652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi irányítás egyes veszélyhelyzeti szabályairól, továbbá a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti városi intézmény, az országos társgyógyintézet, valamint az irányító jogkörrel rendelkező egészségügyi intézmény által irányított egészségügyi intézmény (a továbbiakban együtt: egészségügyi intézmény) tekintetében az Eütv. szerinti irányító megyei intézmény, az országos gyógyintézet, illetve az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmény (a továbbiakban együtt: irányító intézmény) vezetője a (3) és (5)-(9) bekezdés szerint gyakorolja a kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyását.

(2) Nem tartozik a kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyásának kötelezettsége alá

a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati munkaszerződés,

b) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerinti személyes közreműködői szerződés, valamint

c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti, részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzés alapján létrejövő szerződés,

d) az 5 000 000 forint szerződési értéket el nem érő kötelezettségvállalás.

(3) Az egészségügyi intézmény saját hatáskörben jogosult a (2) bekezdés szerinti kötelezettséget vállalni.

(4) Az egészségügyi intézmény értékhatártól függetlenül előzetes jóváhagyás nélkül jogosult kötelezettséget vállalni a következő tárgykörökben:

a) jogszabályi kötelezettség alapján megkötendő szerződések;

b) közüzemi szolgáltatási-szerződési kötelezettség tárgyú szerződések;

c) vis maior helyzetben megkötendő szerződések, ha erről az irányító intézmény vezetőjét haladéktalanul értesítette.

(5) Az egészségügyi intézmény értékhatártól függetlenül kizárólag előzetes jóváhagyást követően jogosult kötelezettséget vállalni a következő tárgykörökben:

a) a 24 hónapot meghaladó, illetve határozatlan időtartamú kötelezettségvállalások, beleértve azt is, ha a kötelezettségvállalás időtartama a jogviszony módosításával haladja meg a 24 hónapot,

b) jogi szolgáltatás igénybevételére irányuló kötelezettségvállalások.

(6) Az egészségügyi intézmény tervezett kötelezettségvállalásait az irányító intézmény vezetője egészségügyi szakmai, pénzügyi és jogi-közbeszerzési szempontok alapján vizsgálja.

(7) Ha a kötelezettségvállalás értéke eléri vagy meghaladja az 5 000 000 forintot, vagy ha a kötelezettségvállalás az (5) bekezdés hatálya alá tartozik, az egészségügyi intézmény a kötelezettségvállalást megelőzően 10 munkanappal megküldi a dokumentumokat az irányító intézmény vezetőjének. A kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyására 10 munkanap áll rendelkezésre, azzal, hogy az irányító intézmény vezetője indokolt esetben a határidőt 5 munkanappal meghosszabbíthatja. Az irányító intézmény vezetője által meghatározott hiánypótlás időtartama a határidőbe nem számít bele. Ha az irányító intézmény vezetője a fenti határidőn belül nem dönt a kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyásáról, az egészségügyi intézmény jogosult saját hatáskörben kötelezettséget vállalni.

(8) A kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyásáról szóló döntés a betegellátás biztonságát nem veszélyeztetheti.

(9) Az irányító intézmény vezetője a kötelezettségvállalásra vonatkozó előzetes jóváhagyás megtagadásáról annak indokával haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjét.

2. § Az 1. § (2)-(8) bekezdése szabályait kell alkalmazni - az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként működő klinikai központ (a továbbiakban: klinikai központ) kivételével - az irányító megyei intézmény, a megyei intézmény, az irányító jogkörrel rendelkező egészségügyi intézmény és az országos gyógyintézet kötelezettségvállalásai előzetes jóváhagyására is, azzal, hogy az előzetes jóváhagyás jogát az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv gyakorolja. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv az irányításáért felelős minisztert értesíti az előzetes jóváhagyás megtagadásáról és annak indokairól.

3. § (1) Ha az egészségügyi intézmény, az irányító intézmény és a megyei intézmény (ide nem értve a klinikai központot) kötelezettségvállalása az 50 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, az azt tartalmazó dokumentumot az irányító intézmény, illetve az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv útján felterjeszti az egészségügyért felelős miniszternek.

(2) Az egészségügyért felelős miniszter 3 napon belül dönt a kötelezettségvállalás jóváhagyásáról vagy elutasításáról.

(3) Ha az egészségügyért felelős miniszter a kötelezettségvállalást támogatja, a kérelmet az Operatív Törzs elé terjeszti. Az Operatív Törzs a felterjesztett kérelem támogatásáról a kérelem beérkezését követő 15 napon belül határoz.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2021. december 2-án lép hatályba.

(3) Az 5. § 2021. december 15-én lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2022. január 1-jéig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

6. § A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet] 4/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól]

"a) az Eütv. 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató tekintetében a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti személy,"

(egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.)

7. § A 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (2a) bekezdésében az "A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a 3. § (3) bekezdése szerinti vezetőjének" szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 11b. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység (a továbbiakban: a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti személynek a" szöveg,

b) 4/A. §-ában az "Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti" szövegrész helyébe az "Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök