központi szervek

9. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez[50]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[2] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[3] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[4] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[5] Beiktatta a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 54. §-a. A módosító jogszabály az 1. § (1) bekezdését rendelte kiegészíteni e) ponttal, de a jogalkotói szándék vélhetően az 1. § kiegészítésére irányult. Hatályos 2015.07.01.

[6] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[7] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[8] Módosította a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[9] Megállapította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[10] Megállapította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 55. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[11] Módosította a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 46. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § c) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[13] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[14] Módosította a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.07.17.

[15] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[16] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[17] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § d) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[19] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[20] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[21] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[22] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[23] Módosította az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[25] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[26] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[27] Módosította az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[28] Beiktatta a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[29] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése c) és e) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[30] Módosította az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 46. § (2) bekezdése c)-d) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[31] Megállapította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 57. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[32] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[33] Megállapította az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.12.

[34] Hatályon kívül helyezte a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § e) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[35] Beiktatta az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.12.

[36] Beiktatta a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 58. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[37] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 21. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[38] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.07.01.

[39] Megállapította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 59. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2015.07.01.

[40] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[41] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 22. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[42] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[43] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § f) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § f) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[46] Beiktatta a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 46. § (6) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[47] Megállapította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 4. §-a (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.12.19.

[48] Beiktatta a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 4. §-a (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.12.19.

[49] Beiktatta a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 4. §-a (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.12.19.

[50] Hatályon kívül helyezte a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelet 15. § f) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

Tartalomjegyzék