32019R2088[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE

(2019. november 27.)

a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet harmonizált szabályokat határoz meg a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása és e folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele, valamint a pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk tekintetében alkalmazandó átláthatósággal kapcsolatban.

2 cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "pénzügyi piaci szereplő": a következők egyike: a) biztosítási alapú befektetési termékeket kínáló biztosító; b) portfóliókezelést nyújtó befektetési vállalkozás; c) foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény; d) nyugdíjbiztosítási termék előállítója; e) alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK); f) páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatója; g) a 345/2013/EU rendelet 14. cikkével összhangban nyilvántartásba vett minősített kockázatitőke-alap kezelője; h) a 346/2013/EU rendelet 15. cikkével összhangban nyilvántartásba vett minősített szociális vállalkozási alap kezelője; i) átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás alapkezelő társasága (ÁÉKBV-alapkezelő); vagy j) portfóliókezelést nyújtó hitelintézet;

2. "biztosító": a 2009/138/EK irányelv 18. cikkével összhangban engedélyezett biztosító;

3. "biztosítási alapú befektetési termék": a) az 1286/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikkének 2. pontjában meghatározott biztosítási alapú befektetési termék; vagy b) olyan, a szakmai befektetők számára kínált biztosítási termék, amely olyan lejárati értékkel vagy visszaváltási értékkel rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszaváltási értéke részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve, ki van téve a piaci ingadozásoknak;

4. "alternatívbefektetésialap-kezelő", vagy "ABAK": a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerinti alternatívbefektetésialap-kezelő;

5. "befektetési vállalkozás": a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

6. "portfóliókezelés": a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott portfóliókezelés;

7. "foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény": az (EU) 2016/2341 irányelv 9. cikkével összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény, kivéve azon intézményt, amellyel kapcsolatban valamely tagállam úgy határozott, hogy az említett irányelv 5. cikkét alkalmazza, és azon intézményt, amely olyan nyugdíjkonstrukciókat működtet, amelyek összesen kevesebb mint tizenöt taggal rendelkeznek;

8. "nyugdíjbiztosítási termék": a) az 1286/2014/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett nyugdíjbiztosítási termék; vagy b) az 1286/2014/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének g) pontjában említett egyéni nyugdíjbiztosítási termék;

9. "páneurópai egyéni nyugdíjtermék" vagy "PEPP": az (EU) 2019/1238 rendelet 2. cikkének 2. pontjában említett termék;

10. "ÁÉKBV-alapkezelő": a) a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapkezelő társaság; vagy b) a 2009/65/EK irányelv szerint engedélyezett olyan befektetési társaság, amely a kezelésére nem jelölt ki az említett irányelv szerint engedélyezett alapkezelő társaságot;

11. "pénzügyi tanácsadó": a) olyan biztosításközvetítő, amely biztosítási tanácsadást nyújt biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában; b) olyan biztosító, amely biztosítási tanácsadást nyújt biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában; c) olyan hitelintézet, amely befektetési tanácsadást nyújt; d) olyan befektetési vállalkozás, amely befektetési tanácsadást nyújt; e) olyan ABAK, amely a 2011/61/EU irányelv 6. cikke (4) bekezdése b) pontjának i. alpontjával összhangban befektetési tanácsadást nyújt; vagy f) olyan ÁÉKBV-alapkezelő, amely a 2009/65/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontjával összhangban befektetési tanácsadást nyújt;

12. "pénzügyi termék": a) az e cikk 6. pontjával összhangban kezelt portfólió; b) alternatív befektetési alap (ABA); c) biztosítási alapú befektetési termék; d) nyugdíjbiztosítási termék; e) nyugdíjkonstrukció; f) ÁÉKBV; vagy g) PEPP;

13. "alternatív befektetési alap" vagy "ABA": a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerinti ABA;

14. "nyugdíjkonstrukció": az (EU) 2016/2341 irányelv 6. cikkének 2. pontjában meghatározott nyugdíjkonstrukció;

15. "átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás" vagy "ÁÉKBV": a 2009/65/EK irányelv 5. cikkével összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás;

16. "befektetési tanácsadás": a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott befektetési tanácsadás;

17. "fenntartható befektetés": valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

18. "szakmai befektető": a 2014/65/EU irányelv II. mellékletében megállapított kritériumoknak megfelelő ügyfél;

19. "lakossági befektető" bármely olyan befektető, aki nem minősül szakmai befektetőnek;

20. "biztosításközvetítő": az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott biztosításközvetítő;

21. "biztosítási tanácsadás": az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott tanácsadás;

22. "fenntarthatósági kockázat": olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére;

23. "európai hosszú távú befektetési alap" vagy "EHTBA": az (EU) 2015/760 rendelet 6. cikkével összhangban engedélyezett alap;

24. "fenntarthatósági tényezők": környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

2a. cikk

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv

(1) Az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatóságoknak (a továbbiakban együtt: az EFH-k) a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az e rendelet 2. cikkének 17. pontjában említett jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel összefüggő információ tartalmának és megjelenítésének részleteit, összhangban az e rendelet 4. cikkének (6) és (7) bekezdésében említett, kedvezőtlen hatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági mutatókra vonatkozó tartalommal, módszertannal és megjelenítéssel.

(2) Az EFH-knak 2020. december 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett szabályozástechnikai standard-tervezeteket.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az e cikk (1) bekezdésében említett szabályozástechnikai standardok elfogadása útján kiegészítse ezt a rendeletet.

3. cikk

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák átláthatósága

(1) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek a honlapjaikon információt közzétenni a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó politikáikról.

(2) A pénzügyi tanácsadók kötelesek a honlapjaikon információt közzétenni a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikáikról.

4. cikk

A fenntarthatóság szempontjából káros hatások átláthatósága a szervezetek szintjén

(1) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek a honlapjaikon közzétenni és naprakészen tartani a következőket:

a) amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, egy, az ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozat, kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékeik típusait; vagy

b) amennyiben nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, annak egyértelmű indokolása, hogy miért nem veszik azokat figyelembe, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékukban áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor.

(2) A pénzügyi piaci szereplőknek az (1) bekezdés a) pontjával összhangban nyújtott információk részeként legalább a következőket kell megadniuk:

a) a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló politikáikra vonatkozó információk;

b) a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és az ezekkel kapcsolatban hozott - vagy adott esetben tervezett - intézkedések leírása;

c) adott esetben a 2007/36/EK irányelv 3g. cikke szerinti szerepvállalási politikák rövid összefoglalója;

d) hivatkozás a felelősségteljes üzleti magatartási kódexeknek és az átvilágításra és a jelentéstételre vonatkozó, nemzetközileg elismert standardoknak való megfelelésükre, és adott esetben a Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez való igazodásuk mértékére.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, azok a pénzügyi piaci szereplők, amelyek a mérlegfordulónapjukon túllépik az adott pénzügyi évben foglalkoztatottak átlagos létszámára vonatkozóan 500 főt előíró kritériumot, 2021. június 30-tól kötelesek honlapjaikon nyilatkozatot közzétenni a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikáikról és azt naprakészen tartani. E nyilatkozatnak legalább a (2) bekezdésben említett információkat tartalmaznia kell.

(4) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, azok a pénzügyi piaci szereplők, amelyek a 2013/34/EU irányelv 3. cikkének (7) bekezdése szerinti nagy vállalatcsoportok anyavállalkozásai, és amelyek a csoport mérlegfordulónapján összevont alapon túllépik az adott pénzügyi évben foglalkoztatottak átlagos létszámára vonatkozóan 500 főt előíró kritériumot, 2021. június 30-tól kezdődően kötelesek honlapjaikon nyilatkozatot közzétenni a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikáikról és azt naprakészen tartani. E nyilatkozatnak legalább a (2) bekezdésben említett információkat tartalmaznia kell.

(5) A pénzügyi tanácsadók kötelesek a honlapjaikon közzétenni és naprakészen tartani a következőket:

a) információ arról, hogy - megfelelően figyelembe véve méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint azon pénzügyi termékek típusait, amelyekkel kapcsolatban tanácsadást nyújtanak - befektetési, illetve biztosítási tanácsadásuk során figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat; vagy

b) információ arról, hogy befektetési, illetve biztosítási tanácsadásuk során miért nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékukban áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor.

(6) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében 2020. december 30-ig az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az éghajlatra gyakorolt káros hatásokkal és egyéb környezeti vonatkozású káros hatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági mutatókra vonatkozóan szabályozástechnikai standardtervezeteket kell kidolgozniuk az e cikk (1)-(5) bekezdésében említett információk tartalmáról, módszertanairól és megjelenítéséről.

Az EFH-knak adott esetben ki kell kérniük az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának véleményét.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardok elfogadása útján kiegészítse e rendeletet.

(7) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében 2021. december 30-ig az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban a társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelem területén felmerülő káros hatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági mutatókra vonatkozóan szabályozástechnikai standardtervezeteket kell kidolgozniuk az e cikk (1)-(5) bekezdésében említett információk tartalmáról, módszertanairól és megjelenítéséről.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardok elfogadása útján kiegészítse e rendeletet.

5. cikk

A javadalmazási politikák átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében

(1) A pénzügyi piaci szereplőknek és a pénzügyi tanácsadóknak javadalmazási politikáikban információt kell nyújtaniuk arról, hogy hogyan biztosítják e politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával, és ezen információkat honlapjaikon közzé kell tenniük.

(2) Az (1) bekezdésben említett információkat azon javadalmazási politikákba kell belefoglalni, amelyeket a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók az ágazati jogszabályoknak, különösen a 2009/65/EK, a 2009/138/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/65/EU, az (EU) 2016/97 és az (EU) 2016/2341 irányelvnek megfelelően kötelesek létrehozni és fenntartani.

6. cikk

A fenntarthatósági kockázatok integrálásának átláthatósága

(1) A pénzügyi piaci szereplők a szerződéskötés előtti közzétételekben kötelesek feltüntetni a következők leírását:

a) a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módja; és

b) a fenntarthatósági kockázatok által az általuk kínált pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei.

Amennyiben a fenntarthatósági kockázatokat a pénzügyi piaci szereplők nem minősítik relevánsnak, annak indokaira az első albekezdésben említett leírásokban röviden és egyértelműen magyarázatot kell adni.

(2) A pénzügyi tanácsadók a szerződéskötés előtti közzétételekben kötelesek feltüntetni a következők leírását:

a) a fenntarthatósági kockázatok befektetési vagy biztosítási tanácsaikba való integrálásának módja; és

b) a fenntarthatósági kockázatok által az azon pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredménye, amelyekkel kapcsolatban tanácsadást nyújtanak.

Amennyiben a pénzügyi tanácsadók a fenntarthatósági kockázatokat nem minősítik relevánsnak, annak indokaira az első albekezdésben említett leírásokban röviden és egyértelműen magyarázatot kell adni.

(3) Az e cikk (1) és a (2) bekezdésében említett információkat a következőképpen kell közzétenni:

a) az ABAK-ok esetében a 2011/61/EU irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett, befektetőknek szóló közzétételekben;

b) a biztosítók esetében a 2009/138/EK irányelv 185. cikkének (2) bekezdésében említett információszolgáltatás keretében, vagy adott esetben az (EU) 2016/97 irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

c) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények esetében az (EU) 2016/2341 irányelv 41. cikkében említett információszolgáltatás keretében;

d) a minősített kockázatitőke-alapok kezelői esetében a 345/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett információszolgáltatás keretében;

e) a minősített szociális vállalkozási alapok kezelői esetében a 346/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett információszolgáltatás keretében;

f) nyugdíjbiztosítási termékek előállítói esetében írásban, kellő idővel azelőtt, hogy a lakossági befektető szerződést kötne valamely nyugdíjbiztosítási termékről;

g) az ÁÉKBV-alapkezelők esetében a 2009/65/EK irányelv 69. cikkében említett tájékoztatóban;

h) a portfóliókezelést vagy befektetési tanácsadást nyújtó befektetési vállalkozások esetében a 2014/65/EU irányelv 24. cikke (4) bekezdésének megfelelően;

i) a portfóliókezelést vagy befektetési tanácsadást nyújtó hitelintézetek esetében a 2014/65/EU irányelv 24. cikke (4) bekezdésének megfelelően;

j) a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatban biztosítási tanácsadást nyújtó biztosításközvetítők és biztosítók, valamint a piaci ingadozásoknak kitett nyugdíjtermékekkel kapcsolatban biztosítási tanácsadást nyújtó biztosításközvetítők esetében az (EU) 2016/97 irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

k) az EHTBA-k ABAK-jai esetében az (EU) 2015/760 rendelet 23. cikkében említett tájékoztatóban;

l) a PEPP-szolgáltatók esetében az (EU) 2019/1238 rendelet 26. cikkében említett, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban.

7. cikk

A fenntarthatóság szempontjából káros hatások átláthatósága a pénzügyi termékek szintjén

(1) 2022. december 30-ig, amennyiben egy pénzügyi piaci szereplő a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontját, vagy 4. cikkének (3) vagy (4) bekezdését alkalmazza, a 6. cikk (3) bekezdésében említett közzétételeknek tartalmazniuk kell az alábbiakat:

a) világos és indokolással ellátott magyarázatot arról, hogy egy pénzügyi termék esetében figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, és ha igen, akkor hogyan;

b) nyilatkozatot arról, hogy a 11. cikk (2) bekezdése szerint közzéteendő információkban szerepelnek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó információk.

Amennyiben a 11. cikk (2) bekezdése szerinti információkban számszerűsítik a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, ezek az információk alapulhatnak a 4. cikk (6) és (7) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardok rendelkezésein.

(2) Amennyiben egy pénzügyi piaci szereplő a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontját alkalmazza, a 6. cikk (3) bekezdésében említett közzétételeknek minden egyes pénzügyi termék tekintetében tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pénzügyi piaci szereplő nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, és ezt meg is kell indokolnia.

8. cikk

A környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdításának átláthatósága a szerződéskötés előtti közzétételekben

(1) Amennyiben valamely pénzügyi termék - egyéb jellemzők mellett - környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és amennyiben a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, a 6. cikk (1) és (3) bekezdése alapján közzéteendő információknak tartalmazniuk kell a következőket:

a) információ arról, hogy az említett jellemzők hogyan valósulnak meg;

b) amennyiben valamely mutatót referenciamutatónak jelöltek ki, információ arról, hogy e mutató összhangban áll-e a szóban forgó jellemzőkkel, és ha igen, milyen módon.

(2) A pénzügyi piaci szereplőknek a 6. cikk (1) és (3) bekezdése alapján közzéteendő információkban meg kell adniuk, hogy hol található meg az e cikk (1) bekezdésében említett mutatók kiszámítására használt módszer.

(2a) Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 )6. cikkében említett pénzügyi termékeket kínálnak, az ezen rendelet 6. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján közzéteendő információk részeként meg kell adniuk az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkében előírt információkat.

(3) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az e cikk (1) és (2) bekezdése alapján közzéteendő információk tartalmának és megjelenítésének részleteit.

Az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, a jellemzőiket és az azok közötti eltéréseket, valamint azt a célkitűzést, hogy a közzétételek pontosak, tisztességesek, egyértelműek legyenek, ne legyenek félrevezetőek, egyszerűek és tömörek legyenek.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2020. december 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban történő elfogadása révén kiegészítse e rendeletet.

(4) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az e cikk (2a) bekezdésében említett információk tartalmának és megjelenítésének részleteit.

Az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standard-tervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, a jellemzőiket és a közöttük lévő eltéréseket, valamint azt a célkitűzést, hogy a közzétételek pontosak, tisztességesek, egyértelműek, nem félrevezetőek, egyszerűek és tömörek legyenek, és amennyiben szükséges e célkitűzés eléréséhez, módosítás-tervezeteket kell kidolgozniuk az e cikk (3) bekezdésében említett szabályozástechnikai standardokhoz. A szabályozástechnikai standard-tervezetekben figyelembe kell venni az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkében meghatározott környezeti célkitűzések tekintetében az említett rendelet 27. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, az alkalmazás kezdőnapjára vonatkozó dátumokat.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standard-tervezeteket a következők szerint kell benyújtaniuk a Bizottságnak:

a) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének a) és b) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2021. június 1-jéig; és

b) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének c) - f) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2022. június 1-jéig.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardok elfogadása útján kiegészítse ezt a rendeletet.

9. cikk

A fenntartható befektetések átláthatósága a szerződéskötést megelőző közzétételekben

(1) Amennyiben egy pénzügyi termék célkitűzése a fenntartható befektetés, és egy indexet jelöltek ki referenciamutatónak, a 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerint közzéteendő információkat a következőkkel kell kiegészíteni:

a) arra vonatkozó információ, hogy a kijelölt index hogyan igazodik ehhez a célkitűzéshez;

b) az arra vonatkozó magyarázat, hogy az említett célkitűzéshez igazított kijelölt index miért és mennyiben tér el egy általános piaci indextől.

(2) Amennyiben egy pénzügyi termék célkitűzése a fenntartható befektetés, de nem jelöltek ki indexet referenciamutatónak, a 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerint közzéteendő információnak magyarázatot kell tartalmaznia arról, hogy hogyan érik el az említett célkitűzést.

(3) Amennyiben egy pénzügyi termék célkitűzése a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerint közzéteendő információknak tartalmazniuk kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátási kitettségre vonatkozó célkitűzést, figyelemmel a Párizsi Megállapodás globális felmelegedéssel kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseinek elérésére.

E cikk (2) bekezdésétől eltérve, amennyiben nem áll rendelkezésre az (EU) 2016/1011 rendelet ( 3 ) szerinti uniós éghajlatváltozási referenciamutató vagy Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató, akkor a 6. cikkben említett információknak részletes magyarázatot kell adniuk arra vonatkozóan, hogy hogyan biztosítják a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló cél elérése érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, figyelemmel a Párizsi Megállapodás globális felmelegedéssel kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseinek elérésére.

(4) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek szerepeltetni a 6. cikk (1) és (3) bekezdése alapján közzéteendő információk között azt, hogy hol található meg az e cikk (1) bekezdésében említett indexek és az e cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett referenciamutatók kiszámítására használt módszer.

(4a) A pénzügyi piaci szereplőknek az e rendelet 6. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján közzéteendő információk részeként meg kell adniuk az (EU) 2020/852 rendelet 5. cikkében előírt információkat.

(5) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az e cikk (1) -(4) bekezdése alapján közzéteendő információk tartalmának és megjelenítésének részleteit.

Az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett céljaikat és az azok közötti eltéréseket, valamint azt a célkitűzést, hogy a közzétételek pontosak, tisztességesek, egyértelműek legyenek, ne legyenek félrevezetőek, egyszerűek és tömörek legyenek.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2020. december 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban történő elfogadása révén kiegészítse e rendeletet.

(6) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az e cikk (4a) bekezdésében említett információk tartalmának és megjelenítésének részleteit.

Az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standard-tervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, az e cikk (4a) bekezdésében említettek szerinti célkitűzéseiket és a közöttük lévő eltéréseket, valamint azt a célkitűzést, hogy a közzétételek pontosak, tisztességesek, egyértelműek, nem félrevezetőek, egyszerűek és tömörek legyenek, és amennyiben e célkitűzés eléréséhez szükséges, módosítás-tervezeteket kell kidolgozniuk az e cikk (5) bekezdésében említett szabályozástechnikai standardokhoz. A szabályozástechnikai standard-tervezetekben figyelembe kell venni az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkében meghatározott környezeti célkitűzések tekintetében az említett rendelet 27. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, az alkalmazás kezdőnapjára vonatkozó dátumokat.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standard-tervezeteket a következők szerint kell benyújtaniuk a Bizottságnak:

a) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének a) és b) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2021. június 1-jéig; és

b) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének c) - f) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2022. június 1-jéig.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardok elfogadása útján kiegészítse ezt a rendeletet.

10. cikk

A környezeti és társadalmi jellemzők, valamint a fenntartható befektetések előmozdításának átláthatósága a weboldalakon

(1) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek a 8. cikk (1) bekezdésében és a 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett minden egyes pénzügyi termék tekintetében a honlapjukon közzétenni és folyamatosan ott tartani a következő információkat:

a) a környezeti vagy társadalmi jellemzők, illetve a fenntartható befektetési célkitűzés leírása;

b) a pénzügyi termék tekintetében kiválasztott fenntartható befektetés hatásának, illetve a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek az értékelésére, mérésére és nyomon követésére használt módszerre vonatkozó információk, beleértve annak adatforrásait, az alapul szolgáló eszközök átvilágítási kritériumait és a pénzügyi termék általános fenntarthatósági hatásának, illetve a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek a mérésére használt megfelelő fenntarthatósági mutatókat is;

c) a 8. és a 9. cikkben említett információk;

d) a 11. cikkben említett információk.

Az első albekezdés alapján közzéteendő információknak egyértelműnek, tömörnek és a befektetők számára érthetőnek kell lenniük. Az információkat pontosan, tisztességesen, egyértelműen, nem félrevezető módon, egyszerűen és tömören, a honlap feltűnő, könnyen hozzáférhető helyén kell közzétenni.

(2) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standardtervezeteket kell kidolgozniuk, amelyek meghatározzák az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett információk tartalmát, valamint az említett bekezdés második albekezdésében említett formai követelményeket.

Az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, az (1) bekezdésben említett jellemzőiket és céljaikat, valamint az azok közötti eltéréseket. Az EFH-knak a szabályozási és technológiai fejleményekre tekintettel naprakésszé kell tenniük a szabályozástechnikai standardokat.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2020. december 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban történő elfogadása révén kiegészítse e rendeletet.

11. cikk

A környezeti és társadalmi jellemzők, valamint a fenntartható befektetések előmozdításának átláthatósága az időszakos jelentésekben

(1) Amennyiben valamely pénzügyi piaci szereplő a 8. cikk (1) bekezdésében, illetve a 9. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett pénzügyi terméket kínál, az időszakos jelentéseiben szerepeltetnie kell a következők leírását:

a) a 8. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi termék esetében a környezeti vagy társadalmi jellemzők megvalósulásának mértéke;

b) a 9. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett pénzügyi termék esetén: i. a pénzügyi termék fenntarthatósággal kapcsolatos általános hatása, a megfelelő fenntarthatósági mutatók alkalmazásával; vagy ii. amennyiben valamely indexet jelöltek ki referenciamutatónak, a pénzügyi terméknek a kijelölt index, illetve az általános piaci index hatásával mért általános, fenntarthatósággal kapcsolatos hatása közötti összehasonlítás, a fenntarthatósági mutatók révén;

c) az (EU) 2020/852 rendelet 5. cikkének hatálya alá tartozó pénzügyi termék esetében az említett cikkben előírt információk;

d) az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének hatálya alá tartozó pénzügyi termék esetében az említett cikkben előírt információk.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett információkat a következőképpen kell közzétenni:

a) az ABAK-ok esetében a 2011/61/EU irányelv 22. cikkében említett éves jelentésben;

b) a biztosítók esetében a 2009/138/EK irányelv 185. cikke (6) bekezdésének megfelelően évente, írásban;

c) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények esetében az (EU) 2016/2341 irányelv 29. cikkében említett éves jelentésben;

d) a minősített kockázatitőke-alapok kezelői esetében a 345/2013/EU rendelet 12. cikkében említett éves beszámolóban;

e) a minősített szociális vállalkozási alapok kezelői esetében a 346/2013/EU rendelet 13. cikkében említett éves beszámolóban;

f) a nyugdíjbiztosítási termékek előállítói esetében írásban, az éves jelentésben, illetve a nemzeti jog szerinti jelentésekben;

g) az ÁÉKBV-alapkezelők esetében a 2009/65/EK irányelv 69. cikkében említett éves beszámolóban;

h) a portfóliókezelést nyújtó befektetési vállalkozások esetében a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (6) bekezdésében említett időszakos jelentésben;

i) a portfóliókezelést nyújtó hitelintézetek esetében a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (6) bekezdésében említett időszakos jelentésben;

j) a PEPP-szolgáltatók esetében az (EU) 2019/1238 rendelet 36. cikkében említett PEPP-számlaértesítőben.

(3) Az e cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a pénzügyi piaci szereplők adott esetben felhasználhatják a 2013/34/EU irányelv 19. cikke szerinti vezetési beszámolókban és az említett irányelv 19a. cikke szerinti nem pénzügyi kimutatásokban szereplő információkat.

(4) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett információk tartalmának és megjelenítésének részleteit.

Az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, az (1) bekezdésben említett jellemzőiket és céljaikat, valamint az azok közötti eltéréseket. Az EFH-knak a szabályozási és technológiai fejleményekre tekintettel naprakésszé kell tenniük a szabályozástechnikai standardokat.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2020. december 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban történő elfogadása révén kiegészítse e rendeletet.

(5) Az EFH-knak a vegyes bizottság keretében szabályozástechnikai standard-tervezeteket kell kidolgozniuk, hogy meghatározzák az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett információk tartalmának és megjelenítésének részleteit.

Az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standard-tervezetek kidolgozása során az EFH-knak figyelembe kell venniük a pénzügyi termékek különböző típusait, azok jellemzőit és célkitűzéseit és a közöttük lévő eltéréseket, és szükség esetén módosítás-tervezeteket kell kidolgozniuk az e cikk (4) bekezdésében említett szabályozástechnikai standardokhoz. A szabályozástechnikai standard-tervezetekben figyelembe kell venni az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkében meghatározott környezeti célkitűzések tekintetében az említett rendelet 27. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, az alkalmazás kezdőnapjára vonatkozó dátumokat. Az EFH-knak naprakésszé kell tenniük a szabályozástechnikai standardokat a szabályozási és technológiai fejlemények fényében.

Az EFH-knak az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standard-tervezeteket a következők szerint kell benyújtaniuk a Bizottságnak:

a) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének a) és b) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2021. június 1-jéig; és

b) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének c) - f) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2022. június 1-jéig.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10-14. cikkével összhangban az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardok elfogadása útján kiegészítse ezt a rendeletet.

12. cikk

A közzétételek felülvizsgálata

(1) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek gondoskodni arról, hogy a 3., az 5. vagy a 10. cikkel összhangban közzétett információk naprakészek legyenek. Ha a pénzügyi piaci szereplő módosítja ezeket az információkat, ugyanazon a honlapon közzé kell tennie e módosítás világos magyarázatát is.

(2) Az (1) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a pénzügyi tanácsadók által a 3. és az 5. cikkel összhangban közzétett bármely információra is.

13. cikk

Marketingközlemények

(1) A szigorúbb ágazati jogszabályok, különösen a 2009/65/EK, a 2014/65/EU és az (EU) 2016/97 irányelv, valamint az 1286/2014/EU rendelet sérelme nélkül a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók kötelesek gondoskodni arról, hogy marketingközleményeik ne legyenek ellentmondásban az e rendelet alapján közzétett információkkal.

(2) Az EFH-k a vegyes bizottság keretében végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgozhatnak ki a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítására és a fenntartható befektetésekre vonatkozó információk egységes megjelenítésének meghatározása érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban elfogadja az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardokat.

14. cikk

Illetékes hatóságok

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ágazati jogszabályokkal, különösen az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett ágazati jogszabályokkal, valamint a 2013/36/EU irányelvvel összhangban kijelölt illetékes hatóságok nyomon kövessék e rendeletnek a pénzügyi piaci szereplőkre és a pénzügyi tanácsadókra vonatkozó követelményeinek teljesítését. Az illetékes hatóságoknak minden olyan felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel rendelkezniük kell, amely az e rendelet szerinti feladataik ellátásához szükséges.

(2) E rendelet alkalmazása céljából az illetékes hatóságoknak együtt kell működniük egymással és indokolatlan késedelem nélkül egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk az ebben a rendeletben meghatározott feladataik ellátásához és a hatáskörük gyakorlásához szükséges információkat.

15. cikk

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények és a biztosításközvetítők tevékenységének átláthatósága

(1) A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények az (EU) 2016/2341 irányelv 36. cikke (2) bekezdésének f) pontjával összhangban kötelesek közzétenni és folyamatosan közölni az e rendelet 3-7. cikkében, valamint a 10. cikke (1) bekezdése első albekezdésében említett információkat.

(2) A biztosításközvetítők az (EU) 2016/97 irányelv 23. cikkével összhangban kötelesek közölni az e rendelet 3. cikkében, a 4. cikke (5) bekezdésében, az 5. cikkében, a 6. cikkében, valamint a 10. cikke (1) bekezdése első albekezdésében említett információkat.

16. cikk

A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó nyugdíjbiztosítási termékek

(1) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy e rendeletet a nyugdíjbiztosítási termékeknek a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó, nemzeti szociális biztonsági rendszereket működtető előállítóira is alkalmazzák. Ilyen esetekben a nyugdíjbiztosítási termékeknek az e rendelet 2. cikke 1. pontjának d) alpontjában említett előállítói közé kell sorolni a nemzeti szociális biztonsági rendszereket működtető, valamint az e rendelet 2. cikkének 8. pontjában említett nyugdíjbiztosítási termékeket előállító nyugdíjbiztosításitermék-előállítókat is. Ilyen esetben az e rendelet 2. cikkének 8. pontjában említett nyugdíjbiztosítási termék fogalma magában foglalja az első mondatban említett nyugdíjbiztosítási termékeket is.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot és az EFH-kat az (1) bekezdés szerint hozott határozatokról.

17. cikk

Mentességek

(1) Ez a rendelet nem alkalmazandó a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatban biztosítási tanácsadást nyújtó biztosításközvetítőkre és azokra a bármilyen jogi formában - többek között természetes személyként vagy önálló vállalkozóként - működtetett vállalkozásnak minősülő, befektetési tanácsadást nyújtó befektetési vállalkozásokra, amelyek három személynél kevesebbet foglalkoztatnak.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy e rendeletet az (1) bekezdésben említett, biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatban biztosítási tanácsadást nyújtó biztosításközvetítőkre, vagy befektetési tanácsadást nyújtó befektetési vállalkozásokra is alkalmazzák.

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot és az EFH-kat a (2) bekezdés szerint hozott határozatokról.

18. cikk

Jelentés

Az EFH-knak fel kell mérniük, hogy milyen mértékben került sor a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával és 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban önkéntes közzétételekre. Az EFH-knak 2022. szeptember 10-ig és azt követően évente jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak a bevált gyakorlatokról és ajánlást kell készíteniük az önkéntes jelentéstételi standardokról. Ezen éves jelentésben értékelni kell az átvilágítási gyakorlatoknak az e rendelet szerinti közzétételekre gyakorolt hatását, és iránymutatást kell nyújtani e témában. E jelentést nyilvánosságra kell hozni és meg kell küldeni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

19. cikk

Értékelés

(1) A Bizottság 2022. december 30-ig értékeli e rendelet alkalmazását, különös tekintettel arra:

a) hogy a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében található, az alkalmazottak átlagos számára való hivatkozást célszerű-e fenntartani, felváltani vagy egyéb kritériumokkal kiegészíteni, és mérlegeli az előnyöket és a kapcsolódó adminisztratív terhek arányosságát;

b) hogy az adatok hiánya vagy optimálisnál gyengébb minősége - beleértve a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokra vonatkozó, a befektetést befogadó vállalkozások által közlendő mutatószámokat - nem akadályozza-e e rendelet működését.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékeléshez adott esetben jogalkotási javaslatokat kell mellékelni.

20. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2021. március 10-től kell alkalmazni.

(3) E cikk (2) bekezdésétől eltérve:

a) a 4. cikk (6) és (7) bekezdését, a 8. cikk (3) bekezdését, a 9. cikk (5) bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdését, a 11. cikk (4) bekezdését és a 13. cikk (2) bekezdését 2019. december 29-től kell alkalmazni;

b) a 2a. cikket, a 8. cikk (4) bekezdését, a 9. cikk (6) bekezdését és a 11. cikk (5) bekezdését 2020. július 12-től kell alkalmazni;

c) a 8. cikk (2a) bekezdését és a 9. cikk (4a) bekezdését a következők szerint kell alkalmazni: i. az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének a) és b) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2022. január 1-jétől; és ii. az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének c) - f) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében 2023. január 1-jétől;

d) a 11. cikk (1), (2) és (3) bekezdését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (HL L 198, 2020.6.22., 13 o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 171., 2016.6.29., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R2088 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R2088&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R2088-20200712 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére