744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 98. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az általános védelmi intézkedés keretében alkalmazott, a Gyvt. 76/B. § a) pontja szerinti ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára irányuló eljárásban a gyámhivatal - az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseken felül -

a) megkeresi az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakmai vélemény készítése érdekében, és

b) felkéri az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatot az a) pontban meghatározott szakmai véleményre alapozott elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elkészítésére."

2. § A Gyer. 105. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"d) a gyermek

da) ellátási szükségletének megállapítását,

db) ellátási szükségletét megalapozó okokat,

dc) különleges ellátási szükséglete esetén - az (1c) és (1d) bekezdésben meghatározottak szerint - az ellátási szükséglet kezdő időpontját és a megszűnés várható időpontját, és

dd) speciális ellátási szükséglete esetén a vezető tünetet és - az (1e) bekezdésben meghatározottak szerint -az ellátási szükséglet kezdő időpontját,"

3. § (1) A Gyer. 109. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekvédelmi gyám és a család- és gyermekjóléti központ javaslata, szükség esetén a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye alapján)

"g) a 105. § (1) bekezdés d) pontja szerint dönt a gyermek ellátási szükségletéről, az azt megalapozó ok vagy okok megváltozásáról vagy annak megszűnéséről, valamint az ellátási szükséglet változásának vagy megszűnésének időpontjáról a (3b)-(3d) bekezdésben meghatározottak szerint, azzal, hogy különleges ellátási szükséglet megváltozása esetén a határozatban - a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - feltünteti az ellátási szükséglet megszűnésének várható időpontját."

(2) A Gyer. 109. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Gyvt. 76/B. § b) pontja szerinti esetben a gyámhivatal a gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló eljárásban - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően -

a) megkeresi az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakmai vélemény készítése érdekében, és

b) felkéri az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatot az a) pontban meghatározott szakmai véleményre alapozott elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elkészítésére.

(8) Különleges ellátási szükségletű gyermek esetén a (3c) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gyermekvédelmi gyám, a (3c) bekezdés b) pontja szerinti esetben az otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekvédelmi szolgáltató a különleges ellátási szükséglet megszűnése várható időpontja előtt két hónappal köteles az ellátási szükséglet felülvizsgálatához szükséges igazolások beszerzése érdekében megtenni a szükséges intézkedéseket."

4. § A Gyer. a következő 178. §-sal egészül ki:

"178. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 98. § (6) bekezdését, 105. § (1) bekezdés d) pontját, 109. § (3) bekezdés g) pontját, valamint (7) és (8) bekezdését a 2022. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 19/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A befogadás érdekében a miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati Portálon és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. Ha a miniszter a kapacitás évközi emeléséről dönt, a megemelt kapacitást soron kívül teszi közzé. Ha a miniszter a közzétett kapacitás alapján befogadásról dönt, a még rendelkezésre álló kapacitást a befogadás hónapjának utolsó napjáig teszi közzé."

(2) Az Sznyr. 19/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A befogadás során kiadott előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadásának időpontjától számított két évig csatolható be az engedélyes bejegyzése és az adatmódosítás iránti kérelemhez."

7. § Az Sznyr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Adatmódosítás - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - támogatott lakhatás és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer, egyéb szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető."

8. § Az Sznyr. a következő 50/E. §-sal egészül ki:

"50/E. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 19/A. § (6) bekezdését a 2021. évben kiadott szakhatósági állásfoglalásokra is alkalmazni kell."

4. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 6/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nevelőszülő akkor felel meg a Gyvt. 54. § (1) bekezdés f) pontja szerinti képesítési előírásoknak, ha]

"b) a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte, és vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek vagy fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi."

10. § Az Nszr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Gyvt. 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a nevelőszülő és a nevelt gyermek közötti korkülönbségre vonatkozó szabálytól a nevelőszülői hálózat működtetője és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat együttes nyilatkozata alapján lehet eltérni. Az eltérés a gyermek érdekében különösen akkor indokolt, ha

a) a gyermeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozói között van olyan személy, aki a gyermek nevelését vállalná, hozzá a gyermek kötődik, de a hozzátartozó a saját családja és a gyermek anyagi veszélyeztetése nélkül csak nevelőszülőként tudja vállalni a gyermek nevelését, vagy

b) a nevelőszülő személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek életkori, illetve ellátási szükségletéből adódó feladatoknak az ellátására, és más módon nem biztosítható a gyermek megfelelő nevelőszülőnél történő elhelyezése.

(2) A Gyvt. 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, a nevelőszülő képesítésére vonatkozó rendelkezéstől a gyermek érdekében kivételesen akkor indokolt eltérni, ha a gyermeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozói között van olyan személy, aki a gyermek nevelését vállalná, hozzá a gyermek kötődik, de a hozzátartozó a saját családja és a gyermek anyagi veszélyeztetése nélkül csak nevelőszülőként tudja vállalni a gyermek nevelését. Ha a nevelőszülő nem kizárólag a saját hozzátartozójának minősülő gyermek nevelését vállalja, a nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében a képesítési előírásra vonatkozó rendelkezésektől nem lehet eltérni."

11. § (1) Az Nszr. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működtető és a nevelőszülő között a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza

a nevelőszülő]

"aa) Gyvt. 5. § t) pontja szerinti személyazonosító adatait,"

(2) Az Nszr. 11. § (1) bekezdés n) pontja a következő nd) alponttal egészül ki:

[A működtető és a nevelőszülő között a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza

a nevelőszülő és a működtető megállapodását arról, hogy]

"nd) a nevelőszülő hány férőhely erejéig fogadhatja be átmeneti gondozásra a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,"

12. § Az Nszr. a következő 34. §-sal egészül ki:

"34. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 9. §-t a gyermek gondozási helyének 2021. december 31-ét követő kijelölésekor kell alkalmazni.

(2) A működtető a keretmegállapodásnak az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és n) pont nd) alpontja szerinti módosításáról 2022. március 31-éig gondoskodik."

13. § Az Nszr. 11. § (7) bekezdésében a "bontani" szövegrész helyébe a "mondani" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az Nszr.

a) 7. §-a,

b) 17. §-a.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II. "Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen" pontjában foglalt táblázat 1. pontja az "óvodai és iskolai szociális segítő" sort követően a következő sorral egészül ki:

(MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül
szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök)
fogyatékosságügyi tanácsadó*****

Tartalomjegyzék