603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. és 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. és 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1-4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke előzetes véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bitkr.) a következő 18/G. §-sal egészül ki:

"18/G. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4) bekezdés c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4) bekezdés c) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

2. § A Bitkr. 16. § (4) bekezdés c) pontjában az "átlagos" szövegrész helyébe az "átlagos statisztikai állományi" szöveg lép.

2. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MNB a befektetett eszközök között elkülönítetten - bekerülési értéken - mutatja ki a muzeális intézmény gyűjteményét. A gyűjteménybe tartozó kulturális javak után terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el."

4. § Az Mnbkr. 25. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:

"(18) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (1) bekezdését először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(19) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (1) bekezdését a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 33. §-a a következő (26) és (27) bekezdéssel egészül ki:

"(26) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § (6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(27) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § (6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

6. § A Hitkr. 25. § 40. pontjában, 26. § (6) bekezdés c) pontjában és 27/A. § (4) bekezdés b) pontjában az "átlagos" szövegrész helyébe az "átlagos statisztikai állományi" szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 20/D. §-sal egészül ki:

"20/D. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17. § 21. pontját és 17/A. § (2) bekezdés c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17. § 21. pontját és 17/A. § (2) bekezdés c) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

8. § A Befkr. 17. § 21. pontjában és 17/A. § (2) bekezdés c) pontjában az "átlagos" szövegrész helyébe az "átlagos statisztikai állományi" szöveg lép.

5. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/C. § (1) és (3) bekezdésében az " , a 4., a 10., a 12. és a 13." szövegrész.

6. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Szt. 6. § (3) bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyházi jogi személy az intézményi részesedés kimutatása során az Szt. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az egyházi jogi személy az intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az értékhelyesbítés kimutatása) során az Szt. 54. § (12) bekezdése szerinti értéket veszi figyelembe, az értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia az Szt. 59. § (2) bekezdésében foglaltakat."

11. § Az Ekr. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (5) bekezdését először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (5) bekezdését a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

(3) Az Szt. 177. § (87) bekezdése alkalmazásakor az egyházi jogi személy az intézményi részesedés értékének meghatározása során az Szt. 54. § (12) bekezdése szerinti érték helyett alkalmazhatja az Szt. bekerülési értékre vonatkozó szabályai szerint meghatározott értéket is."

7. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést nem kell készíteni."

13. § Az Eszkr. 1. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § A Tv. 6. § (3) bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyéb szervezet az intézményi részesedés kimutatása során a Tv. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az egyéb szervezet az intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az értékhelyesbítés kimutatása) során a Tv. 54. § (12) bekezdése szerinti értéket veszi figyelembe, az értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia a Tv. 59. § (2) bekezdésében foglaltakat."

14. § Az Eszkr. a következő 62. §-sal egészül ki:

"62. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdését, 8. § (3a) bekezdését és 8/B. §-át először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdését, 8. § (3a) bekezdését és 8/B. §-át a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

(3) A Tv. 177. § (87) bekezdése alkalmazásakor az egyéb szervezet az intézményi részesedés értékének meghatározása során a Tv. 54. § (12) bekezdése szerinti érték helyett alkalmazhatja a Tv. bekerülési értékre vonatkozó szabályai szerint meghatározott értéket is."

15. § Az Eszkr. 3. § (5) bekezdésében a "szociális" szövegrész helyébe a "szociális, kulturális" szöveg lép.

8. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Anyr.

1. 8. § (3) bekezdése,

2. 8. § (5) bekezdés a) pontjában a "valamint a továbbképző szervezet (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti típusát," szövegrész.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-8. § és 10-15. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék