512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel a kiállító saját kezű aláírására vagy egyéb biometriai jellemzőjére egyértelműen visszavezethető elektronikus aláírással történő dokumentum hitelesítési szolgáltatás csak olyan informatikai rendszeren és bizalmi szolgáltatáson keresztül nyújtható, amely

a) garantálja az aláírandó dokumentum teljes tartalmának hiteles megjelenítését és lehetőséget biztosít az aláíró számára a dokumentum tartalmának hiánytalan megismerésére,

b) garantálja a kézi aláírásra visszavezethető adatok és biometriai információk titkosított tárolását olyan módon, hogy ezen adatok és információk megismerésére csak szabályozott körülmények között, védett és zárt környezetben kerülhessen sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést,

c) garantálja a hitelesített dokumentumnak a kézi aláírásra visszavezethető adatoktól és biometriai információktól való elválaszthatatlanságát,

d) a hitelesített dokumentumot, valamint a kézi aláírásra visszavezethető adatokat és biometriai információkat a titkosító és lenyomatképző algoritmusok avulása ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, digitális archívumba helyezi felülhitelesítésre és archiválásra alkalmas módon,

e) olyan eszközöket használ a kézi aláírásra visszavezethető adatok és biometriai információk rögzítésére, amely lehetővé teszi ezen adatok és információk igazságügyi írásszakértői felhasználását kézeredet-azonosítási eljárásban,

f) biztonságos, üzemeltető szervezete akkreditált független tanúsító szervezet által tanúsított információbiztonság-irányítási rendszerrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést elektronikus aláírási rendszerek, digitális archiválást végző alkalmazások, valamint zárt elektronikus információs rendszerek tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A tanúsító szervezet által lefolytatott tanúsítási eljárásnak meg kell felelnie a 4. mellékletben foglalt feltételeknek."

2. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 32/A. alcímmel egészül ki:

"32/A. Aláírásminta-alapú dokumentum hitelesítéssel összefüggő feladatok

57/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/J. § (1) bekezdésében meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálatokon az ügyfél aláírásának felvétele - a (2) bekezdés, valamint az 57/B. § kivételével - aláírópad útján is történhet.

(2) A kormányablakban a 12. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések - ha annak technikai feltételei fennállnak, és az ügyfél nem élt a Khtv. 20/J. § (6) bekezdése szerinti jogával, valamint a Khtv. 20/J. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével - kizárólag a Khtv. 20/J. § (1) bekezdésében meghatározott aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján használhatóak.

57/B. § (1) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásminta és az aláírópadon az ügyfél aláírásának összevetésekor az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatai egyezőségének vizsgálata történik. Ha az ügyfél aláírópadon tett aláírásának sajátosságai megegyeznek a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásmintáival, abban az esetben az aláírás hitelessége, valódisága megállapítható, és elhelyezhető az eljáráshoz kapcsolódó iraton. Az irat a kézi aláírásra visszavezethető adatokkal együtt, a titkosító és lenyomatképző algoritmusok gyengülése ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, digitális archívumba kerül.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás sikertelen, az ügyfél - ha az azonosítása hitelt érdemlően megtörtént - kérheti, hogy a nyilvántartásba új aláírásminta kerüljön felvételre.

57/C. § (1) Ha a Khtv. 20/J. § (5) bekezdése szerinti dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolás kiállítására kerül sor, az igazolást az ügyfél kérelmével együtt legalább minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített elektronikus időbélyegzővel kell ellátni. Az ügyfél által aláírt dokumentummal elválaszthatatlan formában összerendelt, a kézeredet-azonosítási eljárásra alkalmas, kézi aláírásra visszavezethető adatokat olyan formában kell tárolni, amely kizárja a Khtv. 20/O. § (1) bekezdésében előírt célokon kívüli bármilyen formában történő megismerhetőségüket és felhasználhatóságukat. A kézi aláírásra visszavezethető adatok megismerésére a Khtv. 20/O. § (1) bekezdése szerinti célok esetében csak szabályozott körülmények között, védett és zárt infrastruktúrában kerülhet sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést.

(2) Az aláírópad használatával benyújtott elektronikus dokumentum benyújtásáról az ügyfél az elektronikus tárhelyére vagy az általa megadott elektronikus levelezési címre átvételi elismervényt kap.

57/D. § (1) A Kormány a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás, valamint az ezzel összefüggő adattovábbítási nyilvántartás vezetésére Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó informatikai rendszert nem szükséges az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 16/A. §-a szerinti követelményeknek megfeleltetni."

4. § Az R2. a 2. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A 16/A. § (2) bekezdése által előírt tanúsítási eljárásnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:

1. A tanúsító szervezet a tanúsítványát független akkreditált vizsgáló laboratórium által kiadott értékelési jelentés alapulvételével, valamely - informatikai termékek és rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó - szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való megfelelés alapján állítja ki.

2. A tanúsítási eljárásban igazságügyi írásszakértői szakvéleménnyel kell alátámasztani a kézi aláírásra visszavezethető adatok és biometriai információk rögzítésére használt eszközök és alkalmazás komponensek kézeredet-azonosítási eljárásban való felhasználhatóságát.

3. A tanúsítási eljárásban figyelembe kell venni az elektronikus aláírórendszerekre, adatmegőrzési rendszerekre, bizalmi szolgáltatásokra, valamint biztonsági funkciókat megvalósító rendszerekre vonatkozó irányadó európai szabványok releváns követelményeit.

4. A tanúsítási eljárásban külső és belső sérülékenység vizsgálatot kell végezni.

5. A tanúsított rendszer, illetve szolgáltatás akkor felel meg a zártsági és biztonsági elvárásoknak, ha

5.1. a kézi aláírásra visszavezethető adatokat és biometriai információkat olyan módon kezeli, hogy azok mind létrehozáskor, mind a teljes életciklusuk alatt - figyelembe véve az algoritmusok avulási lehetőségeit is - sértetlenek, mindenkor üzemszerűen elérhetőek maradnak és védettek a nyilvánosságra kerüléstől;

5.2. megfelelő szintű, fizikailag védett környezetben üzemeltetett;

5.3. elemei azonosíthatóak és dokumentáltak;

5.4. üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek;

5.5. változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg;

5.6. végfelhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind pedig infrastruktúra szinten szabályozott, dokumentált, a kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek;

5.7. vírus és más rosszindulatú programok elleni védelme biztosított;

5.8. az aláírás létrehozásához használt fokozott biztonságú elektronikus bélyegző minősített tanúsítványon alapul, és a kapcsolódó aláíró kulcs tárolása hardveresen, nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező aláírás-létrehozó eszközben történik;

5.9. adatkommunikációs és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek annak érdekében, hogy az adatkommunikáció bizalmassága, sértetlensége és hitelessége biztosítható legyen;

5.10. a kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység naplózása megvalósul, a naplófájlok sérthetetlensége biztosított és a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak;

5.11. üzemeltetésében és használatában részt vevő személyek rendszeres biztonságtudatossági oktatáson vesznek részt, valamint a szervezet dolgozóinak munkaügyi szabályozása megfelel a biztonsági előírásoknak."

2. melléklet az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján intézendő ügytípusok

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása

3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása

4. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

5. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

6. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

7. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

8. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

9. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

10. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

11. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

12. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására

13. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

14. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére

15. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

16. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem

17. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

18. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

19. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

20. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

21. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

22. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

23. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

24. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

25. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

26. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása

27. Családi otthonteremtési kedvezményhez, otthonteremtési kamattámogatáshoz vagy adó-visszatérítési támogatáshoz hatósági bizonyítvány igénylése

28. Az első sikeres nyelvvizsga díjának támogatása iránti kérelem továbbítása

29. Babaváró kölcsönhöz hatósági bizonyítvány (TB jogviszony igazolás) igénylése

30. Magánszemély adatszolgáltatási kérelme az egészségbiztosítás közhiteles nyilvántartásából

31. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

32. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem"

Tartalomjegyzék