2022. évi LVI. törvény

az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

1. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/L. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"95/L. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 218/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"218/E. § (1) A Médiatanács tagja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

3. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

3. § Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 35/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35/B. § (1) Az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint -2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

4. § A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) A köztársasági elnök az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

5. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

5. § Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 45/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45/G. § (1) Az alapvető jogok biztosa és helyettese az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint -2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

6. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 38. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A Hatóság a (2) és (2a) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint különösen]

"f) bejelentés alapján és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást folytat;"

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan időre kinevezett kettő helyettes segíti. A Hatóság elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat."

(3) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elnökhelyettesek az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, - az elnök által meghatározott módon - gyakorolják az elnök hatásköreit és ellátják feladatait."

(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A Hatóság vizsgálata a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése ellenőrzésével összefüggésben nem indítható, az erre irányuló bejelentést a 63/A. § (2) bekezdése szerinti átláthatósági hatósági eljárás kezdeményezésére irányuló bejelentésnek kell tekinteni."

(5) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 53. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Hatóság - a 33/A. alcím szerinti átláthatósági hatósági eljárás hivatalbóli megindításával egyidejűleg - a vizsgálatot megszünteti vagy a vizsgálatot az e részében megszünteti, ha a vizsgálat során jut arra a megállapításra, hogy a közzétételre kötelezett a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettségének feltehetően nem tesz eleget. A megszüntetésről a bejelentőt a 63/A. § (2) bekezdése szerint megfelelően értesíteni kell."

(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a következő 33/A. alcímmel egészül ki:

"33/A. Átláthatósági hatósági eljárás

63/A. § (1) A 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a Hatóság bejelentés alapján átláthatósági hatósági eljárást indít és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indíthat. Az eljárásra az e törvényben foglaltakkal összhangban alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit.

(2) Az átláthatósági hatósági eljárás megindítása érdekében bárki bejelentést tehet. Az átláthatósági hatósági eljárást akkor is hivatalból megindított eljárásnak kell tekinteni, ha azt bejelentés előzte meg. A bejelentőt az átláthatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről a Hatóság értesíti.

(3) A Hatóság hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indít akkor, ha a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban folytatott vizsgálata során jut arra a megállapításra, hogy a 24/B. alcím szerinti közzétételre kötelezett a közzétételi kötelezettségét feltehetően nem teljesítette.

(4) Ha az átláthatósági hatósági eljárást a (3) bekezdés szerint bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, a bejelentőt az átláthatósági hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről a Hatóság értesíti.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a bejelentés tartalmazza

a) a feltételezett jogsértés megjelölését,

b) a feltételezett jogsértést megvalósító magatartás vagy állapot leírását,

c) a feltételezett jogsértést megvalósító - a 24/B. alcím szerinti, felületen közzétételre kötelezett - adatkezelő azonosításához szükséges, a bejelentő rendelkezésére álló adatokat,

d) a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat valószínűsítő tényeket.

63/B. § (1) Az átláthatósági hatósági eljárásban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

(2) Az átláthatósági hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettségekkel összefüggésben

a) megállapíthatja a közzétételre kötelezett adatkezelő közzétételi kötelezettséggel összefüggő jogsértése tényét - ideértve azt az esetet is, ha a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor -,

b) az a) ponttal összefüggésben elrendeli a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség - ideértve valós adatok közzétételét, illetve a közzétett adatokból hiányzó adatok pótlását is - soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését.

(3) Ha a 24/B. alcím szerinti közzétételre kötelezett a megállapított kötelezettségnek (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül nem tesz eleget, a Hatóság bírságot szabhat ki. A bírság mértéke százezertől ötvenmillió forintig terjedhet.

(4) A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a (3) bekezdés szerinti bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapítása során az eset összes körülményeit figyelembe veszi, így különösen a jogsértés súlyát - ideértve a mulasztással érintett adatok számát, a jogsértő állapot fennállásának időtartamát -, valamint azt, hogy a jogsértővel szemben korábban állapítottak-e meg a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos jogsértést.

(5) A Hatóság elrendelheti határozatának - a 24/B. alcím szerint közzétételre kötelezett adatkezelő adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja."

(7) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 75/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75/C. § (1) A Hatóság elnöke és elnökhelyettese az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

7. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

7. § Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 74/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"74/C. § (1) Az Alkotmánybíróság tagja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

8. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

8. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 165/U. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"165/U. § (1) A legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

9. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

9. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) A Tanács elnöke az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

10. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 145/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"145/D. § (1) A képviselő és a nemzetiségi szószóló az e törvénynek az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 1. melléklete szerinti tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a családtagja vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

11. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

12. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 353/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"353/E. § (1) A Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

12. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

13. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 183/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"183/M. § (1) Az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesznek vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő családtagjuk vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

13. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

14. § A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 40/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40/B. § (1) A Bizottság tagja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

15. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"197/C. § (1) A Tanács elnöke, alelnöke és tagja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

15. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

16. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 293. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"293. § [Átmeneti rendelkezés az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvényhez, valamint az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez]

(1) A politikai felsővezető az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először - 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a családtagja vagyonnyilatkozatát is.

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni."

16. Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény módosítása

17. § (1) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 5. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(6) A Hatóság feladatainak ellátása során, az ahhoz szükséges mértékben ellenőrizheti

1. a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja,

2. a Médiatanács tagja,

3. az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke,

4. az alapvető jogok biztosa és helyettese,

5. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és elnökhelyettese,

6. az Alkotmánybíróság tagja,

7. a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese,

8. a Költségvetési Tanács elnöke,

9. a Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese,

10. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanácsnak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai,

11. a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja,

12. a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke, alelnöke és tagja,

13. az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető,

14. az önkormányzati képviselő és a polgármester és

15. a nemzetiségi önkormányzati képviselő

vagyonnyilatkozatát, és jogosult vagyonnyilatkozati vizsgálati eljárást lefolytatni, és ennek eredménye alapján az 1-15. pontokban meghatározott személyi körre vonatkozó szabályok szerinti vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást kezdeményezni. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a Hatóságot tájékoztatni kell."

(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A Hatóság feladatainak ellátása során

a) a köztársasági elnök,

b) az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló és az Országgyűlés háznagya,

c) a bíró és

d) az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető

vagyonnyilatkozatával kapcsolatban jogosult az a)-d) pontokban meghatározott személyi körre vonatkozó szabályok szerinti vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást kezdeményezni. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a Hatóságot tájékoztatni kell."

(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény VIII. Fejezete a következő 31/A. alcímmel egészül ki:

"31/A. Sarkalatossági záradék

77/A. § (1) Az 5. § (6) bekezdés

a) 2. pontja az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

b) 3. pontja az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,

c) 5. pontja az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,

d) 6. pontja az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,

e) 7. pontja az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

f) 9. pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján,

g) 14. pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,

h) 15. pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

(2) Az 5. § (6a) bekezdés

a) a) pontja az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján,

b) b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,

c) c) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül."

17. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1)-(6) bekezdése 2023. február 28-án lép hatályba.

(3) A 17. § 2023. március 31-én lép hatályba.

19. § (1) A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 4. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 6. § (1)-(3) és (7) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 7. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 8. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 10. §, a 11. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 12. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(9) A 17. § (1) bekezdése az Alaptörvény

a) IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

b) 43. cikk (4) bekezdése alapján,

c) VI. cikk (4) bekezdése alapján,

d) 24. cikk (9) bekezdése alapján,

e) 29. cikk (7) bekezdése alapján,

f) XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján,

g) 31. cikk (3) bekezdése alapján,

h) XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

(10) A 17. § (2) bekezdése az Alaptörvény

a) 12. cikk (5) bekezdése alapján,

b) 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,

c) 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LVI. törvényhez

"1. melléklet a 2012. évi XXXVI. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele
közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és gyermeke(i) számára
A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó1:
a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. A nyilatkozatot adó neve:
A) rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok (kivéve a nyilatkozatot adó, valamint a vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és
gyermeke(i) kizárólagos használatára fenntartott ingatlant)2
1. Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem,
rendelő, garázs, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
2. Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem,
rendelő, garázs, bányatelek stb.):


1 Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!
2 Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni! Nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve
családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ; ugyanakkor ez alapján legfeljebb egy ingatlan feltüntetése mellőzhető.
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
3. Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem,
rendelő, garázs, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
4. Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem,
rendelő, garázs, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
II. Nagy értékű3 ingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: ...................................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme:.........................................................................................................
b) tehergépjármű, autóbusz: .......................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme:.........................................................................................................
c) motorkerékpár: ......................................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme:.........................................................................................................
2. Vízi vagy légi jármű:
a) jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:
b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:
3 Nagy értékűnek minősül az ingóság, ha értéke eléri az 5 millió forintot.
3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:
megnevezés: ...............................................................................................................................db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés: ...............................................................................................................................db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés: ...............................................................................................................................db
a szerzés ideje, jogcíme:
b) gyűjtemény:
megnevezés: ...............................................................................................................................db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés: ...............................................................................................................................db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés: ...............................................................................................................................db
a szerzés ideje, jogcíme:
4. Egyéb ingóság:
a) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
e) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy,
vagyonjegy, részesedés magántőkealapban, biztosítás stb.):
a) megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
b) megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
c) megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
d) megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
e) megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás4:..................................................................................................Ft
Átváltási árfolyam: ......................................................................
7. Készpénz5:......................................................................................Ft
Átváltási árfolyam: ......................................................................
8. Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) hitelintézeti számlakövetelés:
forintban:
devizában (forintértéken):
átváltási árfolyam6:
4 Külföldi pénznemben elhelyezett megtakarítás esetén a megtakarítás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
5 Külföldi pénznemben lévő készpénz esetén a készpénz összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank
hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintra átváltani, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
6 A vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát szükséges alkalmazni, és az átváltási
árfolyamot megjelölni.
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege7:......................................................................................................... Ft
átváltási árfolyam:
9. Más vagyontárgy:
a) megnevezés:
b) megnevezés:
c) megnevezés:
d) megnevezés:
e) megnevezés:
III. Tartozások8
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a hitelintézettel vagy magánszemélyekkel
szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.):............................................................................................................................... Ft
Átváltási árfolyam:......................................................................
2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):..................................................................................................................... Ft
Átváltási árfolyam: ......................................................................
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:.......................................................................................................................................... Ft
Átváltási árfolyam: ......................................................................
IV. Egyéb közlendők
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
B) rész9
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(az országgyűlési képviselő javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmek)
I. A nyilatkozatot adó a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó megbízatásának keletkezését megelőző három
évben végzett foglalkozása(i), állami, önkormányzati és gazdasági tisztsége(i) vagy megbízatása(i), valamint
gazdálkodó szervezetben10 vagy más, jogi személyben és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetben
vállalt tagsága(i)
Foglalkozás, megbízatás, tisztség vagyDíjazás nélküliJövedelmi kategóriák11
tagság1212345
1.
2.
3.
4.
7 Külföldi pénznemben fennálló pénzkövetelés esetén a pénzkövetelés összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
8 Külföldi pénznemben fennálló tartozás esetén a tartozás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank
hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
9 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
10 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
11 Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem; illetve díjazás esetén a B) rész I., II. és
III. pontjaiban, valamint a C) rész I. és II. pontjaiban az alábbi jövedelmi kategóriák egyikét is fel kell tüntetni: 1. havi bruttó 1 és 200 000 Ft között,
2. havi bruttó 200 001 és 500 000 Ft között; 3. havi bruttó 500 001 és 1 000 000 Ft között; 4. havi bruttó 1 000 001 és 5 000 000 Ft között; 5. havi
5 000 000 Ft felett a millióra kerekített összeg megjelölésével. A nyilatkozatban bevallott egyes tételekből származó, de nem rendszeresen kapott
jövedelmet éves alapon kell kiszámítani, el kell osztani tizenkettővel, és be kell sorolni a fenti kategóriák egyikébe.
2 Kizárólag a jelenlegi megbízatás keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásról, megbízatásról, tisztségről, illetve vállalt tagságról kell
nyilatkozni, a korábbi országgyűlési képviselői tisztséget is beleértve.
II. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló foglalkozása(i), illetve rendszeres tevékenysége(i),
amely(ek)ből adóköteles jövedelme származik
Foglalkozás, tevékenység13Jövedelmi kategóriák
12345
1.
2.
3.
4.
III. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló, alkalmankénti, díjazással járó tevékenysége(i),
amennyiben az összes alkalmankénti tevékenységekért járó díjazás teljes összege egy naptári évben meghaladja
a 2 000 000 forintot
Alkalmankénti tevékenységek, amennyiben a díjazás teljesJövedelmi kategóriák
összege egy naptári évben meghaladja a 2 000 000 forintot1412345
1.
2.
3.
4.
C) rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
I. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló gazdálkodó szervezetben15, jogszabály által létrehozott
testületben vállalt tagsága(i) (ideértve a pártoló, illetve a tiszteletbeli tagságot is), tisztsége(i), valamint bizalmi
vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállása(i)
Tagság, tisztség, tevékenység, valamint
vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve
kedvezményezetti jogállás16
Díjazás nélküliJövedelmi kategóriák
12345
1.
2.
3.
4.
13 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A tevékenység megjelölése; b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség
alá eső tevékenységek)
14 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A tevékenység megjelölése; b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség
alá eső tevékenységek)
15 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
16 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A gazdálkodó szervezet, testület neve vagy vagyonkezelői jogviszony megjelölése; b) Tagság (tag,
tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.), tisztség, tevékenység megjelölése
II. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló bármilyen olyan érdekeltsége(i) gazdasági társaságban,
amely(ek) befolyást gyakorolhat(nak) a közpolitikával kapcsolatos kérdésekre, illetve olyan tulajdoni érdekeltsége(i),
amely(ek) meghatározó befolyást biztosít(anak) számára gazdasági társaság ügyei tekintetében
Közpolitikával kapcsolatos
kérdésekre esetleg befolyást
Meghatározó
befolyást biztosító
Díjazás
nélküli
Jövedelmi kategóriák
gyakorló érdekeltség vagy
gazdasági társaság17
tulajdoni érdekeltség
aránya
12345
1.
2.
3.
4.
***

Kelt:...................................,.........év...............................hó.......nap
...............................................
aláírás helye
Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élő házas-/élettársam, valamint a velem közös
háztartásban élő gyermeke(i)m, nyilatkozatát/nyilatkozatait18.
Jelen nyilatkozatomat, mint országgyűlési képviselővel19 közös háztartásban élő házas-/élettárs/gyermek adom."
17 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A gazdasági társaság neve; b) Az érdekeltség formája (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
18 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
19 Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!

"

Tartalomjegyzék