757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - heti 40 órában foglalkoztatott - egészségügyi szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a 36. számú melléklet tartalmazza. A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás összegét a szakdolgozónak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 7. melléklete "E" fizetési kategória szerint megállapítható összeget elérő havi bruttó munkabérének, valamint az ezzel összefüggésben keletkező közteher kifizetéséhez köteles felhasználni."

2. § Az R1. 26. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az R. 3/A. számú mellékletében szereplő, 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátásokat 1,45 szorzó alkalmazásával kell finanszírozni."

3. § Az R1. 30. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként)

"a) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből történt elbocsátást követően a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiagnózisnak megfelelő főcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve

aa) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által végzett, jogszabályban meghatározott orvosszakértői vizsgálatokat,

ab) a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást,

ac) a jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket,

ad) a fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, ha azok elvégzése a jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg,

ae) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályra gyermeke mellé felvett, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója részére végzett járóbeteg-szakellátást,

af) a 18 éven aluli gerincvelői izomsorvadásban szenvedő, génterápiás gyógyszeres kezelésben részesült gyermekek ellátását;"

4. § Az R1. 76/Z. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 2022. évre vonatkozóan a tervezett éves aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási, a járóbeteg-szakellátási, labordiagnosztikai, az önálló egynapos, az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati és a molekuláris diagnosztikai (PCR) keretet a 2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni. E bekezdésben foglaltakat a 2022. januári kifizetésektől kell alkalmazni."

5. § (1) Az R1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 28. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az R1.

a) 42. § b) pontjában az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 34. mellékletében foglalt táblázat B:20. mezőjében a "Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa, Pécs" szövegrész helyébe az "INDIT Közalapítvány" szöveg

lép.

2. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6/C. § (1) bekezdés b) pontjában a "8 millió forintot" szövegrész helyébe a "9 millió forintot" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R2. 6/C. § (5) bekezdése.

3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/C. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítványok kiállítását követő hónap 5. napjáig tájékoztatást küld a NEAK részére azokról a vállalkozásokról, amelyek részére a támogatásra való jogosultságot megítélte.

(2b) Az R. 6/C. §-a szerint működési célú támogatásban részesülő közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően vényenként 80 forint vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult abban a negyedévben, amely negyedév első hónapjában szerepel az OGYÉI (2a) bekezdés szerinti, NEAK részére megküldött tájékoztatásában."

5. Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot, továbbá a Kr. 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése szerinti emelések összegét."

12. § Az R5. 2/D. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (11) bekezdés szerinti díj kifizetéséhez járó támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3-5. § rendelkezéseit kell alkalmazni."

13. § Az R5. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. § Hatályát veszti az R5.

a) 4/A-4/F. §-a és

b) 16. melléklete.

6. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2022. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás119 596,0
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás103 946,0
Indikátorrendszer finanszírozása7 300,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen244 597,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás221,8
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 250,0
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás42 494,1
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás39 379,2
3.Fogászati ellátás összesen81 873,3
4.Otthoni szakápolás6 480,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 970,2
6.Művesekezelés27 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2022. évi béremelésének fedezete576 581,5
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése15 787,3
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen601 756,0
8.Mentés45 560,5
9.Laboratóriumi ellátás24 266,1
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás199 757,8
Kódkarbantartás4 915,9
Népegészségügy fejlesztése2 717,5
2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete3 000,0
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás7 791,6
Fekvőbeteg-szakellátás661 575,9
aktív fekvőbeteg-szakellátás558 477,5
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 573,1
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés13 597,7
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás49 514,9
10.Összevont szakellátás összesen932 273,6
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék10 281,1
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás119 659,8
ÖSSZESEN2 131 740,0

"

2. melléklet a 757/2021. (XII. 22) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2022. évre vonatkozó súlyszám és pont keret

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2021. november és 2022. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 87 232 958 152 pont. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.

2. A fekvőbeteg-szakellátás 2021. november és 2022. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 2 166 665 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.

3. A laboratóriumi ellátások 2021. november és 2022. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 9 684 542 055 pont. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) 2021. november és 2022. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 3 472 613 827 pont.

4. Az egyes ellátási formák 2022. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapFekvőbeteg-szakellátás,
Járóbeteg-szakellátás, PCR,
laboratóriumi ellátás
2021. november1/12
2021. december1/12
2022. január1/12
2022. február1/12
2022. március1/12
2022. április1/12
2022. május1/12
2022. június1/12
2022. július1/12
2022. augusztus1/12
2022. szeptember1/12
2022. október1/12

"

3. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. számú melléklete a következő 145. sorral egészül ki:

"145. nem humán-asszisztált terápiák"

4. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R5. 1. melléklet 2. pont 2.27. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.27. védőnő, családgondozó védőnő, kollegiális védőnői mentor"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére