633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell]

"b) a beszerzett termékdíjköteles csomagolóanyag, csomagolási segédanyag, kereskedelmi csomagolószer, fém ital-csomagolószer vagy műanyag hordtasak

ba) megnevezését és CsK kódját,

bb) mennyiségét,

bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint

bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,"

2. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 34/C. §-sal egészül ki:

"34/C. § Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, amennyiben a kötelezett

a) a tárgyévet megelőző évben nem választott egyéni hulladékkezelést, vagy csomagolószer termékáramra vonatkozóan választott egyéni hulladékkezelést az adott termék- vagy anyagáram vonatkozásában, az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét, vagy

b) tárgyévet megelőző évben is egyéni hulladékkezelést választott az adott termék- vagy anyagáramra, úgy a tárgyévet megelőző évben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségének felét

veszi alapul."

3. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

c) 2/B. § (1) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

d) 2/B. § (4) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

e) 2/B. § (6) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrészek helyébe az "adóhatóság" szöveg,

f) 2/E. § (3) bekezdésében az "az adóhatóságnak" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóságnak" szöveg,

g) 2/E. § (5) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

h) 23. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrészek helyébe az "adóhatóság" szöveg,

i) 34/B. § (1) bekezdésében az "elektronikai" szövegrész helyébe az "elektronikus" szöveg,

j) 6. melléklet címében az "elektronikai" szövegrész helyébe az "elektronikus" szöveg,

k) 6. melléklet 3. pontjában a "fotovoltaikus panelek" szövegrész helyébe a "fotovoltaikus panelek (fényelemek, amelyek modullá vagy panellé vannak összeállítva)" szöveg,

l) 6. melléklet 4. pontjában a "fotovoltaikus paneleket" szövegrész helyébe a "fotovoltaikus paneleket (fényelemeket)" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 7. § (3) bekezdésében az " , egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles termék fajlagos rendszerirányítási alapköltségét" szövegrész,

2. 9. alcíme,

3. 10. alcíme,

4. 11. alcíme,

5. 24. § (5) bekezdése,

6. 15. alcíme,

7. 16. alcíme,

8. 2. melléklet II. pont c) alpontja,

9. 2. melléklet III. pontja,

10. 4. melléklet III. pontjában a "nem egyéni hulladékkezelés esetén" szövegrész,

11. 4. melléklet IV. pontja,

12. 4. melléklet V. pont 3. alpontja,

13. 4. melléklet VI. pontja,

14. 4. melléklet VIII. pont 3. alpont a) pontja,

15. 5. melléklet 4. pontjában az "esetében darabszáma" szövegrész,

16. 7. melléklet 4.3.5. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

2. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó körforgásos termékekből képződött hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást. A körforgásos termékekből képződött hulladék nyilvántartásban történő elkülönítését a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti körforgásos kód (KF kód) alá történő besorolás szerint is teljesíteni kell."

3. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "3/A. §-ában" szövegrész helyébe a "3/A. §-ában, 24. §-ában" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A) cím

CsK kódok

1. A CsK kód felépítése

a) 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

b) 2-3. karakter: a termék anyagát jelölő kód

c) 4-5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

d) 6-7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

2. A következő táblázatok a CsK kódok adattartalmát tartalmazzák

2.1. a CsK kód 1. karaktere

2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere

AB
1KódMegnevezés
2ACsomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható
termék
3ECsomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható
termék
4HÚjrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött csomagolószer
5FFém ital-csomagolószer
6NNagyon könnyű műanyag hordtasak
7SCsomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is
felhasználható termék
8ZElkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák
9XMűanyag hordtasak a nagyon könnyű műanyag hordtasak
kivételével

2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

AB
1KódMegnevezés
2BAz eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt,
felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó
3KKereskedelmi csomagolószer
4MMűanyag bevásárló reklámtáska

2.2. a CsK kód 2-3. karaktere

AB
1KódMegnevezés
2Műanyag
301polietilén-tereftalát (PET)
402nagysűrűségű polietilén (HDPE)
503poli(vinil-klorid) (PVC)
604kissűrűségű polietilén (LDPE)
705polipropilén (PP)
806polisztirol (PS)
907poliamid
1008poliuretán
1109poli(vinil-alkohol)
1218biológiailag lebomló műanyag
1319más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag
összetevője
14Papír és karton
1520hullámpapírlemez (PAP)
1621nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
1722papír (PAP)
1829külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője
19Fém
2040acél (FE)
2141alumínium (ALU)
2249más fém
23Fa
2450fa (FOR)
2551parafa (FOR)
2659más természetes anyag
27Textil
2860gyapot (TEX)
2961juta, kender (TEX)
3069más természetes alapú anyag
31Üveg
3270színtelen üveg (GL)
3371zöld üveg (GL)
3472barna üveg (GL)
3579más üveg
36Társított
3780társított: papír és karton/különböző fémek
3881rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag
3982társított: papír és karton/alumínium
4083társított: papír és karton/ónozott lemez
4184rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium
4285társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
4386társított: papír és karton/más
4490társított: műanyag/alumínium
4591társított: műanyag/ónozott lemez
4692társított: műanyag/különböző fémek
4793társított: műanyag/más
4894társított: egyéb anyag/egyéb anyag
4995társított: üveg/műanyag
5096társított: üveg/alumínium
5197társított: üveg/ónozott lemez
5298társított: üveg/különböző fémek
53Egyéb
5499egyéb anyag

2.3. a CsK kód 4-5. karaktere

AB
1KódMegnevezés
2Belföldi előállítású csomagolószer
310teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
412a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont
bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
51Bteljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre
történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
613teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén
715a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba)
vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
816a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca)
vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
91Ra termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
101Ea termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
111Fa termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
121Ja termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján
131Ka termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
14
151Ua termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
1617a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
171Aa termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont
ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
1818a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti
bérgyártó szerződéssel átvállalta
1919a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti
termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
2020a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
2121a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
222Ea termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont
eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
232Fa termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
24F2a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont
fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
252Ga termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
26G2a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont
gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
272Ha csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
2822a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
2923a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
3024a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
3125a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
3226a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján
visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
3327a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján
visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék
3428a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
352Va csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása
alapján visszaigénylésre kerül
36Külföldről behozott csomagolószer
3730teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
383Bteljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre
történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
3933teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén
4035a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba)
vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
4136a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca)
vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
423Ra termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
433Ea termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
443Fa termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
453Ka termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
46
473Ua termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
4837a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
493Aa termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont
ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
5038a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti
bérgyártó szerződéssel átvállalta
5139a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti
termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
5240a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
5341a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
544Ea termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont
eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
554Fa termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
56F4a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont
fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
574Ga termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
58G4a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont
gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
5943a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
6044a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
6145a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
6246a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
6347a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján
visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
6448a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján
visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék
654Ha csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján
visszaigénylésre kerül
664Va csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás
alapján visszaigénylésre kerül
67Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer
6850teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
695Bteljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre
történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
705Ra termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja
szerint adott nyilatkozata alapján
71
7254a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés
a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
735Aa termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont
ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
7455a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
7556a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
7657a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
7758a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
7859a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül
7960a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül
806Va csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás
alapján visszaigénylésre kerül

2.4. a CsK kód 6-7. karaktere

AB
1Kód
(6-7. karakter)
Megnevezés
2Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén
397külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható
csomagolószer
498külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő
újrahasználható csomagolószer kivételével
5Hazai előállítású vagy külföldről behozott csomagolószer esetén, a műanyag hordtasak és
az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, továbbá elévülési időszakon belüli
visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó
kivételével
601egyszer használható
702többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság
újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer
803többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság
újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer
904újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer
1005újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
11Hazai előállítású vagy külföldről behozott műanyag hordtasak, továbbá elévülési időn belüli
visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó
esetén
121415 mikronnál kisebb falvastagságú
135015 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú
145150 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú
15Hazai előállítású vagy külföldről behozott, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag
zsák esetén
1658100 liternél kisebb űrtartalmú
1759100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú

B) cím KT kódok

1. A következő táblázatok a KT kódok adattartalmát tartalmazzák

1.1. az aktuális KT kódok 1-3. karaktere

1.1.1. akkumulátor KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2Akkumulátor, elektrolittal feltöltött501
3Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött elektrolittal feltöltött akkumulátor
511
4Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött502
5Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött elektrolittal fel nem töltött akkumulátor
512

1.1.2. egyéb kőolajtermék KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok602
3II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével)603
4III. csoport: Ipari olajok (emulziók)604

1.1.3. elektromos, elektronikus berendezés KT kódja

AB
1Termékkör megnevezéseKT kód
2Hőcserélő berendezések151
3Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött hőcserélő berendezések
152
4Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél
nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak
161
5Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek
100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak
162
6Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva) kivételével173
7Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van
összeállítva) kivételével
174
8Fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van
összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
175
9Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé
van összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
176
10Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)181
11Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
182
12Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési
berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
191
13Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési
berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
192

1.1.4. gumiabroncs KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2Gumiabroncs211
3Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött gumiabroncs
212

1.1.5. reklámhordozó papír KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2Reklámhordozó papír900

1.1.6. egyéb műanyagtermék KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből
készült áru
301

1.1.7. egyéb vegyipari termék KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer701
3Szépség- vagy testápoló készítmény702

1.1.8. irodai papír KT kódja

AB
1Termék megnevezéseKT kód
2Irodai papír801

1.1.9. a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódja

AB
1Vtsz. és HR alszám, megnevezésKT kód
28702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral működő
J02
38702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy
féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő
H01
48702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő
H02
58702 40 Kizárólag elektromos hajtómotorral működőV01
68702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több
személy szállítására
J03
78703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett farművek;
golfkocsik és hasonló járművek
J13
88703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű
motorral működő, legfeljebb 1000 cm3
J21
98703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű
motorral működő, 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
J22
108703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű
motorral működő, 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3
hengerűrtartalommal
J23
118703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű
motorral működő, 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
J24
128703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
J31
138703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal
J32
148703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal
J33
158703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső
elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével
H03
168703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan
tölthetők kivételével
H04
178703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos
áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető
H05
188703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető
H06
198703 80 Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működőV02
208703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra
tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi
típusú gépkocsit és a versenyautót is
J90
218704 10 Dömper, terepjáró kivitelűJ41
228704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
J42
238704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát
meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű
J43
248704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna
össztömeget meghaladó
J44
258704 31 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső
égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
J45
268704 32 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső
égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó
J46
278704 90 Más áruszállító gépjárműJ47
288711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
J10
298711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
J20
308711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
J30
318711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
J40
328711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
J50
338711 60 Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve
a 8711 60 9 0 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)
V03

1.2. A következő táblázat az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok 1-3. karakterét tartalmazza

1.2.1. az elektromos, elektronikus berendezések KT kódjának 1-3. karaktere

AB
1Termékkör megnevezéseKT kód
2Nagygép101
3Kisgép102
4Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon
készülék
103
5Szórakoztatóelektronikai cikk104
6Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez
kötött, nagyméretű ipari szerszám
105
7Játék, szabadidős és sportfelszerelés106
8Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz107
9Adagoló automata108
10Rádiótelefon-készülék109
11Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)171
12Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
172

1.2.2. az egyéb kőolajtermék KT kódja

AB
1Termékkör megnevezéseKT kód
2Kenőolaj601

2. A KT kód 4-5. karaktere:

AB
1KódMegnevezés
201ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik
303ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel
történik
404ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik
termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
506ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel
történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
67Rha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő
nyilatkozata alapján
707ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint
adott nyilatkozata alapján
808ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre
909ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre
1010ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján
(70%-os mértékben) kerül megfizetésre
1111ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján
(50%-os mértékben) kerül megfizetésre
1212ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján
(70%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő
kitárolás, saját célú felhasználás esetén
1313ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján
(50%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő
kitárolás, saját célú felhasználás esetén
1414teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, nyilatkozattól való eltérő felhasználás
esetén
1561ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján nem kell
megfizetni
1662ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján nem kell
megfizetni
1771ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén
nem kell megfizetni
1872ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem
kell megfizetni
1973ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került
2074ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően
létrejött termék után nem kell megfizetni
2177ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel
átvállalásra került
2278ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel
átvállalásra került
2381ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. §
(1) bekezdés a) pontja alapján
2482ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. §
(1) bekezdés b) pontja alapján
2583ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. §
(1) bekezdés c) pontja alapján
2684ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. §
(1) bekezdés d) pontja alapján
2785ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. §
(1) bekezdés e) pontja alapján
2887ha a termékdíj megfizetésre került és regenerálás útján történő anyagában
hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
2988ha a termékdíj megfizetésre került és egyéb újrafeldolgozás útján történő anyagában
hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
3089ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor
318Vha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás
alapján

3. A KT kód 6-7. kiegészítő jegye:

AB
1KT kódMegnevezés
2B1belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
3B2belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze,
tartozéka esetén
4B3a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó
fizetési kötelezettség beállta esetén
5B4újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék
6B5újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék
7K1külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
8K2külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze,
tartozéka esetén

"

Tartalomjegyzék