477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3-6. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere kötelező igénybevételének megszüntetésével kapcsolatos feladatátadással összefüggő rendelkezések

1. § (1) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által 2021. december 31. napjáig végzett, a kormányzati ügyiratkezelő érkeztető rendszer igénybevételére kötelezett átvevő szervekhez (a továbbiakban: átvevő szervek) átkerülő feladatok ellátásában érintett szervezeti egységeinél vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási jogviszonya - a feladat átkerülésének időpontját követő hónap első napjától - a feladatátadás miatt bekövetkező jogállásváltozásra tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/F. § (1) bekezdése alapján az átvevő szervnél foglalkoztatottakra irányadó jogállási törvény szerinti jogviszonnyá alakul át az Áht. 11/F. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) A munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a tanulmányi szerződés, valamint a munkabérelőleg vonatkozásában a jogok és kötelezettségek az átvevő szervekre szállnak át.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (1)-(3) és (5) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § és a 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer: az iratkezelés e rendeletben meghatározott egyes fázisainak elvégzésére irányuló szolgáltatások, informatikai, technológiai és személyi feltételek összessége, amelyben a Kormány által arra kijelölt működtető szerv és szolgáltató biztosítja az elektronikus kapcsolattartást, valamint a Közszolgáltatási e-címregisztert."

(2) Az R1. 2. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"29a. Közszolgáltatási e-címregiszter: az 1. mellékletében felsorolt, valamint az e-Papírban érintett szervek részére biztosítja a hivatali kapun keresztül történő küldés során a szervezeti egység szintű címezhetőséget;"

(3) Az R1. 38/D. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül tévesen érkezett küldeményt a fogadó szerv a címzettnek elektronikus úton haladéktalanul átadja és az átadásról a feladót haladéktalanul értesíti. Ha a tévesen továbbított küldeményről a címzett nem állapítható meg vagy a címzett nem az 1. mellékletben felsorolt szerv, a fogadó szerv a feladót erről a tényről haladéktalanul értesíti és a küldeményt az iratkezelő rendszerből törli."

(4) Az R1.a következő 70/A. §-sal egészül ki:

"70/A. § (1) Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr. 4.) hatálybalépését követően az érkeztető rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szerv az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerével kapcsolatos szolgáltatást - a Kormány által meghatározott ütemterv szerint - 2021. augusztus 31. és 2021. december 31. között fokozatosan megszünteti.

(2) A Módr. 4. hatálybalépését követően az 1. mellékletben meghatározott szerv az érkeztető rendszerrel kapcsolatos szolgáltatást a Kormány által meghatározott ütemterv szerinti időpontig, de legkésőbb 2021. december 31-ig veszi igénybe.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt közfeladatot ellátó szerv a 2022. évi iratkezelési szabályzatot az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere kötelező igénybevételének megszüntetésére tekintettel 2021. december 31-ig készíti el."

(5) Az R1. a következő 70/B. §-sal egészül ki:

"70/B. § Az érkeztetési nyilvántartás 2021. évi érkeztetési adatait az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszert működtető szerv - mint e tekintetben az érkeztető rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szerv jogutódja - 2022. december 31-ig tárolja."

4. § Az R1.

a) 38/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "érkeztető rendszere (a továbbiakban: érkeztető rendszer) biztosítja" szövegrész helyébe az "érkeztető rendszere (a továbbiakban: érkeztető rendszer) - az 1. mellékletben meghatározott szerv kérelmére - biztosítja" szöveg,

b) 1. melléklete címében a "rendszer érkeztető rendszerébe bevont" szövegrész helyébe a "rendszerének igénybevételét kérelmező" szöveg

lép.

5. § Az R1.

a) 68/A. § (1) bekezdésében az "érkeztető rendszer" szövegrész helyébe az "egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer a Közszolgáltatási e-címregiszter" szöveg,

b) 1. melléklete címében a "rendszerének igénybevételét kérelmező" szövegrész helyébe a "rendszerbe bevont" szöveg,

c) 2. melléklete címében a "rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető küldemények, hiteles elektronikus dokumentum előállítása körébe nem tartozó iratok" szövegrész helyébe a "rendszerben nem továbbítható küldemények" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R1.

a) 27. § (2) bekezdésében az "- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerében történő érkeztetés kivételével -" szövegrész,

b) 38/A. § (1) bekezdés a) pontja,

c) 38/B. és 38/C. §-a,

d) 38/D. § (1) bekezdése,

e) 38/D. § (2)-(4) bekezdése,

f) 38/E. és 38/F. §-a,

g) 68/A. § (2) és (3) bekezdése.

7. § Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 63. pontja.

8. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 9. §-sal egészük ki:

"9. § A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött - az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó - szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről."

9. § Hatályát veszti az R2. 6. § (3) bekezdése.

10. § Hatályát veszti az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (1) bekezdés b) pontja.

11. § Hatályát veszti a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 12. sora.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére