227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében, valamint 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 72/H. § (3a) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

[A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár]

"l) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter - a Védelmi Tanács előzetes állásfoglalására tekintettel kiadott - közleményében meghatározott harmadik ország állampolgára, aki a közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadónál kerül foglalkoztatásra, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is,

m) magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt."

(2) Az R1. 72/H. § (10) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Kiemelt foglalkoztatónak minősül:)

"e) a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő munkáltató."

(3) Az R1. 72/H. § (3a) bekezdés h) pontjában a "meghatározott családegyesítő" szövegrész helyébe a "meghatározott harmadik országbeli családegyesítő" szöveg lép.

2. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. § (1) bekezdése a következő 29. és 30. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"29. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter - a Védelmi Tanács előzetes állásfoglalására tekintettel kiadott - közleményében meghatározott harmadik országok állampolgárainak a közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadói általi magyarországi foglalkoztatásához, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is,

30. a magyar állampolgár Harmtv. szerinti családtagjának."

(2) Az R2. 15. § (1) bekezdés 23. pontjában a "meghatározott családegyesítő" szövegrész helyébe a "meghatározott harmadik országbeli családegyesítő" szöveg lép.

3. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatköreinek gyakorlásával kapcsolatban az (1) bekezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési hatásköröket a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R3. II. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter feladat-és hatásköre

8/A. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter

a) meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásához kapcsolódó hatósági tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszerek szakmai, tartalmi követelményeit, javaslatot tesz e számítógépes rendszerek fejlesztésére,

b) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásához kapcsolódó hatósági tevékenységét,

c) adatokat gyűjt és elemez a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról és a minősített kölcsönbeadók éves tevékenységéről."

4. § Az R3. 10. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével és nyilvántartásból törlésével összefüggő ügyekkel kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben, országos illetékességgel látja el.

(8) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében hatósági jogkört gyakorol

a) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély,

b) az idegenrendészeti szerv által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás

kiadásával."

5. § Az R3. 4. § (1) bekezdés m) pont mc) alpontjában az "a külföldiek - engedély-, illetve bejelentés köteles -" szövegrész helyébe az "a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek bejelentésköteles" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R3.

a) 4. § (1) bekezdés l) pont ld) alpontja,

b) 10. § (4) bekezdés g) pontja.

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni)

"h) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására, ideértve a harmadik országbeli állampolgár minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatására, a harmadik országbeli állampolgár felé fennálló kötelező tájékoztatásra"

(vonatkozó szabályok megtartását.)

9. § (1) Az R5. 18. § (4) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató)

"d) a hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet,

e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő jognyilatkozatok alakszerűségének megsértésével színlelt szerződést kötött, vagy"

(2) Az R5. 18. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató)

"f) minősített kölcsönbeadóként nem tett eleget

fa) a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása során jogszabályban meghatározott, a harmadik országbeli állampolgár felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének, vagy

fb) a nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályok szerinti kötelezettségének."

10. § (1) Az R5. 20. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság)

"bc) a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése,"

(miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges - közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált - és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.)

(2) Az R5. 20. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság)

"bd) a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy"

(miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges - közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált - és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.)

11. § Az R5.

a) 7. § (3) bekezdés b) pontjában a "foglalkoztatottal" szövegrész helyébe a "foglalkoztatóval" szöveg,

b) 22. § (2) bekezdésében a "de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa" szövegrész helyébe a "de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a kérelem benyújtása napján hatályos minimálbér szorzatának a háromszorosa" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R5. 1. § (3) bekezdés c) pontja.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet 19. "Egyéb ügyek" táblázata a következő 67. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
67.A minősített
kölcsönbeadói
nyilvántartásba vételről
és tevékenységről szóló
226/2022. (VI. 28.)
Korm. rendelet
1. §-a szerinti minősített
kölcsönbeadó
nyilvántartásba vételére
irányuló eljárás.
Annak elbírálása,
hogy
a foglalkoztatóval
kapcsolatban
nemzetbiztonsági
kockázat
fennáll-e.
Minden
esetben
Alkotmányvédelmi
Hivatal
-45 nap

Tartalomjegyzék