Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,

c) a kormányrendelet szerint társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra,

d) gyógyszerárhoz nyújtott, támogatással történő gyógyszer kiszolgáltatásra jogosító szerződéssel rendelkező gyógyszertárakra, és

e)[1] a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK).

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) ATC csoport: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalomazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § 13. pontja szerinti csoport;

b)[2] célérték: a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó, naptári félévente kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszereknek e rendeletben meghatározott szempontok szerinti, az adott terápiás területen a gyógyszerek támogatással történő rendelésére vonatkozó - a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, minden ATC csoportra forintban kifejezve, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás, minden ATC csoportra forintban kifejezve - elvárt értéke;

c) DOT: a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. § t) pontja szerinti fogalom;

d)[3] orvos átlag: az orvos által normatív jogcímen felírt és a betegek által az adott naptári negyedévben kiváltott, a miniszteri rendelet szerinti ATC csoportokba tartozó kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszerek a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC csoportra forintban kifejezve;

e) preferált megoszlási mutató: a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokon belüli hatóanyagok, szakmailag elvárt, hatékony rendelési arányát jelző százalékos mutató.

3. § (1)[4] A 4-5. §-ban foglaltak szerint kihirdetett hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszerek rendelésének értékelése - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi e rendelet hatálya alá tartozó orvos esetében megtörténik, míg a 6. § szerinti juttatásban a NEAK-kal finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok (a továbbiakban együtt: háziorvos) részesülnek a háziorvosi indikátor rendszer keretében.

(2) A 4-5. § szerinti értékelés során nem kerül figyelembevételre az az orvos, akinek gyógyszerrendelése alapján a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó, értékelésre kerülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek vonatkozásában kifizetett társadalombiztosítási támogatás az adott naptári negyedévben a miniszteri rendeletben meghatározott forint összeget nem haladja meg.

(3) A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelése során nem kerül figyelembevételre

a) az a tétel, ahol

aa) a gyógyszerrendelés társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történt,

ab) a vényen magisztrális készítményt rendeltek,

b) az a terápiás gyógyszercsoport, amelybe tartozó gyógyszerek orvos által társadalombiztosítási támogatással történő rendelése az adott naptári negyedévben a miniszteri rendeletben meghatározott mennyiséget nem haladja meg.

4. § (1) Az orvosok gyógyszerrendelésének értékelése alapjául szolgáló ATC csoportokat, az értékelés tárgyát képező hatóanyagkört, a preferált megoszlási mutatókat és a célértékeket az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben hirdeti ki. Amennyiben az értékelendő terápiás területek, ATC csoportok körében változás szükséges, úgy azt a miniszter a tervezett bevezetést megelőzően egy naptári negyedévvel korábban kihirdeti.

(2)[5] A miniszter az (1) bekezdés szerint kihirdetett ATC csoportokban szereplő hatóanyagok közül ATC csoportonként minden naptári félév ötödik hónapjának első napjával megállapítja a következő naptári félévben értékelésre kerülő hatóanyagok körét. Az értékelésben részt vevő hatóanyagok köre az illetékes szakmai szervezetek és a NEAK javaslatának figyelembevételével kerül meghatározásra, melynek során figyelemmel kell lenni a társadalombiztosítási támogatás kiáramlás nagyságára, a betegszámra, illetve olyan szakmai szempontokra, melyek alapján az adott hatóanyag hatásaira vagy indikációs területére figyelemmel nem vethető össze az ATC csoport többi hatóanyagával.

(3) Nem lehet a (2) bekezdés szerinti értékelés tárgya az a hatóanyag, melynek DOT forgalmi részesedése a teljes ATC csoport forgalmának 0,5%-át nem éri el.

(4) Az adott ATC csoportra irányadó preferált megoszlási mutató a (5) bekezdésben foglaltak alapján az ATC csoportba tartozó hatóanyagok közül az (1) bekezdés szerinti rendeletben kihirdetett hatóanyagok szakmailag elvárt rendelési arányát adja meg százalékban kifejezve.

(5) A preferált megoszlási mutató meghatározása során figyelembe kell venni

a) az adott ATC csoportban történő gyógyszerrendelés országos átlagát és

b) az adott ATC csoport tekintetében irányadó irányelvekben és finanszírozási protokollokban lefektetett elveket, és

c)[6] az egészségügyi szakmai kollégium és a NEAK véleményét.

(6) A miniszter ATC csoportonként minden naptári félév ötödik hónapjának első napjával megállapítja a következő naptári félévre érvényes, a terápiás gyógyszercsoportra jellemző, egy napi terápiára jutó elvárt társadalombiztosítási támogatást (célértéket) az orvosok által felírt és a betegek által kiváltott gyógyszerek és a preferált megoszlási mutató alapján.

5. § (1) Az orvosok gyógyszerrendelési tevékenysége a miniszteri rendeletben foglalt ATC csoportokban szereplő, kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek esetén kizárólag normatív támogatási jogcímen történő gyógyszerrendelésük alapján kerül értékelésre.

(2)[7] Az orvosok gyógyszerrendelési tevékenységének értékelése során kapott országos átlag valamennyi orvos által felírt és a betegek által az adott hónapban kiváltott, a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó értékelt hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszerek a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC csoportra forintban kifejezve, és az adott ATC csoportba tartozó hatóanyagok rendelési aránya százalékban kifejezve.

6. §[8] A 4-5. §-ban foglaltak alapján a NEAK a háziorvosi indikátor rendszer keretében vizsgálja az orvosok gyógyszerfelírását. A háziorvost a háziorvosi indikátor rendszer keretében, az ott meghatározott pontrendszer szerinti juttatásban részesíti a NEAK.

7. §[9] Amennyiben a vizsgált terápiás területen az orvos által társadalombiztosítási támogatással, normatív jogcímen felírt és a betegek által az adott naptári negyedévben kiváltott gyógyszerek egy napra eső támogatásának átlaga az adott naptári negyedévben nagyobb, mint a célérték, a NEAK tételes helyszíni ellenőrzést tarthat.

8. §[10] (1) A közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) a Gyftv. 44/A. §-ában foglaltak alapján az Egészségbiztosítási Alap 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata terhére a (2) bekezdésben meghatározott összegű juttatásra jogosult naptári negyedévente a (4) bekezdésben foglalt feltétel mellett.

(2) Az (1) bekezdés alapján adható juttatás összege a tárgyév negyedik negyedévére és a tárgyévet követő év első három negyedévére vonatkozóan a tárgyévet követő évben rendelkezésre álló előirányzat 25-25%-a.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatásban azok a gyógyszertárak részesülhetnek, amelyek esetében a hatóanyag-alapú fix csoport esetén a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer kiszolgálásának aránya az elszámolt vények alapján meghaladja a 35%-ot. A juttatás számítása során azok a vények kerülnek figyelembevételre, amelyekre a hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba tartozó gyógyszert, ennek hiányában referenciagyógyszert vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszert szolgáltak ki.

(4)[11] A gyógyszertárakat a NEAK a hatóanyag-alapú fix csoportba tartozó gyógyszerekre elszámolt vények száma alapján négy kvartilisbe sorolja. A rendelkezésre álló összeg 15-20-30-35% arányban kerül felosztásra a négy kvartilis között.

(5) Az egyes kvartilisekben az egy vényre jutó támogatás összege a vények számának a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer kiadási arányával súlyozott átlagában kerül megállapításra.

(6) A (4) bekezdés szerinti adott kvartilisre jutó összeg a preferált készítmények kiadási arányával súlyozott vényszámok alapján az alábbiak súlyszámok szerint kerül felosztásra:

a) 35,1-50% esetében 1,

b) 50,1-70% esetében 1,15,

c) 70%-nál magasabb esetében 1,3.

(7)[12] Az (1) bekezdésben megjelölt gyógyszertárnak járó (2)-(3) bekezdés szerinti juttatást a NEAK a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig utalja át.

8/A. §[13] (1) A gyógyszertár a Gyftv. 44/B. §-ában foglaltak alapján az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoport, 8. Gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím előirányzata (e § tekintetében a továbbiakban: előirányzat) terhére a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért és a magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díjban részesül.

(2) A vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat a támogatásban részesülő gyógyszer kiváltására szolgáló vények száma alapján kell meghatározni. A gyógyszertár az adott hónapban kiszolgáltatott támogatott vények számának függvényében az 1. mellékletben - az adott évre vonatkozóan - meghatározott összegű vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult vényenként. A vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díj értéke a vényszám emelkedésével sávosan csökken.

(2a)[14] A gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/C. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítványok kiállítását követő hónap 5. napjáig tájékoztatást küld a NEAK részére azokról a vállalkozásokról, amelyek részére a támogatásra való jogosultságot megítélte.

(2b)[15] Az R. 6/C. §-a szerint működési célú támogatásban részesülő közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően vényenként 80 forint vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult abban a negyedévben, amely negyedév első hónapjában szerepel az NNGYK (2a) bekezdés szerinti, NEAK részére megküldött tájékoztatásában.

(3) A magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat a támogatásban részesülő, magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységet igénylő gyógyszer kiváltására szolgáló vények száma alapján kell meghatározni. A gyógyszertár az adott hónapban kiszolgáltatott magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységet igénylő vények számának függvényében a 2. mellékletben - az adott évre vonatkozóan - meghatározott összegű magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult vényenként.

(4)[16] A (2) és a (3) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjak kifizetéséről január-október hónapok vonatkozásában a tárgyhót követő hónap 20. napjáig a NEAK gondoskodik havonta.

(5)[17] A (2) és a (3) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjak kifizetéséről november-december hónapok vonatkozásában december hó 20. napjáig a NEAK úgy gondoskodik, hogy november hónap tekintetében az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott összegű díjakat veszi figyelembe, míg december hónap vonatkozásában a január-novemberi hónapokra teljesített kifizetések arányait figyelembe véve az előirányzaton még rendelkezésre álló összeg kerül kiosztásra.

(6) A Kormány a (2) és a (3) bekezdés szerinti, az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatási díjakat évente, az adott évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben erre a célra meghatározott összeg függvényében rendeletben állapítja meg.

(7) A rendelkezésre álló előirányzatot figyelembe véve a Kormány a (2) és a (3) bekezdés szerinti, az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott, a tárgyévre vonatkozó szolgáltatási díjakat a tárgyév június 30-áig, illetve a tárgyév szeptember 30-áig felülvizsgálja, és amennyiben az előirányzat betarthatósága érdekében a szolgáltatási díjak módosítása szükséges, úgy azoknak a tárgyévben még nem teljesített kifizetésekre vonatkozó értékeit rendeletben állapítja meg.

9. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az orvosok gyógyszerrendelésének értékelése alapjául szolgáló ATC csoportok, hatóanyagkör, a preferált megoszlási mutatók és a célértékek első ízben a 2010. negyedik negyedéves forgalmi adatok alapján 2011. február 20-ig kerülnek kihirdetésre, melynek alapján az értékelés 2011. április 1-jétől történik.

(3) A 8. § szerinti díj első ízben a 2011. január-március havi forgalmi adatok alapján 2011. május 20-ig kerülhet kifizetésre.

(4)[18] Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 8. § (2) bekezdését 2012-ben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 8. § (1) bekezdése alapján adható juttatás összege a tárgyév első három negyedévére vonatkozóan a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat 33-33%-a.

10. § Hatályát veszti

a) a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet,

b) a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2008. (X. 21.) Korm. rendelet,

c) a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez[19]

Gyógyszertárak részére juttatandó, vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díj értéke

A gyógyszertárak részére juttatandó, vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díj vényszám emelkedésével sávosan csökkenő értéke tárgyévre vonatkozóan:[20]

ABCDE
1.Támogatásban részesülő, adott sávba
tartozó kiszolgáltatott vények száma
(db)
0-2 0002 001-5 0005 001-10 000>10 000
2.Vényköteles gyógyszerek kiváltásához
kapcsolódó gyógyszerbiztonsági
ellenőrzés szolgáltatási díja/vény
40 Ft20 Ft10 Ft0 Ft

2. melléklet a 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez[21]

Gyógyszertárak részére juttatandó, magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díjának értéke

A gyógyszertárak részére juttatandó, magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díjának értéke tárgyévre vonatkozóan:[22]

AB
1.Magisztrális gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díja/vény90 Ft

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[14] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 23. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[15] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 23. § b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[16] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 167. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[19] Beiktatta a 376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[20] Módosította a 128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.06.18.

[21] Beiktatta a 376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[22] Módosította a 128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.06.18.

Tartalomjegyzék