474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

329/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya

a)[1] a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatokra,

b) az állami sport célú támogatás nyújtásának költségvetési évét megelőző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, valamint

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított, az a) pont szerinti fejezetbe tartozó, állami sport célú támogatásokra vonatkozó új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)-c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3.[2] csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1-75. o.), és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37-63. o),

4. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

5. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

6. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

7. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

8. hivatásos csapat: olyan sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

9. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti sporttevékenységet végez,

10. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

10a.[3]

11. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

12. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

13. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

14. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

15. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelről szóló törvény) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,

16. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

17. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

18. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

19. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

20. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

1/A. §[4] Az e rendelet szerinti támogatási szerződés megkötéséhez vagy támogatói okirat kiadásához (a támogatási szerződés és támogatói okirat a továbbiakban együtt: támogatási szerződés), a támogatás folyósításához, a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi beszámoláshoz kapcsolódó kérelmek és dokumentumok a Nemzeti Sportinformációs Rendszer "Támogatás és ellenőrzés" modulján keresztül is benyújthatóak.

II. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

2. § Ha az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül, a támogatás

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás szabályaival összhangban, vagy

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményre és multifunkcionális szabadidős létesítményre nyújtott támogatás szabályaival összhangban

nyújtható.

3. § Nem ítélhető meg támogatás

a)[5] - a 2. alcím szerinti támogatás kivételével - azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

b)[6] - a 2. alcím szerinti támogatás kivételével - nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,

c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

i) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére.

4. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(6) A 2. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(7) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(8) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(9)[7] Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 3. alcím szerinti sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(11) A (10) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A-18/D. §-ai határozzák meg.

(12) E rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(13)[8] E rendelet alapján a 2. és 3. alcím szerinti támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

5. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

6. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen cím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

7. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (4) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6)[9] A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

8. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

3/A.[10]

8/A. §[11]

8/B. §[12]

8/C. §[13]

8/D. §[14]

3/B. Válságtámogatás[15]

8/E. §[16] (1)[17] A válságtámogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszában foglaltakkal összhangban, a jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan, az Ukrajna elleni orosz agresszió, a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló ellenintézkedések által érintett vállalkozásoknak, amelyek működését a katonai agresszió gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(3)[18] A támogatás az Európai Bizottság (1) bekezdés szerinti jóváhagyó határozatának elfogadását követően 2023. december 31-ig nyújtható.

8/F. §[19] (1)[20] Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8-18. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt levő vállalkozás.

(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyezteti a szankciók célkitűzéseit.

(3) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.

8/G. §[21] (1)[22] A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)[23]

(3)[24]

8/H. §[25]

8/I. §[26] (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2)[27] Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 8/G. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a támogatás 8/G. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

8/J. §[28] (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A támogatást nyújtó és a kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(4)[29] A közlemény 81. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

(5)[30] A támogatás az 50/B. § szerinti költségekhez nyújtható.

III. FEJEZET

AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4. Az előirányzatok kezelésével kapcsolatos szabályok

9. §[31] (1) Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében - a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 41. § c) pontjában a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB), az Stv. 46/A. § (6) bekezdés c) pontjában a Magyar Paralimpiai Bizottság, az Stv. 46/G. § (5) bekezdés c) pontjában a Nemzeti Versenysport Szövetség, az Stv. 46/M. § (6) bekezdés c) pontjában a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban együtt: sportköztestület) tekintetében meghatározott feladatra is tekintettel - az előirányzatok kezelő szerve - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium).

(2)[32] A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos ügyleteket biztosító központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NSÜ NZrt.).

(3)[33] Az (1) bekezdés szerint kezelt előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával a minisztérium az NSÜ NZrt.-t lebonyolító szervként megbízhatja.

10. § (1)[34] A kommunikációs feladatok ellátására legfeljebb a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tíz százaléka fordítható, kivéve a sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatásokat, valamint a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatását biztosító előirányzat terhére nyújtott támogatásokat.

(2) Az előirányzatokon összesen rendelkezésre álló összeg öt százaléka az előirányzatok pályázat útján történő felhasználására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a költségvetési támogatások szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére is fordítható.

(3)[35] Valamennyi előirányzat terhére nyújtható támogatás sportszakmai feladatok ellátására és az azokkal összefüggő működési költségekre.

(4)[36] Valamennyi előirányzat forrást biztosít az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak, jutalékok fedezetére.

11. §[37] A kedvezményezett részére - ha e rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vagy az Ávr. eltérően nem rendelkezik - vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem, pályázat vagy egyedi döntés alapján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

5. A pályázat útján nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje

12. § (1) A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan a pályázati kiírás honlapon történő közzétételével, a pályázati kiírás és a támogatási döntés előkészítésével, a támogatási szerződés megkötésével, módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésével, valamint a tájékoztatással kapcsolatos feladatokat pályázatkezelő szervezet is elláthatja.

(2)[38] Ha a pályázati kiírás előírja, a pályázó a pályázat benyújtásakor pályázati díjat fizet, amelynek mértékét a pályázati kiírás határozza meg.

13. § (1)[39] A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt címre, módon és formában kell benyújtani.

(2) Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázat határidőn túl érkezett, vagy

c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra.

(3) Ha a pályázat érvénytelen, erről az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérkezésétől számított nyolc napon belül a pályázót értesíteni kell.

(4) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

14. § A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő hatvan napon belül kell megkötni.

6. Az egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje

15. § (1)[40] A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás iránt támogatási kérelmet írásban kell benyújtani a miniszternek, vagy a támogatás kérelem nélkül, egyedi döntés alapján is nyújtható.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.

(3) Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a miniszter a támogatási kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül a költségvetési támogatás igénylőjét legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a költségvetési támogatás igénylője a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter a támogatási kérelmet elutasítja és erről a költségvetési támogatás igénylőjét - az elutasítás indokának megjelölésével - írásban értesíti.

16. § (1)[41] A miniszter a támogatási kérelemről - kivéve a tárgyévet követő évekre benyújtott, kiemelt nemzetközi és egyéb hazai rendezésű sport- és sportdiplomáciai események megrendezésére irányuló támogatási kérelmeket - annak kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt.

(2) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladat - a költségvetési támogatás igénylője által történő - ellátásának szervezeti célszerűségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.

(3) Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy ez esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségtervet kell benyújtania.

7. A támogatási szerződés előkészítése, megkötése és módosítása[42]

17. § (1) A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:[43]

1.[44] gazdasági társaság esetén teljes - cégnyilvántartás szerinti - cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát, harminc napnál nem régebbi közokirati formájú papír alapú vagy elektronikus cégkivonatát, képviselőjének nevét és közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát,

2.[45] gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, vagy a civil szervezet közokirati formájú nyilvántartási adatait tartalmazó papír alapú vagy elektronikus kivonatát, képviselőjének nevét és közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát.

3.[46] egyéni vállalkozó esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát vagy vállalkozói igazolvány számát, adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt,

4.[47] az 1-3. pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát, harminc napnál nem régebbi igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplő adatairól, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát. A nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó igazolás a nyilvántartó szervezet által vezetett, jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásából történő lekérdezés útján beszerzett, a kedvezményezett által hitelesített dokumentummal is teljesíthető;

5. az 1-4. pont szerinti szervezet működési engedélyét, ha a szervezet tevékenysége működésiengedély-köteles,

6.[48] természetes személy esetén születési nevét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, fizetési számlaszámát,

7. a sportköztestületnek nyújtott működési célú költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett költségvetését,

8.[49] a sportköztestületnek nyújtott működési célú költségvetési támogatás kivételével a felhasználás részletes leírását, azaz a tervezett program szakmai tervét és az 1. melléklet szerinti költségtervét,

9. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, az építésiengedély-köteles tevékenységekhez szükséges jogerős építésügyi hatósági engedély kivételével,

10.[50] építésiengedély-köteles tevékenység esetén a jogerős építési engedélyt - amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a beruházás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges támogatási részösszeg átutalásáig, annak feltételeként -, vagy építéshatósági vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nem építésiengedély-köteles,

11.[51] beruházási célú költségvetési támogatás esetén - a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a kedvezményezett, valamint a tulajdonos vagy - amennyiben van - a vagyonkezelő nyilatkozatát arról, hogy a 11a. pont szerint tizenöt évig vagy a 11b. pont szerint öt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,

11a.[52] sportcélú ingatlanra irányuló építésiengedély-köteles tevékenységgel összefüggő felhalmozási célú költségvetési támogatás esetén - amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a támogatás, vagy a támogatás első részletének kedvezményezett részére történő átutalásáig, annak feltételeként -:

a) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi eszköz üzembe helyezését követően tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,

b) ha a kedvezményezett nem az ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője, a létesítmény a) pont szerinti fenntartásának igazolásához

ba) a tulajdonos nyilatkozatát,

bb) a vagyonkezelő nyilatkozatát azzal, hogy a vagyonkezelő felelőssége az a) pont szerinti fenntartási kötelezettség tulajdonos általi biztosítása érdekében eljárni - figyelemmel a (2a) bekezdésben foglaltakra is - a vagyonkezelési szerződésnek az a) pontban foglalt időtartam letelte előtti megszűnése esetére vonatkozóan,

bc) a használó vagy a kedvezményezett és a tulajdonos között létrejött, a fenti feltételeket biztosító szerződést vagy egyéb jognyilatkozatot vagy

bd) a használó vagy a kedvezményezett és a vagyonkezelő között létrejött, továbbá a vagyonkezelő és a tulajdonos között létrejött fenti feltételeket tartalmazó szerződést vagy egyéb jognyilatkozatot,

11b.[53] sportcélú ingatlanra irányuló nem építésiengedély-köteles tevékenységgel összefüggő felhalmozási célú költségvetési támogatás esetén - amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a támogatás, vagy a támogatás első részletének kedvezményezett részére történő átutalásáig, annak feltételeként -:

a) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi eszköz üzembe helyezését követően öt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,

b) ha a kedvezményezett nem az ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője, a létesítmény a) pont szerinti fenntartásának igazolásához

ba) a tulajdonos nyilatkozatát,

bb) a vagyonkezelő nyilatkozatát azzal, hogy a vagyonkezelő felelőssége az a) pont szerinti fenntartási kötelezettség tulajdonos általi biztosítása érdekében eljárni - figyelemmel a (2a) bekezdésben foglaltakra is - a vagyonkezelési szerződésnek az a) pontban foglalt időtartam letelte előtti megszűnése esetére vonatkozóan,

bc) a használó vagy a kedvezményezett és a tulajdonos között létrejött, a fenti feltételeket biztosító szerződést vagy egyéb jognyilatkozatot vagy

bd) a használó vagy a kedvezményezett és a vagyonkezelő között létrejött, továbbá a vagyonkezelő és a tulajdonos között létrejött fenti feltételeket tartalmazó szerződést vagy egyéb jognyilatkozatot,

12. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet végző kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz,

13. a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz,

14. a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, igazolását arról, hogy az Stv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett,

15. a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeinek eleget tesz,

16. a kedvezményezett igazolását arról, hogy a 32. § (3) bekezdés és a 38. § (2) bekezdés szerinti önrész rendelkezésére áll,

17. a kedvezményezett nyilatkozatát az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról.

18.[54] beruházási célú költségvetési támogatás esetén a forrás felhasználására vonatkozó ütemtervet (negyedéves bontásban) tartalmazó kedvezményezetti nyilatkozatot.

(1a)[55] Támogatási szerződés ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén is köthető.

(1b)[56] Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok - az (1) bekezdés 1-4. pontjában foglaltak kivételével - elektronikus úton is benyújthatóak.

(2) Az (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott személyes adatok kedvezményezett részéről történő szolgáltatása önkéntes, de azok támogató részére való rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás a költségvetési támogatás feltételét képezi.

(2a)[57] Az (1) bekezdés 11-11b. pontja szerinti tulajdonosi nyilatkozatot a tulajdonos a kedvezményezett kérelmének beérkezését követő 60 napon belül köteles a kedvezményezett részére kiadni vagy a kérelmet elutasítani. Ha a tulajdonos a kérelem beérkezését követő 60 napon belül nem válaszol a kedvezményezettnek, a tulajdonosi nyilatkozatot megadottnak kell tekinteni. A kedvezményezett ebben az esetben a tulajdonoshoz benyújtott kérelmének tértivevénnyel kézbesített másolatát, valamint a tulajdonos válaszának hiányáról büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát csatolja a támogató felé.

(3)[58] A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra két alkalommal, az első felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül, valamint a második felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetőség, a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlások időtartama a támogatási szerződés megkötésére meghatározott határidőbe nem számít bele.

(4) A 32. § (2) bekezdése szerinti esetben a kezesi felelősséggel helytálló sportszövetségnek az (1) bekezdés 2. pontja szerinti dokumentumot, valamint a tartozás visszafizetése esetére az azonnali beszedési megbízás alkalmazására vonatkozó meghatalmazást kell csatolnia.

(5)[59] A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett benyújtja a támogató részére a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) származó vagy az adóhatóság által vezetett, jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásából lekérdezett harminc napnál nem régebbi igazolást.

18. § (1)[60] A 17. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat - a szervezet képviselője aláírási címpéldányának, valamint a fizetési számlákra vonatkozó nyilatkozat kivételével - nem kell benyújtani, ha a kedvezményezett

a) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

b) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter jogszabály vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

e) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács.

(1a)[61] Ha a kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája egy korábbi támogatási jogviszonyból eredően a támogató rendelkezésére áll, és a képviselő személye nem változott, a támogató e korábban benyújtott aláírási címpéldányról, aláírás mintáról készített egyszerű másolatot csatolhat az ügyirathoz.

(2) Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettről a kincstár törvényben meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek a 17. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Ez esetben a kedvezményezett létezését a támogató ellenőrzi a nyilvántartásban.

(3) Ha a kedvezményezett a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott intézmény vagy a felsőoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, a 17. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenőrzi a nyilvántartásokban.

(4) Ha a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében

a) a civil szervezet, közhasznú szervezet nem csatolta adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vett adatait a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,

b) az egyéni vállalkozó nem csatolta az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, a miniszter az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,

c) a gazdasági társaság nem csatolta harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, a miniszter az adatokat a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

(5)[62] Támogatói okirattal történő támogatásnyújtáskor a miniszter a támogatói okiratot a 17. § (1) bekezdés 11-15. pontja szerinti dokumentumok hiányában is kiadhatja. Ha a 17. § (1) bekezdés 11-15. pontja szerinti dokumentumok a támogatói okirat kiadását követő tizenöt napon belül nem kerülnek benyújtásra, akkor a támogató a támogatói okiratot visszavonja.

(6)[63] A támogatási szerződés előkészítése során a támogató arra figyelemmel dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a költségtervben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a miniszter által az egyes költségterv rovatokon nyújtható költségvetési támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban: benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A miniszter a kedvezményezett - támogatási szerződés megkötése vagy módosítása során tett - egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a benchmark-rendszertől és követelményeitől való eltérést.

19. §[64] Az Ávr. 84. § (1) bekezdésének figyelembevételével a kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékként köteles benyújtani a támogatóhoz valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több fizetési számla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A kedvezményezett biztosítékként egyéb olyan eszközt is felajánlhat a támogatónak, amely lehetővé teszi, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen érvényesítse. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítását annak pótlásáig fel kell függeszteni.

20. § (1)[65] A támogatási szerződés módosítását bármelyik fél - a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás tárgyát képező támogatott tevékenység kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében - a támogatott tevékenység időtartamaként az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás összegének módosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben többlet költségvetési támogatás biztosítására is kiterjedhet, ha azt az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik. A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A támogatási szerződés módosítására irányuló kezdeményezés tartalmazza a módosítás indokát is. Az elszámolási határidő módosítása esetén a kedvezményezett köteles a 19. §-ban meghatározott, a módosított elszámolási határidőnek megfelelő biztosítékot benyújtani, legkésőbb az általa történő támogatási szerződés módosítás aláírásakor. Az e bekezdésben szereplő kérelmek elektronikus úton is benyújthatóak.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést módosítani kell.

(3)[66] A támogatási szerződésben meghatározott módon - a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett - a költségtervben rögzített összegek - a bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás, a beruházás, a felújítás, a végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén - a költségvetési támogatás és - ha az előírásra került - a saját forrás főösszegén belül eltérhetnek.

(4)[67] A költségvetési támogatás terhére történő felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerződésben meghatározott mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legfeljebb húsz százalékot meghaladó eltérés elfogadására, vagy a költségterv olyan rovatának a módosítására, amelyen kiadás nem került tervezésre, csak a támogatási szerződés módosítása keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5)[68]

21. § A költségvetési támogatás folyósítására a támogató részéről akkor kerülhet sor, ha

a)[69] a kedvezményezettnek az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel, vagy a NSÜ NZrt.-vel szemben kilencven napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn, vagy arra részletfizetési megállapodást kötött, és

b) a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehető látvány-csapatsport támogatásból nincs kizárva.

8. A költségvetési támogatás felhasználása, elszámolása és a felhasználás ellenőrzése

22. § (1) A költségvetési támogatás - a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel - e rendelet és a támogatási szerződés előírásainak megfelelő harmadik személy által is felhasználható.

(2)[70] A költségvetési támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi beszámolót a támogató által előírt formában kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót papír alapon eredetiben kell benyújtani, és a támogatási szerződésben a támogató részéről megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell szerkeszthető változatban.

23. § (1)[71] Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles a költségvetési támogatásról a költségvetési támogatás végső felhasználóját az összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni, és a kedvezményezett és a támogatás végső felhasználója közötti, a támogatás felhasználására vonatkozó szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát a támogatónak átadni a támogató által előírt formában benyújtott elszámolással egyidejűleg. A kedvezményezett köteles továbbá csatolni a támogatás végső felhasználójától egy nyilatkozatot, miszerint a kedvezményezett a fizetési kötelezettségének eleget tett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

24. § (1)[72] A beszámoló benyújtására előírt határidőt a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napját követő hatvan napon belüli időpontra kell a támogatási szerződésben meghatározni.

(2)[73] A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítőt kell benyújtani, amely alapján a támogató szúrópróbaszerűen választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint - ha előírásra került - a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az összesítővel való egyezőségét. A támogató a költségvetési támogatás, valamint a saját forrás felhasználásának ellenőrzése során a 18. § (6) bekezdése szerinti benchmark-rendszer és követelményei, valamint az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról. Az ellenőrzést az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során kell lefolytatni. Az ellenőrzés során a bizonylatok legkevesebb 10%-át kell vizsgálni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább 10%-át. Ha a számlaösszesítőn tíz darab vagy annál kevesebb bizonylat szerepel, a teljes, tételes elszámolás benyújtása és ellenőrzése szükséges. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

(3)[74] Ha a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok ellenőrzése során a támogató azt állapítja meg, hogy a támogatás felhasználása nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, vagy az nem megfelelően alátámasztott, a teljes, tételes elszámolási dokumentáció benyújtására kötelezi a kedvezményezettet.

(4) A beszámolót a támogató az annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő tíz napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb negyven nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás esetén.

(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a támogató érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

25. § (1) Ha a kedvezményezettnek nyújtott költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett képviselője a költségvetési támogatás végső felhasználójának a költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóját annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a költségvetési támogatás végső felhasználóját a beszámoló elfogadásáról vagy annak hiányosságáról. Hiánypótlásra két alkalommal, megfelelő, de alkalmanként legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével kerülhet sor, és a felhívásban meg kell jelölni a beszámoló hiányosságát.

(2)[75] Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a kedvezményezett érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

26. § (1) A költségvetési támogatás felhasználását és elszámolását a minisztérium, valamint a jogszabályban, a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.

(2)[76] A támogató - a felhasználási időszakban vagy a beszámoló benyújtását követően, legkésőbb a beszámoló elfogadását követő öt éven belül, de a 17. § (1) bekezdés 11a. pontjában meghatározott beruházási célú költségvetési támogatás esetén tizenöt évig bármikor - a felhasználás helyszínén ellenőrizheti a költségvetési támogatás felhasználását. Ha költségvetési támogatás ellenőrzése során a támogató megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglaltaknak - továbbá beruházási célú költségvetési támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt sportcélú használatnak - nem tesz eleget, a támogatási összeg teljes vagy részleges visszafizetését, ügyleti kamattal együtt előírhatja. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja.

(3) A támogató a beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, beruházások, szolgáltatás megrendelések kapcsán a közbeszerzést lebonyolította-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően - legkésőbb az elszámolással egyidejűleg - nyújtja be a támogató részére. A kedvezményezett e kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét és a benyújtás határidejét a támogatási szerződésben kell meghatározni.

(4)[77] Beruházási vagy felújítási célú támogatás esetén a kedvezményezett köteles fényképpel igazolni, hogy jól látható módon elhelyezte a kommunikációs táblát, amelyhez az elszámolás előtt a logót a támogató elektronikus levél útján a rendelkezésére bocsátja. A kommunikációs tábla mérete legalább 40x20 cm, a megjelenés részleteit a felek a támogatási szerződésben rögzíthetik.

(5)[78] Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járt el, de a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, és a támogatás összegével a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámol, a támogató a támogatási összeg közbeszerzést érintő részösszege legfeljebb 15%-ának ügyleti kamattal történő visszafizetését írhatja elő. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja.

(6)[79] Az (5) bekezdés szerinti visszafizetendő támogatási összeg meghatározásánál a támogató figyelembe veszi

a) a szerződésszegés súlyát,

b) a szükséges közbeszerzés tárgyát és értékét,

c) a szerződésszegés esetleges ismételt tanúsítását és

d) a szerződésszegés nyilvánvalóan szándékos voltát.

(7)[80] Ha a támogatás nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a fel nem használt összeget a kedvezményezett legkésőbb a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával egyidejűleg visszafizeti a támogató részére a támogatási szerződés nyilvántartási- vagy iktatószámára és a támogatási szerződésben meghatározott államháztartási azonosítóra (a továbbiakban: Áht. azonosító) történő hivatkozással, valamint az Egységes Rovat Azonosító feltüntetésével és a 29. § (1) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozat megküldésével.

26/A. §[81] (1) A támogató a 26. § (2) bekezdése szerinti időpontig utóellenőrzés lefolytatásáról dönthet, ha olyan tényt, körülményt észlel, amely az általa lefolytatott ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti. Az utóellenőrzés keretében a költségvetési támogatás felhasználásának - ideértve a támogatott cél és feladat megvalósítását - utólagos ellenőrzésére kerül sor.

(2) A támogató az eredeti bizonylatok, dokumentumok bekérésével vagy a lefolytatott helyszíni ellenőrzés alapján 60 napon belül dönt az utóellenőrzés lefolytatásáról. A támogatónak a döntésében meg kell határoznia az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontját. Az utóellenőrzés lefolytatásának az utóellenőrzéssel érintett, visszafizetési kötelezettséget előíró támogatói döntésre halasztó hatálya van.

(3) Amennyiben a támogató az utóellenőrzés lefolytatásáról dönt, a (4) bekezdés szerinti döntését az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontjától számított 180 napon belül hozza meg. Ez a határidő egy alkalommal további 180 nappal meghosszabbítható.

(4) A támogató az utóellenőrzés megállapításai alapján az elszámolás ellenőrzésének eredményét változatlanul hagyja, módosítja, vagy a támogatási szerződést egyoldalúan módosíthatja, ha a támogatás céljával összhangban megvalósult a támogatott tevékenység.

9. A költségvetési támogatás felfüggesztése, visszavonása

27. § (1) A támogató

a) felfüggeszti vagy visszavonja a Gerevich Aladár-sportösztöndíját annak

aa)[82] a versenyzőnek, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás megindítására kerül sor - ideértve a versenyző pozitív vizsgálati eredményről szóló értesítését is -, vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy akinek a válogatott kerettagsága megszűnik,

ab) a sportszakembernek, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy akinek a versenyzőt felkészítő jogosultsága megszűnik,

b) felfüggeszti vagy - a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén - visszavonja annak a sportszervezetnek, vagy sportszervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének a költségvetési támogatását,

ba) amellyel az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember tagsági, illetve szerződéses jogviszonyban áll, és

bb) amellyel szemben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége a doppingszabályzatának az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember általi megsértésével összefüggésben jogerős sportfegyelmi büntetést szab ki,

c) felfüggeszti vagy - a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén - visszavonja annak a sportszövetségnek a költségvetési támogatását,

ca) amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezeta tagja, illetve amelynek versenyrendszerében részt vesz, és

cb) amely sportszövetség - a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjének tájékoztatása szerint - nem tesz eleget a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatainak.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettre vonatkozó jogerős büntetést kiszabó határozat egy példányát az eljáró doppingbizottság a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.

(3) A nemzeti doppingellenes szervezet vezetője az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakról szóló tájékoztatását a tudomásszerzéstől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.

(4) A költségvetési támogatás teljes összegének - (1) bekezdés szerinti - felfüggesztésére vagy visszavonására akkor van lehetőség, ha:

a) a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi sporteseményen történik,

b) a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú versenyzőjének sérelmére követik el, vagy

c) a doppingvétséget a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékben szereplő anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek mimetikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel összefüggésben követik el.

28. § (1) A költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésének időtartamáról, a visszafizetendő költségvetési támogatás összegéről a támogató a 27. § (1) bekezdésében meghatározott magatartások, a 27. § (4) bekezdése, valamint a (2) és a (3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt.

(2) A költségvetési támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj esetében a felfüggesztésről szóló döntést követő hónap első napja, egyébként a költségvetési támogatás felfüggesztéséről szóló döntés meghozatalának napja.

(3) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama

a) a 27. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet hosszabb, mint a versenyzővel vagy sportszakemberrel szemben kiszabott jogerős döntésben meghatározott eltiltás büntetés időtartama, más büntetés alkalmazása esetén legfeljebb egy év,

b) a 27. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb egy év.

(4) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama alatt állami sport célú támogatás a sportág szakmai feladatainak ellátásával összefüggésben - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem nyújtható.

(5) A költségvetési támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztéséről való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6)[83] A visszavont költségvetési támogatást a kedvezményezett - a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől, amennyiben elektronikus úton kerül értesítésre, úgy attól a naptól számítva számított harminc napon belül - visszafizeti a minisztérium által megjelölt számlára az átutalási megbízás közlemény rovatában az Áht. azonosító és a szerződésszám megjelölésével.

(7) A támogató a költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztéséről a döntés meghozatalát követő öt napon belül értesíti a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjét.

29. § (1) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit vagy a támogatási szerződés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül írásban bejelenteni a támogatónak, és a fel nem használt költségvetési támogatásról írásban lemondani, azt visszafizetni, valamint a költségvetési támogatás felhasznált részéről elszámolni.

(2) A vissza nem térítendő céllal nyújtott költségvetési támogatás esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett kedvezményezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére biztosított részletekben történő teljesítés a tizenkét hónapot nem haladhatja meg. A részletfizetési kedvezmény biztosítására a támogató és a kedvezményezett külön megállapodást kötnek.

29/A. §[84] Ha a kedvezményezettnek a támogatás felhasználása, vagy annak ellenőrzése során visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a kedvezményezett köteles a visszafizetést igazoló banki kivonatot a visszafizetés napján elektronikus úton megküldeni a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartónak, egyidejűleg jeleznie kell a visszafizetés okát.

29/B. §[85] (1) Beruházási célú támogatás esetén, ha

a) a kedvezményezett a költségvetési támogatás folyósításától számított egy éven belül a feladat megvalósítását nem kezdi meg,

b) - kivitelezési munkálatok támogatása esetén - a beruházás készültségi mértéke a költségvetési támogatás folyósításától számított három éven belül nem haladja meg az 50%-ot,

a kedvezményezett a fel nem használt költségvetési támogatást köteles visszafizetni a támogató részére.

(2) A támogató az (1) bekezdés szerinti esetekben - valamennyi, többek között a kedvezményezett érdekkörében felmerülő körülmények mérlegelésével - dönt arról, hogy a támogatási szerződést megszünteti, vagy azt hatályában fenntartja. Ha a támogató a támogatási szerződést hatályában fenntartja, a támogatási szerződést úgy szükséges módosítani, hogy a feladatok megvalósítására elegendő idő álljon rendelkezésre.

(3) A Kormány egyedi döntése alapján központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházások esetén a beruházás finanszírozása érdekében kötött támogatási szerződés abban az esetben is megszüntethető vagy módosítható a támogató által, ha a kivitelezési munkálatok - tervezési feladatok finanszírozása esetén a tervezési munkálatok - nem kezdődtek meg és a Kormány az egyedi döntését visszavonja vagy azt a támogatási szerződés lényeges körülményeit érintő módon változtatja meg.

IV. FEJEZET

A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

30. § (1)[86] Az előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 4. melléklet tartalmazza. A 4. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendbeli besorolásától függetlenül. Az előirányzatok terhére nyújtott támogatások felhasználására és az elszámolható költségekre az V. Fejezet további különös szabályokat állapít meg.

(2)[87] Az előirányzatokon rendelkezésre álló források - a 4. mellékletben, illetve az V. Fejezetben szereplő különös szabályokon kívül - az alábbiakra használhatók fel:[88]

a) bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

c) adott feladathoz kapcsolódó működési, dologi kiadások támogatása,

d) a feladat megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések,

e) beruházási és felújítási célú kiadások.

(3)[89] Az előirányzatokon rendelkezésre álló források harmadik személy részére továbbadhatóak, amelynek elszámolásáért a költségvetési forrás kedvezményezettje felel.

(4)[90] Az országos sportági szakszövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége részére edzőtábor tartása és sportszakmai felkészülés céljából nyújtott szakmai támogatás olimpiai központokban történő igénybevételére közvetlenül az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezeten keresztül kerülhet sor, amelynek során az országos sportági szakszövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége erre irányuló jogosultságának helyszínéről és időtartamáról a miniszter dönt.

V. FEJEZET

A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

31. § E fejezet tartalmazza a 10-19. alcímekhez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó, a támogatás igénybevételének feltételeiként előírt eljárási és előirányzat gazdálkodási szabályokat.

10. Versenysport és szakmai feladatok támogatása[91]

32. §[92] Az előirányzat terhére történik a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló kormányrendelet szerinti ösztöndíjprogram finanszírozása.

33. §[93] (1) Az előirányzat terhére támogathatóak a sportakadémiákról szóló kormányrendelet szerinti, államilag elismert sportakadémiák, módszertani központok, kiemelt régiós alközpontok, továbbá országos sportági szakszövetségek, jogi személyek és a működésükkel összefüggő sportlétesítmény-fejlesztési és fenntartási feladatok ellátása, a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetség-kiválasztáshoz, és gondozáshoz, folyamatos nyomon követéshez, sportszakmai felkészítéshez, versenyeztetéshez, és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi háttér, valamint komplex módon a tankötelezettség teljesítésén keresztül a sportolói kettős életpálya modell.

(2) Az előirányzat terhére támogathatóak az államilag elismert sportakadémiai rendszer minőségbiztosítás alapú működése érdekében az államilag elismert sportakadémiai rendszerrel együttműködésben álló határon túli sportszervezetek, jogi személyek.

(3) Az előirányzat terhére támogatható a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztése, az ezzel összefüggő sportlétesítmény-fejlesztési és fenntartási feladatok ellátása, mindezek keretében biztosítva az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetség-kiválasztást és gondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából.

33/A. §[94]

33/B. §[95]

34. §[96] A sportiskolák részére nyújtott költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) a köznevelési típusú sportiskolákban használandó, sportszövetségi jóváhagyással rendelkező sportági tantervek elkészítése,

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,

c) a sportági tantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,

d) a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozása,

e) kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkája,

f) a sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos költségek támogatása,

g) a sportiskolai kerettanterv megvalósításában közreműködő pedagógusok programmal kapcsolatos többletfeladatainak - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai,

h) a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítő eszközbeszerzés,

i) egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok,

j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése, valamint

k) egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatainak ellátása.

35. §[97] (1) A 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 2.1. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:

a) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,

c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

d) a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,

e) doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi költségek,

g) a sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

h) a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

i) sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei, valamint

j) sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei.

(2) A 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 2.2. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - a következő tételek számolhatók el:

a) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

b) a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,

c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

d) a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

e) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak, valamint

f) a sportszövetség, sportszervezet sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.

(3) A 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 2.2. pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség sportköztestület a költségvetési támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában meghatározott feladatokra köteles fordítani. A szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő szövetségi adatait kell figyelembe venni:

a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz,

b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz,

c) a sportági eredményesség (Olimpián, Paralimpián, IWGA Világjátékokon, világbajnokságon elért 1-8. helyezés; Európa-bajnokságon elért 1-6. helyezés).

(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, a 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 2.2. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több ötmillió forintnál.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség sportági eredményességét, valamint az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség adott évi szakmai feladataihoz közvetlenül kapcsolódó támogatási igényét, továbbá a MOB szakmai javaslatát kell figyelembe venni.

(6) Az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség tagszervezeteként működő sportszervezet részére a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladataihoz nyújtandó költségvetési támogatás összegét a sportági eredményesség figyelembevételével kell meghatározni oly módon, hogy a pontokat az eredményt elérő sportoló sportszervezeténél kell érvényesíteni. Amennyiben az eredményt elérő sportoló a pontszámot adó világversenyre történő felkészülés során sportszervezetet váltott, az általa elért sporteredmény pontértékét a sportszervezetek között a felkészüléssel eltöltött idővel arányosan kell megosztani.

36. §[98] (1) A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (a továbbiakban: Sport XXI. Program) koordinációs feladatai keretében a költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) a Sport XXI. Programban részt vevő sportszervezetek, valamint országos sportági szakszövetségek szakmai feladatainak támogatása,

b) testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők, valamint a program szakszövetség általi irányítását, felügyeletét, koordinációját végzők - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti - béren kívüli juttatásai, a béren kívüli juttatások kifizetői közterhei és megbízási díja,

c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,

d) a Sport XXI. Programhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása,

e) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,

f) átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása,

g) a Sport XXI. Program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,

h) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,

i) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása, valamint

j) egyéb, a Sport XXI. Program koordinációjával összefüggő feladatok támogatása.

(2) A Héraklész Program megvalósítása érdekében nyújtott költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvétel támogatása,

b) hazai és nemzetközi versenyen, mérkőzésen való részvétel, valamint versenyrendezés támogatása,

c) a Héraklész Programban részt vevő válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatása,

d) sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,

e) sportszakemberek díjazása,

f) bevizsgált táplálék-kiegészítők beszerzésének támogatása,

g) sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggő kiadások támogatása,

h) sportszer, sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,

i) egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggő feladatok, valamint

j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése.

(3) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását, a következők szerint:

a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történő részvételt,

b) az ORV magyarországi megrendezését,

c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési műhelyeinek szakmai munkáját,

d) a Duna-Kupa versenyrendszerében történő részvételt, valamint a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezését,

e) kiemelt jelentőségű nemzetközi utánpótlás-sportesemény hazai rendezését,

f) sportiskolai sporteseményeket, sportrendezvényeket,

g) az Utánpótlás Edzők Életút Programját, valamint

h) az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok megvalósítását.

37. §[99] (1) A 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 5.1. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:

1. a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

2. a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,

3. a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

4. a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatásokkal, táplálkozási tanácsadással, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásával) kapcsolatos költségek,

5. a válogatott kerettag versenyzők doppingvizsgálatával, doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos felvilágosításával összefüggő költségek,

6. sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi költségek,

7. a sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

8. a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

9. sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

10. a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

11. a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,

12. a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

13. a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

14. a pénzügyi tevékenységgel és könyvelési szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

15. a sportszövetség, sportszervezet, sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek, valamint

16. sportszakemberek képzésének és továbbképzésének díjai.

(2) A 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 5.2. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során az (1) bekezdés 1-9. pontjában meghatározott tételek számolhatók el.

(3) A költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek esetében a következő feltételeket kell figyelembe venni:

a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz,

b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz,

c) a sportági eredményesség (IWGA Világjátékokon, világbajnokságon elért 1-8. helyezés, Európa-bajnokságon elért 1-6. helyezés).

(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, a 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 5.1. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több egymillió-ötszázezer forintnál.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, a 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 5.1 pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg

a) huszonöt százalékának felosztása a Nemzeti Versenysport Szövetség szakmai javaslata és a sportági eredményesség alapján történik,

b) hetvenöt százalékának felosztása a következő arányok alapján történik:

ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,

bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulása óta eltelt évek) háromszoros szorzóval,

bf) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, így a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval, pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval, edzőpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval

számítandó.

(6) A 4. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 5.2. és 5.3. pontja szerinti költségvetési támogatásról a miniszter a Nemzeti Versenysport Szövetség szakmai javaslatára figyelemmel dönt.

38. §[100] A sportinformációs rendszer szakmai ügyvitel- és rendszerszervezésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok keretében támogatható a rendszer adattörzs bővítéséhez és frissítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása, ennek keretében

a) a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési feladatok elvégzése,

b) a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása,

c) a rendszer széles körben történő megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és disszeminációs, különösen médiakampányok lebonyolítása, és

d) a sportinformációs rendszer támogatása, valamint jogszabálykövetési feladatok ellátása.

38/A. §[101] (1) A 38/B. § szerinti állami feladatokat a miniszter az NSÜ NZrt. bevonásával látja el. A 38/D-38/F. § szerinti állami feladatokat a miniszter, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (a továbbiakban: NRÜ) az NSÜ NZrt. bevonásával látja el.

(2) A 38/B. § (1) bekezdése és a 38/D. § szerinti sportesemények esetén, ha a miniszter vagy a Kormány 100 millió forintot meghaladó támogatási összegről döntött és a kedvezményezett szervezetnek közvetlenül a támogatásnak, vagy egy részének felhasználásából a támogatott tevékenység megvalósításának időtartama alatt bármilyen jövedelme keletkezik, azt tételesen kimutatja - beleértve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit is -, a támogatási célra fordítja, és a felhasználásáról elszámol.

(3) Ha a sportszövetség előzetes jóváhagyását követően a sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége vagy a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet nyeri el a 38/B. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezési jogát, a regisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtására, valamint sikeres pályázat esetén a sportesemény költségvetési támogatására a sportszövetség bevonásával kerülhet sor a sportszövetség kezesi felelőssége mellett.

(4) A (3) bekezdés szerinti regisztrációs kérelem és támogatási kérelem, valamint a 38/D-38/F. § szerinti regisztrációskérelem-tervezet az NSÜ NZrt. honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.

38/B. §[102] (1) A miniszter a Versenysport és szakmai feladatok támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események megrendezésével összefüggő költségek fedezetéhez:

a) nemzetközi jelentőségű és turisztikai vonzerővel bíró sportesemény,

b) olimpiai sportág sportszakmai jelentőséggel bíró felnőtt korosztályú nemzetközi sporteseménye,

c) olimpiai sportág felnőtt és utánpótlás korosztályainak világbajnoksága, Európa-bajnoksága,

d) nem olimpiai sportág hazai népszerűsítése okán fontossággal bíró sportesemény,

e) nemzetközi sportszövetség, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert és a honlapján "Recognised Organisation"-ként feltüntetett szervezet által rendezett kongresszus, konferencia, valamint szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése,

f) külföldön megrendezendő magyar sportdiplomáciai esemény,

g) egyéb, az a)-f) pontba nem tartozó jelentős esemény,

ha az adott sport- és sportdiplomáciai eseményhez 500 millió forintot meg nem haladó költségvetési támogatást kíván igénybe venni a kérelmező.

(2) Az NSÜ NZrt. a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet] szerinti szponzorációs igényt bejelenti az NKOH felé.

(3) Ha a miniszter 15 millió forintot elérő támogatási összegről döntött, úgy a 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint jár el. A támogatási szerződés e bekezdés szerinti kötelezettséget tartalmazza.

38/C. §[103] (1) A 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezet a 38/B. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére történő pályázati szándéka esetén, a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább kilencven nappal, de legkésőbb a sportrendezvény időpontját megelőző év január 31-ig, a rendezési szándékát tartalmazó regisztrációs kérelmet és előzetes költségtervet nyújt be az NSÜ NZrt. részére. A regisztrációs kérelmet és az előzetes költségtervet elektronikus úton kell megküldeni.

(2) A miniszter az NSÜ NZrt. szakmai állásfoglalása figyelembevételével a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétől számított harminc napon belül elbírálja, dönt annak nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról, amelyről a 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezetet az NSÜ NZrt. útján értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter az NSÜ NZrt. útján legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra visszaküldi.

(3) A miniszter az NSÜ NZrt. útján a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét elutasítja, ha

a) nem a 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezet nyújtotta be,

b) nem a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy

c) a regisztrációs kérelem a 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezet hibájából hiányosan került benyújtásra és a hiánypótlás nem vezetett eredményre.

(4) A miniszter - egyedi kérelemre - a 38/B. § (1) bekezdése szerinti sportesemény esetén eltekinthet a regisztrációs kérelem benyújtásától, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidőt követően is benyújtható, ha:

a) a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követően kerül kiírásra,

b) az adott nemzetközi szövetség vagy az adott esemény jogtulajdonosa (a továbbiakban együtt: jogtulajdonos) előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére kéri fel a 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezetet, vagy

c) a sportesemény kiemelkedő sportszakmai jelentőségű.

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részéről fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

(6) A 4. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott szervezet a 38/B. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a rendezési jog elnyerését követő 90 napon belül, de legkésőbb a sportesemény időpontját megelőző év január 31-ig támogatási kérelmet és részletes költségtervet nyújthat be az NSÜ NZrt. részére. A támogatási kérelmet és a részletes költségtervet elektronikus úton kell megküldeni.

(7) Az NSÜ NZrt. eltekinthet a (6) bekezdésben előírt határidőtől, ha azt a sportesemény kiemelkedő sportszakmai jelentősége indokolja.

(8) A miniszter az NSÜ NZrt. szakmai állásfoglalásának figyelembevételével egyedi mérlegelési jogkörében dönt a beérkezett támogatási kérelmekről. Ha a támogatási kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter az NSÜ NZrt. útján legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra visszaküldi a kérelmező szervezetnek.

(9) A 100 millió forintot meghaladó, de 500 millió forintot el nem érő költségvetési támogatási igényű, a 38/B. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésére felállított szervezőbizottságban a támogatott szervezet biztosítja a miniszter képviseletében eljáró NSÜ NZrt. képviselői számára a részvételt.

(10) Jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján az NSÜ NZrt. az e § szerinti eljárásban kérelmezőként is eljárhat, valamint ellátja a 38/B. § (1) bekezdése szerinti sporteseményhez kapcsolódó rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységet.

39. §[104]

40. §[105]

41. §[106]

10/A. Kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények támogatása[107]

38/D. §[108] A miniszter a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események - kivéve az autó-motor, ejtőernyős, motorcsónak- és repülősportágak sportrendezvényeit - megrendezésével összefüggő költségek fedezetéhez:

a) kiemelt nemzetközi jelentőségű és turisztikai vonzerővel bíró sportesemény,

b) olimpiai sportág kiemelt sportszakmai jelentőséggel bíró felnőtt korosztályú nemzetközi sporteseménye,

c) olimpiai sportág felnőtt és utánpótlás korosztályainak világbajnoksága, Európa-bajnoksága,

d) nem olimpiai sportág hazai népszerűsítése okán fontossággal bíró sportesemény,

e) nemzetközi sportszövetség, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert és a honlapján "Recognised Organisation"-ként feltüntetett szervezetek által rendezett kongresszus, konferencia, valamint szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése,

f) külföldön megrendezendő magyar sportdiplomáciai esemény, valamint

g) egyéb, az a)-f) pontba nem tartozó jelentős esemény,

ha az adott sport- és sportdiplomáciai eseményhez 500 millió forintot elérő vagy meghaladó költségvetési támogatást kíván igénybe venni a kérelmező.

38/E. §[109] (1) Ha a 4. mellékletben foglalt táblázat G:11 mezőjében meghatározott szervezet által megpályázandó esemény kezdő napjáig tartó időtartam a 2 évet meghaladja, abban az esetben a 4. mellékletben foglalt táblázat G:11 mezőjében meghatározott szervezet a 38/D. § szerinti esemény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább kettőszázhetven nappal az esemény megrendezésének szándékát tartalmazó regisztrációskérelem-tervezetet nyújt be az NSÜ NZrt. részére. A regisztrációskérelem-tervezet mellékletét képezi a 4. mellékletben foglalt táblázat G:11 mezőben meghatározott szervezet nyilatkozata az esemény 500 millió forintot meghaladó állami forrásigényéről.

(2) Az NSÜ NZrt. a regisztrációskérelem-tervezet benyújtását követő 30 napon belül az (1) bekezdés szerinti iratokat, valamint az esemény sportszakmai célját és koncepcióját is tartalmazó műszaki leírását, sportszakmai kommunikációs tervét, a jogtulajdonos által rendelkezésre bocsátott rendezési feltételeket tartalmazó iratokat, továbbá az esemény rendezési szerződésének NSÜ NZrt. által véleményezett tervezetét, mint a regisztrációskérelem-tervezet mellékleteit elektronikus úton megküldi az NRÜ részére. A miniszter kezdeményezése esetén kérelmezőként az NSÜ NZrt. jár el.

(3) Ha az esemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés, beruházás szükséges, a kérelemhez az esemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetőjének az esemény megrendezéséhez szükséges előzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell. A beruházási és fejlesztési költségterv nem képezi részét a rendezvény előzetes, valamint részletes költségtervének.

(4) Az NRÜ a (2) bekezdés szerinti iratokat a megküldésüktől számított 15 napon belül véleményezi, és az iratok teljeskörűségéről szóló állásfoglalását az NSÜ NZrt. részére megküldi. Ha a regisztrációskérelem-tervezet, vagy melléklete kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt az NRÜ az NSÜ NZrt. útján legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra a kérelmező szervezetnek visszaküldi.

(5) Az NSÜ NZrt. a pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább kettőszáztíz nappal a (2) bekezdés szerinti iratokat, valamint az NRÜ állásfoglalását az iratok teljeskörűségéről megküldi a miniszter részére.

(6) A miniszter az NSÜ NZrt. és az NRÜ szakmai állásfoglalása figyelembevételével 30 napon belül dönt a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról, amelyről a 4. mellékletben foglalt táblázat G:11 mezőjében meghatározott szervezetet az NSÜ NZrt. útján értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter az NSÜ NZrt. útján legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével hiánypótlásra a kérelmező szervezetnek visszaküldi.

(7) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részéről támogatással kapcsolatos kötelezettségvállalást nem jelent.

(8) A miniszter - egyedi kérelemre - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a pályázat benyújtási határidejét megelőzően legfeljebb százhúsz nappal benyújtott kérelmet is regisztrálhat, ha

a) az esemény rendezési jogára vonatkozó pályázat kiírásának időpontja miatt a regisztrációra az e rendeletben előírt határidőben nem kerülhetett sor,

b) ha az adott nemzetközi szövetség vagy az adott esemény jogtulajdonosa az esemény megrendezésére közvetlenül kéri fel a kérelmet benyújtó szervezetet, és

ba) a felkérés időpontja vagy

bb) egyéb, a kérelmező érdekkörén kívüli ok

miatt a regisztrációra az e rendeletben előírt határidőben nem kerülhetett sor, vagy

c) a sportesemény megrendezése sportszakmai szempontból különös jelentőséggel bír.

(9) Az NRÜ az esemény nyilvántartásba vételét követően egyeztet a kérelmezővel és az NSÜ NZrt.-vel, amely alapján elkészíti az esemény előzetes költségtervét, a pályázat benyújtási határidejét megelőző legkésőbb 60 nappal. Az NRÜ benyújtja az előzetes költségtervet az NKOH részére állásfoglalás kiadása céljából. Az NKOH 15 napon belül a sportesemény előzetes költségtervére vonatkozó állásfoglalását megküldi az NSÜ NZrt. útján a miniszter részére.

(10) A miniszter az NKOH előzetes költségtervre vonatkozó állásfoglalása alapján az NSÜ NZrt. bevonásával előterjesztést készít a Kormány részére a pályázattal kapcsolatban. Az előterjesztés tartalmazza az NKOH által jóváhagyott előzetes költségtervet, valamint sportesemény esetén a sportesemény tervezett évében megrendezésre kerülő támogatási igényű kiemelt nemzetközi sporteseményekről szóló összefoglaló táblázatot is. Az előterjesztés mellékletét képezi a garancianyilatkozatok magyar és a pályázat hivatalos nyelvű szövege is. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet szabályait a garanciák kiadása tekintetében nem kell alkalmazni. A miniszter az előterjesztés tervezetét az NSÜ NZrt. útján véleményezésre megküldi az NRÜ részére.

(11) Az esemény pályázati dokumentációját a kérelmező az NSÜ NZrt. részvételével állítja össze a (10) bekezdésben meghatározott kormány-előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Az esemény megrendezésére irányuló pályázat a kérelmező, az NSÜ NZrt. és az NRÜ által jóváhagyott tartalommal és formában nyújtható be. A rendezési jog elnyerése esetén az esemény rendezési szerződésének szerződő felei a jogtulajdonos, a pályázatot benyújtó szervezet, valamint a pályázati feltételektől függően az NRÜ.

(12) A pályázatot benyújtó szervezet a benyújtott pályázat eredményéről annak kihirdetését követő három napon belül elektronikus úton tájékoztatja a minisztert, az NSÜ NZrt.-t és az NRÜ-t.

(13) Sikeres pályázat esetén az NRÜ egyeztet a pályázatot benyújtó szervezettel, valamint az NSÜ NZrt.-vel, és a rendezési szerződés rendelkezéseit figyelembe véve elkészíti az esemény részletes költségtervét. Az előzetes költségtervben bemutatott költségek főösszegétől a részletes költségterv legfeljebb 30%-kal térhet el az eltérés részletes indokolása mellett. Az NRÜ legkésőbb a (14) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal benyújtja a részletes költségtervet az NKOH részére elfogadó nyilatkozat kiadása céljából.

(14) Az NKOH a sportesemény részletes költségtervének elfogadása esetén, legkésőbb az esemény kezdőnapját megelőző 2 évvel a részletes költségtervet is tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a miniszter részére.

(15) A támogatási kérelem benyújtását követő 30 napon belül a miniszter előterjesztést készít a Kormány részére a támogatási kérelem alapján az esemény magyarországi megrendezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről, valamint a rendezéshez szükséges - az NKOH részére történő - forrásbiztosításról. A miniszter az előterjesztés tervezetét véleményezésre megküldi az NKOH részére.

(16) A 38/D. § szerinti sportesemény megrendezése érdekében az operatív irányító testület - függetlenül annak elnevezésétől, valamint formájától - szervezésével és döntéshozatalával kapcsolatos feladatokat az érintett sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével az NRÜ látja el.

38/F. §[110] (1) Ha a 4. mellékletben foglalt táblázat G:11 mezőjében meghatározott szervezet által megpályázandó esemény kezdő napjáig tartó időtartam kevesebb, mint 2 év, az eljárásban a 38/E. § (1)-(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele esetén az eljárásban a 38/E. § (9) és (10) bekezdésétől eltérően a (2)-(4) bekezdés alkalmazandó. Az eljárás további részei tekintetében a 38/E. § (11), (12) és (16) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(2) Az NRÜ az esemény nyilvántartásba vételét követően egyeztet a kérelmezővel és az NSÜ NZrt.-vel, amely alapján elkészíti az esemény költségtervét. Az NRÜ benyújtja a költségtervet az NKOH részére elfogadó nyilatkozat kiadása céljából.

(3) Az NKOH a sportesemény költségtervének elfogadása esetén a költségtervet is tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a miniszter részére.

(4) A miniszter a támogatási kérelem alapján előterjesztést készít a Kormány részére a pályázattal kapcsolatban, valamint a (3) bekezdésben nevesített dokumentumok alapján az esemény magyarországi megrendezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről, valamint a rendezéshez szükséges - az NKOH részére történő - forrásbiztosításról. Az előterjesztés tartalmazza a költségtervet, valamint sportesemény esetén a sportesemény tervezett évében megrendezésre kerülő támogatási igényű kiemelt nemzetközi sporteseményekről szóló összefoglaló táblázatot is. Az előterjesztés mellékletét képezi a garancianyilatkozatok magyar és a pályázat hivatalos nyelvű szövege is. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet szabályait a garanciák kiadása tekintetében nem kell alkalmazni. A miniszter az előterjesztés tervezetét véleményezésre megküldi az NKOH részére.

11. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása[111]

42. §[112] A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása előirányzat szerinti költségvetési támogatás a Magyar Labdarúgó Szövetség alapszabályában és stratégiájában nevesített feladatainak és programjainak végrehajtásával, ideértve[113]

a) a szabadidős labdarúgás fejlesztésével és népszerűsítésével,

b) versenyszervezéssel,

c) nemzeti válogatottak felkészítésével és versenyeztetésével,

d) utánpótlás-neveléssel és tehetségképzéssel,

e) sportegészségüggyel és sporttudománnyal,

f) digitalizációs fejlesztésekkel,

g) sportszakember képzéssel,

h) sportlétesítmény-fejlesztési és -fenntartási feladatokkal,

i) köznevelés intézményekkel történő együttműködések kialakításával és működtetésével és

j) az a)-i) pontok szerinti feladatok ellátásával összefüggő irányítási, koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátásával

összefüggő költségekre használható fel.

12.[114]

43. §[115]

13. A Sporteredmények, sportszakmai tevékenység, sportteljesítmények elismerése[116]

44. § (1) A miniszter Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat adományozhat az olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyző, valamint a felkészítésében közreműködő edző, szövetségi kapitány, válogatott vezetőedző és a versenyző felkészítésében közvetlenül részt vevő egyéb sportszakember [a (8)-(17) bekezdés alkalmazásában, a továbbiakban együtt: edző] részére.

(2)[117] A sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, a sportösztöndíjban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A kiemelt és a szövetségi sportösztöndíj feltételeit, kategóriáit és azok díjazását a miniszter szabályzat keretében határozza meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a miniszter a sportági eredményesség figyelembevételével és az érintett sportköztestület javaslatára figyelemmel határozza meg.

(3) A (8)-(17) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra

a) csak válogatott kerettag versenyző jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,

b) csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzőt felkészítő edző jogosult, aki

ba) a sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott legalább középfokú edzői képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai felkészítéssel összefüggő képesítéssel, továbbá

bb) a versenyző sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel vagy a versenyző részére versenyengedélyt kiadó sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal

rendelkezik, és e feltételek fennállását igazolja.

(4) Külföldi állampolgárságú edző sportösztöndíjra jogosultságának - kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat - a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül további feltétele, hogy az edző

a) az edzői tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,

b) a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,

c)[118] annak igazolását, hogy fizetési számlával rendelkezik, továbbá

d) a tartózkodási engedélye másolatát - amelyből megállapítható, hogy legalább a munkaszerződés, munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamával megegyező időtartamban Magyarország területén jogszerűen tartózkodik -

csatolja.

(5) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti EGT-állampolgárságú edzők esetében a sportösztöndíjra jogosultság feltételei azonosak a magyar állampolgárságú edzőkre a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.

(6) A sportösztöndíjban részesülőkről a miniszter a (8)-(17) bekezdésben meghatározottak szerint dönt és gondoskodik a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történő folyósításáról.

(7) Ha a versenyzővel, edzővel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.

(8) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthető

a) az előző négy évben olimpiai játékokon érmes vagy világbajnokságon kizárólag olimpiai versenyszámban világbajnok versenyző,

b) az a) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző,

c) az előző négy évben paralimpián érmes vagy világbajnokságon paralimpiai versenyszámban világbajnok versenyző,

d) a c) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző.

(9)[119]

(10) A kiemelt sportösztöndíjban részesülő személyekről a miniszter

a) versenyző esetén az elért eredményekre,

b) edző esetén a legjobb eredményt elért versenyzőjének eredményessége és az edző szakmai pályafutásának értékelésére

figyelemmel dönt.

(11)[120] Egy személy versenyzőként vagy edzőként részesülhet költségvetési támogatásban.

(12) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthető a (8) bekezdés hatálya alá nem tartozó felnőtt, valamint utánpótlás korosztályban induló versenyző, és a felkészítését végző edző.

(13)[121]

(14)[122]

(15) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzők támogatására fordítható.

(16)[123] A szövetségi sportösztöndíj a sportszövetségek egyedi kérelme alapján kerül felhasználásra, a miniszter dönt a szövetségi ösztöndíjban részesülő személyekről és a sportösztöndíj összegéről.

(17)[124] Az Stv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott sportköztestületek, továbbá az érintett országos sportági szakszövetségek félévente egy alkalommal a miniszter részére javasolhatják az éves keretösszegen belül a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.

(18)[125] Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő személy egyidejűleg nem támogatható a Kiemelt Edzői Program keretében.

(19)[126] A Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő edzőnek - az ösztöndíjra jogosultságának időtartama alatt - részt kell vennie a miniszter által kijelölt szervezet által szervezett edzői továbbképzési rendszerben. Amennyiben az edző a miniszter által kijelölt szervezet által szervezett edzői továbbképzési rendszerben történő részvételt megtagadja, vagy annak felszólítás ellenére nem tesz eleget, a sportösztöndíjat a miniszter megvonhatja.

(20)[127]

14.[128]

45. §[129]

15.[130]

46. §[131]

16. Sportegészségügy, sporttudomány támogatása[132]

47. § A Sportegészségügyi ellátás támogatása előirányzat terhére nyújtott támogatás az alábbi költségekre fordítható:

a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedő orvosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszőrök, gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeletéhez,továbbá orvosok (keretorvosok), gyógytornászok, sportpszichológusok, masszőrök foglalkoztatásához,

b) a keretorvossal nem rendelkező válogatott keretek sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi csoport működtetéséhez,

c) a válogatott kerettagok szűrővizsgálatainak elvégzéséhez, táplálkozási tanácsadáshoz,

d) teljesítmény-élettani laboratórium, valamint sportgenomikai laboratórium működtetéséhez,

e) intézményi műszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez,

f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megjelentetéséhez,

g) edzőtáborokban, olimpiai központokban, valamint az országos sportegészségügyi hálózat keretében a sportorvosi ellátáshoz,

h) sportorvosi szakrendelések, valamint a keretorvosi hálózat online regisztrációs rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

i) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, felvilágosító, nevelő, ellenőrző tevékenységhez,

j) orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához, működtetéséhez,

k) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez,

l) az olimpiai, paralimpiai és a Speciális Világjátékokra való felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításához, különös tekintettel a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésére,

m) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggő feladatok ellátásához.

17. Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások[133]

48. § (1) A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében

a) a szabadidősport-rendezvény megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások,

b) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, bevizsgált étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,

c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggő költségek,

d) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,

e) szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerűsítésével, felújításával közvetlenül összefüggő költségek,

f) a sportszövetség, sportszervezet, sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,

g) a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,

h) a sportrendezvény szervezésével összefüggő étkezés és frissítők költségei,

i) a sportrendezvény résztvevőinek díjazásával kapcsolatos közvetlen költségek,

j) a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek - a (2) bekezdésben foglalt korlátozással -,

k) a versenyrendezés (ideértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések rendezésének költségei,

l) a hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel költségei (ideértve a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségeket is)

m)[134] országos jelleggel működő szabadidősport szövetségek szakmai feladatai és azok ellátásához kapcsolódó működési költségek,

n)[135] országos jelleggel megvalósuló szabadidősport programok működtetésének költségei

számolhatók el.

(2) A költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek elszámolhatók.

18.[136]

49. § A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:

a) a sportegészségügyi ellátás (a rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) költségei,

b) a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek - a számvitelről szóló törvény szerinti - bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,

c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

d)[137] a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás és külföldi versenyekre való utazás költségei,

e) a sportesemény szervezésével összefüggő étkezés költségei,

f) a sportesemény szervezésével összefüggő frissítők költségei,

g)[138] a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken és egyéb programokon kiemelkedően szereplő iskolák, szervezetek, pedagógusok, sportszakemberek és diákok, valamint a diáksport területén hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet kifejtő személyek jutalmazásának költségei,

h) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,

i)[139] a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok, rendezvények, képzések, továbbképzések megrendezésének költségei,

j) a sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

k) pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak

l)[140] az iskolai sport monitoring és nevezési rendszer működtetésének és fejlesztésének költségei

számolhatók el.

19. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

50. § (1) A miniszter a Kiemelt Edzői Program (a továbbiakban: KEP) keretében biztosítja a kiemelt edzők foglalkoztatásának, továbbképzésének költségeit. A KEP a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartását, továbbképzését, magyarországi foglalkoztatását, illetve munkavégzésük egységes követelményrendszerének kialakítását szolgálja. A KEP keretében foglalkoztatott kiemelt edző a hozzá kapcsolódó sportoló olimpiai sportágban elért eredménye alapján részesül állami támogatásban.

(2) A KEP tárgyévi keretösszegét, valamint a támogatásban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A KEP tárgyi- és személyi hatályát, a jogosultsági feltételeket, a kiemelt edzői kategóriákat és azok díjazását a miniszter szabályzat keretében határozza meg.

(3) A kiemelt edzők díjazásáról a miniszter a (2) bekezdésben hivatkozott szabályzatban meghatározottak szerint dönt és gondoskodik azok tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történő folyósításáról.

(4) Ha a KEP keretében foglalkoztatott edzővel, valamint az edzőhöz kapcsolódó sportolóval szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás indul, a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(5) Vissza kell vonni a támogatást, ha

a) az edzővel, valamint az edzőhöz kapcsolódó sportolóval szemben jogerős doppingbüntetésként eltiltás kerül kiszabásra,

b) az edző sportolót felkészítő jogosultsága megszűnik.

c)[141] az edzővel szemben sportfegyelmi büntetésként sportszakmai tevékenységtől eltiltás kerül kiszabásra.

(6)[142] A támogatásban részesülő személyekről a miniszter a MOB és a Magyar Edzők Társasága javaslatára való figyelemmel dönt.

(7)[143]

20. COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás[144]

50/A. §[145] (1) A miniszter a COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás keretében támogatja a sportszövetségek és sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását, továbbá a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségeket.

(2) A COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás keretében a költségvetési támogatás 2020. március 1. napjától felmerült következő költségekre fordítható:

1. hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

2. versenyrendezés és más szakmai programok rendezésének költségei,

3. sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

4. sportegészségügyi ellátással, egészségvédelemmel (különösen a koronavírus járvány elleni védekezéssel) összefüggő költségek,

5. doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

6. sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai és digitális, informatikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

7. sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény vagyonkezelési, bérleti díja, fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével összefüggő költségek,

8. munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók és a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek, továbbá egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

9. sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

10. sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei,

11. nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

12. sportszervezet, sportszövetség irodájának működésével kapcsolatos költségek,

13. sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketingkiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

14. online kapcsolattartást, kommunikációt, adatszolgáltatást segítő rendszerek, eszközök beszerzése, fejlesztése,

15. pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

16. sportszervezet, sportszövetség sporttevékenységével kapcsolatos bel- és külföldi utazási költségek,

17. sportszakmai működéssel összefüggő egyéb költségek.

21. Válságtámogatás[146]

50/B. §[147] A válságtámogatás a következő költségekre fordítható:

1. amatőr sportolónak és sportszakembernek az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség szabályzata alapján nyújtott tanulmányi és sportösztöndíja,

2. sport- és balesetbiztosítás,

3. a kedvezményezettel tagsági jogviszonyban lévő sportszervezet szakmai feladatainak ellátása,

4. hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

5. versenyrendezés és más szakmai programok rendezésének költségei,

6. sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

7. sportegészségügyi ellátással, egészségvédelemmel összefüggő költségek,

8. doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

9. sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai és digitális, informatikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

10. sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény vagyonkezelési, bérleti díja, fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével összefüggő költségek,

11. munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók és a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek, továbbá egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

12. sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

13. sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei,

14. nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

15. sportszervezet, sportszövetség irodájának működésével kapcsolatos költségek,

16. sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketingkiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

17. online kapcsolattartást, kommunikációt, adatszolgáltatást segítő rendszerek, eszközök beszerzése, fejlesztése,

18. pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

19. sportszervezet, sportszövetség sporttevékenységével kapcsolatos bel- és külföldi utazási költségek, valamint

20. sportszakmai működéssel összefüggő egyéb költségek.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-50. § és az 52. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

52. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)

c)[148] 3/A. alcíme az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény,

d)[149] 3/B. alcíme az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

53. §[150] E rendeletnek a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 17. § (1) bekezdés 10., 11a. és 11b. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

54. §[151] E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 17. § (1a) bekezdését, 18. § (5) bekezdését, 25. § (2) bekezdését, 26. § (5) és (6) bekezdését, valamint 30. § (4) bekezdését és módosított 4. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

55. §[152] E rendeletnek az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. §[153] A Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmény fejlesztések támogatása alcím jogutód előirányzata 2023. január 1. napjától a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 06. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása alcím. A Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmény fejlesztések támogatása alcím terhére kifizetett vagy azon kimutatott követelések és folyamatban lévő kötelezettségek összegei 2023. január 1. napjától a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 06. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása alcímre átvezetésre kerülnek.

57. §[154] E rendeletnek az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelettel megállapított 44. § (2) bekezdését, valamint 44. § (11) bekezdését a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 2023. évi megállapítása során is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására
A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!adatok forintban
Szerződés iktatószáma:
Kedvezményezett neve:
Támogatott feladat megnevezése:
I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások
1.Saját forrás
ebből a támogató által előírt
2.Igényelt támogatás
3.Összesen
II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség
Sor-
szám
Kiadás megnevezéseAz igényelt támogatás
terhére
Támogató által előírt
saját forrás terhére
(amennyiben
Támogató által
meghatározott forrás
megléte a támogatás-
nyújtás feltételeként
előírásra kerül)
1.Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*
a.) ebből:
1. anyagköltség, készletbeszerzés
2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak
3. bérleti díjak
4. rezsi jellegű kiadások
5. szállítási, utazási költségek
6. egyéb szolgáltatások vásárlása
7. egyéb dologi kiadások
b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás * (egységes rovatrend szerint K336 rovaton
elszámolandó összeg)
4.Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által
végzett feladat - 1. Áht. 49. §, Ávr. 65/C. § - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)
ebből:
1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**
2. államháztartáson kívülre**
AMűködési kiadások összesen (1+2+3+4)
5.Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)
6.Felújítások (a bekerülési ért.ék. részét képező valamennyi elismert korszerűsítési ktg.-gel)
7.Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által
végzett feladat - 1. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)
ebből:
1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**
2. államháztartáson kívülre **
BFelhalmozási kiadások összesen (5+6+7)
CSaját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a
tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)
Igényelt támogatás és a támogató által előírt sajátforrás összege összesen (A+B+C)
*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!
III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint
Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:
januárban:
februárban:
márciusban:
áprilisban:
májusban:
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
júliusban:
augusztusban:
szeptemberben:
októberben:
novemberben:
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
júniusban:Ft decemberben:Ft
Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követőév(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):
.......... év .......... hó
.......... év .......... hó
.......... év .......... hó
.......... év .......... hó
.......... év .......... hó
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Dátum: 20.... év ................... hónap ....... napPH.…………………………………………………
a támogatást igénylő cégszerű aláírása
* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra
** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

2. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[155]

3. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[156]

4. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[157]

XIII. Honvédelmi Minisztérium sportcélú előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
1.Áht-
azonosító
CímnévAlcímnévJogcím-
csoport-
név
Jog-
cím-
név
Előirányzat céljaKifizetésben részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő szervLebonyo-
lító szerv
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
2.256589Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti
kezelésű előirányzatok
3.386395Versenysport és szakmai
feladatok támogatása
1. Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek
finanszírozásához, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai
költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek
fedezéséhez, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz,
az egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek fedezéséhez.
2. Az előirányzat támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés következő szakmai
feladatait:
2.1. az olimpiai felkészülést, az olimpiai kvalifikációt eredményező versenyekre történő
felkészülést és részvételt, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei,
az országos sportági szövetségek, valamint e szövetségek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységei, továbbá - a sportágak olimpiai eredményességét is figyelembe
véve - e szövetségek tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt
vevő sportszervezet, szakmai feladatainak ellátását;
2.2. a sportköztestület, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetsége,
az országos sportági szövetség, sportszervezet szakmai programjai és feladatai
megvalósításával összefüggő működési költségeit;
2.3. a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési
koncepciók (ideértve az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
2.4. az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európa Játékokra, Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválokra, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által
megrendezett versenyekre, továbbá az ifjúsági olimpiai játékokra történő felkészülést és
részvételt;
2.5. az olimpiai játékokon való részvételt, valamint
2.6. az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei esetében a felkészülést, kvalifikációt
és részvételt.
3. Az előirányzat támogatást nyújt a következő utánpótlás-nevelési feladatok ellátásához:
Sport
XXI. Utánpótlás-nevelési Program; Héraklész Program; utánpótlás-nevelés fejlesztésére
irányuló szakmai feladatok, Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai feladatai,
a Duna Kupa és az Olimpiai Reménységek versenysorozat magyarországi megrendezése,
továbbá a versenysorozatokon történő részvétel; az utánpótlás edzői életpálya
megvalósítását szolgáló szakmai programok; kiemelt jelentőségű hazai rendezésű
utánpótlás-sportesemény rendezése, sportiskolai sportesemények, sportrendezvények
támogatása, tárgyi eszközök beszerzése, egyéb utánpótlás-nevelési feladatok.
4. A fogyatékosok sportja területén az előirányzat támogatja
4.1. a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok versenysportját nem paralimpiai
versenyszámokban;
4.2. a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezet szakmai
programjai és feladatai megvalósítását, valamint az ezzel összefüggő működési költségeit;
4.3. a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági
ágban és több sportágban - a fogyatékosok sportja területén - működő sportszövetség,
sportszervezet szakmai programjait és feladatait, valamint ezek olimpiai központban való
edzőtáborozását;
4.4. hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt;
4.5. sportolók felkészülését és részvételét a speciális világjátékokon;
4.6. sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit, sportfelszerelés, sporteszközök,
sportágspecifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
sportruházat beszerzését;
4.7. sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a paralimpiai és speciális
világjátékok kerettagjainak sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb
egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás igénybevételét, sportegészségügyi
eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok beszerzését);
sportköztestület,
költségvetési szerv,
törzskönyvi jogi
személy,
sportszövetség,
sportszövetség jogi
személyiséggel
felruházott szervezeti
egysége,
fogyatékosok
országos
sportszövetége,
sportszervezet,
gazdasági társaság,
civil szervezet,
Magyar
Államkincstár,
a Magyar Sport
Házát üzemeltető
gazdasági társaság,
köznevelési
intézmény,
köznevelési típusú
sportiskola, államilag
elismert
sportakadémia,
sportakadémia,
határon túli jogi
személy, határon túli
szervezet, külföldi
jogi személy, külföldi
szervezet,
felsőoktatási
intézmény,
természetes
személy, szakképző
intézmény, helyi
önkormányzat,
magyarországi
székhelyű
nemzetközi
sportszövetségek és
-szervezetek
kérelem alapján
egyedi döntés
alapján
pályázati úton
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
egyéb:
bankforgalmi
terhelési
összesítők
szerint
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
4.8. a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos
programokat;
4.9. a sportszakember-képzési feladatokat;
4.10. a sport által megvalósuló integrációt elősegítő programokat;
4.11. a sportrehabilitációs programokat;
4.12. egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását;
4.13. a fogyatékosok nem paralimpiai sportágak területén működő civil szervezetei, ezek
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint sportszervezetei szakmai
programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési
költségeit;
4.14. a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatását és
programjait;
4.15. a fogyatékos személyek szabadidősportjának, valamint diák- és hallgatói sportjának
országos, megyei és helyi rendezvényeit;
4.16. egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását;
4.17. a Téli Siketlimpiai Játékokra, a Szervátültetettek Nyári Világjátékára, a Nyári
Speciális Olimpiai játékokra történő felkészülést és részvételt, valamint
4.18. a paralimpiai felkészülést és a paralimpiai játékokon való részvételt, a paralimpiai
kvalifikációs versenyekre történő felkészülést és részvételt.
5. Az előirányzat támogatja
5.1. a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági
szövetségei, valamint az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és az
országos sportági szövetségei nem olimpiai szakágai, továbbá a Nemzeti Versenysport
Szövetség szakmai programjainak és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az
alapszabályában meghatározott feladatainak megvalósításával összefüggő működési
költségeit;
5.2. a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (GAIFS) IWGA Világjátékaira,
a Küzdősportok Világjátékaira, a nem olimpiai sportágak részére rendezett sport
világeseményekre való felkészülés szakmai feladatainak ellátását, az e versenyeken való
részvétellel kapcsolatos költségeket, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett
Európai Játékokon, és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által
megrendezett versenyeken résztvevő nem olimpiai sportágak felkészülését;
5.3. a versenysport fejlesztésére irányuló szakmai feladatok megvalósítását.
6. Az előirányzat támogatást nyújt
6.1. a sportköztestület szervezeti működéséhez, szakmai programjaihoz és feladataihoz,
valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeihez;
6.2. a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszövetségek és sportszervezetek
szakmai feladataihoz és az azokkal összefüggő működési költségeihez.
7. Az előirányzat támogatást biztosít
7.1. a Tarpai Sportkollégium működésének támogatásához;
7.2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó köznevelési típusú
sportiskolák, valamint az egyesületi jellegű sportiskolák szakmai programjaihoz, a szakmai
feladatok megvalósításával összefüggő működési kiadásokhoz, továbbá egyéb,
a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok megvalósításához, másrészt
a versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények, azok adott tanévi
működési költségeire, a versenyzők kiegészítő oktatására, vizsgára való felkészítésére;
7.3. a sportolói életpálya bevezetéséhez és fenntartásához, a sporttehetségek
kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében
a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztéséhez, az ezzel
összefüggő sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok megvalósításához,
mindezek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez
szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, a minőségi élutánpótlás-nevelést
megalapozó tehetség-kiválasztást, -gondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést
továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével
a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása
céljából;
7.4. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet szerinti
ösztöndíjprogram finanszírozásához;
7.5. a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetség-kiválasztáshoz,
-gondozáshoz, folyamatos nyomon követéshez, sportszakmai felkészítéshez,
versenyeztetéshez, és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi
háttérhez, valamint komplex módon a tankötelezettség teljesítésén keresztül a sportolói
kettős életpálya rendszer bevezetéséhez, fenntartásához és elősegítéséhez az
élutánpótlás-nevelés képzési rendszerének biztosításával, az államilag elismert
sportakadémiai szakmai feladatok ellátásához, az azzal összefüggő sportlétesítmény-
fenntartási és -fejlesztési feladatok megvalósításához.
8. Az előirányzat támogatja a hazai rendezésű sportesemények rendezését;
a versenysport fejlesztési feladatait.
9. Az előirányzat terhére támogatható a sportinformációs rendszer szakmai ügyvitel- és
rendszerszervezésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok, szakértői
tevékenységek ellátása; egyéb a versenysport támogatásával összefüggő feladatok.
[158]
10. Az előirányzat támogatja a lovassporttal összefüggő feladatokat.
11. Az előirányzat terhére finanszírozható a Magyar Államkincstár által nyújtott
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok.
12. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható az ukrajnai menekültválság kezelésével
kapcsolatban felmerült kiadásokra.
13. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a nemzeti versenysport programmal összefüggő feladatokra.
4.297446A Magyar Labdarúgó
Szövetség feladatainak
támogatása
Az előirányzat támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség alapszabályában és
stratégiájában nevesített feladatainak és programjainak végrehajtását, ideértve
- a szabadidős labdarúgás fejlesztésével és népszerűsítésével,
- a versenyszervezéssel,
- a nemzeti válogatottak felkészítésével és versenyeztetésével,
- az utánpótlás-neveléssel és a tehetségképzéssel,
- a sportegészségüggyel és a sporttudománnyal,
- a digitalizációs fejlesztésekkel,
- a sportszakember képzéssel,
- a sportlétesítmény-fejlesztési és -fenntartási feladatokkal,
- a köznevelési intézményekkel történő együttműködések kialakításával és fenntartásával
kapcsolatos feladatokat és azok ellátásával összefüggő irányítási, koordinációs és
adminisztratív tevékenységek végrehajtását.
Magyar Labdarúgó
Szövetség,
sportszervezetek,
ezek jogi
személyiséggel
rendelkező
szakosztályai,
szervezeti egységei,
köznevelési
intézmény,
költségvetési szerv,
határon túli jogi
személy, határon túli
szervezet, külföldi
jogi személy, külföldi
szervezet
kérelem alapján
egyedi döntés
alapján
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
5.386406Sporteredmények,
sportszakmai tevékenységek,
sportteljesítmények elismerése
Az előirányzat finanszírozza
1. a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, az olimpiai járadék folyósítását,
a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer működtetését;
2. az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendelet alapján
a sportolók, sportszakemberek részére nyújtható állami jutalom és eredményességi
támogatás folyósítását;
3. a miniszter által adományozható elismerésekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott, a sport területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes
személyek részére sportszakmai elismerések - díjak, kitüntetések, dísztárgyak -
adományozásának költségeit;
4. a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint
a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek
rászorultsági alapon történő támogatását;
5. az Ezüstgerely pályázat forrását.
sportköztestület,
törzskönyvi jogi
személy,
sportszövetség,
sportszervezet,
gazdasági társaság,
természetes
személy,
költségvetési szerv,
civil szervezet
kérelem alapján
egyedi döntés
alapján
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
6.386417S portegészségügy,
sporttudomány támogatása
1. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható
1.1. a sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel
az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) részére a válogatott
kerettag sportolók felkészülésével összefüggő emelt szintű sportegészségügyi
vizsgálatához, valamint egyéb sportegészségügyi szakmai feladatainak ellátására;
1.2. a sportköztestületek és a sportszövetségek részére a válogatott kerettagok
sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások
igénybevételéhez, különösen sportág-specifikus orvosi eszközök, berendezések,
műszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadáshoz, étrend-kiegészítők, vitaminok
vásárlásához, valamint doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladataik ellátásához;
1.3. az olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag sportolók kiemelt, soron kívüli sürgősségi
ellátásához;
1.4. a Call Center és az Olimpiai Rendelő működtetésére (személyi, adminisztratív,
fenntartási költség), valamint a jogosultak soron kívüli, emelt szintű egészségügyi
ellátására;
1.5. az OSEI által saját fejlesztésben készült sportorvosi alkalmassági és versenyzési
engedélyeket nyilvántartó rendszer (Országos Sportorvosi Hálózat - Válogatott Kereteket
Ellátó Szolgálat Regisztere) működtetésére és fejlesztésére, valamint a felnőtt és
utánpótlás válogatott kerettagok emelt szintű szűrővizsgálatára és a teljesítmény-élettani
labor által végzett vizsgálatokra.
2. Az előirányzat támogatja a nemzeti doppingellenes szervezet (Hungarian National
Anti-doping Organization, a továbbiakban: HUNADO) által ellátott következő
doppingellenes feladatokat:
2.1. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint
a sportolók doppingellenőrzése;
2.2. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egyéb
doppingellenes feladatok;
2.3. a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a doppingbizottság, valamint a dopping
fellebbviteli bizottság működtetését;
2.4. a doppingellenes nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítését;
2.5. a doppingellenes neveléssel, felvilágosítással kapcsolatos feladatokat;
OSEI,
sportköztestület,
sportszövetség,
törzskönyvi jogi
személy, gazdasági
társaság, HUNADO,
és további, a
doppingellenes
tevékenységben
résztvevő
szervezetek, civil
szervezet,
sportszervezet,
testkultúrával
kapcsolatos
felsőoktatási
képzésben részt
vevő felsőoktatási
intézmény, civil
szervezet
egyedi döntés
alapján
kérelem alapján
pályázati úton
jogszabály
alapján
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
2.6. egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggő, jogszabály, közbeszerzési
szerződés és egyéb megállapodás alapján ellátott feladatokat.
3. Az előirányzat biztosítja a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott
teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-
táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott, a táplálék- és étrend-
kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos
megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt
táplálék- és étrend-kiegészítőkben kiemelten a WADA Tiltólistáján szereplő szerek
jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá
felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézménynek a
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem szervezeti keretein belüli kialakításával
és működtetésével közvetlenül összefüggő szervezeti, szakmai és tudományos feladatok
finanszírozását.
4. Az előirányzat támogatja a sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó civil
szervezetek működését és szakmai feladatainak ellátását; továbbképzések szervezését,
szakmai ismeretek terjesztését; szakmai-módszertani anyagok készítését és
korszerűsítését, digitalizálását; szakképzési szakértők részére igazolvány elkészíttetését;
az egészséges életmód terjesztésével,
a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidősport,
az iskolai és diáksport fejlesztésével, valamint a területi sportfeladatok ellátásának
segítésével összefüggő programokat, infrastrukturális és eszközfejlesztéseket;
tudományos és kutatási tevékenységet; tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését;
konferenciák és rendezvények szervezését; szakmai kiadványok szerkesztését és
megjelentetését; a szakmai feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő működési
költségeket.
7.386428Sport népszerűsítésével, diák-
és szabadidősporttal
kapcsolatos támogatások
1. Az előirányzat támogatja
1.1. a kiemelkedő szabadidősport rendezvényeket;
1.2. a nők és családok szabadidősportjának fejlesztését;
1.3. a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenységét;
1.4. az idősek szabadidősportját;
1.5. a szabadidősporttal kapcsolatos kutatásokat;
1.6. a szabadidősport területén működő sportköztestület és országos sportszövetségek
szakmai programjait és feladatait, valamint az ezek megvalósításával összefüggő
működési költségeit;
1.7. szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működését,
igénybevételét;
1.8. egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az iskolai, diák- és
felsőoktatási szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátását;
1.9. a szabadidősport területén működő szakemberek képzését szolgáló jegyzetek
elkészítését és kiadását, továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő
lapjainak kidolgozását és expediálását;
1.10. köznevelési és felsőoktatási intézmények és a mellettük működő sportegyesületek
műhelyeinek szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységét;
1.11. a munkahelyi sport fejlesztését;
1.12. a hagyományos magyar sportokat, valamint
1.13. egyéb, a szabadidősport támogatásával összefüggő feladatokat.
2. Az előirányzat támogatja
2.1. a diáksport rendezvényeket, diák szabadidősport-rendezvényeket, programokat;
2.2. a diákolimpiai versenyrendszert és a fogyatékosok diákolimpiai versenyrendszerét;
2.3. a diák önkéntesek képzési rendszerét;
2.4. a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti
válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség (ISF) versenyein,
Gymnasiadékon;
2.5. a Magyar Diáksport Szövetség által végzett iskolai sport fejlesztését, diáksport
szövetségek szakmai munkáját;
2.6. a felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságát, hallgatói
szabadidősport rendezvényeket, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő
egyetemi világ- és Európa-bajnokságokat;
2.7. a felsőoktatási intézmények mellett működő sportszervezet műhelyeit;
2.8. a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kidolgozott Hajós Alfréd Terv
célkitűzéseinek megvalósításával összefüggő költségeket;
2.9. a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi
válogatott részvételét a külföldön megrendezendő tárgyévi főiskolai Európa- és
világbajnokságokon, Universiadékon, valamint az Európai Egyetemi Sportszövetség
(EUSA) sportvilágeseményein;
2.10. a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport
támogatására, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit,
pályázatait, továbbá ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit;
2.11. a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő köznevelési és
felsőoktatási intézményeket;
sportköztestület,
sportszövetség,
sportszövetség jogi
személyiséggel
felruházott szervezeti
egységei,
sportszervezet,
törzskönyvi jogi
személy, gazdasági
társaság, civil
szervezet, helyi
önkormányzat,
országos
nemzetiségi
önkormányzat, helyi
nemzetiségi
önkormányzat,
köznevelési
intézmény,
felsőoktatási
intézmény
kérelem alapján
egyedi döntés
alapján
pályázati úton
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
2.12. a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Főiskolai
Sportszövetség szakmai programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával
összefüggő működési költségeit;
2.13. a sportszakmai képesítések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein
alapuló kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli
tételeinek kidolgozását és kiadását;
2.14. a Testnevelési Egyetem szakmai feladatainak és szabadidős sportprogramjainak
megvalósítását;
2.15. a köznevelésben és felsőoktatásban végzett sportkutatást;
2.16. az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátását.
3. Az előirányzat támogatja a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai
aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységet,
tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését, továbbá
a sportdiplomáciai feladatok ellátását.
4. Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai
feladatainak és a szakmai feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások
támogatására.
5. Az előirányzat finanszírozza a mindennapos testnevelés feltételeit biztosító új
tornatermek építésével, vagy a meglévő tornatermek bővítésével, felújításával kapcsolatos
költségeket, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak (a továbbiakban: NSK) a projekt
megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Biztosítja továbbá a projekt
megvalósításához kapcsolódóan az HM illetve jogelődjei által szükség esetén kötendő
szakértői szerződések fedezetét.
6. Az előirányzat finanszírozza az úszásoktatás feltételeit biztosító új tanuszodák
építésével, vagy meglévő tanuszodák bővítésével, felújításával kapcsolatos költségeket,
beleértve az NSK-nak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit.
Biztosítja továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódóan az HM illetve jogelődjei által
szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét.
7. Az előirányzat terhére finanszírozható kültéri sportparkok fejlesztésének támogatása.
8. Az előirányzat finanszírozza a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez
szükséges új iskola és tornaterem beruházás megvalósításának forrását, beleértve
az NSK-nak a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit. Biztosítja
továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódóan az HM illetve jogelődjei által szükség
esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét.
9. Az előirányzat fedezetet biztosít Budakalász városban megvalósuló 16 tantermes iskola
és a kapcsolódó tornaterem megépítésére, az M0 autóút káros környezeti hatásainak
csökkentése érdekében - különös tekintettel, de nem kizárólagosan - út- és
járdaépítésére, park és zöldfelület fejlesztésére, valamint rekreációs célokra.
10. Az előirányzat finanszírozza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
7. § (1) bekezdés a)-m) pontjában felsorolt köznevelési intézmények beruházási feladatai
megvalósításának forrását, beleértve az NSK-nak a projekt megvalósításával
kapcsolatban felmerülő költségeit.
8.387017Sportági fejlesztési koncepciók
megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
1. Az előirányzat támogatást biztosít a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával
összefüggő sportszakmai feladatok ellátásához, a kiemelt edzők foglalkoztatásával
kapcsolatos feladatokhoz, a sportszövetségek és tagszervezeteik adósságrendezéséhez,
továbbá a sportszervezetek szakmai többletfeladatainak ellátásához, illetve
a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és
-fejlesztési feladatokhoz.
2. Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével
összefüggően felmerülő kincstári díjak finanszírozásához.
3. Az előirányzat finanszírozza a 2016. évben megkezdett HISZEK Benned Sport Program
megvalósítását, a helyi szinten megvalósítandó szabadidő-, élősport programok, a helyi
szinten sporttevékenység végzésére irányuló lakossági igények esetén a megfelelő
sportinfrastruktúra igénybevételének ösztönzését, a sportolás feltételrendszerének
támogatását és az annak koordinálásával összefüggő feladatokat.
4. Az előirányzat finanszírozza a korcsolya sportág működtetésével, szakmai feladatai
ellátásával összefüggő feladatokat, továbbá a hazai- és nemzetközi sportesemények
megrendezésével, a sportszövetség utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott
feladatok megvalósításával, a sportszövetség verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival
összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési,
sportdiplomáciai feladatokat, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési
költségeket.
5. Az előirányzat támogatást nyújt a kiemelt sportágak éves sportlétesítmény-fejlesztési
elképzeléseivel összefüggő feladatok finanszírozásához.
6. Az előirányzat biztosítja a kiemelt sportágak, a felzárkóztatási keretből támogatott
sportágak, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív,
a társadalom körében népszerű sportágak fejlesztéseinek finanszírozását.
7. Az előirányzat támogatja az egyesületi keretek között sportoló utánpótlás-korú sportolók
létszámának növelését célzó projektek megvalósítását és az annak koordinálásával
összefüggő feladatok ellátását, a helyi szinten megvalósítandó szabadidő-, élősport
programokat, a helyi szinten sporttevékenység végzésére irányuló lakossági igények
esetén a megfelelő sportinfrastruktúra igénybevételének ösztönzésére, a sportolás
feltételrendszerének támogatására és az annak koordinálásával összefüggő feladatokat.
8. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai és
a feladatellátásával összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és
-fejlesztési feladatainak támogatására, az utánpótlás és a felnőtt (női, férfi) válogatottak
felkészülésének, versenyeztetésének költségeire, sportszakmai szempontból jelentős
egyéb hazai rendezésű sport és sportdiplomáciai események megrendezésére,
a mindennapos testnevelés keretében a kézilabda oktatáshoz történő hozzájárulásra
(köznevelési intézmények részére eszközbeszerzésre), a sportolói életpálya bevezetésére
és fenntartására, a magyar sporttehetségek kiválasztására és folyamatos nyomon
követésére, a kiemelt utánpótlás-nevelési központ akadémiai rendszerű fejlesztésére,
továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-nevelési koncepciójának
megvalósítására, a versenysport fejlesztési feladatainak ellátására, a sportszakemberek
képzésére, továbbképzésére, a sportszervezetek szakmai többletfeladatainak ellátása,
a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és
-fejlesztési feladataik.
9. Az előirányzat támogatja a sportszakemberek képzését, a sportszakmai képesítések
modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási
segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és
kiadását.
10. Az előirányzat célja továbbá a sportcélú beruházások, infrastruktúra-fejlesztések,
továbbá a sportszakmai feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú költségek
támogatására létrehozott, közfeladat ellátását szolgáló vagy közfeladatot megvalósító
kedvezményezettek részére közfeladat ellátását előmozdító támogatási jogviszony
keretében megvalósuló fejlesztések megvalósításához szükséges költségek biztosítása,
ennek érdekében a beruházások kivitelezéséhez szükséges ingatlanok megszerzésével,
az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával
és korszerűsítésével összefüggő feladatok, a sportcélú ingatlanok fejlesztésével
összefüggő, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
alapján megnyílt, a látvány-csapatsport támogatáshoz szükséges önerő költségének,
valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok
ellátásának finanszírozása. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem
kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok és
egyedi sportinfrastruktúra-fejlesztések előkészítő és koordinációs feladatait, amely
beruházási célú költségvetési támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs
feladatokra.
11. Az előirányzat finanszírozza az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú
ingatlanok működtetését. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a kedvezményezett
részére az általa használt vagy egyéb módon hasznosítani kívánt állami, önkormányzati
vagy egyéb szervezet tulajdonában álló sportcélú ingatlanok használatával összefüggő
létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz,
sportköztestület,
sportszövetség,
sportszövetség jogi
személyiséggel
rendelkező
szervezeti egysége,
sportszervezet,
gazdasági társaság,
törzskönyvi jogi
személy, helyi
önkormányzat, civil
szervezet, MÁK,
határon túli jogi
személy, határon túli
szervezet, külföldi
jogi személy, külföldi
szervezet,
szakképző
intézmények
kérelem alapján
egyedi döntés
alapján
pályázati úton
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
[159]
továbbá a használattal összefüggő, korábbi években felmerült létesítményhasználati és
közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti dijakhoz.
12. Az előirányzat finanszírozza a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás
megvalósítását, továbbá a projektek megvalósításához kapcsolódóan a HM, illetve
jogelődjei által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét.
13. Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó
projektekhez kapcsolódó költségeket, továbbá a projektek megvalósításához
kapcsolódóan a HM, illetve jogelődjei által szükség esetén kötendő szakértői szerződések
fedezetét.
13. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a nemzeti versenysport programmal összefüggő feladatokra.
14. Az előirányzat finanszírozza a Makovecz Imre életműve gondozásával összefüggésben a Makó Városi Termál-és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztését, továbbá a projektek megvalósításához kapcsolódóan a Honvédelmi Minisztérium, illetve jogelődjei által szükség esetén kötött szakértői szerződések fedezetét.
15. Az előirányzat finanszírozza a Gödöllői uszoda beruházás, Veszprémi uszoda beruházás, az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása, a Budapesti Pályafejlesztési Program megvalósításával összefüggő költségeket, a Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiájának megvalósítását, a határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósítását, továbbá a projektek megvalósításához kapcsolódóan a HM, illetve jogelődjei által szükség esetén kötött szakértői szerződések fedezetét.
9.386439Kiemelt sportegyesületek
támogatása
1. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a kiemelt sportegyesületek részére
adósságrendezésének, a sportfejlesztési feladataik megvalósításának,
a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és
-fejlesztési feladatok megvalósításának, valamint a szakmai feladatellátásukkal
összefüggő működési költségek támogatására.
2. Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a kiemelt sportegyesületek
sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér,
a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét a sportbiztonságot és
a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok megvalósításával
összefüggő egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos költségek.
3. Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a kiemelt sportegyesületek
vagyonkezelésében, üzemeltetésében vagy használatában lévő, vagyonkezelésébe,
üzemeltetésébe vagy használatába kerülő sportcélú ingatlanok fenntartásával összefüggő
költségek.
4. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható az Újpesti Torna Egylet (bármely jogcímen)
használatában lévő létesítményei fejlesztéseire (különösen, de nem kizárólagosan:
ingatlanok felújítására, korszerűsítésére, átalakítására), valamint új létesítmények
kialakítására és építésére. Az előirányzat terhére kerülnek továbbá finanszírozásra
az UTE sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér,
a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és
a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel, a beruházási programok megvalósításával
összefüggő egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos költségek.
5. Az előirányzat támogatást biztosít a Vasas SC (bármely jogcímen) használatában lévő
létesítményei fejlesztéseire (különösen, de nem kizárólagosan: ingatlanok felújítására,
korszerűsítésére, átalakítására), valamint új létesítmények kialakítására és építésére.
Az előirányzat terhére kerülnek továbbá finanszírozásra a Vasas SC sportlétesítmény-
fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a kiszolgáló helyiségek és
létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel,
a beruházási programok megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-
fejlesztéssel kapcsolatos költségek.
sportköztestület,
sportszervezet,
sportfejlesztési
feladatok
megvalósításában
közreműködő
gazdasági társaság,
törzskönyvi jogi
személy, helyi
önkormányzat,
határon túli jogi
személy, határon túli
szervezet, külföldi
jogi személy, külföldi
szervezet, sportági
szakszövetség, civil
szervezet
egyedi döntés
alapján
kérelem alapján
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-igénybe
vehető
-
9a.21/9 Fogyatékosok sportjának
támogatása
Az előirányzat támogatja:
1. a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok versenysportját
nem paralimpiai versenyszámokban;
2. a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén működő
sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységei, valamint a sportszervezet szakmai
programjai és feladatai megvalósítását, valamint az ezzel
összefüggő működési költségeit;
3. a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten
valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban
- a fogyatékosok sportja területén - működő sportszövetség,
sportszervezet szakmai programjait és feladatait, valamint ezek
olimpiai központban való edzőtáborozását;
4. hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt;
5. sportolók felkészülését és részvételét a speciális
világjátékokon;
6. sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit;
sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai
eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
sportruházat beszerzését;
7. sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen
a paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak
sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb
egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás
igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, műszerek,
gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok beszerzését);
8. a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai
és sporttudományos programokat;
9. a sportszakember-képzési feladatokat;
10. a sport által megvalósuló integrációt elősegítő programokat;
11. sportrehabilitációs programokat;
12. egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő
feladatok ellátását;
13. a fogyatékosok nem paralimpiai sportágak területén
működő civil szervezetei, ezek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységei, valamint sportszervezetei szakmai
programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával
összefüggő működési költségeit;
14. a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás
jellegű sportoktatását és programjait;
15. a fogyatékos személyek szabadidősportjának, valamint
diák- és hallgatói sportjának országos, megyei és helyi
rendezvényeit;
16. egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő
feladatok ellátását;
17. a Téli Siketlimpiai Játékokra történő felkészülést és
részvételt;
18. a Szervátültetettek Nyári Világjátékára történő felkészülést
és részvételt;
19. a Nyári Speciális Olimpiai játékokra történő felkészülést és
részvételt;
20. a paralimpiai felkészülést és a paralimpiai játékokon való
részvételt, a paralimpiai kvalifikációs versenyekre történő
felkészülést és részvételt.
sportköztestület,
törzskönyvi jogi
személy,
sportszövetség,
sportszövetség jogi
személyiséggel
rendelkező
szervezeti egysége,
sportszervezet,
köznevelési
intézmény,
felsőoktatási
intézmény, helyi
önkormányzat,
gazdasági társaság,
civil szervezet
egyedi döntés
alapján
kérelem alapján
pályázati úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó
nyilatkozat
-igénybe
vehető
-
10.
[160]
11.376217Kiemelt
Nemzetközi
Sport-
esemény
Stratégia és
sportesemény
pályázatok,
valamint
kiemelt hazai
rendezésű
sport-
események
támogatása
Az előirányzat fedezetül szolgál a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény
megpályázásával, lebonyolításával/megrendezésével és támogatásával összefüggő
feladatok költségeire.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is
nyújtható.
sportköztestület,
költségvetési szerv,
sportszövetség,
sportszövetség jogi
személyiséggel
felruházott szervezeti
egysége,
fogyatékosok
országos
szövetsége,
sportszervezet,
gazdasági társaság,
törzskönyvi jogi
személy,
felsőoktatási
intézmény,
köznevelési
intézmény,
szakképző
intézmény, civil
szervezet, külföldi
jogi személy, civil
szervezet
egyedi döntés
alapján
kérelem alapján
pályázati úton
biztosíthatóegyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatal-
mazó
nyilat-
kozat
-Igénybe
vehető
-
12.
13.Központi kezelésű előirányzatok-
14.A Nemzeti Sportközpontok
tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és
kiadások
-
15.392562A Nemzeti
Sportközpontok
tulajdonosi jog-
gyakorlásával
kapcsolatos
kiadások
Az előirányzat felhasználásának célja
1. a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
javára történő tőkeemelés és pótbefizetés pénzügyi fedezetének biztosítása,
2. a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
részére tulajdonosi támogatás biztosítása.
a Nemzeti
Sportközpontok
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok
Az Áht.
45. §
(2) bekezdése
alapján,
az állami
vagyon
felügyeletéért
felelős
miniszter
jóváhagyása
esetén
a támogatási
szerződésben
vagy támogatói
okiratban
foglaltaknak
megfelelően.
biztosítható1.
Tőkeemelés,
pótbefizetés
jogcímen.
2. Egy
összegben
vagy
részletekben,
teljesítés-
vagy
időarányosan.
1.
Pótbefizetés
esetén
szerződés
szerint.
2.
A kötele-
zettség-
vállalási
doku-
mentumban
meghatáro-
zottak
szerint.
Ávr.
szerinti
bármely
bizto-
síték
Nemzeti
Sport-
központok
igénybe
vehető

4/a. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[161]

5. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[162]

5/A. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[163]

6. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[164]

7. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez[165]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[2] Módosította a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2022.07.03.

[3] Hatályon kívül helyezte az 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2020.12.16.

[4] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[5] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[6] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[7] Módosította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[8] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[9] Módosította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[10] "Átmeneti támogatás" alcímet hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[11] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[12] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[13] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[14] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[15] Az alcímet beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[16] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[17] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[18] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[19] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[20] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[21] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[22] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § d) pontja és a 25. § a) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[23] Hatályon kívül helyezte a 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2022.09.13.

[24] Hatályon kívül helyezte a 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2022.09.13.

[25] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[26] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[27] Módosította a 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.09.13.

[28] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[29] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[30] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § e) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[31] Megállapította a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.06.

[32] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § () bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § f) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[35] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[36] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[37] Módosította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[38] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[39] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § g) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[40] Módosította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[41] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[42] Az alcím címét módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[43] A nyitó szövegrészt módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § d) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[44] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[45] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[46] Módosította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[47] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § h) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[48] Módosította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2019.08.24.

[49] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[50] Megállapította a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.22.

[51] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[52] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[53] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[54] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[55] Beiktatta a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.08.24.

[56] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[57] Beiktatta a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[58] Megállapította a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.12.22.

[59] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[60] Megállapította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.08.24.

[61] Beiktatta a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.24.

[62] Megállapította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.08.24.

[63] Beiktatta a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[64] Módosította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2019.08.24.

[65] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[66] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[67] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[68] Hatályon kívül helyezte a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2019.08.24.

[69] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § i) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[70] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § j) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[71] Megállapította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.08.24.

[72] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[73] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[74] Megállapította a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[75] Megállapította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2019.08.24.

[76] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[77] Megállapította a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[78] Módosította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[79] Beiktatta a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2019.08.24.

[80] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.25.

[81] Beiktatta a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[82] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § k) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[83] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § l) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[84] Beiktatta a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[85] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[86] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[87] Megállapította a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.04.06.

[88] A nyitó szövegrészt módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[89] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § f) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[90] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § m) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[91] Az alcímet megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[92] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[93] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[94] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2022.12.25.

[95] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2022.12.25.

[96] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[97] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[98] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[99] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[100] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[101] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[102] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[103] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2022.12.25.

[105] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2022.12.25.

[106] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2022.12.25.

[107] Az alcímet beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[108] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[109] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[110] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[111] Az alcím címét megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[112] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[113] A nyitó szövegrészt módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § n) pontja. Hatályos 2022.12.25.

[114] "Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása" alcímet hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[115] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[116] Az alcím címét megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[117] Megállapította az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.03.02.

[118] Módosította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2019.08.24.

[119] Hatályon kívül helyezte az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.03.02.

[120] Megállapította az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.03.02.

[121] Hatályon kívül helyezte az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.03.02.

[122] Hatályon kívül helyezte az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.03.02.

[123] Megállapította a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[124] Megállapította a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[125] Beiktatta a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[126] Beiktatta a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[127] Hatályon kívül helyezte az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2023.03.02.

[128] "Utánpótlás-nevelési feladatok" alcímet hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[129] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[130] "Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása" alcímet hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[131] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § g) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[132] Az alcím címét megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[133] Az alcím címét megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[134] Beiktatta a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[135] Beiktatta a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[136] "Diák- és hallgatói sport támogatása" alcím címét hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § h) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[137] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[138] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[139] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[140] Beiktatta a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[141] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[142] Megállapította a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2020.11.01.

[144] Beiktatta a 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos az Európai Bizottságnak az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleményén alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól, az 1/2021. (VI. 24.) EMMI határozat alapján 2021.06.03-tól.

[145] Beiktatta a 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos az Európai Bizottságnak az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleményén alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól, az 1/2021. (VI. 24.) EMMI határozat alapján 2021.06.03-tól.

[146] Az alcímet beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[147] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.12.25.

[148] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[149] Beiktatta a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.03.

[150] Beiktatta a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[151] Beiktatta a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.08.24.

[152] Beiktatta a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[153] Beiktatta az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[154] Beiktatta az 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.03.02.

[155] Hatályon kívül helyezte a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2019.08.24.

[156] Hatályon kívül helyezte a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2019.08.24.

[157] Megállapította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 22. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.12.25.

[158] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 23. §-a (lásd: 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.01.01.

[159] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 23. §-a (lásd: 2. melléklet 2-3. pont), valamint a 25. § j) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[160] Módosította az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § j) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § i) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

[162] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § k) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § k) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[164] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § k) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezte az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § i) pontja. Hatálytalan 2022.12.25.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére