6/2021. (II. 9.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és id) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,

a 3. és 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakképzés gyakorlati programjának szervezése és lebonyolítása a felnőttképzésről szóló törvény szerinti bejelentés alapján felnőttképzési tevékenységet folytató, akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: szakképző hely) történik."

2. § Az R.1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A 14. § (1) bekezdése szerinti szakvizsga elméleti része az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a Nemzeti Vizsgabizottság döntése alapján elektronikus módon (internet vagy egyéb informatikai módszer igénybevételével) is lefolytatható.

(2) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a 14. § (2) bekezdése szerinti gyakorlati vizsga a jelölt elsődleges képzési helyén is lefolytatható. Ebben az esetben a vizsgabizottság által meghatározott feladatok teljesítését a szakvizsgabizottság jelen lévő tagja, ennek hiányában az elsődleges képzőhely szakvizsga jellege szerinti szakvizsgával rendelkező főorvosa igazolja. A veszélyhelyzet időtartama alatt az elméleti vizsga internet igénybevételével (videokonferencia, Skype) is lebonyolítható azzal, hogy a 14. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) A 7. § (7) bekezdésétől eltérően, ha a szakképző hely akkreditációja 2020. március 11-ét követően járt le, vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, és a 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételekkel a szakképző hely továbbra is rendelkezik, akkor az akkreditáció időbeli hatálya az akkreditáció lejártát követő év végéig meghosszabbodik, és a jelöltek által eme szakképző helyeken teljesített gyakorlat a szakmai grémium által elfogadható."

2. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

3. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.2.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kötelező szintentartó továbbképzést a (7) bekezdés alapján meghatározott témakörök alapján a felnőttképzésről szóló törvény szerinti bejelentés alapján felnőttképzési tevékenységet folytató

a) egészségügyi felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) és

b) az adott szakma szerinti országos szakmai intézmények

szervezik és bonyolítják le."

4. § Az R.2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanfolyamot a felnőttképzésről szóló törvény szerinti bejelentés alapján felnőttképzési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet szervezhet."

5. § Az R.2. 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában)

"b) személyes közreműködő esetén a személyes közreműködővel jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató"

(igazolja.)

6. § Az R.2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A távoktatás formájában megszervezett, 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, szabadon választható elméleti továbbképzések teljesítésével beszámítható továbbképzési pontok 4. § (3) bekezdése szerinti éves korlátját a 2020. és 2021. év vonatkozásában nem kell figyelembe venni."

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 15. § (1) bekezdésében a "2020. december 31-éig tehetnek szakvizsgát" szövegrész helyébe a "2022. december 31-éig tehetnek szakvizsgát" szöveg lép.

4. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

8. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Licencképzést a felnőttképzésről szóló törvény szerinti bejelentés alapján felnőttképzési tevékenységet folytató egyetemek szervezhetnek."

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék