124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1a) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hulladékgazdálkodási hatóság jogállása

1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a)[1] a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)

jelöli ki.

(2)[2] A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

(3)[3] Jogszabályban meghatározott esetben - országos illetékességgel - a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos hulladékgazdálkodási hatóság) jár el.

(4) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság országos illetékességgel jár el.

(5)[4] Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kiemelt létesítményekkel összefüggő hulladékgazdálkodási hatósági ügyekben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

2. § (1) Hulladékgazdálkodási hatósági ügy - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2)[5] A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több vármegye területét érinti.

(3) A Ht. 86. § (11) bekezdésében meghatározott közreműködő hatóság a Ht. 61. §-a szerinti illegális hulladékelhagyás esetén hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében szabja ki a hulladékgazdálkodási bírságot.

3. § (1) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el

a)[6] a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában, 24. §-ában és 27. § (2) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként,

b)[7]

c) a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában meghatározott tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,

d) a Ht. 20., 29., 68-69/C. §-ában, valamint 81. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként,

e) a Ht. 47/C. § (4) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

f) a Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

g)[8] a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 15., 22., 23. pontjában, valamint hatásköréhez kapcsolódóan a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), c) és d) alpontjában, 30-32. pontjában foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

h)[9] a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a bírság jogalapja a d) és j) pontban meghatározott hatáskörhöz tartozó jogsértés,

i) hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálata során, ha az engedélyező hatóság az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

j)[10] az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 14. §-ában és 16. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként.

k)[11] a Ht. 2. § (1) bekezdés 36h. pontja szerinti nyilvántartást vezető hatóságként,

l)[12]

(2)[13] A Ht. 78/C. § (9) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként hatásköréhez kapcsolódóan az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el.

(2a)[14] A Ht. 78/C. § (10a) bekezdése szerinti adatok nyilvános hozzáférését az országos hulladékgazdálkodási hatóság biztosítja.

(3) A területi hulladékgazdálkodási hatóság, illetve az országos hulladékgazdálkodási hatóság a piacfelügyeletre, a tanúsításra, a megfelelőségre és a minőségbiztosításra vonatkozó végrehajtási jogszabályokban meghatározott hatáskörébe tartozó kérdéseket vizsgálja a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 7., 8., 19. pontja szerinti feladatkörében.

2. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

4. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - szakmai irányító miniszterként - a miniszter gyakorolja.

(2) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(3) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az országos környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a miniszter, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti jogkört a miniszter gyakorolja.

3. Hulladékgazdálkodási igazgatási szerv kijelölése

5. § A miniszter az általa kijelölt szervezeti egység útján látja el

a) a területi hulladékgazdálkodási hatóság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság felügyeletével, szakmai irányításával, a Ht.-ben meghatározott országos szintű hulladékgazdálkodási feladatok koordinációjával kapcsolatos,

b)[15]

hulladékgazdálkodási igazgatási feladatokat.

4. A hulladékgazdálkodási hatóság feladatai

6. § (1) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság az országos hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával látja el a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 3-5., 9-14., 16-18., 20-22. és 24. pontjában meghatározott feladatokat.

(2) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság indokolt esetben a területi hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával látja el a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 4., 5., 11., 13., 16., 17. pontjában meghatározott feladatokat.

(3) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság a Ht. 78/C. és 78/D. §-a szerint létrehozza és működteti a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Információs Rendszert, valamint összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

(4) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság

a) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotával kapcsolatos hulladékgazdálkodási adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról,

b) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában,

c) ellátja a miniszter által rábízott feladatokat.

(5) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában.

(6)[16]

5. A hulladékgazdálkodási hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

7. § (1) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság az 1. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha az egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban az 1. mellékletben meghatározott feltételek fennállnak.

(2) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a 2. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 2. mellékletben meghatározott feltételek fennállnak.

(3)[17] Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

(4)[18] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék mintázásához, illetve bevizsgálásához a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti laboratóriumot bevonhatja.

6. Hatósági feladatellátásra vonatkozó speciális rendelkezés

8. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő hulladékgazdálkodási ügyek elintézésében csak olyan személy vehet részt, aki rendelkezik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2021. március 16-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdés b) pontja 2021. március 28-án lép hatályba.

10. §[19]

11. §[20]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez

Egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

[21]
ABC
1.Eljárás megnevezéseVizsgálat
feltétele
Szakkérdés
2.Hulladék hivatalbóli
besorolására irányuló
eljárás.
állati
hulladék
esetén
Annak vizsgálata, hogy az állati hulladék rendelkezik-e
a Ht. 1. melléklete szerinti HP 9 veszélyességi jellemzővel.
3.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
és a bírság kiszabásának
kivételével, a területi
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
minden
esetben
Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan
bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes
hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének
vizsgálata.
4.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
és a bírság kiszabásának
kivételével, a területi
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
minden
esetben
Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.
5.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
és a bírság kiszabásának
kivételével, az országos
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
minden
esetben
Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan
bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes
hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének
vizsgálata.
6.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
és a bírság kiszabásának
kivételével, az országos
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
minden
esetben
Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

2. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez

A hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó szakkérdések

[22]
1.ABCDE
Vizsgálat feltételeSzakkérdésKereskedelem,
közvetítés,
szállítás,
gyűjtés
Hasznosítás,
illetve
kapcsolódó
előkezelés,
tárolás
Ártalmatlanítás,
illetve
kapcsolódó
előkezelés,
tárolás
2.Minden esetben
(a területi
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így
különösen az egészségkárosító kockázatok
és esetleges hatások felmérésére, a fertőző
betegségek terjedésének megakadályozására,
a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes
készítményekkel végzett tevékenység
vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények érvényesítésére
kiterjedően.
IGENIGENIGEN
3.Minden esetben
(a területi
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.IGENIGENIGEN
[23]
4.
5.Kereskedelem,
közvetítés,
szállítás, gyűjtés
engedélyezése
(az országos
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így
különösen az egészségkárosító kockázatok
és esetleges hatások felmérésére, a fertőző
betegségek terjedésének megakadályozására,
a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes
készítményekkel végzett tevékenység
vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények érvényesítésére
kiterjedően.
IGENNEMNEM
6.Kereskedelem,
közvetítés,
szállítás, gyűjtés
engedélyezése
(az országos
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak, a földtani közeg
védelme követelményeinek, valamint
ha a hulladékgazdálkodási tevékenység
külterületen, illetve belterület esetén
természeti területen, országos jelentőségű
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén folyik,
továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket
közvetlenül érint, a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek, a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek
való megfelelés vizsgálata.
IGENNEMNEM

3. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez[24]

4. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez[25]

5. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez[26]

6. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez[27]

7. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez[28]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2023.12.31.

[8] Megállapította a 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.08.06.

[9] Megállapította a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[10] Beiktatta a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[11] Beiktatta a 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.14.

[12] Hatályon kívül helyezte a 23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2024.03.14.

[13] Beiktatta a 23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.03.14.

[14] Beiktatta a 23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.03.14.

[15] Hatályon kívül helyezte a 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2023.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 45. § a) pontja. Hatálytalan 2023.03.01.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.12.31.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Módosította a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 45. § b) pontja. Hatályos 2023.03.01.

[22] Módosította a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 45. § b) pontja. Hatályos 2023.03.01.

[23] Módosította a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék