216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti IV./háborús normák:

292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2) bekezdés)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi CXXX. törvény)

a) 17. § b) pontjától eltérően a fizetési moratórium 2022. július 31. napjáig tart,

b) 17. § c) pontjától eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. július 31. napjáig meghosszabbodik.

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény)

a) 7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,

b) 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig tart,

c) 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik,

d) 6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. § A 2020. évi CVII. törvény

a) 12. § (1) bekezdésétől és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 83. § d) pontjától eltérően a fizetési haladék 2022. december 31. napjáig tart,

b) 12. § (4) bekezdésétől eltérően a bérlő által lakott ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője a fizetési haladék időtartama alatt a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem élhet a felmondás jogával.

4. § (1) Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vette.

(2) Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelmet az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal, 2022. július 31-ig nyújtja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.

(3) A hitelező a fizetési moratórium részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az adóst.

5. § (1) Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a 2. § a) pontja szerinti kérelem formáját és tartalmát rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 6. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 7. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 6. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére