97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f)-h) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § b) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

3. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet IV. fejezete a következő 20/A. alcímmel egészül ki:

"20/A. Az agrárgazdasági adatbázisok működtetéséért felelős szervek kijelölése

62/A. § (1) A Kormány az agrárgazdasági adatbázisokat működtető szervként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a tesztüzemi információs rendszer, a piaci árinformációs rendszer és az agrárstatisztikai információs rendszer működtetéséért felelős szervként az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki."

4. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 8. mellékletében a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrészek helyébe az "AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

b) 12. mellékletében a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

5. A Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék