240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a-15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 24. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján)

"g) a 41/D., a 48/A. és az 51-69. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig"

(lehet támogatási döntést hozni.)

2. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 41/D. alcímmel egészül ki:

"41/D. Válságtámogatás

85/S. § (1) A válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából" című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke vagy a tőke teljes összege veendő figyelembe a 85/U. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.

(3) A támogatás 2022. december 31-ig ítélhető oda.

(4) A hitel formájában nyújtott támogatás más, a (2) bekezdésben meghatározott támogatási formává alakítható 2023. június 30-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 85/U. § (1)-(2) bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de a kedvezményezettnek ezen alcím egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.

85/T. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

(3) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.

85/U. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások és a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 35 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Ha egy vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott tevékenysége mellett más tevékenységet is folytat, a vállalkozás a támogatásokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely lehetővé teszi az érintett tevékenységekre vonatkozó, (1) és (2) bekezdés szerinti felső határoknak való megfelelés ellenőrzését.

85/V. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára a 85/U. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

85/W. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 85/U. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a támogatás 85/U. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

85/X. § (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A támogatást nyújtó és a kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(4) A közlemény 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

(5) A támogatás a 4. §, 6. §, 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § és 17/B. § szerinti célokra nyújtható."

3. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"h) 41/A-41/C. alcíme az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény,

i) 41/D. alcíme az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

4. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 67/B. § nyitó szövegrészében a "nyújtható" szövegrész helyébe a "nyújtható kölcsön vagy kezesség formájában" szöveg,

b) 85/F. § (1) bekezdésében a "d) pontja" szövegrész helyébe az "e) pontja" szöveg

lép.

2. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet] a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

"3/B. Válságtámogatás

8/E. § (1) A válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából" című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(3) A támogatás 2022. december 31-ig ítélhető oda.

8/F. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt levő vállalkozás.

(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyezteti a szankciók célkitűzéseit.

(3) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.

8/G. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások és a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 35 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Ha egy vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott tevékenysége mellett más tevékenységet is folytat, a vállalkozás a támogatásokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely lehetővé teszi az érintett tevékenységekre vonatkozó, (1) és (2) bekezdés szerinti felső határoknak való megfelelés ellenőrzését.

8/H. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára az 8/G. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

8/I. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 8/G. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a támogatás 8/G. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

8/J. § (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A támogatást nyújtó és a kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(4) A közlemény 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

(5) A támogatás az 50/A. § (2) bekezdése szerinti költségekhez nyújtható."

6. § A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 52. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"c) 3/A. alcíme az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény,

d) 3/B. alcíme az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

7. § A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés 3. pontjában az "EUMSz" szövegrész helyébe az "Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz)" szöveg,

b) 8/D. § (1) bekezdésében a "d) pontja" szövegrész helyébe az "e) pontja" szöveg

lép.

3. A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. § A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő 42. ponttal egészül ki:

[Ha a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"42. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

9. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:

[Ha a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"37. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

10. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 5. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:

[Ha az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"19. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

11. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 6. §-a a következő 25. ponttal egészül ki:

[Ha a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"25. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

12. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:

[Ha a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"45. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

13. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 8. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:

[Ha az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"10. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

14. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:

[Ha a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"6. válságtámogatásként"

[nyújtható.]

15. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Válságtámogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/D. alcíme szerint nyújtható."

16. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 16. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"i) 3. § 42. pontja, 4. § 37. pontja, 5. § 19. pontja, 6. § 25. pontja, 7. § 45. pontja, 8. § 10. pontja, 9. § 6. pontja és 10. § (5) bekezdése az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

4. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet] 84. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

[Ha a "Felzárkózó települések" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]

"h) csekély összegű támogatásként,

i) válságtámogatásként"

[nyújtható.]

18. § A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 85. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:

(Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint)

"22. válságtámogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/D. alcíme"

(szerint nyújtható.)

19. § (1) A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 90. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"b) 84. § (1) bekezdés h) pontja, (3) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés h) pontja, valamint (6) bekezdés b) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

(2) A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 90. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"g) 84. § (1) bekezdés i) pontja az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék