524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt muzeális minősítő szervezet (a továbbiakban: muzeális minősítő szervezet) által kiadott muzeális jármű-igazolás, továbbá a közlekedési hatóság által a muzeális jellegű járműhöz kiadott "Műszaki Adatlap" alapján a közlekedési igazgatási hatóság adja ki."

2. § Az R1. 101. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha]

"e) a muzeális minősítő szervezet a muzeális jellegű jármű muzeális jármű-igazolása visszavonásáról vagy a muzeális jelleg megszűnéséről értesíti,"

3. § Az R1. 109. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:)

"d) az üzembentartó adott járműre vonatkozó - későbbi muzeális jellegű járműként történő üzemeltetéséről szóló, a muzeális minősítő szervezet által ellenjegyzett - nyilatkozata,"

(esetén.)

4. § Az R1.

a) 103. § (1) bekezdés a) pontjában a "101. § (1) bekezdés e), f) és h) pontja" szövegrész helyébe a "101. § (1) bekezdés f) és h) pontja" szöveg,

b) 103. § (1) bekezdés f) pontjában a "101. § (1) bekezdés k) és l) pontja" szövegrész helyébe a "101. § (1) bekezdés e), k) és l) pontja" szöveg

lép.

2. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

5. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni. Az időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető."

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése a következő 29. és 30. pontokkal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"29. a muzeális jellegű járművek minősítési szabályainak jóváhagyása; továbbá

30. a muzeális minősítő szervezet, valamint a muzeális jellegű járművekre vonatkozó szabályozás kidolgozására, kiadására jogosult szerv tekintetében a felügyeleti jogkör gyakorlása"

(során.)

7. § Az R2. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/B. § A Kormány muzeális minősítő szervezetként a Magyar Autóklubot jelöli ki. A muzeális jellegű járművekre vonatkozó szakmai szabályok kidolgozására, kiadására, valamint a muzeális járművek tekintetében a nyilvántartás vezetésére jogosult szervezetként, a muzeális minősítő rendszer működtetőjeként a Kormány a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t jelöli ki."

4. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 511/2017. Korm. rendelet) a követő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Muzeális jellegű járművek minősítési eljárása

16/B. § E rendelet alkalmazásában

a) eredeti állapot: a járműegyed műszaki felépítésére vonatkozó összes jellemző, amely megegyezik a jármű egyedgyártási időszakára jellemző állapottal,

b) gyártási év: a vizsgált járműegyed gyártó általi gyártásbefejezésének naptári éve,

c) módosítás: minden olyan beavatkozás, amelynek eredményeként a vizsgált jármű állapota eltér az eredeti állapotától,

d) muzeális jármű-igazolás: a muzeális minősítő szervezet által kiállított hiteles dokumentum, amely tartalmazza az eljárás eredményét,

e) muzeális járműszakértő: olyan személy, aki a 16/K. § (2) bekezdése alapján muzeális járműszakértői tevékenységet folytathat,

f) muzeális jellegű jármű gyártója: olyan szervezet vagy személy, aki a vizsgált járművet eredeti állapotában elkészítette,

g) típusleírás: a járműegyed típus eredeti állapotára vonatkozó teljes műszaki leírás,

h) muzeális jellegű jármű: az a jármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak vagy legalább 360 hónapja gyártottak, amennyiben igazolható a gyártási év hónapja, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították.

16/C. § (1) A jármű muzeális jellegének megállapítását, kategóriába sorolását, a muzeális járműszakértők képzését és vizsgáztatását, a muzeális minősítéssel összefüggő nyilvántartásokat az e fejezetben meghatározott módon és eltéréssel kell végezni.

(2) A muzeális jellegű járművet a gyártás során felhasznált anyagok és a gyártás során alkalmazott gyártástechnológiák ismerete alapján az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:

a) eredeti: az olyan jármű, amelyet eredeti állapotának megfelelően őriztek meg,

b) felújított: az olyan jármű, amelyet az eredeti állapot helyreállítása érdekében, a gyártás során felhasznált anyagoknak megfelelő anyagtípusok felhasználásával és a gyártás során alkalmazott gyártástechnológiák által biztosított eredménnyel egyező módon javítottak vagy restauráltak.

(3) A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgált jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben

a) gyártási éve a minősítés évét legalább 30 naptári évvel megelőzi vagy a minősítés évének hónapját legalább 360 hónappal megelőzi, amennyiben igazolható a gyártási év hónapja, és valamely kategóriába sorolható,

b) eredeti állapotát nem változtatták meg a (4) bekezdés előírásaiba ütköző módon, továbbá

c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.

(4) A muzeális minősítő vizsgálat keretében nem minősíthető muzeális jellegűnek a jármű, amennyiben lényegesen módosításra került, azaz a jármű fő egységei - beleértve a hajtómotort, alvázat (motorkerékpár vázat, önhordó karosszériát), nyomatékváltót, kormányberendezést, első felfüggesztést, hátsó felfüggesztést, karosszériát - úgy kerültek megváltoztatásra, hogy a javítás során nem követték a járműegyed eredeti állapotával megegyező méreteket és anyagtípusokat.

(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelmény teljesítése érdekében a járműre pótlólag felszerelt vagy kiegészítő világító- és fényjelző berendezéseket, valamint a mozgássérültek általi vezethetőséget biztosító, előzetes átalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását nem igénylő módosításokat.

16/D. § (1) A muzeális minősítő szervezet a járművek muzeális minősítését a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) által - a Magyar Autóklub mint muzeális minősítő szervezet, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége bevonásával - kidolgozott és a közlekedési hatóság által jóváhagyott, a muzeális minősítés részletes szabályait meghatározó szabályzat (a továbbiakban: muzeális minősítő szabályzat) alapján végzi.

(2) A muzeális minősítő szabályzat tartalmazza:

a) a muzeális minősítő vizsgálat részletes vizsgálati - beleértve a kategóriákba sorolás feltételeit is - és a minősítés technológiai rendjét,

b) a muzeális minősítő vizsgálat eljárási és adminisztratív szabályait, ügyvitelét, módszereit, továbbá az eljárás során alkalmazandó formanyomtatványokat,

c) a muzeális minősítő vizsgálat során figyelembe vett típusleírások kiadásának rendjét,

d) a muzeális minősítés kérelmezője által fizetendő minősítési díjat,

e) a muzeális járműszakértők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos részletes szabályokat, valamint

f) a minősítés visszavonásának rendjét.

(3) A muzeális minősítés kérelmezője által fizetendő minősítési díjat a tevékenységgel összefüggő, a muzeális szervezet, valamint az eljárásban közreműködő szervezetek részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés tekintetében közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi - e körben csak a muzeális minősítő szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek költségei, vehetők figyelembe - és dologi költségek - ideértve például a műszaki vizsgálóállomás üzemeltetési költségeit, értékcsökkenését, egyéb kapcsolódó dologi kiadást -, a tárgyévet megelőző év tényleges költségei, kiadásai alapján, úgy, hogy a költségeket az egy minősítő vizsgálatra fordított idő és az éves működési idő arányában kell felosztani.

(5) A (3) bekezdés szerinti közvetett költséget a muzeális minősítős szervezet számviteli politikája szerint kell meghatározni. Amennyiben a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(6) A muzeális minősítés során közreműködő szervezetek részéről felmerült költségeket a (4)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni.

(7) A muzeális minősítő szabályzat - a közlekedési hatóság általi - jóváhagyását megelőzően az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteket véleményezési jog illeti meg.

(8) A közlekedési hatóság a muzeális minősítés kérelmezője által fizetendő minősítési díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (3)-(6) bekezdésben foglaltaknak.

(9) A muzeális minősítő szervezet a (2) bekezdés szerinti muzeális minősítő szabályzatban megállapított díjakat a honlapján közzéteszi.

(10) Muzeális minősítés esetén - a 16/J. § (3) bekezdése szerinti forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatért járó díj kivételével - a Magyar Autóklub a minősítés díjának 30%-ára, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a minősítési díj 25%-ára, a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége a minősítési díj 25%-ára, a KTI Nonprofit Kft. a minősítési díj 20%-ára jogosult. A 16/J. § (3) bekezdése szerinti forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatért járó díj - a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - a Magyar Autóklubot illeti.

(11) A kérelmező által a muzeális minősítő szervezet részére befizetett minősítési díj (10) bekezdés szerint megosztott részét a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig átutalja az érintett szervezetek részére.

(12) A KTI Nonprofit Kft. a muzeális minősítési díjból számára átutalt összeget a muzeális minősítő rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetére, ezen belül különösen a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott állami feladatai költségfedezetére fordítja.

16/E. § (1) A muzeális minősítő vizsgálatot kezdeményező kérelmezőnek a bemutatott jármű tulajdonjogát igazolnia kell.

(2) A minősítés a kérelmező kérelmében meghatározott kategóriájú minősítésre történik. A kérelemben nyilatkozni kell a jármű forgalomba helyezésére irányuló szándékról is.

(3) A minősítő vizsgálatért vizsgálati díjat kell fizetni.

(4) A minősítő vizsgálatot a muzeális minősítő szervezet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége közreműködésével - a muzeális szabályzatban foglaltak szerint - végzi.

(5) A muzeális minősítő vizsgálat során a muzeális járműszakértő

a) nem vehet részt olyan jármű muzeális minősítő vizsgálatában, amely saját vagy közvetlen hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van, vagy amely jármű javításában, muzeális minősítő vizsgálatra történő felkészítésében közreműködött, továbbá

b) díjazása nem kapcsolódhat az adott muzeális minősítő vizsgálat eredményéhez.

(6) A muzeális minősítő szervezet a jármű minősítését a muzeális minősítő szervezet által a hivatalos honlapján előzetesen közzétett típusleírások, valamint a muzeális minősítő szabályzatban foglaltak alapján végzi. Ha a minősíteni kért jármű típusáról nem tettek közzé muzeális típusleírást, az ilyen járműtípusba tartozó jármű muzeális eredetiséget alátámasztó, a járműre, a jármű egyedi azonosítóira (ideértve alvázszámot, motorszámot), a járműbe beépített alkatrészekre, gyártási anyagokra és az alkalmazott technológiára vonatkozó, rendelkezésre álló dokumentumokat (a továbbiakban: hiteles gyártói igazolások) a kérelemhez elektronikus formában mellékelni kell és a jármű minősítésénél be kell mutatni.

(7) A Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: F.I.V.A.) külföldi nemzeti képviselő szervezete által kiállított minősítéssel rendelkező jármű tulajdonosa a nevére kiállított eredeti igazolás, okmányok (a továbbiakban: külföldi F.I.V.A. igazolás) birtokában a kérelmező kérheti, hogy a muzeális minősítő vizsgálat során a F.I.V.A. igazolás is kerüljön figyelembevételre és a muzeális minősítő szervezet tekintsen el a hiteles gyártói igazolások mellékelésétől. A kérelemhez mellékelni kell a F.I.V.A. igazolást és a hiteles fordítását.

(8) A F.I.V.A. hazai nemzeti képviselő szervezete által kiállított minősítéssel rendelkező jármű tulajdonosa a nevére kiállított eredeti igazolás, okmányok (a továbbiakban: hazai F.I.V.A. igazolás) birtokában kérheti, hogy a muzeális minősítő vizsgálat során a hazai F.I.V.A. igazolás is kerüljön figyelembevételre a F.I.V.A. hazai nemzeti képviselő szervezete által biztosított hiteles gyártói igazolások, dokumentumok mellékelésével.

16/F. § (1) Ha a muzeális minősítő vizsgálaton a jármű megfelel a 16/C. § (3) bekezdés a)-c) pontjában megfogalmazott követelményeknek, a vizsgálat sikeres. Sikeres vizsgálat esetén a muzeális minősítő szervezet muzeális jármű-igazolást állít ki.

(2) A muzeális jellegűnek minősített járművet a muzeális minősítő szervezet regisztrációs táblával látja el, továbbá intézkedik a jármű KTI Nonprofit Kft. által vezetett nyilvántartásba vétele iránt.

(3) Ha a muzeális minősítő vizsgálaton a jármű nem felel meg a 16/C. § (3) bekezdés a)-c) pontjában megfogalmazott követelményeknek, a vizsgálat eredménye sikertelen.

(4) Ha a muzeális minősítő szervezet utólag megállapítja, hogy nem álltak fenn a muzeális minősítés feltételei, haladéktalanul intézkedik a muzeális jármű-igazolás visszavonása iránt, erről a visszavonást követően 8 napon belül értesíti a forgalomból kivonásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közlekedési igazgatási hatóságot.

16/G. § (1) A közlekedési hatóság felügyeleti jogkörében - a KTI Nonprofit Kft. közreműködésével - ellenőrzi, hogy a muzeális minősítő szervezet a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, valamint a muzeális minősítő szabályzatban foglaltak szerint végzi-e.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a muzeális minősítő szervezet tevékenységét nem a jogszabályi, illetve a muzeális minősítő szabályzatban foglaltaknak megfelelően végzi, a közlekedési hatóság írásban határidő tűzésével felszólítja a muzeális minősítő szervezetet a megállapított hiányosságok megszüntetésére, a muzeális járműszakértői tevékenységtől az érintett személyt maximum két évre eltilthatja.

16/H. § (1) A közlekedési hatóság felügyeleti jogkörében ellenőrzi, hogy a KTI Nonprofit Kft. tevékenysége megfelel-e a jogszabályi rendelkezésekben, valamint a muzeális minősítő szabályzatban foglaltaknak.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a KTI Nonprofit Kft. tevékenységét nem megfelelően végzi, a közlekedési hatóság írásban határidő tűzésével felszólítja a megállapított hiányosságok megszüntetésére.

16/I. § (1) A KTI Nonprofit Kft. - a muzeális minősítő szervezet által átadott adatok alapján - muzeális járművekről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a vizsgálatra jelentkezett, de sikertelen vizsgát tett járművek esetén:

aa) a minősíteni kért járműazonosító és műszaki adatait,

ab) a kérelemben megjelölt kategóriát,

ac) a muzeális minősítő vizsgálat időpontját és az azt lefolytató minősítő állomást,

ad) a vizsgálat eredményét,

b) a vizsgálatra jelentkezett, sikeres vizsgát tett járművek esetén:

ba) az a) pont szerinti adatokat,

bb) a muzeális jármű-igazolás számát, időbeli hatályának lejártát,

bc) tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonos tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettsége teljesítésének időpontját,

c) muzeális jármű-igazolás visszavonása esetén:

ca) az a) pont és a b) pont bb) alpontja szerinti adatokat,

cb) a muzeális jármű-igazolás visszavonásának időpontját,

d) számviteli bizonylatok adatait, valamint

e) a jármű egyértelmű beazonosíthatóságát és állapotának megítélhetőségét biztosító digitális fényképfelvételeket,

f) a kérelmező által csatolt dokumentumok (ideértve a gyártói igazolások, F.I.V.A. igazolás) elektronikus másolatát.

(2) A jármű tulajdonjogában beálló változást a muzeális jármű új tulajdonosa a változás időpontját követő tizenöt napon belül bejelenti a muzeális minősítő szervezetnek, egyúttal nyilatkozik a jármű használati jellegéről, céljáról.

(3) A muzeális minősítő szervezet a KTI Nonprofit Kft.-nek az (1) bekezdésben felsorolt adatokat - azok sérülésmentes továbbítását biztosító közvetlen adattovábbítást lehetővé tevő adatátviteli kapcsolaton keresztül - a vizsgálatot követő 3 napon belül megküldi.

(4) A KTI Nonprofit Kft. által vezetett nyilvántartásból a közlekedési hatóság a feladatai ellátáshoz szükséges adatokat közvetlen adathozzáféréssel átveheti.

16/J. § (1) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése - a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett - abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű az eredeti, gyári műszaki jellemzői miatt nem felel meg az MR.-ben a jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek.

(2) A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezésére irányuló engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.

(3) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési hatósági eljárásban közreműködő muzeális minősítő szervezet vizsgálóállomásán végezhető el.

(4) A muzeális jármű-igazolás valamint a muzeális jellegű járműhöz kiadott - az (1) bekezdés szerinti esetleges korlátozásokat is tartalmazó - "Műszaki Adatlap" alapján a közlekedési igazgatási hatóság a járművet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet szerinti hatósági engedéllyel és jelzéssel látja el.

(5) A muzeális jellegű jármű műszaki alkalmasságának időbeli hatályát a muzeális minősítő vizsgálat során a forgalomban való részvétel feltételeként meghatározott korlátozások és a jármű fajtához e rendeletben meghatározottak alapulvételével kell megállapítani, de nem haladhatja meg az 5 évet.

16/K. § (1) Muzeális járműszakértői tevékenységet a 16/E. § (4) bekezdése szerinti szervezet által delegált és jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(2) Muzeális járműszakértői tevékenységet olyan személy folytathat, aki

a) nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, és

b) az e rendelet szerinti képzési, továbbképzési követelményeket teljesítette és sikeres vizsgát tett.

(3) A muzeális járműszakértők képzése alaptanfolyamon, továbbképzése továbbképző tanfolyamon (a továbbiakban e fejezetben együtt: tanfolyam) történik. A tanfolyamok szervezéséért, valamint a képzés és vizsgáztatás feltételeinek biztosításáért a KTI Nonprofit Kft. felelős. A képzéshez az oktatási anyagot és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket a KTI Nonprofit Kft. biztosítja. A képzési programot és a vizsgatételeket a KTI Nonprofit Kft. állítja össze. A képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a KTI Nonprofit Kft. által kidolgozott oktatási dokumentáció tartalmazza.

(4) Az alaptanfolyamra és az azt követő vizsgára jelentkezés a KTI Nonprofit Kft.-hez benyújtott kérelemmel történik. A tanfolyami képzés és az alaptanfolyamot követő vizsga díjköteles, a díjak megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg történik. A KTI Nonprofit Kft. a képzés és a vizsga időpontjáról a jelentkezőt tájékoztatja.

(5) A jelentkezési laphoz csatolni kell az e rendelet szerinti feltételek teljesítését igazoló okiratok hiteles másolatát.

(6) Az alaptanfolyamon részt vevő az ott elsajátított ismeretekből írásbeli vizsgát tesz. A muzeális járműszakértői alaptanfolyamot végzett és eredményes vizsgát tett személy részére a vizsgát követő 15 napon belül a KTI Nonprofit Kft. tanúsítványt állít ki.

(7) A muzeális járműszakértői vizsgával rendelkező kétévente legalább egy alkalommal továbbképző tanfolyamon vesz részt. A továbbképző tanfolyamra a KTI Nonprofit Kft.-nél kell jelentkezni. A továbbképzésre e rendelet alaptanfolyamra vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a továbbképzés nem vizsgaköteles."

9. § Az 511/2017. Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelettel megállapított 16/K. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 2022. június 30. napját követően kell teljesíteni."

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6-9. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére