Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) A támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 6.3. pontjától eltérően a Kvtv. 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére kell teljesíteni.

(3) A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti - kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított - adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatást két egyenlő részletben - a szükséges támogatási összeg ismeretében -, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani.

(5) A Kvtv. rendelkezéseitől eltérően a (2) bekezdés szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(6) A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő - a Korm. rendelet 3. §-a szerinti adózó esetében a 2021. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell elszámolni.

(7) Ha a (6) bekezdés szerint elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a (3) bekezdés szerint igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 61. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 62. pontja alapján a 3. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 62. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 62. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.