611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. §, a 4-7. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"2a. egyéb járulékos szolgáltatás: az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési beszerzéseihez kapcsolódó, az ellátandó feladat szakmai tartalmának meghatározására irányuló tanácsadás,"

(2) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"13. rendkívüli beszerzési igény: az éves kommunikációs tervben vagy az éves szervezetfejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezhető kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény, ideértve a 6. és 7. pont szerinti feladat megvalósítására irányuló beszerzési igényt;"

2. § A Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A Hivatal a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események (a továbbiakban: kiemelt sportesemény) lebonyolításához szakmai támogatást biztosít, és közreműködik ezen eseményeket érintő kommunikációs tevékenységek megvalósításában, továbbá jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján a költségvetési forrásból megvalósuló nem sport jellegű, nemzeti rendezvények lebonyolításában, illetve kommunikációs feladat megvalósításában.

(2) A Hivatal vagy a kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 38/D. §-ában meghatározott kiemelt sportesemény, továbbá nemzeti rendezvény megrendezését és lebonyolítását, illetve a kommunikációs feladatokat közfeladatként látja el. A Hivatal ezen állami feladatai ellátása során költségvetési támogatások nyújtására jogosult.

(3) A Hivatal feladata továbbá a - legalább ötszázmillió forint összegű költségvetési támogatást igénylő - kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény lebonyolításával kapcsolatos költségtervének véleményezése és elfogadása, amely alapján a Kormány határozathozatala érdekében a támogatás iránti igény a Kormány elé terjeszthető.

(4) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti közfeladatát a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával látja el, az erre vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint."

3. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(A Hivatal)

"j) szakmai szempontok alapján megvizsgálja és szükség szerint észrevételt tesz, vagy engedélyezi az általa lefolytatott eljárások alapján kötött szerződések módosítását, az érintett szervezetek által lefolytatott kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések alapján kötött szerződések módosítását, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatok módosítását;

k) megvizsgálja az e rendelet 1. § (2) bekezdés 6., 7., 10. és 16. pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló költségvetési támogatás, továbbtámogatás és többlettámogatás iránti kérelemhez készült költségtervet; l) az érintett szervezetek jogalkalmazásának elősegítése érdekében elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben állásfoglalásokat ad ki."

(2) A Korm. rendelet 5. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Hivatal jogosult az érintett szervezetek kommunikációs beszerzési eljárásaiban és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásaiban az érintett szervezetek mellett ajánlatkérőként, illetve megrendelőként fellépni, amennyiben a beszerzés tárgya ezt indokolja vagy kormányzati szempontból kiemelt beszerzés, illetve ha e § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott jogkör gyakorlásához szükséges.

(3) A Hivatal e rendeletben foglalt eljárása, egyedi döntése és ellenőrzése nem minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, döntésnek és ellenőrzésnek.

(4) A Hivatal e rendelet szerinti döntéseit a rendelkezésére álló információk figyelembevételével, mérlegelés alapján hozza meg.

(5) A Hivatal az érintett szervezetek részére a Portálon biztosítja a kapcsolattartást.

(6) Az érintett szervezet az éves kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési tervének vagy a beszerzésre vonatkozó igényének minősített adatot tartalmazó részét - a (4) bekezdéstől eltérően a Portálon keresztül való megküldés helyett - közvetlenül a Hivatal elnöke részére küldi meg a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt határidőben."

4. § (1) A Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ha a Hivatal megállapítja, hogy a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény megfelelő, akkor a megfelelőségi megállapítást követő 5 munkanapon belül dönt)

"c) arról, hogy az eljárás megfelelő előkészítése érdekében az 1. § (2) bekezdés 2a. pontja szerinti szolgáltatás igénybevétele kötelező."

(2) A Korm. rendelet 11. § (9)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (14)-(17) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A beszerzési igény benyújtását megelőzően az érintett szervezet a beszerzési igény megvalósítására irányuló eljárást nem indíthatja meg, és az eljárás tárgyában nem köthet szerződést hatályossági feltétel előírásával sem.

(10) Ha a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény Portálon történő megküldésére a 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában írt határidőt elmulasztva kerül sor, vagy a megvalósítás határidejéül az érintett szervezet olyan időpontot jelöl meg, amelynek bekövetkezéséig terjedő időtartamban a (6)-(8) bekezdés szerinti vizsgálatra nem kerülhet sor, akkor a Hivatal megállapítja, hogy az érintett szervezet jóváhagyás nélkül kezdte meg a beszerzés lefolytatását.

(11) A Hivatal a (8) bekezdés szerinti döntésekhez jogosult meghatározni a hozzájárulás feltételét.

(12) A Hivatal a megalapozott döntéshozatal érdekében jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama a (8) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. A hiánypótlás teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a beszerzési igényt elutasíthatja, vagy határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kérhet.

(13) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2g) bekezdése szerinti egyeztetés időtartama a (8) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be.

(14) A kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását szolgáló szerződés kizárólag a Hivatal (8) bekezdés szerinti hozzájárulása esetén léphet hatályba. A Hivatal (8) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulása esetén a kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítása a Hivatal döntésétől számított 6 hónapon belül kezdhető meg.

(15) A Hivatal döntése hiányában, annak ellenére, jóváhagyása nélkül, vagy az e rendeletben foglaltak megkerülésével megvalósított kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés alapján megkötött szerződés semmis, amely szerződés alapján az érintett szervezet a teljesítés követelésére nem jogosult.

(16) A (15) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az érintett szervezet a (8) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulás esetén a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon túl kezdi meg a kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását.

(17) A (8) bekezdés a) pontja szerinti döntés esetén a Hivatal határozza meg a beszerzési eljárás típusát."

5. § (1) A Korm. rendelet 13. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő g)-j) ponttal egészül ki:

(A közbeszerzési díj mértéke:)

"f) ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett szervezet a beszerzési igényétől a döntés rögzítését követően, de a szakmai előkészítés megkezdését megelőzően eláll, akkor a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,25%-a, de legfeljebb kétszázezer forint, kivéve, ha az elállás olyan okból következett be, amelyért az érintett szervezet nem felelős;

g) ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett szervezet a beszerzési igényétől a szakmai előkészítés megkezdését követően eláll, akkor a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás előkészítéséért a b) és c) pont szerint fizetendő díj 50%-a, kivéve, ha az elállás olyan okból következett be, amelyért az érintett szervezet nem felelős;

h) ha a Hivatal a beszerzési igény kapcsán a 11. § (10) bekezdés szerinti döntést hoz, akkor az érintett szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 47. §-ában meghatározottak szerint befizetési kötelezettsége keletkezik a beszerzési igény becsült értékének 0,25%-a, de legfeljebb kétszázezer forint erejéig;

i) ha az eredményesen lefolytatott beszerzési eljárást követően - olyan okból, amelyért az érintett szervezet felelős - a szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem kerül sor, akkor az érintett szervezetnek az Áht. 47. §-ában meghatározottak szerint befizetési kötelezettsége keletkezik a (6) bekezdés a)-e) pontja szerinti összeg 50%-a erejéig,

j) a 11. § (8) bekezdés c) pontja szerinti döntés esetén az eljárás becsült értékének 0,5%-a."

(2) A Korm. rendelet 13. §-a a következő (9)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a Hivatal a beszerzési igény kapcsán a 11. § (10) bekezdése szerinti döntést hoz, akkor az érintett szervezet köteles megfizetni a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,25%-át, de legalább százezer, legfeljebb kétszázezer forintot.

(10) Ha az érintett szervezet eredményes eljárás esetén eláll a szerződés megkötésétől, a közbeszerzési díj mértékét az eredményes eljárás becsült értéke alapján kell megállapítani.

(11) Ha az érintett szervezet az eljárás megindítását követően vonja vissza igényét, akkor a közbeszerzési díj mértékét az eredménytelen eljárás szabályai szerint kell megállapítani. A (8) bekezdés szerinti esetben csökkenthető a díj mértéke.

(12) A Hivatal tevékenységével összefüggő bevételei a Hivatal saját bevételét képezik, amelyeket kizárólag a Hivatal működésére és a működtetésével összefüggő kiadásokra lehet fordítani. A Hivatal költségvetésében képződött, a maradványképződés költségvetési évében december 31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány a következő években a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló jognyilatkozatnak megfelelően használható fel."

6. § A Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntéshez jogosult meghatározni a hozzájárulás feltételeit, ideértve azt is, ha a szponzoráció megvalósítását követően beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény előterjesztése szükséges."

7. § A Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdés 2a. pontját, 3/A. §-sát, 5. § (1) bekezdés k) és l) pontját, 5. § (5) és (6) bekezdését, 11. § (8) bekezdés c) pontját, 11. § (14)-(17) bekezdését, 13. § (6) bekezdés g)-j) pontját, 13. § (9)-(12) bekezdését, valamint módosított 1. § (2) bekezdés 13. pontját, 5. § (1) bekezdés j) pontját, 5. § (2)-(4) bekezdését, 11. § (9)-(13) bekezdését, 13. § (6) bekezdés f) pontját, 15. § (4) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közbeszerzési eljárás esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzése tekintetében az irányító hatóság nyilatkozatának és a közbeszerzésekért felelős miniszter eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványának kiállítását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártát megelőzően, vagy ha az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontása már megtörtént, az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített írásbeli összegzés megküldését megelőzően kell kezdeményezni."

8. § A Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

9. § A Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában a "közvetlen támogatást" szövegrész helyébe a "támogatást" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés 14. pontjában az "a 3. melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "valamely" szöveg, a "rendezvényszervezési és kommunikációs" szövegrész helyébe a "kommunikációs" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "segítésére" szövegrész helyébe a "támogatására" szöveg, az "elnökhelyettest" szövegrész helyébe "elnökhelyetteseket" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "kommunikációs beszerzéseinek" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzéseinek, szervezetfejlesztési beszerzéseinek" szöveg,

e) 6. §-ában a "köteles az e rendeletben foglalt" szövegrész helyébe a "köteles a Kbt.-ben, az e rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "január 15." szövegrész helyébe "január 31." szöveg,

g) 10. § (2) bekezdésében a "kommunikációs tervet" szövegrész helyébe a "kommunikációs tervet vagy az éves szervezetfejlesztési tervet" szöveg,

h) 13. § (6) bekezdés c) és d) pontjában a "kétmillió" szövegrész helyébe a "hárommillió" szöveg,

i) 13. § (6) bekezdés e) pontjában az "eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési" szövegrész helyébe az "eredménytelen szervezetfejlesztési" szöveg,

j) 16. § (1) bekezdésében a "számított 5" szövegrész helyébe a "számítottan haladéktalanul, de legkésőbb 1" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 14. § (1) és (3) bekezdése,

b) 16. § (2) bekezdésében a "lényeges elemeire - különösen a beszerzés tartalmára és összegszerűségére -vonatkozó" szövegrész, valamint az "azok elkészítését követő 5 munkanapon belül" szövegrész,

c) 3. melléklete.

11. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Kommunikációs feladatok

ABC
1.Kutatási feladatMinden olyan feladat, amely kommunikációs vagy kampánystratégiát
vagy bármilyen kommunikációs, illetve marketingdöntést adatokkal és
következtetésekkel alapoz meg, így különösen:
- kutatási koncepció kialakítása,
- adatfelvétel lebonyolítása,
- kutatási eredmény bemutatása,
- kommunikációs kampánykreatívok és koncepciók előzetes tesztelése,
utómérése,
- kutatási feladathoz kapcsolódó tanácsadás.
2.Kommunikációs stratégiai
tervezés és tanácsadás
A kommunikációs tevékenységet stratégiai szinten meghatározó tervezési és az
ehhez kapcsolódó tanácsadási feladat, így különösen:
- komplex kommunikációs stratégia kidolgozása és frissítése,
- éves kommunikációs stratégia kialakítása és frissítése,
- kommunikációs cselekvési és akcióterv kidolgozása és frissítése,
- kríziskommunikációs stratégia kialakítása és frissítése,
- hosszú távú és ad hoc kampánystratégia kidolgozása és frissítése,
- kommunikációs tanácsadás.
3.Kreatívügynökségi feladatA kommunikációs tevékenységhez, kampányhoz kapcsolódó kreatívügynökségi
feladat, így különösen:
- kreatív koncepció és kreatív terv kidolgozása és frissítése,
- teljes körű kampánymenedzsment,
- grafikai tervezés,
- arculattervezés,
- kreatív szövegírás,
- nyomdai előkészítés.
4.PR-ügynökségi feladatA szervezet nyilvánosság felé irányuló - reklámnak nem minősülő -
kommunikációhoz kapcsolódó feladata, így különösen:
- PR-stratégia és PR-akcióterv kialakítása és frissítése,
- társadalmi felelősségvállalás stratégia és akcióterv kialakítása és frissítése,
- munkáltatói márkaépítés,
- sajtókapcsolati feladatok ellátása,
- sajtófigyelés,
- médiatréning és kommunikációs tréning szervezése,
- PR- és kríziskommunikációs tanácsadás.
5.Online ügynökségi feladatKommunikációs tevékenységhez kapcsolódó online ügynökségi feladat, így
különösen:
- online kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása és frissítése,
- komplex kommunikációs feladatként megvalósuló honlap és applikáció
fejlesztése,
- bannerek, hírlevelek, eDM-ek programozása és kiküldése,
- honlap és közösségi média tartalommenedzsment,
- keresőoptimalizálás,
- social mediainfluencer együttműködés,
- online kampány menedzsment,
- online kommunikációs tanácsadás.
6.Gyártási feladatKommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat, így különösen:
- film- és rádióreklám gyártása,
- fotózás és videókészítés,
- nyomdai gyártás,
- reklámajándék, marketing és dekorációs eszköz gyártása,
- gyártási feladathoz kapcsolódó szállítás.
7.Médiaügynökségi feladatMédiakampányok előkészítése és megvalósítása során felmerülő feladat, így
különösen:
- médiastratégia és médiaterv készítése,
- médiavásárlás,
- kampány nyomon követése, szükség szerint optimalizálása,
- kampány utóértékelése, kampányhatékonyság vizsgálata, médiakutatás.
8.Rendezvényszervezéshez
kapcsolódó feladat
Eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi,
tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott, vagy
online megvalósuló esemény (a továbbiakban: rendezvény) tervezése,
előkészítése, koordinációja és megvalósítása során felmerülő feladat, így
különösen:
- rendezvénykoncepció kialakítása,
- rendezvénykoordináció,
- helyszínbérlés,
- rendezvénytechnika (hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnika,
televízió- és biztonságtechnika) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás,
- rendezvénytechnikai eszközök szolgáltatása,
- catering-szolgáltatás,
- kiegészítő programelem és előadó biztosítása,
- szállásbiztosítás,
- rendezvényhez kapcsolódó szállítás, utaztatás,
- egyéb, a rendezvény megvalósításához szorosan kapcsolódó szakember,
eszköz és szolgáltatás nyújtása.

"

2. melléklet a 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Szervezetfejlesztési feladatok

ABC
1.Stratégiamenedzsment
feladat
A szervezet stratégiai céljainak, kulcs indikátorainak és intézkedéseinek
kidolgozása, valamint időszakos felülvizsgálata, piaci környezet elemzése,
helyzetelemzés, kockázatelemzés, versenytárselemzés készítése, benchmarking.
2.Folyamatmenedzsment
feladat
Folyamatérettség vizsgálat készítése, a fejlesztendő irányok meghatározása,
folyamatmenedzsment módszertani kézikönyv kidolgozása,
folyamatmenedzsment módszertan oktatása, felső szintű folyamattérkép
készítése, folyamatkatalógus összeállítása, felelősségi mátrix készítése,
folyamatszabályozási követelmények kidolgozása, folyamatszabályozás,
szöveges eljárás/utasítás készítése, folyamatszabályozás oktatása, folyamat
GAP analízis készítése, meglévő folyamatok felmérése és modellezése,
folyamatfejlesztés, folyamatoptimalizálás, folyamat megfelelőségi vizsgálat.
3.Teljesítménymenedzsment
feladat
Teljesítménymérési rendszerek kialakítása a szervezet folyamatainak,
szolgáltatásainak, ügyfeleinek, projektjeinek, munkatársainak mérésére,
értékelésére és monitoringjára, valamint véleményfelmérések és elemzés
készítése.
4.Humánerőforrás-
menedzsment feladat
A munkaerő-közvetítés valamennyi formája, ideértve a toborzást, a kiválasztást
és a diák- illetve nyugdíjas munkaerő biztosítására irányuló feladatokat.
Fejvadászat, munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-kiválasztás csoportos
támogatása, belső munkaerő-kiválasztás csoportos támogatása.
Új belépő-program kidolgozása, kompetenciatesztek készítése és értékelése,
szervezeti kompetencia-felmérés, vezető/középvezető képzési program
megvalósítása.
Soft skill képzések, e-learning oktatási anyagok kidolgozása, egyéni és
csoportos coaching, szervezeti kultúra felmérés, szervezeti hálózat elemzés,
360 fokos felmérés, szervezeti életciklus diagnózis, csapatépítő programok
szervezése és megvalósítása.
Munkáltatói márkaépítés, munkatársi életpálya modell kidolgozása,
ösztönzési rendszerek kialakítása, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése,
változásmenedzsment, elbocsátási folyamat támogatása.
5.Projektmenedzsment
feladat
Projektmenedzsment módszertan kidolgozása, projektiroda kialakítása,
projekt előkészítés és tervezés, megvalósítás, projektzárás, projekt kontrolling
támogatása, projekt minőségbiztosítás, projekt audit.
6.Vállalatszervezés feladatSzervezeti átvilágítás, szervezetfejlesztési koncepció készítése, szervezeti
struktúra és funkciók felülvizsgálata, szervezeti működési modell bevezetése,
feladat- és ráfordításalapú munkakörelemzés, kockázatelemzés készítése,
kockázatmenedzsment rendszer kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány
készítése, GAP analízis készítése.
7.Megfelelés biztosítása
feladat
Irányítási rendszer bevezetése, éves auditra való felkészítése, belső auditok
végrehajtása és dokumentálása, belső auditor képzés a következő szabványok
szerint: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485,
ISO 37001, ISO 27701, ISO 20000 GDPR [az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete] szerinti megfelelés kialakítása, belső audit
végrehajtása és dokumentálása MDR [az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2017/745 rendelete] szerinti megfelelés kialakítása, belső audit
végrehajtása és dokumentálása 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti
megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása.
Jogszabályi megfelelőség értékelés készítése, szabályozó dokumentumok
kidolgozása, üzletmenet folytonosság szabályozása, pandémia kezelési terv
készítése, munkahelyi kockázatelemzés készítése.

"

Tartalomjegyzék